Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

35000 VI A VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2018-2019

A

Vastgesteld 4 oktober 2018

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 10 juli 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan.

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 oktober 2018 gereageerd.

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
Van Dooren

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid

Den Haag, 10 juli 2018

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2018 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2019 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkpwgsqhkzyv&ministerie=vkisiniik9dh

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkpwhtewa9nd&ministerie=vkisiniik9dh

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 31 augustus 2018 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister voor Rechtsbescherming

Den Haag, 10 juli 2018

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2018 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2019 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkpwgsqhkzyv&ministerie=vkjhltvyf5mt

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkpwhtewa9nd&ministerie=vkjhltvyf5mt

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 31 augustus 2018 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2018

Met deze brief reageer ik, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, op uw brieven van 10 juli jongstleden. In de bijlage van deze brief treft u de stand van zaken van de gedane toezeggingen aan uw Kamer. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Rappelabele toezeggingen Veiligheid en Justitie (Halfjaarlijks rappel – juli 2018)

Minister van Justitie & Veiligheid, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Toezegging

Nummer en Kamerstuk

Datum

Omschrijving

Voortgangsinformatie

Toezegging De regering zegt toe bij de evaluatie van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel en bij de beoordeling of de LGO-status behouden moet blijven ook de vreemdelingenwetgeving te betrekken (32 282) (T01235)

T01235

32 282

28 september 2010

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik, toe bij de evaluatie van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel en bij de beoordeling of de LGO-status behouden moet blijven ook de vreemdelingenwetgeving te betrekken.

Uw Kamer zal begin oktober worden geïnformeerd in reactie op het verzoek van de EK over de toezending van het rapport WODC inzake WTU-BES.

Toezegging Evalueren werking wetsvoorstel (32 890) (T01615)

T01615

32 890

6 november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Van Bijsterveld, toe de werking van onderhavig wetsvoorstel in de praktijk te analyseren.

Uw Kamer zal na de afronding van de evaluatie worden geïnformeerd.

Toezegging Artikel 172b gemeentewet mogelijk schrappen twee jaar na inwerkingtreding Jeugdwet (31 467) (T01774)

T01774

31 467

9 september 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden van de SP-fractie, toe twee jaar na inwerkintreding van de Jeugdwet te bezien of artikel 172b Gemeentewet alsnog kan vervallen. De leden van de PvdA-fractie en CDA-fractie hebben zich bij de gemaakte opmerkingen aangesloten.

De Eerste en Tweede Kamer zijn over de resultaten van de tussenevaluatie Jeugdwet geïnformeerd. Mede op basis hiervan is het actieprogramma Zorg voor de Jeugd gelanceerd. Of artikel 172 gemeentewet kan worden geschrapt zal mede in het licht van de resultaten van het actieprogramma in het voorjaar 2019 worden bezien.

Toezegging Eindresultaat onderhandelingen Europees Openbaar Ministerie ter beoordeling voorleggen (33 709) (T02382)

T02382

33 709

6 december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie (V&J) zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden, toe de Kamer per brief te informeren over het definitieve eindresultaat van de onderhandelingen inzake het Europees Openbaar Ministerie (EOM) teneinde de Kamer in staat te stelen haar eindoordeel kenbaar te maken. De regering zal vervolgens het eindoordeel van beide Kamers der Staten-Generaal betrekken bij haar definitieve standpuntbepaling over het al dan niet deelnemen van Nederland aan een EOM. In de brief zal de Minister tevens de vragen die in de tweede termijn door verschillende fracties zijn gesteld beantwoorden.

Uw Kamer is geïnformeerd over de besluitvorming over het Europees Openbaar Ministerie, ik acht hiermee deze toezegging afgedaan. Conform het verzoek dat ik op 13 juli 2018 heb ontvangen, zal uw Kamer halfjaarlijks worden geïnformeerd over eventuele voortgang in de voorbereidingen.

Toezegging Informatievoorziening over het pakket GEAS II (34 585) (T02404)

T02404

34 585

21 februari 2017

De Staatssecretaris van V&J zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Oomen-Ruijten (CDA), toe dat de afspraken ten aanzien van de informatievoorziening over het pakket GEAS II zoals deze zijn vastgelegd in de brief van de Tweede Kamer van 24 november 2016 (TK 34 585, nr. 2), ook voor de Eerste Kamer gelden.

De Eerste Kamer wordt geïnformeerd door middel van een afschrift van de geannoteerde agenda’s en verslag van JBZ-raden. Ook brieven naar Tweede Kamer over het GEAS worden in afschrift aan de Eerste Kamer gezonden. Ik acht hiermee deze toezegging afgedaan.

Toezegging De korpschef vragen of deze in de beginfase een extra menselijke controle kan uitvoeren ter toetsing van de automatische vernietiging (33 542) (T02481)

T02481

33 542

14 november 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Strik (GroenLinks) en Vlietstra (PvdA), toe dat hij de korpschef zal vragen of hij in de beginfase een extra menselijke controle kan uitvoeren om te toetsen of de automatische vernietiging van ANPR-gegevens structureel sluitend functioneert.

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2018] – TK Halfjaarbericht politie

Toezegging Inzet extra middelen strafrechtketen (34 775) (T02491)

T02491

34 775

5 december 2017

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Barth (PvdA), toe haar in de eerste helft van 2018 te informeren over de inzet van extra middelen voor de strafrechtketen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2018] – EK Ambitie, doelstellingen en prioriteiten strafrechtketen

Toezegging Informeren inzet kabinet bij de onderhandelingen over de definitieve compact vluchtelingen (34 775 VI) (T02538)

T02538

34 775 VI

20 februari 2018

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Hattem (PVV), toe beide Kamers te informeren over de inzet van het kabinet bij de onderhandelingen over de definitieve compact voor vluchtelingen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-06-2018] – EK Stand van zaken en positionering Nederland ten opzichte van de Global Compacts inzake migratie

Toezegging Informeren over de gezinsherenigingprocedures in de nieuwe Dublinregelgeving (34 482 / 34 585) (T02543)

T02543

34 482/34 585

17 april 2018

De Staatssecretaris van J&V zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Strik (GroenLinks) en Stienen (D66), toe de Kamer in een later stadium te informeren of in de nieuwe Dublinregelgeving is verankerd dat gezinsleden die zich in de EU bevinden en de procedures rondom gezinshereniging afwachten niet onnodig naar een derde land buiten de EU worden teruggestuurd.

Uw Kamer zal hierover geïnformeerd worden bij de geannoteerde agenda voor de JBZ-raad.

Toezegging Kosteloze rechtsbijstand in het kader van verkorte procedures (34 482 / 34 585) (T02544)

T02544

34 482/34 585

17 april 2018

De Staatssecretaris van J&V zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Stienen (D66), toe de Kamer te informeren over kosteloze rechtsbijstand in het kader van verkorte procedures.

Op deze toezegging is nader ingegaan als onderdeel van de schriftelijke beantwoording voorafgaand aan het Algemeen Overleg met de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid d.d. 14 juni 2018. In aanvulling hierop zal de betreffende maatregel, inclusief de waarborgen, worden losgekoppeld van de stelselherziening van de rechtsbijstand en worden gekoppeld aan het herontwerp van het asielproces, als onderdeel van de flexibilisering van de asielketen. De Kamer zal voor het kerstreces over de nadere uitwerking worden geïnformeerd.

Toezegging Berichten wat het bestuurlijk ketenberaad (BKB) gaat doen om prestaties strafrechtketen verder te verbeteren (34 775 VI) (T02601)

T02601

34 775 VI

22 mei 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld, toe de Kamer nog voor het zomerreces te berichten wat het bestuurlijk ketenberaad (BKB) gaat doen om de prestaties van de strafrechtketen verder te verbeteren.

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2018] – EK Ambitie doelstellingen en prioriteiten strafrechtketen

Minister voor Rechtsbescherming

Toezegging

Nummer en Kamerstuk

Datum

Omschrijving

Voortgangsinformatie

Toezegging Evaluatie opleggen taakstraffen (32 169) (T01429)

T01429

32 169

8 november 2011

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe om de vraag of de taakstraf een bijkomende straf zou moeten worden bij de evaluatie van het wetsvoorstel te betrekken.

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-09-2018] – TK Beleidsreactie evaluatie wet beperking oplegging taakstraffen

Toezegging Opschorten besluit over College van Afgevaardigden tot na evaluatie Herziening Gerechtelijke Kaart (32 891) (T01567)

T01567

32 891

3 juli 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Broekers-Knol (VVD), toe eventuele beslissingen over het College van Afgevaardigden op te schorten tot na de evaluatie van de wet Herziening Gerechtelijke Kaart.

Een wetsvoorstel is in voorbereiding waarbij de betreffende bepalingen, die blijven bestaan, gewijzigd worden.

Toezegging Uiterlijk eind 2013 handleiding gereed voor omgang met verzoeken tot nadeelcompensatie (32 621) (T01662)

T01662

32 621

29 januari 2013

De Minister van Veiligheid & Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Broekers-Knol en Lokin-Sassen, toe om samen met de Minister van BZK deskundigen te benoemen die nog in 2013 in goed overleg een breed gedragen handleiding zullen maken voor de omgang met verzoeken tot nadeelcompensatie.

Afgedaan met: Uitgaande brief BZK [20-07-2018] – TK Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

Toezegging Evaluatie wetsvoorstel over vijf jaar (32 044) (T01696)

T01696

32 044

26 maart 2013

De Minister van Veiligheid & Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Quik-Schuijt en Strik, toe het wetsvoorstel over vijf jaar te evalueren.

Omdat de wet tot nu toe maar één keer is toegepast, waarbij de Hoge Raad de aanvraag tot herziening ten nadele afwees, wordt nader bezien of en hoe de evaluatie van de wet vorm zal krijgen. Uw Kamer wordt daarover in het najaar afzonderlijk ingelicht.

Toezegging Kamer informeren over uitkomst gesprekken met Raad voor de rechtspraak over signalen t.a.v. bureaucratisering en kloof met de werkvloer (34 300 VI) (T02287)

T02287

34 300 VI

15 december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer toe, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Ruers (SP) en Duthler (VVD), te informeren over uitkomst gesprekken met Raad voor de rechtspraak over signalen t.a.v. bureaucratisering en kloof met de werkvloer.

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-04-2018] – TK Reactie evaluatie herziening gerechtelijke kaart

Toezegging Gesubsidieerde rechtsbijstand (34 775) (T02489)

T02489

34 775

5 december 2017

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Graaf (D66), Kox (SP) en Strik (GroenLinks), toe een brief naar de Kamer te sturen over de uitvoerbaarheid van het rapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand binnen de bestaande kaders.

De toezegging wordt uitgevoerd in het kader van het programma rechtsbijstand. Voor de begrotingsbehandeling worden de Staten-Generaal over de hoofdlijnen voor herziening van het stelsel van rechtsbijstand geïnformeerd.

Toezegging e-Court (T02537)

T02537

13 februari 2018

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen (CDA), toe haar collega voor Rechtsbescherming te vragen de brief over e-Court ook naar de Eerste Kamer te sturen.

Op 16 april 2018 is de brief E-Court aan uw Kamer verzonden. Er zijn door de Hoge Raad geen prejudiciële vragen ontvangen.

Ik acht hiermee de toezegging afgedaan.

Toezegging Toezending strategie met betrekking tot digitalisering van de samenleving (34 775 VI) (T02605)

T02605

34 775 VI

22 mei 2018

De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Strik, Van Bijsterveld en Duthler, toe voor de zomer een strategie te formuleren met betrekking tot de digitalisering van de samenleving.

Afgedaan met: Uitgaande brief EZK [06-08-2018] – EK Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Toezegging Kamer informeren over de verdere planning van digitalisering van de rechtspraak (KEI) (34 775 VI) (T02607)

T02607

34 775 VI

22 mei 2018

De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Duthler, toe rond 1 juli de Kamer te informeren over de verdere planning van digitalisering van de rechtspraak. Ook zal in deze brief worden ingegaan op de lessen die zijn getrokken voor de toekomst.

Uw Kamer is op 13 juli 2018 per brief geïnformeerd over de digitalisering van de rechtspraak (KEI). Uw Kamer zal, gelijktijdig aan de Tweede Kamer, voor de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de voortgang van digitalisering van de rechtspraak. Ik acht hiermee deze toezegging afgedaan.

Toezegging Kamer informeren over deskundigenadvies bekostigingssystematiek rechtspraak (34 775 VI) (T02608)

T02608

34 775 VI

22 mei 2018

De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Backer en Strik, toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek door externe deskundigen naar de bekostigingssystematiek van de rechtspraak.

Deze toezegging wordt meegenomen in de brief over het prijsakkoord voor de volgende periode 2020–2022. Deze brief zal naar verwachting in het najaar van 2019 aan uw Kamer worden toegezonden.

Toezegging Kamer informeren over onderzoek en adviesaanvragen in Nederland en Europa inzake digitale transformatie (34 775 VI) (T02613)

T02613

34 775 VI

22 mei 2018

De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een ingediende motie van het lid Duthler, alsmede een vraag van het lid Strik, toe de Kamer voor het zomerreces per brief te informeren over wat allemaal nationaal en in Europa loopt aan onderzoek en adviesaanvragen rond de digitale transformatie.

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2018] – EK Motie Duthler c.s.

Noot 1: Samenstelling:Engels (D66), Kox (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vice-voorzitter), Duthler (VVD) (voorzitter), Ten Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Strik (GL), Knip (VVD), Backer (D66), Schouwenaar (VVD), Van Strien (PVV), Kok (PVV), Gerkens (SP), Vlietstra (PvdA), Lokin-Sassen (CDA), Bredenoord (D66), Dercksen (PVV), D.J.H. van Dijk (SGP), Van Rij (CDA), Rombouts (CDA), Van de Ven (VVD), Wezel (SP), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS) Van Zandbrink (PvdA), vac. (PVV), Fiers (PvdA), Andriessen (D66).