Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

34775 VIII B GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2017-2018

B

21 december 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media,

Vaststelling van de begrotingsstaten van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

39.879.302

40.285.779

1.380.627

       

 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

   

4

Middelbaar beroepsonderwijs

4.449.579

4.496.879

3.000

6

Hoger beroepsonderwijs

3.215.709

3.140.498

1.213

7

Wetenschappelijk onderwijs

4.753.943

4.696.066

16

8

Internationaal beleid

11.116

11.716

99

11

Studiefinanciering

5.373.215

5.373.215

896.901

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

89.501

89.501

2.415

13

Lesgeld

6.555

6.555

238.269

14

Cultuur

398.142

787.883

494

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.027.309

1.008.396

101

25

Emancipatie

5.831

15.444

0

91

Nominaal en onvoorzien

269.682

269.682

0

95

Apparaatskosten

252.663

252.663

567

         
 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

     

1

Primair onderwijs

10.505.757

10.505.757

17.661

3

Voortgezet onderwijs

8.350.551

8.460.939

7.391

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

180.323

181.159

6.000

15

Media

989.426

989.426

206.500

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)

Naam baten- lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

273.585

277.585

– 4.000

Nationaal Archief (NA)

38.816

38.816

0

Totaal

312.401

316.401

– 4.000

Naam baten- lastenagentschap

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

– 9.600

2.600

Nationaal Archief (NA)

– 5.322

0

Totaal

– 14.922

2.600