Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018

34775 IX A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2017-2018

A

21 december 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Financiën IXB (Bedragen x € 1.000)

Vaststelling van de begrotingsstaat van Financiën (IXB) voor het jaar 2018

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16.471.958

7.117.510

144.081.447

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Belastingen

2.872.375

2.886.061

139.732.815

2

Financiële markten

28.769

28.769

13.021

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

18.588

366.932

984.550

4

Internationale financiële betrekkingen

257.820

419.328

7.032

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.012.742

75.442

280.422

6

BTW-compensatiefonds

3.010.252

3.010.252

3.010.252

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

8

Centraal apparaat

233.707

233.707

53.355

10

Nominaal en onvoorzien

37.705

97.019

0

Nationale Schuld IXA (Bedragen x € 1.000)

Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

48.177.587

48.177.587

49.843.731

         
 

Beleidsartikelen

     

11

Financiering staatsschuld

46.645.396

46.645.396

38.322.000

12

Kasbeheer

1.532.191

1.532.191

11.521.731