Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

34775 VII STB 2018

Wet van 31 januari 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018

Kamerstuk 34 775 VII

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het agentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Wassenaar,, 31 januari 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Uitgegeven de negende maart 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Vaststelling van de departementale begrotingsstaat van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000):

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

5.244.722

5.455.381

668.894

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Openbaar bestuur en democratie

28.920

28.920

21.965

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

249.167

249.167

12.714

3

Woningmarkt

4.157.089

4.157.089

487.000

4

Woonomgeving en bouw

52.486

247.486

91

5

Ruimte en omgeving

91.576

107.235

8.824

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

148.520

148.520

513

7

Arbeidszaken overheid

27.317

27.317

575

8

Kwaliteit rijksdienst

19.535

19.535

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

111.579

111.579

121.932

         
 

Niet beleidsartikelen

     

11

Centraal apparaat

342.156

342.156

15.280

12

Algemeen

10.265

10.265

0

13

Nominaal en onvoorzien

6.112

6.112

0

14

VUT-fonds

0

0

0

Vaststelling van de departementale begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000):

Baten-lastenagentschappen

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG)

124.918

124.918

0

Logius

206.331

206.331

0

P-Direkt

91.069

91.069

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

204.631

204.631

0

FMHaaglanden

106.452

106.452

0

SSC ICT

258.681

258.681

0

Rijksvastgoedbedrijf

1.312.800

1.312.800

0

Dienst van de Huurcommissie

13.214

13.214

0

       

Totaal

2.318.096

2.318.096

0

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG)

12.433

7.000

Logius

400

0

P-Direkt

19.982

8.000

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

1.527

0

FMHaaglanden

8.106

4.200

SSC ICT

85.331

30.000

Rijksvastgoedbedrijf

771.043

575.775

Dienst van de Huurcommissie

0

0

Totaal

898.822

624.975