Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Lijst van gebruikte afkortingen en hun betekenis

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

AOF

Arbeidsongeschiktheidsfonds

AOW

Algemene Ouderdomswet

bbp

bruto binnenlands product

BCF

btw-compensatiefonds

BEPS

Base Erosion and Profit Shifting

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BKZ

Budgettair Kader Zorg

bni

bruto nationaal inkomen

bpm

belasting van personenauto’s en motorrijwielen

btw

belasting toegevoegde waarde

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEP

Centraal Economische Plan

CIZ

Centrum indicatiestelling zorg

CPB

Centraal Planbureau

CRR

Commissie Risicoregelingen

DBFM

Design, Build, Finance and Maintain-contract

DGA

Directeuren-grootaandeelhouders

DNB

De Nederlandsche Bank

DTZ

Digital Trust Centre

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

EC

Europese Commissie

ECB

Europese Centrale Bank

EER

Europese Economische Ruimte.

ECN

Energieonderzoek Centrum Nederland

EFSF

Europese financiële stabiliteitsfaciliteit

EFSM

Europees financieel stabilisatiemechanisme

EMU

Economische en Monetaire Unie

EMB

Eigenmiddelenbesluit

ESM

Europees stabiliteitsmechanisme

ETS

Emissions Trading System

EU

Europese Unie

FMO

Financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden

GDI

Generieke digitale infrastructuur

GGZ

Geestelijke Gezondheids- en verslavingszorg

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

Hof

Houdbare overheidsfinanciën

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

IenM

Infrastructuur & Milieu

IGA

Intergovernmental Agreement

IGZ

Inspectie voor de Gezondheidszorg

IMF

Internationaal Monetair Fonds

MEV

Macro Economische Verkenning

MEOP

Macro-economische onevenwichtigheidsprocedure

MIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

mkb

midden- en kleinbedrijf

MLT

Middellangetermijnverkenning

MSZ

Medisch-specialistische zorg

MTO

Medium Term Objective

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ODA

Official Development Assistance

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OFS

Overzicht Financiële Stabiliteit

pBBP

prijs bruto binnenlands product

PEB

Pensioen eigen beheer (PEB)

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PNR

Passenger Name Record

RBG-eng

Rijksbegroting in enge zin

R&D

Research & development

SBR

Studiegroep Begrotingsruimte

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

SRB

Single Resolution Board

SSO

Shared services-organisaties

SZA

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UWV

Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen

VenJ

Veiligheid & Justitie

VK

Verenigd Koninkrijk

vpb

vennootschapsbelasting

VS

Verenigde Staten

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WBSO

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

Wfz

Waarborgfonds voor de Zorgsector

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wlz

Wet langdurige zorg

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WTO

World Trade Organisation

WW

Werkloosheidswet

ZVW

Zorgverzekeringswet

ZW

Ziektewet

zzp

zelfstandige zonder personeel