Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het gemeentefonds 2019

35000 B 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 7

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2018

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 ter informatie1. De circulaires zijn op www.rijksoverheid.nl geplaatst en informeren gemeenten en provincies over de uitkeringen 2018 en verder.

De decembercirculaires 2018 bevatten een groot aantal decentralisatie-uitkeringen voor gemeenten en provincies. Zo ontvangen 27 gemeenten de eerste tranche van € 91,55 miljoen voor het aardgasvrij maken van een bestaande wijk. Kleine gemeenten krijgen een compensatie van € 10 miljoen voor de verhoging van de raadsledenvergoeding en de gemeente Rotterdam krijgt de eerste tranche voor de Regio Deal Rotterdam-Zuid. Daarnaast worden de gemeenten in de decembercirculaire geïnformeerd over de samenwerkingsafspraken die Rijk en gemeenten hebben gemaakt voor de ontwikkeling van Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Er zijn afspraken voor een 3-jarige samenwerkingsperiode, met het voornemen om hierna structurele afspraken te maken.

Ook voor de provincies bevat de decembercirculaire een aantal nieuwe decentralisatie-uitkeringen. Zoals de eerste bijdrage van € 50 miljoen voor de provincie Groningen voor het Nationaal Programma Groningen en de bijdrage aan provincies voor de aanpak van de problematiek op vakantieparken.

De circulaires hebben geen bindende werking, maar beogen de decentrale overheden tijdig van de meest actuele informatie te voorzien.

In het algemeen geldt voor de informatie uit de circulaires het voorbehoud van parlementaire besluitvorming. Dat geldt dit jaar uiteraard ook.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.