Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

15. Verticale toelichting

De verticale toelichting bevat voor iedere begroting een cijfermatig overzicht van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan in de uitgaven en niet-belastingontvangsten sinds de Miljoenennota 2018. Dit overzicht sluit aan op de mutaties zoals gepresenteerd in de ontwerpbegrotingen van de departementen.

Per begroting wordt een cijfermatig overzicht gepresenteerd van de voornaamste mutaties, gevolgd door een toelichting hierop. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de afzonderlijke memories van toelichting van de ontwerpbegrotingen.

De Verticale Toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:

  • 1.  mee- en tegenvallers;
  • 2.  beleidsmatige mutaties;
  • 3.  technische mutaties.

Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet tot een ijklijn (deelplafond) behoren, zijn in de laatste categorie «technische mutaties» geclusterd. Overigens hebben sommige overboekingen en desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt tot uitdrukking in de toelichtingen. Ingeval samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden deze eenmaal toegelicht.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle HGIS-uitgaven. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS.

De ondergrens voor mutaties die apart zichtbaar worden in de tabellen is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in beginsel alleen toegelicht indien zich bijzonderheden voordoen.

Samenvattend overzicht mutaties per MJN 2019 t.o.v. MJN 2018
 

Bedragen in miljoenen euro’s

Mutaties

uitgaven 2019

Mutaties ontvangsten 2019

Departementale begrotingen

I

De Koning

1,0

0,0

IIA

Staten Generaal

3,2

0,0

IIB

Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

9,6

0,2

III

Algemene Zaken

4,1

0,1

IV

Koninkrijksrelaties

– 29,9

– 0,4

V

Buitenlandse Zaken

– 514,1

– 316,7

VI

Justitie en Veiligheid

706,0

– 61,5

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

4.747,5

613,6

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

3.250,7

– 85,5

IXA

Nationale Schuld

– 80,4

1.448,6

IXB

Financiën

705,2

236,8

X

Defensie

1.467,7

6,4

XII

Infrastructuur en Waterstaat

812,0

– 223,3

XIII

Economische Zaken en Klimaat

– 1.242,7

96,4

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

852,2

88,6

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3.558,6

– 47,7

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1.018,1

– 6,4

XVII

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

0,0

0,0

Overig

 

Sociale Zekerheid

538,2

– 125,2

 

Zorg

– 5.896,2

– 447,2

 

Gemeentefonds

1.983,4

0,0

 

Provinciefonds

240,7

0,0

 

Infrastructuurfonds

958,2

958,2

 

Diergezondheidsfonds

0,1

0,1

 

Accres Gemeentefonds

– 492,9

0,0

 

Accres Provinciefonds

– 65,3

0,0

 

BES-fonds

5,2

0,0

 

Deltafonds

– 121,2

– 121,2

 

Prijsbijstelling

– 570,6

0,0

 

Arbeidsvoorwaarden

– 707,2

0,0

 

Koppeling Uitkeringen

– 164,1

– 26,8

 

Aanvullende Post Algemeen

2.175,9

0,0

 

Consolidatie

– 837,3

0,0

 

Homogene Groep Internationale Samenwerking

739,6

12,8

De Koning

I DE KONING: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

42,3

42,3

42,3

42,4

43,8

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

 
     

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

0,6

0,8

0,8

0,8

0,9

 
     

0,6

0,8

0,8

0,8

0,9

 

Extrapolatie

44,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,8

1,0

1,0

1,0

1,0

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

43,1

43,3

43,3

43,4

44,8

44,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

43,1

43,3

43,3

43,4

44,8

44,8

I DE KONING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen – uitgaven, niet-belastingontvangsten

Dit betreft onder andere de uitgekeerde eindejaarsmarge en loon- en prijsbijstelling.

Staten-Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

143,9

142,3

142,4

147,1

144,1

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

3,2

3,2

3,2

3,3

3,2

 
     

3,2

3,2

3,2

3,3

3,2

 

Extrapolatie

147,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

4,7

3,2

3,2

3,3

3,2

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

148,6

145,5

145,5

150,4

147,3

147,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

148,6

145,5

145,5

150,4

147,3

147,4

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

4,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven

Met een kasschuif worden de budgetten van een ICT-project dat vertraging heeft opgelopen weer in het goede ritme gezet.

Diversen – technische mutaties, uitgaven

De loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting.

Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN EN DE KIESRAAD: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

113,4

111,7

111,9

112,0

112,0

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

11,4

6,7

6,8

7,3

7,8

 
     

11,4

6,7

6,8

7,3

7,8

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

3,2

3,0

3,0

3,0

3,0

 
     

3,2

3,0

3,0

3,0

3,0

 

Extrapolatie

122,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

14,6

9,6

9,8

10,3

10,8

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

127,9

121,4

121,7

122,3

122,8

122,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

127,9

121,4

121,7

122,3

122,8

122,4

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT, KABINETTEN EN DE KIESRAAD: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 
     

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

Extrapolatie

5,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven

Aan de begroting van de Hoge Colleges van Staat zijn middelen voor de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman toegevoegd om de uitvoering van wettelijke taken en de handhaving van hun onafhankelijke positie de komende jaren te borgen. Daarnaast wordt een grotere instroom in het Hoger Beroep Vreemdelingen verwacht. Dit leidt tot hogere kosten voor de Raad van State. Ook zijn met een kasschuif uit 2017 middelen toegevoegd voor de beheerkosten van het digitaal procederen en digitale dossier van de bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Tenslotte is de eindejaarsmarge aan de begroting toegevoegd.

Diversen – technische mutaties, uitgaven

De loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting.

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

63,2

63,3

63,3

65,0

67,1

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

4,1

4,1

4,1

4,2

4,3

 
     

4,1

4,1

4,1

4,2

4,3

 

Extrapolatie

71,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

4,7

4,1

4,1

4,2

4,3

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

68,0

67,3

67,4

69,2

71,3

71,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

68,0

67,3

67,4

69,2

71,3

71,4

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 
     

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

Extrapolatie

6,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

7,0

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

7,0

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

Diversen – uitgaven en niet-belastingontvangsten

De post diversen bestaat onder andere uit de uitgekeerde eindejaarsmarge en loon- en prijsbijstelling en diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ.

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

293,8

138,7

137,8

137,5

125,4

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Kasschuif liquiditeitssteun sint maarten 2017

41,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuif restant noodhulp

19,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuif wisselkoersreserve

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Liquiditeitssteun sint maarten

– 16,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Overlopende facturen

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Wederopbouw sint maarten

16,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

0,1

– 0,5

1,2

0,5

0,0

 
     

76,2

– 0,5

1,2

0,5

0,0

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Eerste tranche fonds wereldbank

112,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Herstel klif sint eustatius

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Herverkaveling kustwacht carib

– 47,7

– 36,5

– 35,8

– 35,7

– 35,7

 
   

Liquiditeitssteun sint maarten 2018

15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

27,7

7,1

1,3

0,9

0,7

 
   

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

118,8

– 29,4

– 34,5

– 34,8

– 35,0

 

Extrapolatie

90,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

195,0

– 29,9

– 33,2

– 34,4

– 35,0

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

488,7

108,8

104,6

103,2

90,4

90,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

488,7

108,8

104,6

103,2

90,4

90,4

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

47,8

38,7

36,8

35,3

35,3

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

– 3,7

– 0,4

– 4,9

– 4,9

– 4,9

 
     

– 3,7

– 0,4

– 4,9

– 4,9

– 4,9

 

Extrapolatie

30,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,3

– 0,4

– 4,9

– 4,9

– 4,9

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

48,1

38,3

31,9

30,5

30,4

30,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

48,1

38,3

31,9

30,5

30,4

30,4

Kasschuif Liquiditeitssteun Sint Maarten, liquiditeitssteun Sint Maarten (2018) en wederopbouw Sint Maarten

In 2017 is 550 mln. vrijgemaakt voor wederopbouw Sint Maarten. Deze middelen staan gereserveerd op de aanvullende post bij Financiën. Bij Najaarsnota 2017 is daarvan 41 mln. overgeboekt naar de begroting van Koninkrijksrelaties voor liquiditeitssteun aan Sint Maarten. Deze middelen zijn in 2017 niet besteed en zijn buiten de eindejaarsmarge om aan de KR-begroting van 2018 toegevoegd. De liquiditeitssteun was door wisselkoersverschil uiteindelijk lager dan het bedrag dat werd gemeld in de voorjaarsnota. De uiteindelijke liquiditeitssteun bedroeg 22,8 mln.

Het niet-bestede deel van de liquiditeitssteun aan Sint Maarten (18,2 mln.) wordt samen met middelen van de aanvullende post ingezet voor wederopbouw van Sint Maarten. Een deel van de wederopbouw verloopt niet via het fonds bij de Wereldbank (zie toelichting Eerste tranche fonds Wereldbank), maar direct tussen Nederland en Sint Maarten. Het gaat onder andere om een bijdrage aan Korps Politie Sint Maarten en de douane om het grenstoezicht te versterken. Versterkt grenstoezicht is een van de voorwaarden om het fonds bij de Wereldbank zo snel mogelijk van start te laten gaan.

Met de 3e incidentele suppletoire begroting is 15,3 mln. overgeboekt naar de begroting van Koninkrijksrelaties. Dit bedrag komt uit de gereserveerde middelen op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën voor de wederopbouw van Sint Maarten. Dit bedrag komt bovenop de eerder versterkte 22,8 mln. voor de liquiditeitssteun aan Sint Maarten.

Met de Wereldbank worden nadere afspraken gemaakt ten behoeve van verdere liquiditeitssteun aan Sint Maarten. Deze afspraken zijn bedoeld om het financieel beheer en de controle aan de zijde van Sint Maarten op orde te brengen conform de Rijkswet Financieel Toezicht en om de verdere liquiditeitsbehoefte te verkleinen.

Kasschuif restant noodhulp

Niet alle middelen die in 2017 zijn vrijgemaakt voor de noodhulp aan Sint Maarten waren besteed. Deze middelen zijn buiten de eindejaarsmarge aan de KR-begroting van 2018 toegevoegd.

Kasschuif wisselkoersreserve 2018

Het saldo van de wisselkoersreserve eind 2017 is buiten eindejaarsmarge om aan de KR-begroting van 2018 toegevoegd.

Overlopende facturen

Een aantal facturen uit 2017 is pas na de financiële jaarafsluiting van 2017 verwerkt en valt daardoor in boekjaar 2018.

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven

Na de uitspraak van de Commissie van Wijzen is in februari de eilandsraad van Sint Eustatius ontbonden en is een regeringscommissaris benoemd. Voor de ondersteuning van deze regeringscommissaris zijn extra middelen vrijgemaakt binnen de begroting. Ook wordt vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties bijgedragen aan het herstel van een beschadigde klif op Sint Eustatius. De ontvangen middelen uit de eindafrekening van het Fonds Desaroyo Aruba blijven conform afspraak beschikbaar voor Aruba en worden de komende twee jaar ingezet voor kinderbescherming en versterking van de rechtshandhaving op Aruba. Daarnaast worden er in 2019 toevoegingen en onttrekkingen gedaan aan de wisselkoersreserve als gevolg van wisselkoersmeevallers op de ontvangen rentebetalingen en tegenvallers op uitgaven in dollars. Tot slot is de eindejaarsmarge 2017 toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties.

Eerste tranche fonds Wereldbank

Na de verwoestingen die orkaan Irma heeft veroorzaakt is in 2017 550 mln. beschikbaar gesteld voor de wederopbouw van Sint Maarten. Het grootste deel van deze middelen komt in een fonds dat wordt beheerd door de Wereldbank. Deze uitgave van 112 mln. betreft de eerste storting in dat fonds.

Herstel klif Sint Eustatius

De orkaan Irma heeft schade veroorzaakt aan een klif op Sint Eustatius. Vanaf de Aanvullende Post van Financiën zijn vanuit de beschikbare middelen voor de wederopbouw van Saba en Sint Eustatius middelen toegevoegd aan de begroting voor het herstel van de klif.

Herverkaveling kustwacht Carib

De budgetverantwoordelijkheid voor de Kustwacht is met ingang van het kabinet-Rutte III overgegaan naar de Minister van Defensie. De middelen zijn overgeheveld met een nota van wijziging (Kamerstuk 34 775 IV, nr. 27).

Diversen – technische mutaties, uitgaven

Vanaf de aanvullende post is 7 mln. beschikbaar gesteld voor Early Recovery op Sint Maarten. Voor wederopbouw is 9 mln. van de Aanvullende Post toegevoegd aan de begroting voor vergoeding aan het Ministerie van JenV voor kosten van detentie en bijstand. Ook het openbaar lichaam Saba ontvangt circa 3,9 mln. voor de wederopbouw na orkaan Irma. Het Ministerie van IenW draagt 1,5 mln. bij aan het herstel van de Klif Sint Eustatius. Verder is de inzet van het Team Bestrijding Ondermijning vorig jaar verlengd met vier jaar (2018–2021). Vanuit deze middelen wordt circa 2 mln. overgeboekt naar het Ministerie van JenV voor het Hof en Openbaar Ministerie – BES. Tot slot is de loon- en prijsbijstelling aan de begroting toegevoegd.

Diversen – beleidsmatige mutaties, niet-belastingontvangsten

De bijdragen van Curaçao en Sint Maarten aan de Kustwacht zijn in 2017 niet ontvangen. Deze worden in 2018 alsnog voldaan.

Diversen – technische mutaties, niet-belastingontvangsten

De budgetverantwoordelijkheid voor de Kustwacht is met ingang van het kabinet-Rutte III overgegaan naar de Minister van Defensie. Middels een nota van wijziging (34 775 IV, nr. 27) zijn de ontvangsten overgeheveld. Deze mutatie valt in 2018 deels weg tegen de eindafrekening van het Fonds Desaroyo Aruba en in 2019 tegen een verwachte wisselkoersmeevaller van 4,5 mln. op de rente-inkomsten met de huidige koers.

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

8.181,4

9.010,6

9.170,5

9.037,4

9.301,8

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Dab 6:effect vertraging

0,0

187,5

190,0

– 0,9

0,0

 
   

Dab2: surplus 2017

– 26,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Draft budget 2019

0,0

– 816,9

0,0

0,0

0,0

 
   

Spring forecast 2018

– 336,1

115,3

185,5

213,5

206,5

 
   

Diversen

– 12,0

0,1

0,0

0,0

0,0

 
     

– 374,1

– 514,0

375,5

212,6

206,5

 

Extrapolatie

9.790,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 374,1

– 514,1

375,5

212,6

206,5

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

7.807,3

8.496,4

9.546,0

9.250,0

9.508,3

9.790,9

Totaal Internationale samenwerking

1.520,6

1.479,3

1.489,6

1.530,2

1.510,8

1.548,5

Stand Miljoenennota 2019

9.327,9

9.975,7

11.035,6

10.780,2

11.019,2

11.339,3

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

686,7

700,4

714,4

728,7

741,1

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Dab 6: spring forecast 2017

– 64,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Dab 6:effect vertraging en hogere ontvangsten eu

464,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Nacalculatie 2017

63,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Spring forecast 2018

– 67,1

– 316,7

– 42,7

– 43,5

– 44,4

 
   

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

396,7

– 316,7

– 42,7

– 43,5

– 44,4

 

Extrapolatie

712,8

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

396,7

– 316,7

– 42,7

– 43,5

– 44,4

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

1.083,3

383,7

671,7

685,2

696,7

712,8

Totaal Internationale samenwerking

103,8

75,8

76,3

76,3

76,3

76,3

Stand Miljoenennota 2019

1.187,1

459,5

748,1

761,5

773,1

789,2

Algemeen

De omvang van de Nederlandse afdrachten wordt bepaald door de omvang van de Europese begroting en is daarnaast relatief ten opzichte van de overige lidstaten. De Europese Unie (EU) ontvangt haar inkomsten uit verschillende soorten afdrachten van de lidstaten, zoals invoerrechten, BTW-afdrachten en BNI-afdrachten. Dit zijn uitgaven voor Nederland. Deze EU-inkomsten worden ook wel de «eigen middelen» van de EU genoemd. Nederland ontvangt op de EU-afdrachten een jaarlijkse korting. Deze korting is opgebouwd uit een lager tarief voor BTW-afdrachten en een vaste korting (lumpsum) op de BNI-afdrachten.

Hieronder vindt u in chronologische volgorde de mutaties op de raming van de Nederlandse afdrachten aan de EU die tot nu toe in begrotingsjaar 2018 hebben plaatsgevonden. De mutaties komen voort uit de zesde aanvullende begroting 2017, het Begrotingsakkoord 2018, de nacalculatie over 2017, de tweede aanvullende begroting 2018, de spring forecast 2018 en het Begrotingsakkoord 2019.

Tot slot heeft het CBS in mei en juni van dit jaar de resultaten gepresenteerd van een bronnenrevisie, waardoor het Nederlandse BNI van de jaren 2010–2017 opwaarts is bijgesteld35. Een opwaartse bijstelling van het BNI heeft ook gevolgen voor de Nederlandse BNI-afdracht aan de EU. Via de jaarlijkse nacalculatie die de Europese Commissie uitvoert worden de effecten van deze bijstellingen voor de afdracht van de lidstaten jaarlijks verrekend. Dat zal begin 2019 zijn. Vooruitlopend daarop is op de Aanvullende Post een reservering opgenomen.
De zesde aanvullende begroting over 2017 (Draft Amending Budget, DAB 6) werd in 2017 goedgekeurd door de Raad en het Europees Parlement, maar deze goedkeuring kwam te laat om nog budgettair in 2017 verwerkt te worden. Doordat het budgettaire effect over de jaargrens verschoof, is deze ook verschoven van een verlaging van de BNI-afdracht in 2017 naar een overige ontvangst onder Art 3.10 van de begroting van Buitenlandse Zaken in 2018. DAB 6 2017 is nader toegelicht in de brief van 25 oktober 201736.

DAB 6: effect vertraging en hogere ontvangsten EU – uitgaven, niet-belastingontvangsten

Het verwerken van de effecten van de zesde aanvullende begroting 2017 (DAB 6) van de EU leidt tot een meevaller in 2018 bij de overige ontvangsten en een tegenvaller in latere jaren bij de BNI-afdracht. De meevaller wordt met name veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van cohesiebeleid die naar verwachting later wordt ingehaald. Daarnaast zijn er hogere boete-ontvangsten van de EU in 2017 die leiden tot een lagere afdracht voor de lidstaten. De vertragingen bij het opstarten van nieuwe cohesie programma’s zijn al langer bekend en zorgden in 2016 ook voor een neerwaartse bijstelling. Er is op dit moment geen specifieke informatie beschikbaar over wanneer deze uitgaven precies zullen plaatsvinden, daarom wordt vooralsnog ervan uitgegaan dat ze gelijkelijk verdeeld worden over 2019 en 2020 (de laatste twee jaren van het huidige MFK), enkel gecorrigeerd voor inflatie.

DAB 6: Spring forecast 2017 – niet-belastingontvangsten

De Spring Forecast over 2017 is in de zesde aanvullende begroting 2017 (DAB 6) gepresenteerd door de Europese Commissie. Omdat deze DAB te laat in 2017 is aangenomen konden de effecten niet meer in 2017 door de Europese Commissie in de afdrachten verwerkt worden. De Spring Forecast over 2017 zou, wanneer deze in 2017 zou zijn verwerkt tot een 65 mln. hogere BTW- en BNI-afdracht in 2017 hebben geleid. Echter doordat de budgettaire verwerking naar 2018 is geschoven, leidt dit tot een tegenvaller van circa 65 mln. op de overige ontvangsten in 2018 op art. 3.10.

Diversen – uitgaven

Eind 2017 hebben de Europese Raad en het Europees Parlement ingestemd met de Europese begroting voor 2018. De EC raamt in dit Begrotingsakkoord de overige inkomsten voor 2018 hoger dan voorzien was waardoor de Nederlandse afdracht dit jaar lager is. Verder is er sprake van een kleine aanpassing van de raming van de Nederlandse bijdrage aan de Britse korting, die in de BTW-afdracht verwerkt is. Deze aanpassing is een uitvloeisel van de aanname van DAB 6.

Nacalculatie 2017

In januari 2018 heeft de Europese Commissie de effecten van de nacalculatie 2017 gepresenteerd.

Voor Nederland leidt de nacalculatie tot een teruggave van 64 mln. euro, te ontvangen onder Art. 3.10 overige ontvangsten, die dit jaar in de kas zal worden ontvangen. Deze nacalculatie over 2017 is nader toegelicht in de kamerbrief van 13 februari 2018.

DAB 2: Surplus 2017

De tweede aanvullende begroting Europese Commissie 2018 (DAB2) kende een surplus over 2017.

Door het surplus over 2017 is de raming van de Europese afdrachten voor 2019 neerwaarts bijgesteld. Het surplus over 2017 wordt in mindering gebracht op de BNI-middelen die de lidstaten moeten opbrengen. Het Europese surplus over 2017 bedroeg 556 miljoen; voor Nederland leidt dit incidenteel tot een 26 miljoen lagere BNI-afdracht in 2018.

Spring forecast 2018 – uitgaven, niet-belastingontvangsten

De Spring Forecast 2018 leidt per saldo voor Nederland tot structureel hogere afdrachten. Deze toename is het gevolg van enerzijds een verhoging van de raming van het Nederlandse BNI, die leidt tot hogere BNI-afdrachten en anderzijds een verlaging van de raming van de invoerrechten. Voor 2018 en 2019 wijken de effecten echter af van het structurele effect. Dit komt doordat naar verwachting wel de verlaging van de invoerrechtenafdracht in 2018 plaats zal vinden, maar de verhoging van de BNI-afdracht voor 2018 pas in 2019 betaald wordt. Hierdoor is er sprake van een per saldo 269 miljoen lagere afdracht in 2018 en een per saldo 432 miljoen hogere afdracht in 2019. Vanaf 2020 treedt het structurele effect op.

Draft Budget 2019

In mei 2018 heeft de Europese Commissie de Europese ontwerpbegroting voor 2019 gepresenteerd. Op 11 juli heeft de Europese Raad hier een Raadscompromis over bereikt. Het Raadscompromis voor de nieuwe Europese begroting voor 2019 komt uit op ca. 19 miljard euro onder het betalingsplafond omdat (een deel van) de vertragingen die eerder in het huidige MFK (2014–2020) waren opgelopen niet worden ingelopen in 2019. Op basis van de grote ruimte onder het betalingenplafond in het Raadscompromis wordt de raming van de Nederlandse afdrachten, die normaliter gebaseerd is op het betalingenplafond, neerwaarts bijgesteld. Dit leidt tot een incidentele verlaging van de afdracht met 817 mln. in 2019. Het beleid wordt op een later moment wel uitgevoerd, maar die betalingen zullen naar verwachting pas in het volgende MFK plaatsvinden als onderdeel van de zogeheten reste à liquider (RAL). Dat is een totaalsom van alle overlopende verplichtingen die ingepast moet worden onder het plafond van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader. Als gevolg daarvan zijn ze onderdeel van de onderhandelingen voor het volgende MFK, die in het najaar zullen beginnen.

Justitie en Veiligheid

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

12.047,6

11.998,8

11.872,2

11.696,6

11.308,5

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Asiel

129,7

100,3

5,0

0,0

0,0

 

Asiel: oda-toerekening

– 94,2

– 21,5

16,7

7,9

7,8

 

Besparingsverlies vitale ketens

8,0

22,5

29,5

28,5

28,5

 

Brexit

4,4

23,6

27,1

18,2

18,2

 

Capaciteitsscenario dji

0,0

– 24,1

– 28,7

– 29,8

– 28,5

 

Cybersecurity

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Eindejaarsmarge

86,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Herverkaveling: naar artikel 37

– 80,7

– 81,1

– 82,3

– 83,5

– 83,5

 

Herverkaveling: van artikel 34

80,7

81,1

82,3

83,5

83,5

 

Inhouden prijsbijstelling en overige dekking

0,0

– 46,1

– 46,7

– 41,7

– 42,2

 

Intrekken eigen bijdrageregeling

– 27,4

– 42,5

– 44,1

– 45,0

– 45,0

 

Inzet eindejaarsmarge

– 86,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Kasschuif dji

90,3

89,1

– 55,3

– 19,6

– 8,5

 

Kasschuif pensioenregeling politie

0,0

0,0

0,0

0,0

132,0

 

Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot

– 84,3

– 113,7

– 113,7

– 113,7

– 113,7

 

Opvang tijdelijk effect uitstroom politie

0,0

29,0

19,0

10,0

0,0

 

Overige problematiek

15,7

10,8

7,2

6,2

6,7

 

Pmj dji

35,8

39,1

0,0

0,0

0,0

 

Pmj rechtsbijstand

– 19,1

6,7

0,0

0,0

0,0

 

Rechtspraak vertraging kei en frictiekosten volume

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 

Vertraging rechtsbijstand

0,0

10,0

18,0

25,0

12,0

 

Diversen

15,5

50,7

28,8

33,3

34,9

 
 

104,4

173,9

– 137,2

– 120,7

2,2

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Afpakken

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

B5 politie

100,0

145,0

145,0

145,0

145,0

 

Intrekken eigen bijdrageregeling

26,6

39,8

41,4

42,3

42,3

 

Loonbijstelling 2018

240,7

240,9

238,6

235,4

227,7

 

Prijsbijstelling 2018–2023

46,0

44,6

43,8

43,0

41,5

 

Diversen

83,2

61,8

101,3

109,2

106,1

 
 

526,5

532,1

570,1

574,9

562,6

 

Extrapolatie

11.954,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

630,9

706,0

433,0

454,1

564,7

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

12.678,5

12.704,8

12.305,2

12.150,7

11.873,2

11.954,3

Totaal Internationale samenwerking

46,3

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

Stand Miljoenennota 2019

12.724,8

12.738,1

12.338,5

12.184,0

11.906,5

11.987,6

VI JUSTITIE EN VEILIGHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

1.713,6

1.662,0

1.674,6

1.632,3

1.593,3

 

Mee- en tegenvallers

           

Rijksbegroting in enge zin

           

B11 afpakken crimineel vermogen (tegenvaller)

– 90,0

– 60,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

 
 

– 90,0

– 60,0

– 30,0

– 30,0

– 30,0

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Effect schikking ing

624,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Intrekken eigen bijdrageregeling

– 27,4

– 42,5

– 44,1

– 45,0

– 45,0

 

Inzet asielreserve

0,0

93,8

0,0

0,0

0,0

 

Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot

29,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Pmj griffierechten

– 26,5

– 56,5

– 61,4

– 26,3

– 27,9

 

Diversen

8,4

1,7

– 10,0

– 7,0

– 7,0

 
 

607,9

– 3,5

– 115,5

– 78,3

– 79,9

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Diversen

44,2

2,0

15,7

15,7

15,7

 
 

44,2

2,0

15,7

15,7

15,7

 

Extrapolatie

1.495,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

562,1

– 61,5

– 129,7

– 92,5

– 94,1

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

2.275,7

1.600,6

1.544,9

1.539,8

1.499,2

1.495,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

2.275,7

1.600,6

1.544,9

1.539,8

1.499,2

1.495,0

Asiel

JenV verwerkt de bijstelling van de asielprognose voor de asielketen voor 2018 en 2019 en enkele andere kleine mutaties in het budget van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De mutatie in de prognose voor 2018 en 2019 is ook verwerkt in de toerekening van eerstejaarsasielopvangkosten aan het budget voor Official Development Assistance (ODA), net als de bijstelling 2017, de nacalculatie over 2017 en de meerjarige doorwerking daarvan (zie ook Asiel: ODA-toerekening). De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) krijgt in 2020 extra middelen om de asielzoekers die geen verblijfsvergunning hebben gekregen te helpen bij hun vertrek.

Asiel: ODA-toerekening

De kosten voor de eerstejaarsopvang worden toegerekend aan ODA. In de toerekening wordt de mutatie in de prognose voor de instroom 2018 en 2019 verwerkt, net als de bijstelling 2017, de nacalculatie over 2017 en de meerjarige doorwerking daarvan. Dit leidt tot een overheveling tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

Besparingsverlies vitale ketens

Dit pakket maatregelen is verwerkt in de begroting 2017 als invulling van een taakstelling op de strafrechtketen. Een groot deel van de maatregelen blijkt (juridisch) niet haalbaar en kan niet gerealiseerd worden, waaronder de maatregelen aangaande doeltreffende aanpak zeer jeugdige daders en het onderdeel «kind centraal in een efficiëntere en effectievere jeugdbeschermingsketen».

Brexit

Dit betreft een raming van de kosten die JenV-organisaties (o.a. IND, Politie, Openbaar Ministerie, Rechtspraak) moeten maken bij een «no deal» scenario. De raming zal worden aangepast als er nieuwe informatie beschikbaar komt over een ander scenario dan het «no deal» scenario, andere veronderstellingen over persoonsstromen en/of verschuiving van criminaliteit.

Capaciteitsscenario dji

De afgelopen jaren daalt de geregistreerde criminaliteit. Mede als gevolg hiervan daalt de instroom in de penitentiaire inrichtingen en kampt DJI met leegstand en een overcapaciteit. Vanwege de leegstand heeft het kabinet besloten vier inrichtingen te sluiten, waarbij rekening is gehouden met afspraken uit het regeerakkoord.

Cybersecurity

Het kabinet maakt in 2018 30 mln. vrij voor cybersecurity. De middelen worden toegevoegd aan de begroting van JenV als coördinerend departement.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge van 86,3 mln. is toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van JenV.

Herverkaveling: naar artikel 37

Dit betreft een interne herverkaveling vanuit het uitgangspunt dat de artikelen 32 en 34 onder verantwoordelijkheid vallen van de Minister voor Rechtsbescherming en de overige artikelen onder verantwoordelijkheid van de Minister van JenV.

Herverkaveling: van artikel 34

Dit betreft een interne herverkaveling vanuit het uitgangspunt dat de artikelen 32 en 34 onder verantwoordelijkheid vallen van de Minister voor Rechtsbescherming en de overige artikelen onder verantwoordelijkheid van de Minister van JenV.

Inhouden prijsbijstelling en overige dekking

JenV zet de prijsbijstelling in om onder andere het besparingsverlies vitale ketens te dekken.

Intrekken eigen bijdrageregeling -beleidsmatige mutaties, technische mutaties uitgaven, niet-belastingontvangsten

Het wetsvoorstel voor een eigen bijdrage in de kosten voor de strafvordering en de slachtofferzorg is ingetrokken. De ontvangsten die hiervoor op de begroting van JenV waren geraamd komen te vervallen. Met de derving van de baten is rekening gehouden bij de begrotingsvoorbereiding 2017, door een reservering van de betreffende middelen op de Aanvullende Post. De middelen zijn aan de begroting van JenV toegevoegd, waardoor de mutatie per saldo budgetneutraal is.

Inzet eindejaarsmarge

JenV zet de eindejaarsmarge van 86,3 mln. in om problematiek in 2018 te dekken. Dit betreft onder andere kosten voor verhuizing van de Justitiële Informatiedienst van JenV (Justid), middelen voor verwerking van drugstesten bij het NFI en het besparingsverlies vitale ketens.

Kasschuif DJI

Het betreft twee kasschuiven. De eerste kasschuif is om in dekking te voorzien voor de frictiekosten die samenhangen met het capaciteitscenario Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Zie verder de post capaciteitscenario DJI. De tweede kasschuif is om de bijdrage die DJI ontvangt van het moederdepartement af te stemmen op de jaarlijkse productie van DJI.

Kasschuif pensioenregeling politie

JenV dekt de uitgaven voor de vroegpensioenregeling Inkoop Max, met middelen uit het zogenaamde politie-accres. Om het kasritme in overeenstemming te brengen met de uitgaven vindt een kasschuif plaats.

Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot

Op basis van de realisaties in de afgelopen begrotingsjaren (onderuitputting en exploitatieoverschotten uitvoeringsorganisaties) wordt de begrotingsraming aangepast.

Opvang tijdelijk effect uitstroom politie

Met deze extra middelen kan de politie bij de operationele onderdelen gericht inspelen op de negatieve effecten van de uitstroom van ervaren personeel, terwijl de nieuwe collega’s nog niet volledig zijn opgeleid. Voor de jaren 2019–2021 worden daarom incidenteel extra middelen vrijgemaakt waarmee de korpschef keuzes kan maken om dit negatieve effect tegen te gaan.

Overige problematiek

Deze post bestaat uit meerdere tegenvallers, waaronder de huisvesting van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ook de deelname van Reclassering en Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) aan ZSM-tafels heeft geleid tot hogere uitgaven.

Pmj dji

JenV verwerkt voor 2018 en 2019 een tegenvaller bij DJI volgend uit het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ), o.a. doordat de behoefte aan tbs-plaatsen langzamer afneemt dan verwacht en de capaciteitsbehoefte voor gevangeniswezen en justitiële jeugdinrichtingen iets stijgt t.o.v. eerdere PMJ-ramingen.

Pmj rechtsbijstand

JenV verwerkt voor 2018 een meevaller en voor 2019 een tegenvaller in de raming van rechtsbijstand volgend uit het PMJ.

Rechtspraak vertraging kei en frictiekosten volume

De Rechtspraak kampt met tekorten door vertraging van het digitaliseringsprogramma «Kwaliteit en Innovatie» (KEI). Daarnaast maakt de Rechtspraak kosten om af te schalen door een autonome terugloop van het aantal zaken. Het verwachte negatief eigen vermogen van 40 mln. eind 2018 wordt in 2019 aangezuiverd door het moederdepartement.

Vertraging rechtsbijstand

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord aangegeven tot een herziening van het stelsel van rechtsbijstand te komen. Om het eindresultaat te behalen is tijd nodig, waardoor de eerdere verwachte financiële effecten van het wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand met drie jaar dienen te worden opgeschort.

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven

De post diversen bestaat uit enkele kleinere mutaties, zoals een tegenvaller op de leges bij de IND (7,5 mln. structureel) en een tegenvaller als gevolg van de voorbereidingen op de Brexit (4,4 mln. in 2018).

Afpakken

Bij Miljoenennota 2018 is er eenmalig 30 mln. toegekend voor de aanpak van het afpakken crimineel vermogen, waarbij ook aandacht is voor de verbetering van de registratie van de opbrengsten bij het OM en de Belastingdienst. Deze middelen worden overgeheveld van de Aanvullende Post.

B5 Politie

Maatregel B5 uit het Regeerakkoord leidt tot extra uitgaven voor politie. De middelen zijn toegevoegd aan de begroting van JenV en worden ingezet voor de uitbreiding van de politiecapaciteit.

Loonbijstelling 2018–2023

De loonbijstelling tranche 2018 wordt toegevoegd aan de begroting van JenV.

Prijsbijstelling 2018–2023

De prijsbijstelling tranche 2018 wordt toegevoegd aan de begroting van JenV.

Diversen – technische mutaties, uitgaven

Onder deze post diversen vallen vooral overboekingen met andere departementen, zoals een overheveling naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor P-Direkt (6,2 mln.) en de lokale aanpak van jihadisme (5,3 mln.). Ook is er een overheveling oplopend tot 38 mln. structureel vanaf de Aanvullende Post en vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Defensie voor het Uitwerkingskader meldkamer.

B11 afpakken crimineel vermogen (tegenvaller)

Maatregel B11 uit het Regeerakkoord leidt tot een neerwaartse bijstelling van de verwachte ontvangsten uit het afpakken van crimineel vermogen.

Effect schikking ING

In 2018 heeft het Openbaar Ministerie een schikking met ING (775 mln.) getroffen. In de JenV-begroting is afrekening gehouden met te ontvangen bedragen vanwege afpakken. Daarom is het effect een meevaller van 624 mln.

Intrekken eigen bijdrageregeling

Het besparingsverlies van het intrekken van het wetsvoorstel eigen bijdrage in de kosten voor de strafvordering en de slachtofferzorg leidt tot een verlaging van de ontvangsten (zie ook Uitgaven – Beleidsmatige mutaties en Technische mutaties).

Inzet asielreserve

JenV zet de beschikbare middelen in de asielreserve in als dekking van de kosten voor asiel (zie ook Uitgaven – Asiel). Omdat de asielreserve een begrotingsreserve is die wordt aangehouden bij het Ministerie van Financiën, komt een onttrekking als ontvangst binnen op de JenV-begroting.

Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot

Om invulling te geven aan het inpassen van aangepaste begrotingsraming voor 2018 (zie Uitgaven – Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot) wordt het eigen vermogen van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), IND en DJI verlaagd.

Pmj griffierechten

JenV verwerkt de tegenvaller bij de griffieontvangsten volgend uit het PMJ. De prognose is dat er in de aankomende jaren een lagere instroom van zaken is waar griffierechten over geheven worden.

Diversen – beleidsmatige mutaties, niet-belastingontvangsten

De post diversen bevat o.a. het ontvangstendeel van het besparingsverlies vitale ketens en een meevaller bij het CJIB.

Diversen – technische mutaties, niet-belastingontvangsten

Dit betreft o.a. het wetsvoorstel «doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen» dat eind 2016 in werking is getreden. De kosten die verband houden met het toezicht en tuchtrecht van de gerechtsdeurwaarders worden doorbelast aan de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

758,4

733,8

716,5

716,0

712,8

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Aanvullen eigen vermogen ssc-ict

37,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Binnenstedelijke transformatie

28,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Huisvesting statushouders

– 14,4

– 29,9

– 19,0

0,0

0,0

 
   

Huurtoeslag

– 67,8

– 137,8

– 138,0

– 111,1

– 98,9

 
   

Kasschuif step

– 74,2

– 69,8

144,0

0,0

0,0

 
   

Nationaal energiebespaarfonds (nef)

5,0

25,0

10,0

0,0

0,0

 
   

Omgevingswet

1,9

43,5

37,7

6,4

0,0

 
   

Diversen

45,7

55,6

12,3

15,3

14,4

 
     

– 38,1

– 103,4

47,0

– 89,4

– 84,5

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Afdracht 2017 nhg

30,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Bestedingsplan gdi

1,8

55,7

55,8

55,8

0,0

 
   

E23 envelop klimaat

95,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Herverkaveling

4.535,7

4.615,7

4.600,4

4.708,0

4.850,4

 
   

Herverkaveling ienw

133,9

87,7

82,4

74,2

69,2

 
   

Diversen

185,4

91,8

84,1

85,1

81,4

 
     

4.982,4

4.850,9

4.822,7

4.923,1

5.001,0

 

Extrapolatie

5.777,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

4.944,3

4.747,5

4.869,7

4.833,6

4.916,4

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

5.702,7

5.481,3

5.586,2

5.549,6

5.629,2

5.777,2

Totaal Internationale samenwerking

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stand Miljoenennota 2019

5.703,1

5.481,5

5.586,4

5.549,8

5.629,4

5.777,4

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

51,0

65,8

65,7

65,3

65,3

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Afromen surplus eigen vermogen rvb

34,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Incidentele verkoopopbrengst rvb

64,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

– 4,7

– 27,9

0,4

13,3

9,0

 
     

93,8

– 27,9

0,4

13,3

9,0

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Afdracht 2017 nhg

30,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Herverkaveling

609,0

646,9

637,4

586,4

573,4

 
   

Diversen

56,3

– 5,4

– 7,2

– 7,2

– 7,2

 
     

695,9

641,5

630,2

579,2

566,2

 

Extrapolatie

634,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

789,7

613,6

630,5

592,4

575,1

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

840,8

679,4

696,3

657,8

640,5

634,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

840,8

679,4

696,3

657,8

640,5

634,5

Aanvullen eigen vermogen SSC-ICT

SSC-ICT behaalde in 2017 een negatief resultaat, waardoor het eigen vermogen negatief is geworden. Zoals afgesproken in de regeling agentschappen wordt dit negatief eigen vermogen bij Voorjaarsnota aangevuld door de eigenaar vanuit de begroting BZK.

Binnenstedelijke transformatie

De ontwikkeling van binnenstedelijke woonlocaties komt vaak niet tijdig tot stand omdat de kosten voor saneren, verwerven of ontsluiten van de locaties hoog kunnen zijn. De markt blijkt afwachtend met financiering van deze locaties. BZK zet samen met geïnteresseerde partijen het saneringsfonds binnenstedelijk bouwen op. BZK heeft hiervoor in 2018 en 2019 28 mln. en 10 mln. beschikbaar.

Huisvesting Statushouders

De raming van de uitgaven voor de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) is meerjarig naar beneden bijgesteld, omdat de instroom van statushouders lager is dan eerder werd verwacht.

Huurtoeslag

De raming van de huurtoeslag laat op basis van de huidige demografische en economische inzichten (Centraal Economisch Plan 2018) in de periode 2018 – 2023 een meerjarige meevaller zien. De lagere werkloosheid, lagere asielinstroom, hogere inkomensontwikkeling en lagere huurprijsontwikkeling verklaren het grootste deel van deze meevaller.

Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

In het Regeerakkoord is een CO2-reductiedoelstelling van 2 megaton opgenomen voor de gebouwde omgeving. Om deze doelstelling te behalen wordt in het regeerakkoord ingezet op gebouwgebonden financiering van verduurzaming. Leningen aan Verenigingen van Eigenaren zijn daar een vorm van. BZK voegt in 2018, 2019 en 2020 voor dergelijke leningen in totaal 40 mln. toe aan het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF).

Omgevingswet

Er worden middelen aan de BZK-begroting toegevoegd voor kosten van de invoering van de Omgevingswet en voor de vertraging van de wet.

Kasschuif STEP

Eerder is de aanvraagperiode voor de subsidie binnen de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) verlengd tot en met 2018. Een vastgestelde subsidie wordt pas uitbetaald als het energielabel in het register is aangepast. Dit moet uiterlijk binnen twee jaar geschieden. Het kasritme is aangepast naar de verwachte uitbetalingen in de periode 2018–2020.

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven

BZK maakt binnen de eigen begroting 20 mln. vrij in de periode 2018–2021 voor verschillende maatregelen om de decentrale democratie te versterken (o.a. ondersteuning en opleidingsvergoeding voor gemeenteraadsleden). Ook wordt 30 mln. ingezet in de periode 2018–2022 voor het vanuit Europa verplichte energielabel voor woningen (en andere gebouwen). Verder is een bijdrage voor een reorganisatievoorziening opgenomen voor de huurcommissie vanwege transitiekosten bij de vernieuwing van de dienstverlening en wordt het negatieve eigen vermogen van UBR als gevolg van een negatief resultaat over 2017 conform de regeling agentschappen door de eigenaar aangevuld. Als laatste zijn middelen toegevoegd voor de voorbereidingskosten bij het Rijksvastgoedbedrijf voorafgaand aan de renovatie van het Binnenhof. Als laatste zijn middelen voor de Omgevingswet, Basisregistratie ondergrond, projecten BIRK en Nota Ruimte en Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en de verwachte ontvangsten van de veiling van een locatie van een benzinestation vanuit 2018 voor de komende jaren in het verwachte kasritme geplaatst. De bijdrage aan het NEF voor 2020 wordt een jaar eerder beschikbaar gesteld. Tot slot zijn de eindejaarsmarges 2017 van de begroting van BZK en de voormalige begroting van Wonen en Rijksdienst toegevoegd.

Afdracht 2017 NHG – technische mutaties uitgaven, niet-belastingontvangsten

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De jaarlijkse vergoeding wordt achteraf gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2017 bedraagt 30,6 mln.

Bestedingsplan GDI

De middelen van de Aanvullende Post voor de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid) zijn overgeboekt voor de periode 2018–2021 naar hoofdstuk 7. Overeenkomstig besluitvorming hierover in het Nationaal Beraad worden deze middelen ingezet voor innovaties binnen de digitale overheid, het Programmaplan Basisinfrastructuur en doorontwikkeling en innovatie van GDI-voorzieningen. De middelen zijn toegevoegd op basis van een meerjarige investeringsagenda, met aanloopkosten in 2018.

E23 Envelop klimaat

In het regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor maatregelen die bijdragen aan de ambitie om de CO2-uitstoot in Nederland met 49% te verminderen in 2030. Deze middelen stonden op de Aanvullende Post van Financiën. Voor 2018 zijn middelen overgeheveld naar de BZK-begroting voor de start van een programma voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken en een project om scholen te verduurzamen.

Herverkaveling – technische mutaties uitgaven, niet-belastingontvangsten

Met ingang van 1 januari 2018 is de begroting van Wonen en Rijksdienst (XVIII) komen te vervallen. De beleidsartikelen zijn na verwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord toegevoegd aan de begroting van BZK (VII).

Herverkaveling IenW

Bij de start van het kabinet heeft een departementale herindeling plaatsgevonden. Ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster zijn overgeheveld van de begroting van IenW naar de begroting van BZK.

Diversen – technische mutaties, uitgaven

Na de departementale herverdeling op het terrein van Digitale overheid voor bedrijven zijn budgetten inclusief loon en prijsbijstelling overgeheveld van de EZK-begroting naar de BZK-begroting. Daarnaast is de onderuitputting 2017 in het Deltafonds voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en in het Infrastructuurfonds voor de Omgevingswet door IenW overgeboekt naar de begroting van BZK inclusief de loon en prijsbijstelling over de herverkavelde IenW-budgetten. Vanuit de klimaatenvelop uit het regeerakkoord wordt er in 2018 voor klimaat (CO2-reductie) en de circulaire transitie 2,25 miljoen aan de begroting toegevoegd voor de Rijksinkoop. Ook is een deel van de middelen die op de Aanvullende Post van Financiën stonden voor cybersecurity overgeheveld naar de BZK-begroting voor de uitvoering van maatregelen die aangekondigd zijn in de Nederlandse Cyber Security Agenda. Er zijn verder budgetten overgeheveld naar BZK als centraal opdrachtgever van P-Direkt ter compensatie van een structureel hoger aantal Individuele arbeidsrelaties en middelen voor het Programma Optimaal Verbinden en de Centrale Archiefservice. Tot slot is de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 overgeheveld naar de departementale begroting.

Afromen surplus eigen vermogen RVB

Het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf is afgeroomd, conform de regeling Agentschappen.

Incidentele verkoopopbrengst RVB

Het Rijksvastgoedbedrijf had een incidentele verkoopopbrengst.

Diversen – beleidsmatige mutaties, niet-belastingontvangsten

De raming van de ontvangsten huurtoeslag laat een over de ramingsperiode geringe meevaller zien. Verder wordt een eerste stap gezet met het aanpassen van de raming van de verkoopopbrengsten van vastgoed om deze meer in lijn te brengen met de omvang van de vastgoedportefeuille.

Diversen – technische mutaties, niet-belastingontvangsten

Met de herverkaveling met IenW zijn ook de ontvangsten voor Ruimte toegevoegd aan de begroting van BZK. Verder verloopt de dienstverlening tussen de baten-lastenagentschappen van BZK onderling via het kerndepartement. Dit leidt jaarlijks tot ontvangsten en uitgaven voor het kerndepartement. Daarnaast ontvangt Doc-Direkt gedurende het jaar 2018 middelen van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van personele en materiële uitgaven. Tenslotte worden er enkele technische mutaties voor de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur) uitgevoerd. Beheer- en exploitatiekosten van de GDI worden doorberekend aan de afnemers. In het verleden zijn er ontvangsten vanuit de afnemers ingeboekt en daar tegenoverstaande uitgaven voor de kosten. Deze werden via de begroting van BZK op de aanvullende post bij Financiën gestald. Inmiddels is doorbelasting op een andere manier gerealiseerd dan eerder was voorzien. Door het Agentschap Logius worden nu rechtstreeks facturen gestuurd aan alle GDI-afnemers. Daarom vinden de ontvangsten niet meer plaats op de BZK-begroting en hoeven er geen middelen meer via de aanvullende post te lopen, maar worden ze zichtbaar op de begroting van Logius.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

38.812,1

38.673,2

38.617,3

38.793,4

38.996,0

 

Mee- en tegenvallers

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Autonome bijstelling sf

82,1

62,3

29,1

42,0

56,8

 
   

Referentieraming 2018

106,7

135,6

125,9

142,3

153,1

 
   

Diversen

– 16,9

6,4

– 0,3

– 1,8

– 3,9

 
     

171,9

204,3

154,7

182,5

206,0

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Eindejaarsmarge 2017

96,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

G34 modernisering cao primair onderwijs

270,0

270,0

270,0

270,0

270,0

 
   

G46 doelmatiger onderwijs

– 20,0

– 92,0

– 137,0

– 183,0

– 183,0

 
   

G47 terugdraaien taakstelling ocw

244,0

415,0

410,0

338,0

183,0

 
   

G49 halvering collegegeld eerstejaars ho

70,0

165,0

165,0

170,0

170,0

 
   

Inzet eindejaarsmarge

– 96,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Inzet loon- en prijsbijstelling

– 35,1

– 38,9

– 37,8

– 38,9

– 39,1

 
   

Kasschuif inzake transitievergoeding szw

0,0

26,5

– 26,5

0,0

0,0

 
   

Kasschuif lpo aanvullende post

– 9,2

91,7

– 21,9

– 21,8

– 19,4

 
   

Kasschuif ov

850,0

0,0

– 425,0

– 425,0

0,0

 
   

Kasschuif ra2012 intensivering onderzoek

0,0

0,0

50,1

0,0

0,0

 
   

Kasschuiven mbo vjn

22,1

– 4,4

6,0

2,8

– 210,7

 
   

Taakstelling

0,0

– 163,5

– 114,4

– 140,3

– 156,2

 
   

Verlaging subsidies

– 34,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

17,0

24,6

0,4

11,5

5,3

 
     

1.374,5

694,0

138,9

– 16,7

19,9

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

G32 voor- en vroegschoolse educatie

40,0

130,0

170,0

170,0

170,0

 
   

G33 aanpak werkdruk primair onderwijs

97,2

236,2

236,2

236,2

236,2

 
   

G35 kwaliteit technisch onderwijs vmbo

40,0

70,0

120,0

120,0

100,0

 
   

G36 fundamenteel onderzoek ocw

95,0

155,0

200,0

200,0

200,0

 
   

G37 toegepast onderzoek

25,0

38,0

50,0

50,0

50,0

 
   

G38 onderzoeksinfrastructuur

45,0

55,0

0,0

0,0

0,0

 
   

G43 ra intensivering erfgoed en monumenten

98,0

76,6

59,6

24,6

0,0

 
   

Herverkaveling

800,5

782,5

772,0

767,0

766,9

 
   

Lagere ster-raming

0,0

– 36,0

– 39,6

– 54,7

– 53,8

 
   

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

843,5

842,8

838,8

839,0

838,3

 
   

Overboeking fin scholingsvouchers programma deel

0,0

– 196,8

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

30,2

131,9

141,8

143,4

137,9

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

54,8

55,0

55,5

56,1

56,7

 
   

Diversen

– 27,2

12,1

19,2

11,4

3,2

 
     

2.142,0

2.352,3

2.623,5

2.563,0

2.505,4

 

Extrapolatie

42.054,7

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

3.688,4

3.250,7

2.917,0

2.728,7

2.731,2

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

42.500,5

41.923,9

41.534,2

41.522,1

41.727,2

42.054,7

Totaal Internationale samenwerking

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

60,3

Stand Miljoenennota 2019

42.560,8

41.984,2

41.594,6

41.582,4

41.787,6

42.115,0

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

1.380,6

1.414,6

1.487,6

1.554,2

1.633,2

 

Mee- en tegenvallers

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

– 7,7

– 10,5

– 9,4

– 5,2

7,1

 
     

– 7,7

– 10,5

– 9,4

– 5,2

7,1

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Lagere ster-raming

0,0

– 36,0

– 39,6

– 54,7

– 53,8

 
   

Diversen

– 20,4

– 0,5

– 0,5

– 0,5

– 0,5

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Autonome bijstelling ontvangsten sf

– 35,3

– 38,5

– 47,9

– 57,2

– 70,1

 
   

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

– 55,7

– 75,0

– 88,0

– 112,4

– 124,4

 

Extrapolatie

1.555,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 63,3

– 85,5

– 97,4

– 117,6

– 117,3

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

1.317,3

1.329,2

1.390,2

1.436,7

1.515,9

1.555,2

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

1.317,3

1.329,2

1.390,2

1.436,7

1.515,9

1.555,2

Autonome bijstelling studiefinanciering

De raming van de uitgaven aan de studiefinanciering is dit voorjaar geactualiseerd en per saldo naar boven bijgesteld. De grootste oorzaak hiervan is het feit dat er meer studenten afstuderen die nog onder de prestatiebeurssystematiek vallen dan eerder geraamd. De prestatiebeurzen van deze studenten worden na afstuderen omgezet in een gift. Dit zorgt voor de extra uitgaven. Daarnaast is er een tegenvaller op de kwijtscheldingen en tevens op de studentenreisvoorziening.

Referentieraming 2018

De referentieraming is de jaarlijkse raming van het verloop van leerlingen- en studentenaantallen. Uit de referentieraming 2018 blijkt dat het verwachte aantal leerlingen en studenten hoger uitvalt dan geraamd voor de Begroting 2018. Hierachter gaan verschillende bewegingen schuil. Het grootste effect wordt veroorzaakt door hogere dan geraamde studentenaantallen in het hbo en wo. De hogere instroom in het wo-master en het wo-bachelor wordt veroorzaakt door een hogere instroom van buiten het onderwijs (één of meer tussenjaren) en respectievelijk een hogere instroom van hbo-bachelor gediplomeerden en een hoger aantal vwo-gediplomeerden. De hogere instroom in het hbo wordt veroorzaakt door meer ingeschreven studenten voor een Associate Degree en door meer studenten van buiten het (Nederlandse) onderwijs (met één of meer tussenjaren of, per 2019, uit landen behorende tot de Europese Economische Ruimte).

Diversen – mee- en tegenvallers, uitgaven

Deze diversenpost bestaat onder andere uit de wisselkoersmeevallers ten opzichte van de dollar en de Zwitserse franc (vanwege de bijdrage voor het CERN) door de gestegen eurokoers (6,8 mln. structureel) en verwachte onderuitputting (13 mln.) op subsidies in het primair onderwijs en de lerarenbeurs in 2018. Deze meevallers zijn ingezet ter dekking van de per saldo tegenvaller op de referentieraming en de studiefinancieringsraming.

Eindejaarsmarge 2017

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 aan de OCW-begroting.

G34 modernisering cao primair onderwijs

Met deze regeerakkoordmaatregel wordt ingezet op de verbetering van en nieuwe afspraken over de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Dit is via een nota van wijziging op de begroting 2018 verwerkt (vergaderjaar 2017–2018, kamerstuk 34 775 VIII, nr. 5).

Regeerakkoordmaatregelen G46, G47 en G49

Dit betreft drie regeerakkoordmaatregelen, namelijk G46 doelmatiger onderwijs, G47 terugdraaien taakstelling OCW en G49 halvering collegegeld eerstejaars HO. Deze maatregelen zijn in een nota van wijziging op de begroting 2018 verwerkt (vergaderjaar 2017–2018, kamerstuk 34 775 VIII, nr. 13).

Inzet eindejaarsmarge

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge op de OCW-begroting. Het grootste gedeelte wordt ingezet voor overlopende verplichtingen uit 2017 (60 mln.). Het resterende deel (36,2 mln.) wordt ingezet ter dekking van de per saldo tegenvaller bij de referentieraming en de studiefinancieringsraming.

Inzet loon- en prijsbijstelling

Een deel van de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 wordt ingezet om een gedeelte van de tegenvaller bij de referentieraming en de studiefinancieringsraming te dekken.

Kasschuif inzake transitievergoeding SZW

Dit betreft een kasschuif m.b.t. de transitievergoeding. Het wetsvoorstel gaat in per 1 april 2020 i.p.v. 1 april 2019. Het budget is vorig jaar al overgeboekt van OCW naar SZW.

Kasschuif LPO aanvullende post

De LPO tranche 2018 over een deel van de intensiveringen uit het regeerakkoord wordt via deze kasschuif ingezet als dekking voor de tegenvaller van 2019.

Kasschuif OV

Ter optimalisatie van het kasritme van de staat wordt de verplichting aan de vervoersbedrijven voor de studentenreisvoorziening vooruitbetaald via kasschuiven. Dit betekent dat in december 2018 een deel van het bedrag voor het jaar 2019 wordt betaald, in december 2019 een deel voor het jaar 2020 en in december 2020 een deel voor het jaar 2021.

Kasschuif RA2012 intensivering onderzoek

De middelen voor fundamenteel en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (50 mln. per jaar) staan op de Aanvullende Post in het jaar 2023 en worden via een kasschuif naar 2020 gebracht, conform het Regeerakkoord Rutte II.

Kasschuiven mbo vjn

Dit betreft het saldo van verschillende kasschuiven op het artikel mbo. De grootste kasschuif vond plaats om de begroting in lijn te brengen met het recent gesloten bestuursakkoord. Hierin is afgesproken om het resultaatafhankelijke budget te verlagen en het investeringsbudget met hetzelfde bedrag te verhogen. Voor de regeling praktijkleren wordt uit latere jaren budget naar eerdere jaren geschoven.

Taakstelling

Om de begroting meerjarig sluitend te maken is per 2019 een taakstellende reeks op het artikel Nominaal en onvoorzien geboekt. De taakstelling is in 2019 ingevuld door de Loon- en Prijsbijstelling (LPO) tranche 2018 over een deel van de intensiveringen uit het regeerakkoord (110 mln.), onderuitputting 2018 op de Lerarenbeurs (15 mln.), een korting op de subsidieregeling Praktijkleren (19 mln.) en een korting op de lumpsum binnen het hoger onderwijs (19 mln.). De hierboven genoemde dekking van 163 mln. is niet apart zichtbaar in de tabel maar verdeeld over meerdere mutaties. De structurele taakstelling wordt bij Voorjaarsnota 2019 ingevuld.

Verlaging subsidies

Om een deel van de per saldo tegenvaller bij de referentieraming en de studiefinancieringsraming in 2018 te dekken zijn een aantal subsidies op de OCW-begroting incidenteel verlaagd.

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven

Dit betreft een aantal kleinere kasschuiven en de opboeking van de eindejaarsmarge op verschillende artikelen van de begroting voor de overlopende verplichtingen uit 2017.

G32 voor- en vroegschoolse educatie

Met deze regeerakkoordmaatregel wordt de voor- en vroegschoolse educatie versterkt en het aanbod uitgebreid van 10 naar 16 uur per week. De maatregel is tevens verwerkt in een nota van wijziging op de begroting 2018 (Kamerstuk 34 775 VII, nr. 35).

G33 aanpak werkdruk primair onderwijs

Met deze regeerakkoordmaatregel wordt ingezet op het aanpakken van de werkdruk in het primair onderwijs. Via een Incidentele Suppletoire Begroting (Kamerstuk 34 886, nr. 2) zijn de middelen behorende bij tranches 2018 en 2019 van de regeerakkoordmaatregel verwerkt.

G35 kwaliteit technisch onderwijs vmbo

Met deze regeerakkoordmaatregel wordt ingezet op een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het vmbo.

G36 fundamenteel onderzoek ocw

Met deze regeerakkoordmaatregel wordt ingezet op vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de Nationale Wetenschapsagenda en op het versterken van de basis. Dit laatste gebeurt door in te zetten op digitale infrastructuur, de vernieuwingsimpuls en sectorplannen.

G37 toegepast onderzoek

Met deze regeerakkoordmaatregel wordt ingezet op vernieuwend en maatschappelijk relevant toegepast onderzoek via de Nationale Wetenschapsagenda en op het versterken van praktijkgericht onderzoek.

G38 onderzoeksinfrastructuur

Met deze regeerakkoordmaatregel wordt ingezet op het realiseren van een aantal voorstellen in het kader van de call Nationale roadmap, digitale infrastructuur (supercomputer) en faciliteiten van wereldformaat.

G43 intensivering erfgoed en monumenten

Met deze regeerakkoordmaatregel wordt ingezet op diverse thema’s zoals restauratie, herbestemming, verduurzaming, archeologie, religieus erfgoed en digitalisering.

Herverkaveling

Dit betreft de budgettaire verwerking van de overheveling van groen onderwijs van het Ministerie van EZK naar het Ministerie van OCW.

Lagere ster-raming

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van EY van 9 september 2017 worden lagere reclameopbrengsten van de STER verwacht. Nu worden de lagere ontvangsten voor 2019 tot en met 2023 o.b.v. de in de mediabegrotingsbrief (vergaderjaar 2017–2018, kamerstuk 34 775 VIII, nr. 31) genoemde tegenvallers ingeboekt. Aan de uitgavenkant wordt het budget voor de Landelijke Publieke Omroep met dezelfde bedragen verlaagd.

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

De loon- en prijsbijstelling tranche 2018 over de plafondrelevante uitgaven op de OCW-begroting wordt toegevoegd aan de begroting.

Overboeking fin scholingsvouchers programma deel

In 2019 blijft de fiscale scholingsaftrek nog in stand. De middelen die op de OCW-begroting stonden voor een vervangende uitgavenregeling worden middels deze boeking weer van de begroting afgetrokken.

Diversen – technische, plafondrelevante mutaties, uitgaven

Dit betreft desalderingen en overboekingen van en naar andere departementen en overboekingen van de Aanvullende Post. Het gaat om de overboekingen van de Aanvullende Post voor regeerakkoordmaatregelen die budgettair niet boven de 50 mln. komen, zoals G33 Kleine scholen, G40 Cultuur en historisch democratisch bewustzijn, G41 Nederlandse scholen in het buitenland, G42 Media/onderzoeksjournalistiek, G44 Aanpak laaggeletterdheid, G45 Onderwijsachterstandenbeleid en hoogbegaafde kinderen en G48 terugdraaien taakstelling Groen onderwijs.

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

De loon- en prijsbijstelling tranche 2018 over de niet-plafondrelevante uitgaven op de OCW-begroting wordt toegevoegd aan de begroting.

Diversen – technische, niet-plafondrelevante mutaties, uitgaven

Dit betreft niet-plafondrelevante mutaties omtrent de studiefinanciering. Door de referentieraming 2018 (hoger aantal studenten in het hoger onderwijs) worden er meer leningen verwacht. Hiertegenover staat het hogere aantal omzettingen dan eerder verwacht (zie ook de post Autonome bijstelling SF, die als negatieve niet-plafondrelevante mutatie worden geboekt).

Diversen – mee- en tegenvallers, niet-belastingontvangsten

Deze post bestaat voornamelijk uit een tegenvaller op de renteontvangsten over de studieleningen, door de aanhoudende lage rentestand.

Lagere ster-raming

Zie eerdere toelichting. Deze reeks betreft de aanpassing aan de ontvangstenkant.

Diversen – technische mutaties, niet-belastingontvangsten

Onder deze diversenpost vallen voornamelijk desalderingen. Voorbeelden zijn een ontvangst van 5,7 mln. vanuit de bestemmingsfondsen van musea die ter beschikking is gesteld aan het Mondriaanfonds volgens motie Van Veen (Kamerstuk 34 550 VIII, nr. 63) en de verwerking van de lagere raming van de reclameopbrengsten van de STER (- 28,4 mln.) in 2018, waarmee ook de uitgaven van artikel 15 in mindering worden gebracht. Dit bedrag wordt onttrokken aan de Algemene Mediareserve.

Autonome bijstelling ontvangsten studiefinanciering

Op basis van realisaties is de raming van de terugbetalingen op de hoofdsom van de studieleningen naar beneden bijgesteld.

Nationale Schuld (Transactiebasis)

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

7.917,6

7.450,4

7.265,6

7.202,6

9.434,9

 

Mee- en tegenvallers

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Rente vaste schuld

– 110,0

– 71,0

77,0

178,0

155,0

 

Rente vlottende schuld

0,0

0,0

– 23,0

9,0

26,0

 

Diversen

0,0

– 6,2

6,0

19,9

19,9

 
 

– 110,0

– 77,2

60,0

206,9

200,9

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Omboeking rente onder kader

6.398,2

5.923,9

5.680,5

5.552,1

5.730,0

 

Diversen

– 7,0

7,0

0,0

0,0

0,0

 
 

6.391,2

5.930,9

5.680,5

5.552,1

5.730,0

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Rente vaste schuld

0,0

0,0

0,0

0,0

– 102,0

 

Rente vlottende schuld

0,0

0,0

0,0

0,0

83,0

 

Diversen

– 2,9

– 3,1

– 3,1

– 3,1

47,1

 

Niet tot een ijklijn behorend

           

Mutatie in rekening-courant en deposito

0,0

0,0

0,0

0,0

– 2.067,7

 

Omboeking rente onder kader

– 6.398,2

– 5.923,9

– 5.680,5

– 5.552,1

– 5.730,0

 

Rentelasten

0,0

– 7,1

– 46,5

– 57,8

28,8

 

Verstrekte leningen

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

– 6.151,1

– 5.934,1

– 5.730,1

– 5.613,0

– 7.740,8

 

Extrapolatie

6.977,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

130,1

– 80,4

10,4

146,0

– 1.809,8

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

8.047,7

7.370,0

7.276,0

7.348,7

7.625,1

6.977,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

8.047,7

7.370,0

7.276,0

7.348,7

7.625,1

6.977,0

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

12.428,2

9.648,4

5.652,7

3.107,3

2.573,9

 

Mee- en tegenvallers

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Rente vlottende schuld

– 8,0

112,0

0,0

0,0

0,0

 

Rentebaten

– 26,4

– 35,2

– 44,8

– 56,2

– 51,7

 
 

– 34,4

76,8

– 44,8

– 56,2

– 51,7

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Omboeking rente onder kader

363,5

244,8

174,2

189,6

202,0

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

363,5

244,8

174,2

189,6

202,0

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

– 6,8

 

Niet tot een ijklijn behorend

           

Aflossingen op leningen

716,9

– 49,4

– 388,7

– 43,3

190,3

 

Mutatie in rekening-courant en deposito

– 340,6

1.899,2

4.209,2

4.716,8

4.745,3

 

Omboeking rente onder kader

– 363,5

– 244,8

– 174,2

– 189,6

– 202,0

 

Rente derivaten

– 249,0

– 453,0

– 392,0

– 289,0

– 291,0

 

Voortijdige beëindiging derivaten

2.369,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

– 52,9

– 25,0

– 23,0

– 22,0

– 22,0

 
 

2.079,9

1.127,0

3.231,3

4.172,9

4.413,8

 

Extrapolatie

5.650,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

2.409,0

1.448,6

3.360,7

4.306,3

4.564,1

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

14.837,2

11.097,0

9.013,4

7.413,6

7.137,9

5.650,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

14.837,2

11.097,0

9.013,4

7.413,6

7.137,9

5.650,5

Rente vaste schuld – mee- en tegenvallers en technische mutaties, uitgaven

De raming van de rentelasten vaste schuld wijzigt als gevolg van bijstellingen van de rentetarieven en de financieringsbehoefte. Door een daling in het verwachte kassaldo is er sprake van een hogere verwachte financieringsbehoefte en hogere rentelasten. Daar staat tegenover dat de rentetarieven neerwaarts zijn bijgesteld. Tot slot is er het effect van schulduitgifte en inkopen. Het eerste effect overheerst in de jaren 2020 tot en met 2022, waardoor er per saldo sprake is van een toename van de rente vaste schuld. Het saldo van de drie effecten resulteert voor 2018 en 2019 in een afname van de rente vaste schuld.

Rente vlottende schuld – mee- en tegenvallers en technische mutaties, uitgaven en niet-belastingontvangsten

De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt als gevolg van bijstellingen van de rentetarieven en de financieringsbehoefte. Op korte termijn zijn er rentebaten vlottende schuld vanwege de negatieve rentestand. De rentetarieven zijn voor de eerste jaren neerwaarts bijgesteld en voor latere jaren naar boven bijgesteld. Voor 2018 en 2019 is er sprake van negatieve rentetarieven. Door een opwaartse bijstelling van deze tarieven is er een afname van de rentebaten vlottende schuld in 2018; een neerwaartse bijstelling voor 2019 leidt tot een toename van deze rentebaten in dat jaar. In 2020 leidt een neerwaartse bijstelling van het positieve rentetarief tot een afname van de rentelasten vlottende schuld. Voor latere jaren leidt een opwaartse bijstelling van het positieve rentetarief tot een toename van de rentelasten vlottende schuld.

Diversen – beleidsmatige en technische mutaties, uitgaven en niet-belastingontvangsten

Dit betreffen restposten van onder andere rente vaste en vlottende schuld en rente sociale fondsen.

Omboeking rente onder kader – beleidsmatige en technische mutaties, uitgaven en niet-belastingontvangsten

In de begrotingsregels van het kabinet Rutte III is vastgelegd dat de rente-uitgaven staatsschuld onder het uitgavenplafond vallen. In het verleden vielen deze uitgaven buiten het plafond. Er heeft daarom een omboeking plaatsgevonden.

Mutatie in rekening-courant en deposito – uitgaven en niet-belastingontvangsten

De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekening-couranten en deposito’s heeft vooral betrekking op de sociale fondsen. De mutatie in de rekening-courant is het resultaat van de geraamde uitgaven en de ontvangen premies van de sociale fondsen. Verwacht wordt dat de sociale fondsen de komende jaren per saldo meer gaan uitgeven.

Rentelasten

De raming van de aan deelnemers aan schatkistbankieren te betalen rente is bijgewerkt met de actuele rentetarieven. Een daling van de verwachte rente zorgt voor een daling in de rentelasten van 2019 tot en met 2021. De verwachte rente voor 2022 stijgt en leidt tot hogere rentelasten in dat jaar.

Verstrekte leningen

In 2018 zullen er naar verwachting meer leningen worden verstrekt dan eerder verwacht. Dit komt met name door het oversluiten van enkele grote leningen door deelnemers aan het schatkistbankieren.

Rentebaten

De raming voor rentebaten kasbeheer is aangepast, als gevolg van een wijziging van de rente en veranderingen in de leningen die deelnemers aan het schatkistbankieren zijn aangegaan. Een daling van de verwachte lange rente zorgt voor een daling in de rentebaten.

Aflossingen op leningen

Gewijzigde inzichten in het leengedrag van agentschappen en RWT’s leiden tot een aanpassing van de voorziene ontvangsten. Doordat in 2018 meer is afgelost (door vervroegde aflossingen) wordt in latere jaren minder aan aflossingen op leningen ontvangen.

Rente derivaten

De raming van de renteontvangsten op renteswaps is naar beneden bijgesteld als gevolg van het voortijdig beëindigen van rentederivaten. De raming is tevens bijgesteld als gevolg van de geactualiseerde rentestanden in de CEP-raming van het CPB.

Voortijdige beëindiging derivaten

Er is sprake geweest van het voortijdig beëindigen van een aantal rentederivaten. Bij het beëindigen van een rentederivaat wordt de actuele marktwaarde van het derivaat verrekend tussen beide partijen. De beëindigde rentederivaten hebben per saldo een voor de staat positieve marktwaarde, waardoor er sprake is van eenmalige ontvangsten. Daar staat tegenover dat op een beëindigd rentederivaat meerjarig geen rente meer wordt ontvangen.

Financiën

IXB FINANCIËN: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

6.800,2

6.500,5

6.159,3

6.016,2

6.052,7

 

Mee- en tegenvallers

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Diversen

– 2,9

– 3,2

– 3,3

– 3,3

– 3,3

 
 

– 2,9

– 3,2

– 3,3

– 3,3

– 3,3

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Bijstelling bcf

208,9

214,3

214,8

214,8

214,8

 

Douane (brexit)

19,4

69,5

77,1

77,3

78,1

 

Eindejaarsmarge

32,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Inzet nominaal en onvoorzien

– 5,8

– 17,5

– 0,8

– 0,8

– 0,8

 

Inzet onderuitputting

– 60,0

– 15,0

– 10,0

– 10,0

– 10,0

 

Kasschuif beheerst vernieuwen

0,0

0,0

– 37,1

24,8

12,3

 

Kasschuiven

– 169,3

119,3

50,0

0,0

0,0

 

Diversen

17,7

23,1

20,5

19,6

20,6

 
 

43,7

393,7

314,5

325,7

315,0

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Beheerst vernieuwen

7,0

190,1

222,1

60,8

61,8

 

Investeringsagenda

123,5

16,0

17,0

17,4

16,8

 

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

72,1

68,9

68,1

64,9

65,8

 

Uitvoeringskosten fiscale wetgeving regeerakkoord

15,0

30,0

30,0

30,0

30,0

 

Diversen

44,3

9,5

7,5

7,6

7,6

 

Niet tot een ijklijn behorend

           

Diversen

3,1

0,4

0,0

0,0

0,0

 
 

265,0

314,9

344,7

180,7

182,0

 

Extrapolatie

6.478,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

305,7

705,2

655,9

502,9

493,7

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

7.105,9

7.205,7

6.815,1

6.519,1

6.546,3

6.478,1

Totaal Internationale samenwerking

253,5

328,5

230,7

178,5

287,2

337,1

Stand Miljoenennota 2019

7.359,3

7.534,2

7.045,8

6.697,6

6.833,5

6.815,2

IXB FINANCIËN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

2.161,2

2.148,2

2.218,3

2.079,6

2.078,2

 

Mee- en tegenvallers

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen

170,0

155,0

0,0

40,0

50,0

 

Winstafdracht dnb

68,0

92,0

153,0

11,0

0,0

 

Diversen

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

239,6

247,0

153,0

51,0

50,0

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Belasting- en invorderingsrente

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

1,5

5,7

5,3

4,6

5,7

 
 

16,5

5,7

5,3

4,6

5,7

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Niet tot een ijklijn behorend

           

Dividend financiele deelnemingen

708,0

– 53,0

– 53,0

– 53,0

– 53,0

 

Lening griekenland

0,0

0,0

42,0

124,7

159,9

 

Winstafdracht dnb

41,0

39,0

37,0

2,0

0,0

 

Diversen

– 3,5

– 1,8

2,8

3,9

11,6

 
 

745,5

– 15,8

28,8

77,6

118,5

 

Extrapolatie

2.619,1

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

1.001,6

236,8

187,0

133,1

174,2

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

3.162,8

2.385,1

2.405,3

2.212,8

2.252,4

2.619,1

Totaal Internationale samenwerking

4,0

4,0

4,2

4,1

4,1

4,1

Stand Miljoenennota 2019

3.166,8

2.389,1

2.409,6

2.216,9

2.256,5

2.623,2

Bijstelling bcf

De raming van het Btw-compensatiefonds is naar boven bijgesteld omdat de realisatie in 2017 van het Btw-compensatiefonds hoger blijkt dan eerder geraamd.

Douane (brexit)

De Douane bereidt zich in het kader van de Brexit voor op een harde Brexit («cliff edge»). Hiervoor worden de kosten voor de Douane geraamd op 19,4 mln. in 2018, oplopend tot structureel 78 mln. in 2022 e.v. Dit is gebaseerd op een additioneel benodigde capaciteit van 928 fte, uitgaande van gelijkblijvende handelsvolumes en een ongewijzigde handhavingsaanpak. Wanneer blijkt dat zich een ander scenario voordoet, zal de raming worden bijgesteld.

Eindejaarsmarge

Dit betreft de toevoeging van het in 2017 niet uitgeputte budget aan de begroting 2018.

Inzet nominaal en onvoorzien

Om de begroting te sluiten zijn middelen van nominaal en onvoorzien ingezet. Het gaat vooral om de inzet van de eindejaarsmarge 2017 voor de jaren 2018 en (via een kasschuif naar) 2019.

Inzet onderuitputting

Financiën draagt in 2018 60 mln., in 2019 15 mln. en tussen 2020 en 2023 10 mln. per jaar bij aan de problematiek onder het uitgavenplafond.

Kasschuif beheerst vernieuwen

Dit betreft een kasschuif voor de bestedingsplannen inzake «Beheerst Vernieuwen». In de begroting 2019 worden middelen voor Beheerst Vernieuwen overgemaakt van de aanvullende post naar het belastingdienstartikel. Voor een klein deel staan deze middelen nog niet in het juiste ritme. Door deze kasschuif van 37 mln. worden de middelen in het juiste ritme gezet.

Kasschuiven

Financiën past enkele kasschuiven toe binnen haar begroting. Dit omvat onder meer de kasschuiven van 21,5 mln. van GDI-middelen van 2018 naar 2019 en 2020. Ook het resterende budget van 8 mln. voor het opstarten van Invest-NL in 2018 is deels nodig in 2019. Een andere kasschuif betreft 57 mln. van 2018 naar 2019 voor de Belastingdienst. Ook wordt 24,5 mln. geschoven van 2018 naar 2019 en 2020 op het artikel nominaal en onvoorzien. Daarnaast wordt 27 mln. geschoven van 2018 naar 2020 om te voorzien in dekking voor de vertraging van de Herijking Investeringsagenda (HIA).

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven

Dit betreft een som van mutaties voor onder andere materieel facilitaire zaken voor de Belastingdienst, materieel ICT voor het kerndepartement, extra capaciteit voor o.a. de FIOD in het kader van de «Panama Papers», de opstartkosten van Invest-NL, een kostenvergoeding voor Atradius, een afbouw in het aandeelhouderschap van NL Financial Investments (NLFI) en een verwachte meevaller op de schade-uitkeringen EKV.

Beheerst vernieuwen

Voor de vernieuwing bij de Belastingdienst zijn er middelen overgeheveld vanuit de Aanvullende post. Het gaat om middelen voor nieuwe en lopende vernieuwingsprojecten, het bouwen van de generieke voorzieningen, investeringen in personeel, modernisering van het IV-Landschap en verbetering van de bedrijfsvoering.

Investeringsagenda

Vanuit de Aanvullende post zijn middelen vrijgegeven voor verschillende ICT-projecten en het aannemen van nieuw personeel in het kader van de Investeringsagenda van de Belastingdienst.

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

De loon-en prijsbijstellingstranche 2018 is overgeboekt naar de begroting van Financiën.

Uitvoeringskosten fiscale wetgeving regeerakkoord

Bij Voorjaarsnota is cumulatief 135 mln. (voor de jaren 2018–2023) van de Aanvullende post overgeboekt naar de Financiënbegroting ten behoeve van de uitvoering van fiscale maatregelen waartoe gedurende de kabinetsperiode wordt besloten.

Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen

De nieuwste winstramingen van de staatsdeelnemingen leiden tot aanpassingen in de dividendraming.

Winstafdracht dnb – niet-belastingontvangsten, mee- en tegenvallers

Op basis van de meest recente prognose van DNB van mei 2018 wordt de raming van de winstafdracht aangepast. De fluctuatie in de winstraming is met name gevolg van nieuwe marktverwachtingen m.b.t. het rentebeleid van de ECB.

Diversen – rijksbegroting in enge zin en niet tot een ijklijn behorend, niet-belastingontvangsten

Dit betreft een som van posten van onder andere de kosten van facilitaire diensten die de Belastingdienst levert, van de renteontvangsten van de lening aan Griekenland en van een bijstelling van de ontvangsten van het Muntwezen.

Belasting- en invorderingsrente

De raming van de ontvangsten uit de Boete- en Invorderingsrente wordt elk regulier begrotingsmoment getoetst op de dan beschikbare informatie. De raming voor de ontvangsten aan Belasting- en Invorderingsrente laat dit jaar per saldo een meevaller zien van 15 mln. De tegenvaller in de aanslagoplegging als gevolg van de vertraagde oplevering van de nieuwe systemen schenk- en erfbelasting wordt meer dan gecompenseerd door de doorwerking van geactualiseerde grondslagen (d.w.z. relevante belasting- en premieontvangsten) en verdeelsleutels die gelden voor de ontvangsten gedurende 2018. Beide vallen gunstiger uit voor de Belastingdienst dan verwacht ten tijde van de ontwerpbegroting 2018.

Dividenden staatsdeelnemingen

De raming voor dividendontvangsten wordt naar aanleiding van de meest recente prognose aangepast.

Dividend financiele deelnemingen

Vanwege de verkoop van aandelen ABN Amro en a.s.r. in september 2017 moet de meerjarige dividendraming financiële instellingen naar beneden worden bijgesteld. In 2018 wordt wel meer dividend verwacht vanwege de positieve resultaten uit 2017 en 2018.

Lening griekenland

Vanaf 2020 zal Griekenland beginnen met het terugbetalen van openstaande leningen aan Nederland. Dit betreft leningen die in het kader van het Europese hulpprogramma aan Griekenland zijn verschaft. De laatste terugbetalingen vinden plaats in 2041.

Winstafdracht dnb – technische mutaties, niet-belastingontvangsten

Zie toelichting Winstafdracht DNB hierboven.

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

8.852,1

8.802,9

8.765,7

8.630,0

8.541,7

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Biv trekkingsrechten defensie

59,5

58,9

58,9

58,9

58,9

 
   

Doorwerking eindejaarsmarge 2017

306,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Eindejaarsmarge

0,0

0,0

600,0

600,0

0,0

 
   

Herschikking pensioenen

93,0

90,4

90,3

90,9

– 8,9

 
   

Kasschuif exploitatie 2019

– 55,0

55,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuif incidentele uitkering

30,0

– 30,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuif investeringen

0,0

0,0

– 250,0

– 25,0

275,0

 
   

Kasschuif loonbijstelling

0,0

22,6

6,1

– 8,8

– 23,0

 
   

Kasschuif nationaal fonds ereschuld

– 15,0

5,0

5,0

5,0

0,0

 
   

Kasschuif onderuitputting

– 1.200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuif pensioenen

0,0

4,4

– 29,1

– 7,7

24,7

 
   

Kasschuif schadeclaims libanonveteranen

– 20,0

3,0

5,5

11,5

0,0

 
   

Uitdelen budget convenant brigade spec. beveiligingsopdrachten (bsb)

15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

– 5,2

– 0,1

7,9

4,9

5,0

 
     

– 790,6

209,2

494,6

729,7

331,7

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

C18 ondersteuning krijgsmacht

300,0

300,0

350,0

400,0

400,0

 
   

C19 investeringen modernisering krijgsmacht

475,0

725,0

775,0

825,0

825,0

 
   

C20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

125,0

65,0

165,0

165,0

165,0

 
   

Doorwerking ontvangst belastingdienst te hoge heffing ereschulden

45,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Doorwerking verkoop opbrengsten

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Herverkaveling kustwacht carib

47,7

36,5

35,8

35,7

35,7

 
   

Loonbijstelling

111,4

111,2

111,6

110,5

109,1

 
   

Prijsbijstelling

62,7

63,0

62,4

60,5

60,1

 
   

Prijsbijstelling over restant regeerakkoord

19,2

23,5

27,9

30,1

30,1

 
   

Diversen

43,0

24,7

29,2

20,8

16,0

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Herschikking pensioenen

– 93,0

– 90,4

– 90,3

– 90,9

8,9

 
     

1.176,4

1.258,5

1.466,6

1.556,7

1.649,9

 

Extrapolatie

10.295,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

385,8

1.467,7

1.961,2

2.286,4

1.981,5

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

9.237,9

10.270,6

10.726,9

10.916,4

10.523,2

10.295,9

Totaal Internationale samenwerking

287,2

206,4

206,4

206,4

206,4

206,4

Stand Miljoenennota 2019

9.525,2

10.477,1

10.933,2

11.122,7

10.729,6

10.502,2

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

393,6

303,9

261,0

266,5

268,7

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

5,4

5,3

5,3

5,3

5,3

 
     

5,4

5,3

5,3

5,3

5,3

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Doorwerking verkoop opbrengsten

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Raming ontvangst belastingdienst te hoge heffing ereschulden

45,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

16,0

1,1

12,9

5,9

4,5

 
     

101,4

1,1

12,9

5,9

4,5

 

Extrapolatie

331,6

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

106,7

6,4

18,3

11,3

9,8

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

500,3

310,3

279,3

277,8

278,5

331,6

Totaal Internationale samenwerking

21,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Stand Miljoenennota 2019

521,7

311,7

280,7

279,2

279,9

333,0

BIV trekkingsrechten defensie

Dit is de overheveling van middelen uit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) naar de betreffende artikelonderdelen binnen de Defensiebegroting. Defensie bekostigt met de trekkingsrechten activiteiten die samenhangen met de missies. Het totale trekkingsrecht van Defensie bedraagt 59,5 mln. (zie ook de Verticale Toelichting van Homogene Groep Internationale Samenwerking). De 59,5 mln. wordt ingezet binnen diverse onderdelen van de Defensiebegroting, ook voor bijvoorbeeld de nazorg van uitgezonden militairen.

Doorwerking eindejaarsmarge 2017

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 aan de begroting van Defensie in 2018.

Eindejaarsmarge

Defensie verwacht over 2018 onderuitputting op de investeringsmiddelen (zie ook Kasschuif onderuitputting). De onderuitputting wordt samen met de bijbehorende eindejaarsmarge nu reeds verwerkt. Tegenover de eindejaarsmarge staat een in=uittaakstelling van gelijke omvang.

Herschikking pensioenen

Dit betreft een technische herschikking bij de startnota van het budget voor pensioenen van de niet-plafondrelevante uitgaven naar plafondrelevante uitgaven.

Kasschuif exploitatie 2019

Defensie verwacht de RA-middelen voor exploitatie in een ander ritme uit te geven dan aanvankelijk begroot. Met deze kasschuif wordt ervoor gezorgd dat de exploitatiemiddelen weer in het juiste ritme komen.

Kasschuif incidentele uitkering

Naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat wordt budget t.b.v. de incidentele uitkering van 2019 naar 2018 verschoven.

Kasschuif investeringen

Ten behoeve van het rijksbrede budgettaire beeld schuift investeringsbudget van 2020 (250 mln.) en 2021 (25 mln.) naar 2022 (275 mln.).

Kasschuif loonbijstelling

De kasschuif loonbijstelling (artikel 12 Nominaal & Onvoorzien) zorgt ervoor dat de beschikbare middelen op de Defensiebegroting evenredig gespreid worden over de jaren 2019–2023.

Kasschuif nationaal fonds ereschuld

Bij Regeerakkoord is 20 mln. in 2018 vrijgemaakt voor het Nationaal Fonds Ereschuld. Met deze kasschuif wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte uitgaven.

Kasschuif onderuitputting

Defensie verwacht over 2018 onderuitputting op de investeringsmiddelen. De onderuitputting wordt samen met de bijbehorende eindejaarsmarge nu reeds verwerkt (zie ook Eindejaarsmarge). Tegenover de eindejaarsmarge staat een in=uittaakstelling van gelijke omvang, conform de reguliere systematiek. Deze mutatie hoort bij de hierboven beschreven mutatie eindejaarsmarge.

Kasschuif pensioenen

De kasschuif pensioenen (op artikel 10 Apparaat kerndepartement) leidt tot een betere aansluiting van de uitgaven op de nieuwste pensioenramingen.

Kasschuif schadeclaims Libanonveteranen

Met de kasschuif schadeclaims Libanonveteranen wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte uitbetaling van de schadeclaims.

Uitdelen budget convenant brigade speciale beveiligingsopdrachten (bsb)

Ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB hevelt BZ 15,3 mln. over naar Defensie.

Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven

Dit is een saldo van verschillende mutaties, waaronder de tweede batch lucht- en maritieme grensbewaking, onderuitputting en het intern herschikken van budget tussen verschillende Defensieonderdelen.

C18 ondersteuning krijgsmacht

In het regeerakkoord is er structureel 1,51 mld. aan extra budget voor de krijgsmacht vrijgemaakt. Met een nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2018 is een groot deel van de middelen voor de reeks ten behoeve van ondersteuning krijgsmacht al aan de Defensiebegroting toegevoegd. Naar aanleiding van de Defensienota zijn de resterende middelen uit deze reeks (C18) aan de Defensiebegroting toegevoegd.

C19 investeringen modernisering krijgsmacht

De structureel vrijgemaakte 1,51 mld. in het regeerakkoord wordt ook ingezet om de krijgsmacht te moderniseren. Naar aanleiding van de Defensienota zijn alle middelen uit de reeks investeringen modernisering krijgsmacht (C19) aan de Defensiebegroting toegevoegd.

C20 uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

Reeks C20 Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap wordt nu gedeeltelijk en later volledig aan de Defensiebegroting toegevoegd. Bij de nota van wijziging is 20 mln. toegevoegd aan de Defensiebegroting en daar kwam bij voorjaarsnota 85 mln. extra bij. Als onderdeel van de reeks C20 komt er structureel 20 mln. beschikbaar voor Defensie voor de uitvoering van de maatregelen aangekondigd in de Nederlandse Cyber Security Agenda. Bij ontwerpbegroting 2019 is er 20 mln. in 2018 en structureel 10 mln. aan de Defensiebegroting toegevoegd t.b.v. afspraken over arbeidsvoorwaarden.

Doorwerking ontvangst belastingdienst te hoge heffing ereschulden

Uit de nacalculatie van de eindheffing ereschulden over de jaren 2012 – 2016 is gebleken dat uitgegaan is van een te hoog eindheffingspercentage. Het te veel betaalde bedrag wordt door de Belastingdienst terugbetaald aan het Ministerie van Defensie (eenmalig 45,4 mln.). Deze ontvangst werkt door aan de uitgavenkant.

Doorwerking verkoop opbrengsten – uitgaven en niet-belastingontvangsten

Dit betreft de verwachte verkoopopbrengsten van de dienstpersonenauto’s en de opbrengsten van groot materieel zoals gemeld in de 2e suppletoire begroting 2017. Deze opbrengsten waren oorspronkelijk voorzien voor 2017 maar zullen in 2018 worden gerealiseerd. Hierdoor wordt de uitgavenruimte op de Defensiebegroting opgehoogd.

Herverkaveling kustwacht CARIB

Naar aanleiding van het Regeerakkoord zijn de budgetten van de kustwacht CARIB overgeheveld van de begroting van BZK naar de begroting van Defensie.

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2018 wordt toegevoegd aan de departementale begrotingen.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2018 wordt toegevoegd aan de departementale begrotingen

Prijsbijstelling over restant regeerakkoord

De prijsbijstelling tranche 2018 is met de 1e suppletoire begroting 2018 uitgedeeld op basis van de stand ontwerpbegroting 2018 en sindsdien gepubliceerde nota’s van wijziging. Met deze mutatie wordt prijsbijstelling uitgekeerd over de resterende maatregelen uit het regeerakkoord, die daarna zijn overgeheveld naar de Defensiebegroting.

Diversen – technische mutaties, uitgaven

Dit is een saldo van verschillende mutaties, waaronder directe steun voor de wederopbouw van Sint Maarten na de verwoestingen achtergelaten door orkaan Irma en uitgaven aan het versterken van het grenstoezicht op Sint Maarten.

Herschikking pensioenen – niet tot een ijklijn behorend uitgaven

Dit betreft een technische herschikking bij de startnota van het budget voor pensioenen van de niet-plafondrelevante uitgaven naar plafondrelevante uitgaven.

Diversen – beleidsmatige mutaties, niet-belastingontvangsten

Dit betreft het intern verplaatsen van budget voor Vessel Protection Detachments (VPD’s) naar het budget voor overige inzet (geen missies). Deze verplaatsing wordt doorgevoerd omdat het hier een taak van Defensie betreft die geen onderdeel is van een missie. Het gaat bij VPD’s om de bescherming van koopvaardijschepen, een taak die Defensie moet uitvoeren zonder dat dit gelieerd is aan een specifieke missie.

Doorwerking verkoop opbrengsten

Dit betreft de verwachte verkoopopbrengsten van de dienstpersonenauto’s en de opbrengsten van groot materieel. Deze opbrengsten waren oorspronkelijk voorzien voor 2017 maar zullen in 2018 worden gerealiseerd.

Raming ontvangst belastingdienst te hoge heffing ereschulden

Door de nacalculatie eindheffing ereschulden over de jaren 2012 – 2016 is gebleken dat uitgegaan is van een te hoog eindheffingspercentage. Het te veel betaalde bedrag wordt door de belastingdienst terugbetaald aan het Ministerie van Defensie (eenmalig 45,4 mln.).

Diversen – technische mutaties, niet-belastingontvangsten

Dit is het saldo van diverse mutaties waaronder een afdracht van het agentschap Operations aan het moederdepartement, een desaldering voor lagere ontvangsten bij DMO en een bijdrage van de provincie Noord-Brabant ten behoeve van motorenonderhoud bij de F35.

Infrastructuur en Waterstaat

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

8.409,8

8.715,0

8.755,5

8.925,0

8.978,6

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Eindejaarsmarge

18,0

0,0

300,0

400,0

0,0

 
   

Isb thermphos

27,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuif infrastructuurfonds

0,0

– 100,0

– 150,0

0,0

0,0

 
   

Onderuitputting

– 20,0

– 20,0

– 20,0

– 23,0

– 23,0

 
   

Regeringsvliegtuig

34,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Voordelig saldo

– 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

3,3

14,2

11,0

– 8,9

– 8,3

 
     

– 636,4

– 105,8

141,0

368,1

– 31,3

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Dbfm afsluitdijk

– 20,9

– 207,2

– 222,3

– 176,1

– 11,0

 
   

D22 verhoging infrastructuurfonds

542,5

976,9

480,6

100,0

100,0

 
   

E23 envelop klimaat

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

E25 natuur en waterkwaliteit

39,3

90,8

44,9

0,0

0,0

 
   

Herverkaveling bzk

– 133,9

– 87,7

– 82,4

– 74,2

– 69,2

 
   

Loon- en prijsbijstelling 2018

154,4

156,6

157,5

159,9

159,2

 
   

Meeropbrengsten eurovignet

0,0

13,0

31,0

31,0

31,0

 
   

Ooijen wanssum

– 35,6

– 30,5

– 30,5

– 10,2

0,0

 
   

Diversen

– 81,8

5,9

– 5,9

– 18,6

– 8,3

 
     

502,5

917,8

372,9

11,8

201,7

 

Extrapolatie

9.361,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 133,9

812,0

513,9

379,9

170,4

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

8.275,9

9.527,0

9.269,4

9.304,9

9.148,9

9.361,2

Totaal Internationale samenwerking

28,9

25,8

25,8

25,8

20,0

18,5

Stand Miljoenennota 2019

8.304,7

9.552,8

9.295,2

9.330,7

9.168,9

9.379,6

XII INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

247,5

242,6

242,1

242,0

242,1

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 
     

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

6,8

0,5

– 2,8

– 1,8

– 3,8

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Herverkaveling ezk

– 224,0

– 224,0

– 224,0

– 224,0

– 224,0

 
   

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

– 217,2

– 223,5

– 226,8

– 225,8

– 227,8

 

Extrapolatie

14,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 216,9

– 223,3

– 226,5

– 225,6

– 227,6

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

30,6

19,4

15,6

16,4

14,5

14,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

30,6

19,4

15,6

16,4

14,5

14,3

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge van 2017 is toegevoegd aan de begroting van IenW. Anticiperend op het voordelig saldo in 2018 worden deze middelen toegevoegd via eindejaarmarge op het Infrastructuurfonds in de jaren 2020 en 2021 om te besteden aan de in het Regeerakkoord genoemde doelen.

ISB Thermphos

Bij Miljoenennota 2018 is 27,7 mln. op de begroting van IenW toegevoegd voor de uitvoering van de complexe sanering van het Thermphosterrein. Deze middelen zijn in 2017 niet tot besteding gekomen en zijn via een incidentele suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting 2018 van IenW (TK 34 896 nr. 1 en 2). Middels een kasschuif op de IenW-begroting zijn deze middelen in het juiste kasritme geplaatst.

Kasschuif Infrastructuurfonds

Ten behoeve van het Rijksbrede budgettaire beeld faciliteert IenW op het Infrastructuurfonds een kasschuif van 2019 en 2020 naar 2023.

Meeropbrengsten Eurovignet

Het Eurovignetverdrag wordt gewijzigd (TK 34 946 nr. 1). Op 6 december 2017 hebben de vijf Eurovignet-lidstaten een protocol tot wijziging van het Eurovignetverdrag getekend. Volgens huidig inzicht in de ratificatieprocessen van de deelnemende landen, treden de nieuwe tarieven medio 2019 in werking. De wijziging van het verdrag leidt tot hogere heffingsontvangsten voor de Nederlandse overheid. De geraamde meeropbrengsten worden toegevoegd aan de investeringsruimte van hoofdwegennet op het Infrastructuurfonds; het uitgavenplafond wordt hiervoor gecorrigeerd.

Onderuitputting

Op de IenW-begroting wordt een structurele onderuitputting ingeboekt in afwachting van concrete invulling. In de loop van het jaar wordt dit concreet ingevuld met onderuitputting waarvan bij aanvang van het jaar nog niet bekend is waar deze precies optreedt.

Regeringsvliegtuig

In 2016 is een reservering getroffen van 90 mln. op de IenW-begroting voor de vervanging van het regeringsvliegtuig. In 2017 is het koopcontract voor de levering van het nieuwe regeringsvliegtuig getekend en is het oude regeringsvliegtuig verkocht. Het niet-bestede deel van de reservering voor het regeringsvliegtuig uit 2017 wordt toegevoegd aan de IenW-begroting 2018.

Voordelig Saldo

Vanuit de extra middelen uit het regeerakkoord zijn nieuwe maatregelen aangekondigd en is gestart met de voorbereiding van diverse projecten. Door de aard van de infrastructurele planning en de noodzakelijke voorbereidende besluitvorming is een aanloopperiode nodig, voordat de daadwerkelijke uitgaven aan projecten gedaan worden. Dit betekent dat een deel van de in 2018 beschikbaar gestelde middelen niet besteed wordt. Anticiperend hierop wordt nu het voordelig saldo voor 2018 ingeboekt op het Infrastructuurfonds en toegevoegd in de jaren 2020 en 2021 om te besteden aan de in het Regeerakkoord genoemde doelen.

DBFM Afsluitdijk

Met deze mutatie via de IenW-begroting wordt het projectbudget voor het DBFM-project Afsluitdijk omgezet in de begrotingsreeks voor betaling van de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding. Het kasritme op het Deltafonds wordt aangepast aan het betaalritme van het DBFM-contract. Kenmerk van een DBFM-contract is een langjarig en vlak betalingsritme.

D22 Verhoging Infrastructuurfonds

De Regeerakkoordmiddelen voor Verhoging Infrastructuurfonds worden toegevoegd aan de IenW-begroting. Deze middelen worden ingezet voor een inhaalslag in infrastructuur (spoor, (vaar)wegen en fiets). Middels een incidentele suppletoire begroting is een kasschuif van ongeveer 43 mln. gedaan naar 2018 vanuit 2019 en 2020. Hierdoor konden de middelen inzake wederopbouw Saba en Sint Eustatius worden geschoven van 2018 naar 2019 en 2020.

E23 Envelop Klimaat

Het IenW aandeel in de Regeerakkoordmiddelen Klimaat wordt toegevoegd aan de IenW-begroting, zoals gemeld in de incidentele suppletoire begroting (TK 34 903 nr. 1 en 2). Deze middelen worden onder andere ingezet voor projecten in wegverkeersbeleid, innovaties in grond-, weg- en waterbouw en subsidie voor innovatie duurzame binnenvaart en duurzame mobiliteit.

E25 Natuur en waterkwaliteit

Het IenW aandeel in de Regeerakkoordmiddelen Natuur en waterkwaliteit wordt toegevoegd aan de IenW-begroting. Deze middelen worden ingezet voor de aanpak van medicijnresten en opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422).

Herverkaveling BZK

Dit betreft de departementale herindeling met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster, zoals gemeld in de derde nota van wijziging (TK 34 775 nr. 63) op de IenW-begroting.

Loon- en prijsbijstelling 2018

De loon- en prijsbijstellingstranches 2018 worden toegevoegd aan de begrotingen van IenW.

Ooijen Wanssum

Dit betreft een bijdrage vanuit het Deltafonds aan het Provinciefonds, via de IenW-begroting, ten behoeve van een bijdrage aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten van Ooijen Wanssum.

Diversen – technische mutaties uitgaven

Deze post bestaat uit diverse overboekingen (-84,5 mln.), diverse desalderingen (15,7 mln.) en technische boekingen (– 12,9 mln.). De grootste overboekingen zijn:

  • –  Overboekingen (– 53,2 mln.) naar het Gemeentefonds, Provinciefonds en btw-compensatiefonds, waaronder de bijdrage aan diverse gemeenten en provincies (– 20,2 mln.) voor het programma Beter Benutten dat vanaf het Infrastructuurfonds via de begroting van IenW wordt overgeboekt en een bijdrage voor Bodemsanering (– 15,0 mln.).
  • –  Overboekingen (– 31,3 mln.) vanaf de begroting van IenW waaronder bijdragen vanuit het Infrastructuurfonds (– 22,7 mln.) voor de Omgevingswet en vanuit het Deltafonds de reservering van de Basisregistratie Ondergrond (6,5 mln.) naar het Ministerie BZK in het kader van de departementale herindeling.

De desalderingen bestaan voornamelijk uit bijdragen (7,7 mln.) van agentschappen aan centraal betaalde apparaatsuitgaven. De technische boekingen zijn gedaan in het kader van de herverkavelingen met Ministerie EZK en BZK.

Herverkaveling EZK

Dit betreft de departementale herindeling met betrekking tot Klimaat en uitvoeringsorganisatie NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) zoals gemeld in de tweede nota van wijziging (TK 34 775 nr. 62). Dit omvat de overheveling van de ETS-ontvangsten waar door de NEa toezicht op wordt gehouden.

Economische Zaken en Klimaat

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

5.202,2

5.703,2

6.340,9

6.244,1

6.358,9

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Aw lnv dekking apparaat

– 20,0

– 6,4

– 8,3

– 8,2

– 9,6

 
   

Aw lnv problematiek ict & bedrijfsvoering apparaat

31,6

7,2

5,9

3,7

3,2

 
   

Aw lnv problematiek specifiek lnv

1,4

15,9

13,3

13,3

15,3

 
   

Eindejaarsmarge 2017

20,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Ets

– 25,8

0,0

11,8

14,0

0,0

 
   

Herinrichting lnv/ezk

50,0

63,2

44,2

39,2

37,2

 
   

Inzet eindejaarsmarge 2017

– 20,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Kasschuiven toekomstfonds

– 73,5

18,3

13,6

19,1

3,0

 
   

Lnv brexit nvwa en zbo's

14,6

22,2

24,0

23,7

23,7

 
   

Pallas

19,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Seed

– 11,2

– 12,3

1,9

4,3

17,8

 
   

Toekomstfonds

105,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

12,9

– 0,1

– 26,4

– 32,2

– 41,6

 
     

105,6

108,0

80,0

76,9

49,0

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Boeking rvo budget voor ondersteuning bij schade

47,4

42,0

0,0

0,0

0,0

 
   

E23 envelop klimaat

161,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

G37 toegepast onderzoek innovatie

75,0

112,0

150,0

150,0

150,0

 
   

Herverkaveling

– 815,5

– 789,7

– 778,3

– 773,4

– 773,1

 
   

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

48,3

46,3

45,9

45,7

45,2

 
   

L105 reservering regionale knelpunten

179,5

5,5

25,1

0,0

0,0

 
   

Regionale knelpunten: overboeking eindhoven naar gf

– 39,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Schadebetalingen groningen aan particulieren uit ontvangsten

42,5

57,5

0,0

0,0

0,0

 
   

Diversen

13,4

14,4

32,4

35,7

22,5

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Diversen

37,9

5,5

6,6

6,6

0,4

 
     

– 249,9

– 506,5

– 518,3

– 535,4

– 555,0

 

Niet van toepassing

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Herverkaveling van begroting ezk naar begroting lnv

0,0

– 844,3

– 825,0

– 814,3

– 799,4

 
     

0,0

– 844,3

– 825,0

– 814,3

– 799,4

 

Extrapolatie

5.136,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 144,3

– 1.242,7

– 1.263,3

– 1.272,8

– 1.305,5

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

5.057,9

4.460,6

5.077,7

4.971,3

5.053,4

5.136,2

Totaal Internationale samenwerking

57,3

25,8

25,7

24,3

24,4

24,4

Stand Miljoenennota 2019

5.115,2

4.486,4

5.103,3

4.995,6

5.077,8

5.160,6

XIII ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

3.540,0

4.083,4

4.651,5

4.555,0

4.658,0

 

Beleidsmatige mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Actualisatie raming aardgasbaten

50,0

– 100,0

– 150,0

– 350,0

– 150,0

 
   

Verlaging aardgasbaten

– 150,0

– 200,0

– 300,0

– 350,0

– 900,0

 
   

Diversen

– 0,1

– 3,5

– 8,2

– 8,2

– 10,8

 
     

– 100,1

– 303,5

– 458,2

– 708,2

– 1.060,8

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Actualisatie raming aardgasbaten

– 50,0

100,0

150,0

350,0

150,0

 
   

Boeking rvo budget voor ondersteuning bij schade

47,4

42,0

0,0

0,0

0,0

 
   

Schadebetalingen groningen aan particulieren uit ontvangsten

42,5

57,5

0,0

0,0

0,0

 
   

Verlaging aardgasbaten

150,0

200,0

300,0

350,0

900,0

 
   

Diversen

17,2

– 11,0

– 10,2

– 11,7

– 1,4

 
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Actualisatie raming aardgasbaten

100,0

0,0

– 100,0

– 250,0

50,0

 
   

Bijstelling ets-raming

226,0

76,0

76,0

76,0

76,0

 
   

E27 verhoging ode

0,0

0,0

103,0

368,0

290,0

 
   

Herverkaveling

224,0

224,0

224,0

224,0

224,0

 
   

L106 daling aardgasbaten door lagere gaswinning

0,0

0,0

– 50,0

– 175,0

– 175,0

 
   

Van transactie- naar kasbasis

0,0

0,0

50,0

75,0

25,0

 
   

Verlaging aardgasbaten

– 150,0

– 200,0

– 300,0

– 350,0

– 900,0

 
   

Diversen

14,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

621,6

488,5

442,8

656,3

638,6

 

Niet van toepassing

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Herverkaveling van begroting ezk naar begroting lnv

0,0

– 88,6

– 75,8

– 73,2

– 66,8

 
     

0,0

– 88,6

– 75,8

– 73,2

– 66,8

 

Extrapolatie

4.121,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

521,5

96,4

– 91,2

– 125,2

– 489,0

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

4.061,5

4.179,8

4.560,4

4.429,9

4.169,0

4.121,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

4.061,5

4.179,8

4.560,4

4.429,9

4.169,0

4.121,0

AW LNV dekking apparaat

Dit betreft de middelen die ingezet worden voor de dekking van de problematiek op het gebied van ICT, zoals de Cloud Werkplek en de kosten voor het Inkoop Uitvoeringscentrum. Het gaat om verkregen middelen bij Voorjaarsnota voor ICT-problematiek en om dekking uit loon- en prijsbijstelling.

AW LNV problematiek ict & bedrijfsvoering apparaat

Dit betreft diverse problematiek op het gebied van ICT en bedrijfsvoering dat naar rato verdeeld is tussen LNV en EZK. Het gaat onder meer om de kosten van de Cloud Werkplek (8,7 mln. in 2018), implementatiekosten voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (5,8 mln. in 2018 aflopend tot 2,4 mln. structureel in 2021), om kosten voor het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) (5,0 mln. in 2018) en Informatiebeveiliging (4,1 mln. in 2018).

AW LNV problematiek specifiek LNV

Dit betreft diverse problematiek op het programma van LNV. Het gaat hier onder andere om een reservering van 10 mln. structureel voor de kostenraming van RVO.nl die een stijging laat zien voor de Agro-opdracht, de inrichting van een speciaal team voor de agri-nutriketen bij ACM om oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen aan te pakken (1,3 mln. structureel) en een bijdrage van 4,4 mln. in 2019 aan de Ontwikkelagenda Groen onderwijs.

Eindejaarsmarge 2017

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 aan de begrotingsstaat van EZK. Voor LNV bedraagt de eindejaarsmarge 14,8 mln.

Ets

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. Door de introductie van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) wordt de CO2-prijs door de elektriciteitsproducenten aan de elektriciteitsgrootgebruikers doorberekend. De ETS-regeling voorziet in compensatie hiervan voor energie-intensieve bedrijven. Met deze kasschuif worden de middelen voor de compensatie van indirecte emissiekosten ETS in een meer realistisch ritme gezet.

Herinrichting LNV/EZK

Voor de inrichting van het nieuwe Ministerie van LNV en herinrichting van het Ministerie van EZK (beide voormalig EZ) wordt een generale bijdrage gedaan van 37,2 mln., die bestaat uit een structureel bedrag van 24,1 mln. voor extra personeel, ICT en materiële kosten en 13,1 mln. structureel aan EU-regelgeving gerelateerde uitvoeringskosten bij LNV. Daarnaast wordt 69,9 mln. incidenteel over de periode 2018–2020 aan de inrichting besteed, hoofdzakelijk aan ICT voor de herinrichting van het departement. De middelen zijn overgeheveld naar LNV.

Inzet eindejaarsmarge 2017

EZK zet de eindejaarmarge 2017 in ter dekking hogere uitgaven, voor o.a. het programma Cloud Werkplek en een niet voor 2018 geraamde uitgave inzake Pallas.

Kasschuiven toekomstfonds

De niet benutte middelen in 2017, die bij Voorjaarsnota 2018 aan de begroting 2018 van het Toekomstfonds zijn toegevoegd, zijn op basis van de liquiditeitsprognoses voor de diverse instrumenten gespreid over de komende jaren. Dit betrof in het bijzonder het Innovatiekrediet, de Seed en het Dutch Venture Initiative.

LNV brexit nvwa en zbo’s

Als gevolg van de Brexit zullen de NVWA en andere landbouw gerelateerde keuringsdiensten op grond van Europese regelgeving extra keuringen moeten uitvoeren. Voor deze inzet moeten de keuringsdiensten extra personeel werven en opleiden. Hiervoor wordt 15 mln. in 2018 oplopend tot 24 mln. generaal structureel toegevoegd aan de begroting van LNV.

Pallas

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat en is een verplichting aan de stichting voorbereiding Pallas-reactor. In 2014 is door EZ voor Pallas een lening verstrekt van 40 mln., waarvan inmiddels 20,2 mln. is betaald. Dit jaar het restant van de lening van 19,8 mln. door Pallas opgevraagd en bij voldoende voortgang daarna uitgekeerd. De beleidsmatige verantwoordelijkheid voor Pallas is door de Minister van EZK overgedragen aan de Minister voor Medische Zorg (vanwege de focus op medische isotopen), maar het technisch beheer van de lening aan Pallas blijft bij EZK.

Seed

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. Het is een kasschuif van de Seed-middelen naar latere jaren, conform de verwachte liquiditeitsbehoefte van de Seed-fondsen waaraan de overheid middelen heeft toegekend.

Toekomstfonds

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. Dit betreft het toevoegen van de onderuitputting en de hoger dan geraamde ontvangsten van het Toekomstfonds 2017 aan de begroting van EZK.

Diversen – beleidsmatige mutaties uitgaven

Deze post bevat de problematiek en dekkingsmaatregelen van de EZK-begrotingsstaat. De ICT-knelpunten van EZK bestaan uit extra benodigde middelen voor informatiebeveiliging, knelpunten in de begroting van DICTU, en een noodzakelijke versterking van ICT bij uitvoeringsorganisaties. Agentschap Telecom ontvangt hiervoor 6,7 mln. in 2018, 3,3 mln. in 2019 en 4 mln. structureel vanaf 2020. SodM ontvangt hiervoor 2,5 mln. in 2018, 2,3 mln. in 2019 en 0,5 mln. structureel vanaf 2020. Daarnaast zijn diverse herschikkingen nodig, onder meer voor een tekort op ACM-ontvangsten uit de markt, de kosten voor Cloud werkplek, implementatiekosten voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (5 mln. in 2018 aflopend tot 2 mln. structureel vanaf 2021) en uitbreiding van de klimaat- en energiedirecties (1 mln. in 2018 en 2,5 mln. structureel vanaf 2019). Onder de diversenpost valt ook het structurele ontwikkelbudget voor ICT dat EZK vanaf 2019 heeft vrijgemaakt.

Dekking voor deze knelpunten komt uit bijstellingen op de EZK-begroting. Bijstelling heeft plaatsgevonden op artikel 2 (Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen), artikel 3 (Toekomstfonds), artikel 4 (Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering) en artikel 40 (apparaat).

Onder de diversenpost vallen ook verschillende kasschuiven, waaronder de uitkoopregeling (schuif van 12 mln. naar 2020–2021). Deze kasschuif bewerkstelligt een ramingsbijstelling op de EZK-bijdrage aan de kosten van uitkoop van woningen die loodrecht onder hoogspanningsmasten staan. Deze uitkoopregeling staat huiseigenaren toe om gedurende vijf jaar een aanvraag indienen voor uitkoop. Het is echter lastig in te schatten hoeveel huiseigenaren in enig jaar een beroep hierop doen. Op basis van de huidige inzichten ten aanzien van het beroep dat huiseigenaren doen op de uitkoopregeling wordt voorzien dat eigenaren pas in latere jaren een beroep op de regeling zullen doen.

Boeking rvo budget voor ondersteuning bij schade

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. Deze post omvat de uitvoeringskosten die RVO.nl maakt voor het hele proces van de schadeafhandeling voor Groningen. Conform het nieuwe schadeprotocol, is de schadeafhandeling publiek gemaakt en is de NAM op afstand van de schadeafhandeling gezet. RVO.nl voert de schadeafhandeling uit. Overeenkomstig met de NAM gemaakte afspraken, declareert EZK bij de NAM de door RVO.nl uit te keren schadevergoedingen en de uitvoeringskosten voor de schadeafwikkeling.

E23 Envelop klimaat

In het Regeerakkoord is een enveloppe van 300 mln. per jaar (2018–2030) opgenomen op de aanvullende post voor Klimaat (maatregel E23 uit het Regeerakkoord). Voor 2018 is er een bedrag van 161,5 mln. overgeheveld naar de begroting van EZK (117 mln.) en LNV (44,5 mln).

G37 toegepast onderzoek innovatie

EZK ontvangt uit de Regeerakkoord-enveloppe Toegepast onderzoek en innovatie een bedrag van 75 mln. in 2018. In 2019 is deze bijdrage 112 mln. oplopend tot 150 mln. structureel vanaf 2020. De middelen worden onder andere ingezet voor de TO2-instellingen, de regeling MKB-innovatiestimulering Topsectoren, de PPS-toeslag regeling, het Innovatiekrediet, valorisatie en MKB-digitalisering.

Herverkaveling

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. Bij het Regeerakkoord is besloten om klimaat over te hevelen van IenW naar EZK. Tegelijkertijd zijn de onderdelen elektrisch vervoer en digitale overheid overgeheveld naar respectievelijk IenW en BZK. De grootste herverkaveling betrof de overheveling van Groen onderwijs van LNV naar OCW. Deze post bevat de overheveling van de middelen.

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

De loon- en prijsbijstelling tranche 2018 wordt toegevoegd aan de begrotingen van EZK en LNV.

L105 reservering regionale knelpunten

In het Regeerakkoord wordt totaal 950 mln. gereserveerd in 2018–2021 voor de aanpak van regionale knelpunten, waaronder nucleaire problematiek, ESTEC, Zeeland, Eindhoven, Rotterdam-Zuid en de BES-eilanden. Deze mutatie betreft de bijdragen aan ESTEC (15 mln. in 2018 en 25 mln. in 2020) en nucleaire problematiek (117 mln. in 2018), die aan de EZK-begroting zijn toegevoegd. Daarnaast bevat deze mutatie de bijdragen aan Eindhoven (39,9 mln. in 2018) en Zeeland via het Provinciefonds (7,6 mln. in 2018, 5,5 mln. in 2019 en 0,1 mln. in 2020).

Regionale knelpunten: overboeking Eindhoven naar gf

Dit betreft de overboeking van de bijdrage voor Eindoven naar het gemeentefonds. Deze overboeking vindt plaats in het kader van de Regeerakkoord-enveloppe Reservering regionale knelpunten.

Schadebetalingen Groningen aan particulieren uit ontvangsten

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. De schadevergoeding aan particulieren zijn de feitelijke schadevergoedingen die aan de Groningers worden uitgekeerd. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) besluit over de schadevergoedingen aan bewoners uit Groningen die aardbevingsschade hebben als gevolg van de gaswinning. Deze schadevergoedingen worden uitbetaald door EZK en daarna volledig verhaald op de NAM, conform de hierover gemaakte afspraken.

Diversen – technische mutaties uitgaven

Dit betref o.a. overheveling van de middelen uit de Regeerakkoord-enveloppes Cybersecurity naar EZK (5 mln. in 2019 oplopend naar 9 mln. structureel) en Natuur en waterkwaliteit naar LNV (10,7 mln. in 2018 oplopend naar 17,3 mln. in 2021) voor de uitvoering van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Daarnaast betreft voor LNV de diversenpost onder meer de overheveling van de middelen uit de Regeerakkoord-envelop Capaciteit NVWA naar de LNV-begroting (6 mln. in 2019 en 3,3 mln. structureel vanaf 2020), de desaldering van de ontvangsten van de NVWA (5,5 mln. in 2018) en de overboeking inzake de bestuursovereenkomst grondwaterbescherming (4,6 mln. in 2018).

Diversen – niet tot een ijklijn behorend uitgaven

EZK-begrotingsstaat: dit betreft een kasschuif van de onderuitputting (27,2 mln.) over 2017 van de niet-relevante middelen voor Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de toevoeging van de niet-relevante prijsbijstelling (0,6 mln.). Daarnaast betreft deze mutatie ook de verstrekking van de ECN/NRG-lening van 17,4 mln. in 2017.

Herverkaveling van begroting EZK naar begroting LNV

Dit betreft de herverkaveling van de budgetten voor LNV (beleid en apparaat) van de EZK-begroting naar de LNV-begroting.

Actualisatie raming aardgasbaten – beleidsmatige mutaties, technische mutaties, niet tot een ijklijn behorend niet-belastingontvangsten

Dit betreft de totale mutatie in de aardgasbaten ten opzichte van de Voorjaarsnota 2018. In deze mutaties zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt: het volume-effect van het Kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen te beëindigen, de nieuwe afdrachtensystematiek als gevolg van het Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil, de meest recente gasprijzen en aangepaste ramingen van diverse kosten, zoals schade, versterken en operationele kosten. Conform de begrotingsregels wordt de mutatie in volume ingepast onder het uitgavenplafond.

Verlaging aardgasbaten – beleidsmatige mutaties, technische mutaties, niet tot een ijklijn behorend niet-belastingontvangsten

Dit betreft de verwerking bij Voorjaarsnota 2018 in de EZK-begrotingsstaat van het kabinetsbesluit d.d. 29 maart 2018 om de gaswinning in Groningen op zo kort mogelijke termijn te beëindigen. Hierdoor wordt de gasbatenreeks verlaagd. Hierbij is nog rekening gehouden met enkele onzekerheden rond het afbouwpad van het Kabinet.

Diversen – beleidsmatige mutaties niet-belastingontvangsten

Voor de EZK-begrotingsstaat betreft dit onder andere een ramingsbijstelling van octrooitaksen (3 mln.) en het bijstellen van de ACM-ontvangsten uit de markt (-7,5 mln.).

Voor de LNV-begrotingsstaat betreft dit een ramingsbijstelling van bestuurlijke boetes van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Gewasbeschermingswet (0,5 mln. in 2018 aflopend tot 0,4 mln. in 2020 en verder) en een uitgestelde ontvangst door de afdracht van Staatsbosbeheer uit de verkoop van gronden (5 mln. in 2019)

Boeking rvo budget voor ondersteuning bij schade

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. Deze post omvat de uitvoeringskosten die RVO.nl maakt voor het hele proces van de schadeafhandeling voor Groningen. Conform het nieuwe schadeprotocol, is de schadeafhandeling publiek gemaakt en is de NAM op afstand van de schadeafhandeling gezet. RVO.nl voert de schadeafhandeling uit. Overeenkomstig met de NAM gemaakte afspraken, declareert EZK bij de NAM de door RVO.nl uit te keren schadevergoedingen en de uitvoeringskosten voor de schadeafwikkeling.

Schadebetalingen Groningen aan particulieren uit ontvangsten

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. De schadevergoeding aan particulieren zijn de feitelijke schadevergoedingen die aan de Groningers worden uitgekeerd. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) besluit over de schadevergoedingen aan bewoners uit Groningen die aardbevingsschade hebben als gevolg van de gaswinning. Deze schadevergoedingen worden uitbetaald door EZK en daarna volledig verhaald op de NAM, conform de hierover gemaakte afspraken.

Diversen – technische mutaties niet-belastingontvangsten

Voor de EZK-begrotingsstaat betreft dit o.a. diverse desalderingen van terugontvangsten Interreg en Logius (5,5 mln. in 2018). Daarnaast wordt de ontvangstenraming van Innovatiekrediet (technisch) lager bijgesteld (15,7 mln. in 2018 aflopen tot 4 mln. in 2022). Deze lagere ontvangsten worden onder andere veroorzaakt doordat vervroegde aflossingen in de afgelopen jaren nu zorgen voor minder ontvangsten dan oorspronkelijk geraamd. De uitgaven voor Innovatiekrediet zijn hierop ook naar beneden bijgesteld. Daarnaast leidde een onttrekking uit de reserve geothermie tot een desaldering van 6 mln. in 2018.

Voor de LNV-begrotingsstaat betreft dit onder andere de desaldering van de ontvangsten van de NVWA (5,5 mln. in 2018)

Bijstelling ets-raming

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. Onder de Europese Richtlijn voor de handel in broeikasgasemissierechten wordt een deel van de emissierechten met een veilingsysteem beschikbaar gesteld. Door vraag en aanbod in de markt wordt de prijs van een emissierecht bepaald. Nederland ontvangt een deel van de veilingopbrengsten. Van januari 2018 tot augustus 2018 is de prijs van deze rechten van 7,77 naar 17,30 gestegen. De raming voor 2019 en verder is lager dan die voor 2018, omdat het aantal rechten dat in 2019 wordt geveild wordt verminderd. Voor Nederland gaat het daarbij om de opbrengst van 12,9 miljoen rechten. Het aantal te veilen rechten voor 2020 en verder moet nog worden vastgesteld.

E27 Verhoging ODE

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat en gaat om maatregel E27 uit het Regeerakkoord, waarbij de Opslag Duurzame energie (ODE) wordt verhoogd vanaf 2020.

Herverkaveling

Deze post bevat de overheveling van de geraamde opbrengsten van de verkoop van CO2-emissierechten, als onderdeel van het Europese Emissions Trading System (EU ETS) van IenW naar EZK, naar aanleiding van het Regeerakkoordbesluit om klimaat onder EZK te voegen.

L106 daling aardgasbaten door lagere gaswinning

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat. In het Regeerakkoord is besloten om de gaswinning in Groningen te verminderen (maatregel L106) met lagere aardgasbaten tot gevolg.

Van transactie- naar kasbasis

Dit betreft een technische mutatie op de EZK-begrotingsstaat naar aanleiding van het Regeerakkoord. De gasbatenreeks uit het Regeerakkoord is gebaseerd op transferbasis en de reguliere verwerking van gasbaten in de begroting gebeurt op kasbasis. Met deze mutatie is dit verschil verwerkt.

Diversen – niet tot een ijklijn behorend niet-belastingontvangsten

Dit betreft de EZK-begrotingsstaat en omvat de terugontvangsten van dividendbelasting (1,5 mln. in 2018) en hogere verwachte ontvangsten als gevolg van de aandelenverkoop NOM (3 mln. in 2018), die aanvankelijk voor 2017 waren geraamd en nu zijn doorgeschoven naar 2018. Daarnaast bevat deze post ook een desaldering van de NAM-bijdrage voor het werkbudget van NCG (10 mln. in 2018).

Herverkaveling van begroting EZK naar begroting LNV

Dit betreft de overheveling van ontvangsten van EZK naar LNV, als gevolg van de oprichting van LNV als eigenstandig ministerie.

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Technische mutaties

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Diversen

0,0

7,9

1,2

– 1,0

– 0,9

 
     

0,0

7,9

1,2

– 1,0

– 0,9

 

Niet van toepassing

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Herverkaveling van begroting ezk naar begroting lnv

0,0

844,3

825,0

814,3

799,4

 
     

0,0

844,3

825,0

814,3

799,4

 

Extrapolatie

805,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,0

852,2

826,2

813,3

798,5

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

0,0

852,2

826,2

813,3

798,5

805,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

30,1

30,1

29,7

29,7

29,7

Stand Miljoenennota 2019

0,0

882,3

856,4

843,0

828,3

834,8

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Niet van toepassing

           
 

Rijksbegroting in enge zin

           
   

Herverkaveling van begroting ezk naar begroting lnv

0,0

88,6

75,8

73,2

66,8

 
     

0,0

88,6

75,8

73,2

66,8

 

Extrapolatie

62,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,0

88,6

75,8

73,2

66,8

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

0,0

88,6

75,8

73,2

66,8

62,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

0,0

88,6

75,8

73,2

66,8

62,4

Herverkaveling van begroting EZK naar begroting LNV – uitgaven, niet-belastingontvangsten

Dit betreft de overheveling van budget van EZK naar LNV, als gevolg van de oprichting van LNV als eigenstandig ministerie.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

32.089,9

32.576,7

32.602,8

32.759,1

32.950,8

 

Mee- en tegenvallers

           

Sociale zekerheid

           

Aio

29,3

24,2

25,2

25,2

26,3

 

Iow

0,8

1,1

0,8

– 15,1

– 19,0

 

Kinderbijslag

– 3,1

– 13,0

– 19,3

– 24,5

– 28,8

 

Kinderopvangtoeslag

43,6

151,7

150,2

141,4

135,0

 

Kindgebonden budget

– 137,4

– 164,4

– 153,0

– 149,2

– 151,5

 

Leningen inburgering

44,8

16,6

5,8

3,0

9,1

 

Participatiewet

– 60,5

– 209,9

– 287,6

– 250,5

– 161,9

 

Toeslagenwet

– 22,0

– 25,1

– 27,4

– 29,2

– 30,7

 

Uitvoeringskosten uwv

8,0

12,8

23,1

17,0

16,0

 

Wajong

– 50,0

– 46,0

– 42,9

– 40,1

– 39,5

 

Diversen

– 27,0

– 18,8

– 18,1

– 13,6

– 13,9

 
 

– 173,5

– 270,8

– 343,2

– 335,6

– 258,9

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Dekking nominaal onvoorzien

– 5,5

– 48,4

– 38,0

– 1,9

– 1,9

 

Ejm sectorplannen

53,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Matchen op werk

0,0

40,0

35,0

0,0

0,0

 

Diversen

– 20,2

19,7

20,6

7,1

3,9

 

Sociale zekerheid

           

Compensatieregeling zez

0,0

– 37,0

0,0

0,0

0,0

 

Dekking beleidsbrief

67,4

– 57,7

– 55,1

– 71,8

– 53,9

 

Eindejaarsmarge

78,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Financieringssystematiek maatschappelijke begeleiding

– 40,5

14,2

9,1

0,0

0,0

 

I77 iow 4 j verlengen en koppeling aow-leeftijd

0,0

0,0

0,0

0,0

16,0

 

I84 loondoorbetaling bij ziekte kleine werkgevers voor nieuwe gevallen

0,0

0,0

0,0

207,0

278,0

 

I90 loondispensatie ipv loonkostensubsidie

0,0

– 10,0

– 25,0

– 40,0

– 55,0

 

I91 20.000 extra beschutte werkplekken

0,0

4,4

13,8

24,4

30,2

 

I94 aanscherpen schattingsbesluit wia

0,0

3,0

12,0

19,0

25,0

 

Kasschuiven plafond sociale zekerheid

– 319,4

164,2

77,9

39,7

6,8

 

Loondispensatie

0,0

5,2

13,2

20,0

29,7

 

Motie siderius

0,0

0,0

15,2

15,2

15,2

 

M136 kindgebonden budget later afbouwen

0,0

48,0

494,0

496,0

485,0

 

M136 kindgebonden budget later afbouwen afboeken

0,0

– 48,0

– 494,0

– 496,0

– 485,0

 

M136 kindgebonden budget later afbouwen nadere uitwerking ra

0,0

47,5

498,6

521,7

517,8

 

M136 kindgebonden budget later afbouwen verschil nadere uitwerking ra

0,0

0,5

1,0

5,7

17,6

 

M137 kinderopvangtoeslag verhogen

22,0

225,0

240,0

250,0

250,0

 

M137 kinderopvangtoeslag verhogen nadere uitwerking ra

– 5,9

– 27,8

6,2

25,1

29,8

 

M137 kinderopvangtoeslag verhogen verschil nadere uitwerking ra

5,9

31,0

7,2

– 0,9

0,0

 

M138 verhogen kinderbijslag

0,0

250,0

250,0

250,0

250,0

 

Niet uitdelen van lpo aan uwv

31,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Nominale ontwikkeling

264,9

276,9

284,6

287,9

289,3

 

Participatiewet

115,6

70,0

– 18,7

– 61,1

– 87,0

 

Re-integratie wajong

– 23,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Wet tegemoetkomingen loondomein

493,0

930,0

885,0

885,0

885,0

 

Wijziging eu ww-verordening

0,0

0,0

0,0

16,0

16,0

 

Diversen

40,2

41,4

35,2

36,7

29,7

 
 

757,6

1.942,1

2.267,8

2.434,8

2.492,2

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Amendement scholingstrajecten

– 30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Dekking nominaal onvoorzien

– 22,5

48,4

38,0

1,9

1,9

 

I89 extra budget voor inspectie szw

13,0

25,0

31,0

38,0

50,0

 

I92: bestrijden schulden en armoede

30,0

25,0

25,0

0,0

0,0

 

Overboeking zbo naar medeoverheden

1,5

39,0

23,6

20,1

20,1

 

Diversen

9,8

– 12,8

– 11,4

21,8

22,7

 

Sociale zekerheid

           

Amendement scholingstrajecten

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Dekking beleidsbrief

22,5

– 48,4

– 38,0

– 1,9

– 1,9

 

I80 i81 meer face-to-face uwv

0,0

28,1

36,5

31,3

29,0

 

I93 taalles bij integratie

0,0

50,0

60,0

70,0

70,0

 

Overboeking zbo naar medeoverheden

– 1,5

– 39,0

– 23,6

– 20,1

– 20,1

 

Participatiewet

176,1

152,4

106,2

109,4

54,9

 

Diversen

6,0

7,6

15,7

21,9

27,2

 

Niet tot een ijklijn behorend

           

Bikk aow

14,7

– 67,7

– 84,0

– 10,8

20,4

 

Bikk aow mev

0,1

71,0

– 0,3

– 0,3

– 0,3

 

I88 intrekken wetsv. uitbreiding kraamverlof

0,0

– 59,3

– 60,1

– 60,9

– 61,7

 

Rb of mev

0,0

257,3

332,4

336,2

340,7

 

Rijksbijdrage compensatieregeling zez

0,0

55,0

0,0

0,0

0,0

 

Rijksbijdrage ouderenfonds

0,0

1.292,4

1.162,1

1.057,0

998,1

 

Rijksbijdrage transitievergoeding

0,0

– 54,8

29,6

11,0

0,3

 

Rijksbijdrage vermogenstekort ouderenfonds

2.165,8

1.046,5

1.056,1

993,8

973,3

 

Wet tegemoetkomingen loondomein

– 493,0

– 930,0

– 885,0

– 885,0

– 885,0

 

Diversen

1,7

1,3

– 0,2

– 0,5

0,1

 
 

1.924,2

1.887,0

1.813,6

1.732,9

1.639,7

 

Extrapolatie

37.644,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

2.508,4

3.558,6

3.738,4

3.832,1

3.873,0

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

34.598,3

36.135,4

36.341,2

36.591,3

36.823,7

37.644,3

Totaal Internationale samenwerking

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Stand Miljoenennota 2019

34.598,8

36.135,8

36.341,7

36.591,8

36.824,2

37.644,8

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

1.885,5

1.918,6

1.956,9

1.949,2

1.952,0

 

Mee- en tegenvallers

           

Sociale zekerheid

           

Kinderopvangtoeslag

– 37,5

8,1

10,6

20,3

19,2

 

Kindgebonden budget

– 43,0

– 66,9

– 81,2

– 57,2

– 45,7

 

Wajong

25,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

28,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

– 26,3

– 58,8

– 70,6

– 36,9

– 26,5

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Sociale zekerheid

           

M136 kindgebonden budget later afbouwen nadere uitwerking ra

0,0

0,0

5,7

31,4

50,4

 

M137 kinderopvangtoeslag verhogen nadere uitwerking ra

0,0

3,2

13,4

24,3

29,8

 

Diversen

2,6

2,7

2,8

2,6

2,6

 
 

2,6

5,9

21,9

58,3

82,8

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Diversen

– 6,6

– 21,2

– 13,6

0,3

0,9

 

Niet tot een ijklijn behorend

           

Werkgeversbijdrage kinderopvangtoeslag

21,1

26,4

31,2

26,5

33,5

 

Diversen

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 
 

17,0

5,2

17,6

26,8

34,4

 

Extrapolatie

2.056,5

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 6,6

– 47,7

– 31,1

48,2

90,7

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

1.878,9

1.870,9

1.925,9

1.997,4

2.042,7

2.056,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

1.878,9

1.870,9

1.925,9

1.997,4

2.042,7

2.056,5

Mee- en tegenvallers

Sociale zekerheid

AIO

De uitkeringslasten voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) worden met de nieuwe raming opwaarts bijgesteld. Dit is met name het gevolg van een opwaartse bijstelling van het aantal AIO-huishoudens in de komende jaren. Daarnaast is de hoogte van de gemiddelde aanvulling opwaarts bijgesteld als gevolg van uitvoeringsinformatie.

IOW

De uitgaven voor de Inkomensvoorziening Oudere Werkloze (IOW) zijn voor de eerste jaren opwaarts en vanaf 2021 neerwaarts bijgesteld. De gemiddelde hoogte van de IOW-uitkering is op basis van uitvoeringsinformatie meerjarig opwaarts bijgesteld. De lagere werkloosheidsverwachtingen van het CPB werken met vertraging door in de IOW en leiden vanaf 2021 tot een lager aantal IOW-gerechtigden.

Kinderbijslag

De raming van de uitkeringslasten kinderbijslag (AKW) is neerwaarts bijgesteld. Dit is vooral het gevolg van de aangepaste volumeprognose van de SVB. Volgens de nieuwe raming worden er minder kinderen geboren dan eerder werd aangenomen.

Kinderopvangtoeslag

De uitgaven aan de kinderopvangtoeslag zijn opwaarts bijgesteld. Het gebruik van kinderopvang is in 2017 sterker gestegen dan ten tijde van de begroting 2018 werd verwacht; dit werkt structureel door. Daarnaast stijgt het gebruik van kinderopvang in 2018 en verder sterker dan eerder geraamd als gevolg van gunstigere verwachtingen over de conjuncturele ontwikkeling.

Kindgebonden budget

Bij het kindgebonden budget (WKB) treedt een meevaller op. De gunstigere economische ontwikkeling leidt tot hogere inkomens en daarmee lagere uitgaven aan het kindgebonden budget. De beschikkingen over 2016 zijn bij definitief vaststellen na afloop van het toeslagjaar (grotendeels afgewikkeld na ruim 2 jaar) meer naar beneden bijgesteld dan eerder was verondersteld. Deze bijstelling werkt naar verwachting grotendeels structureel door. Het niveau van nabetalingen is ook naar beneden bijgesteld.

Leningen inburgering

De instroom van asielmigranten is hoger omdat de ramingen zijn aangepast als gevolg van nieuwe uitvoeringsgegevens, hierdoor wordt er meer uitgegeven aan leningen.

Participatiewet

De raming van de Participatiewet heeft betrekking op de bijstand, inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) en bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Deze post betreft voornamelijk de doorwerking van het Regeerakkoord op de uitgaven in de bijstand. Daarnaast is de raming neerwaarts bijgesteld door de verwerking van de realisatiecijfers over 2017 in de ramingen voor de regelingen IOAW, IOAZ en Bbz. In de begrotingsregels die door dit kabinet zijn vastgesteld is afgesproken dat de conjuncturele component van de bijstand en WW buiten het uitgavenplafond zijn geplaatst. Hierdoor valt de verwerking van de realisatiecijfers 2017 in de bijstandsraming onder de technische mutaties.

Toeslagenwet

Dit betreft gedeeltelijk de doorwerking van het Regeerakkoord op de Toeslagenwet (TW)-uitgaven. Als gevolg van onder andere de maatregelen in het Regeerakkoord zijn er minder werklozen en daarmee minder mensen met een WW-uitkering. Daardoor zijn er ook minder toeslagen op WW-uitkeringen. Daarnaast is het TW-volume neerwaarts bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie.

Uitvoeringskosten UWV

De uitvoeringskosten van het UWV volgen de ontwikkelingen op de «moederwetten». Lagere volumes in deze moederwetten leiden tot lagere uitvoeringskosten van het UWV en hogere volumes tot hogere uitvoeringskosten. Deze reeks betreft het begrotingsgefinancierde deel van de uitvoeringskosten UWV.

Wajong

Op basis van realisatiegegevens van het UWV zijn de uitkeringslasten Wajong neerwaarts bijgesteld. Zo is de raming van het aantal personen met een Wajong-uitkering licht naar beneden bijgesteld. Daarnaast is ook de gemiddelde uitkering van werkende Wajongers licht gedaald.

Diversen

Hieronder vallen onder andere meevallers op het budget van het COA en de remigratievergoeding.

Beleidsmatige mutaties

Rijksbegroting

Dekking onverdeeld

De dekking voor de beleidsmatige reeksen op hoofdstuk 15 van de SZW-begroting is afkomstig van de post onverdeeld (artikel 99).

EJM Sectorplannen

Dit betreft het via de eindejaarsmarge van 2017 naar 2018 doorgeschoven budget voor de Sectorplannen, dit is inclusief de DWSRA-subsidie (dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt).

Matchen op werk

Matchen op werk is een programma gericht op het aan het werk krijgen van mensen met een uitkering, en mensen en banen beter bij elkaar te brengen. Ten behoeve hiervan wordt 35 miljoen euro in 2019 en 2020 ingezet voor het versterken van de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s en 5 miljoen euro in 2019 voor een regionaal ondersteuningstraject.

Diversen

Hieronder vallen onder andere de veranderopgave nieuwkomersbeleid, verdere integratie op de arbeidsmarkt, de overige eindejaarsmarges onder plafond Rijksbegroting en de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO).

Sociale zekerheid

Compensatieregeling ZEZ

Tussen 2004 en 2008 hebben zelfstandigen die zwanger waren ten onrechte geen uitkering gekregen. De uitbetaling van de compensatie ZEZ vindt in 2019 plaats. Deze mutatie betreft de overboeking van deze compensatie van begrotingsgefinancierd naar premiegefinancierd.

Dekking beleidsbrief

De dekking voor de beleidsmatige reeksen op de SZW-begroting loopt via de post onverdeeld (artikel 99).

Eindejaarsmarge

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 die valt onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid aan de begroting van SZW.

Financieringssystematiek maatschappelijke begeleiding

In het vervolg krijgen gemeenten middelen voor maatschappelijke begeleiding via een decentralisatie-uitkering. Dat geschiedt op basis van realisatiecijfers en leidt daardoor tot een verschuiving van uitbetalingen in de tijd.

I77 IOW 4 jaar verlengen en koppeling AOW-leeftijd

Op basis van het Regeerakkoord wordt de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) met vier jaar verlengd. De minimumleeftijd om voor de IOW in aanmerking te komen wordt hierbij gekoppeld aan de AOW-leeftijd.

I84 loondoorbetaling bij ziekte kleine werkgevers voor nieuwe gevallen

Op basis van het Regeerakkoord wordt het tweede loondoorbetalingsjaar voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) gecollectiviseerd.

I90 loondispensatie i.p.v. loonkostensubsidie

In het Regeerakkoord is opgenomen dat in de Participatiewet het instrument van loonkostensubsidies wordt vervangen door de mogelijkheid tot loondispensatie in de Participatiewet. Inmiddels heeft het kabinet besloten loondispensatie niet door te voeren en een offensief te starten meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Na uitwerking van de maatregelen zal dit budgettair worden verwerkt.

I91 20.000 extra beschutte werkplekken

In het Regeerakkoord is de besparing als gevolg van het invoeren van loondispensatie in de Participatiewet gekoppeld aan de extra middelen voor activering en dienstverlening door gemeenten en de mogelijkheid voor beschut werk. Omdat het kabinet heeft besloten loondispensatie niet door te voeren, zal ook deze maatregel (I91) geen doorgang vinden. Na uitwerking van de maatregelen zal dit budgettair worden verwerkt.

I94 aanscherpen schattingsbesluit WIA

Op basis van het Regeerakkoord zal voor personen die in de toekomst instromen in de WIA, scherper gekeken worden naar geschikt werk bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid (het schattingsbesluit). Het betreft hier de kosten van weglek naar de bijstand en Toeslagenwet van deze maatregel.

Kasschuiven plafond Sociale Zekerheid

Hieronder vallen verschillende kasschuiven onder het uitgavenplafond Sociale Zekerheid. Dit betreft onder andere de voorfinanciering bijstand 2017 (bestuursakkoord verhoogde instroom asiel 2015). Deze kent een grote onderuitputting omdat gemeenten maar beperkt gebruik hebben gemaakt van deze regeling. Om deze voorfinanciering mogelijk te maken zijn eerder middelen van de bijstand middels een kasschuif naar voren gehaald. De niet aangevraagde middelen op de rijksbegroting worden conform afspraak weer in de oorspronkelijke jaren teruggezet door middel van een tegengestelde kasschuif. Tevens zijn er onder andere kasschuiven die betrekking hebben op de uitvoering van het amendement Van Weyenberg t.a.v. scholingstrajecten richting een kansberoep en de juridische verplichting vanuit de vorige kabinetsperiode voor de uitbetaling van de compensatieregeling zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ).

Loondispensatie

In het Regeerakkoord is de besparing als gevolg van het invoeren van loondispensatie in de Participatiewet gekoppeld aan de extra middelen voor activering en dienstverlening door gemeenten en de mogelijkheid voor beschut werk. In het voorjaar is deze besparing gedeeltelijk weer uitgeboekt op basis van de uitwerking van de loonaanvullingsystematiek in de Participatiewet. Inmiddels heeft het kabinet besloten loondispensatie niet door te voeren en een offensief te starten meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Na uitwerking van de maatregelen zal dit budgettair worden verwerkt.

Motie Siderius

De motie Siderius vraagt om een voorziening te treffen waarmee ernstig meervoudig beperkte leerlingen tijdens hun studie aanspraak kunnen maken op een uitkering op basis van de Wajong 2015. Hier wordt invulling aan gegeven door vanaf 2020 studie als uitsluitingsgrond voor toegang tot de Wajong 2015 te schrappen. Dit leidt tot een stijging in de uitkeringslasten (14,4 mln.) en de uitvoeringskosten (0,8 mln.).

M136 kindgebonden budget later afbouwen

Op basis van het Regeerakkoord wordt de inkomensgrens waarna de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden budget voor paren begint, verhoogd.

M136 kindgebonden budget later afbouwen afboeken

Bij verdere uitwerking zijn de effecten van maatregel M136 uit het Regeerakkoord nader verdeeld over uitgaven en ontvangsten. De nieuwe uitgaven- en ontvangstenreeksen worden verderop in de tekst toegelicht. Daarmee komt de oorspronkelijke reeks te vervallen.

M136 kindgebonden budget later afbouwen nadere uitwerking RA

Oorspronkelijk waren alle effecten van de intensivering uit het Regeerakkoord als uitgaven verwerkt. Verdere uitwerking leidt tot een nadere verdeling tussen uitgaven en ontvangsten. Deze mutatie is derhalve gekoppeld aan de beleidsmatige mutatie bij de niet-belastingontvangsten kindgebonden budget.

M136 kindgebonden budget later afbouwen verschil nadere uitwerking RA

Door bijstelling van de conjuncturele ontwikkeling verschillen de effecten van de verhoging van de inkomensgrens ten opzichte van het Regeerakkoord.

M137 verhogen kinderopvangtoeslag

Op basis van het Regeerakkoord wordt de kinderopvangtoeslag verhoogd.

M137 verhogen kinderopvangtoeslag nadere uitwerking RA

Oorspronkelijk waren alle effecten van de intensivering uit het Regeerakkoord als uitgaven verwerkt. Verdere uitwerking leidt tot een nadere verdeling tussen uitgaven en ontvangsten. Deze mutatie is derhalve gekoppeld aan de mutatie bij de niet-belastingontvangsten van de kinderopvangtoeslag.

M137 verhogen kinderopvangtoeslag verschil nadere uitwerking RA

Bij nadere uitwerking verschillen de effecten van de verhoging van de kinderopvangtoeslag in de eerste jaren ten opzichte van het Regeerakkoord.

M138 Verhogen kinderbijslag

Op basis van het Regeerakkoord wordt de kinderbijslag verhoogd.

Niet uitdelen van LPO aan UWV

De LPO voor het UWV wordt niet uitgekeerd voor het jaar 2018.

Nominale ontwikkeling

De toegekende loon- en prijsindexatie is verdeeld over de artikelen. Hiermee worden de begrotingsgefinancierde uitkeringen op het prijspeil van 2018 gebracht.

Participatiewet

De systematiek wordt onder andere aangepast voor de verwerking van statushouders in de bijstandsraming zodat de verhoogde instroom van statushouders al in het uitvoeringsjaar in het macrobudget Participatiewet uitkeringen wordt verwerkt. Hierdoor is er in de eerste jaren een tegenvaller. In latere jaren treden meevallers op. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwste cijfers over de instroom van statushouders.

Re-integratie Wajong

Vanuit het re-integratiebudget koopt het UWV trajecten en voorzieningen in voor de re-integratie van arbeidsgehandicapten en Wajongers. Besloten is een gedeelte van het budget in te zetten voor andere doeleinden.

Wet tegemoetkomingen loondomein

Bij Startnota zijn de budgetten voor het lage-inkomensvoordeel (LIV), de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV) onder het uitgavenplafond Sociale Zekerheid geplaatst. Hiervoor vielen deze budgetten onder het lastenkader. Hiermee heeft het kabinet het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte gevolgd.

Wijziging EU WW-verordening

In de EU-verordening 883/2004 zijn nieuwe afspraken vastgelegd over de coördinatie van de sociale zekerheid binnen de EU. De afspraken met betrekking tot de WW leiden per saldo tot hogere uitgaven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de introductie van wachttijd voordat recht op een uitkering bestaat.

Diversen

Hieronder vallen onder andere de uitwerking van de sociaaleconomische agenda op het gebied van kinderopvang Caribisch Nederland en verschillende uitvoeringskosten.

Technische mutaties

Rijksbegroting

Amendement scholingstrajecten

In december 2017 is er door Kamerlid Van Weyenberg een amendement scholingstrajecten ingediend om werklozen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie beter te begeleiden naar werk. Hiervoor wordt in de WW de mogelijkheid geboden voor scholingstrajecten naar kans-beroepen waar veel vraag naar personeel is. Deze reeks betreft de dekking uit de Sectorplannen.

Dekking onverdeeld

De dekking voor de beleidsmatige reeksen op de SZW-begroting is afkomstig van de post onverdeeld (artikel 99).

I89 Extra budget voor Inspectie SZW

Het kabinet Rutte-III stelt extra middelen beschikbaar voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW, conform het Inspectie Control Framework (ICF). Het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld loopt stapsgewijs op van 13 mln. euro in 2018 naar 50 mln. structureel vanaf 2022. Daarmee wordt de Inspectie in staat gesteld beter toezicht te houden op het wettelijk minimumloon en intensiever schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting tegen te gaan.

I92 bestrijden schulden en armoede

Op basis van Regeerakkoord trekt het kabinet 80 mln. euro uit voor de bestrijding van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen. Het grootste deel hiervan zal conform bestuurlijke afspraken via het gemeentefonds aan gemeenten worden overgemaakt middels een decentralisatie-uitkering.

Overboeking ZBO naar medeoverheden

Dit betreft een overboeking van het COA naar gemeenten

Diversen

Dit zijn onder andere de dekking voor het schakelpunt landelijke werkgevers, de kabinetsreactie op het onderzoek van Regioplan naar bestaanszekerheid op Caribisch Nederland, overboekingen naar andere departementen, en de uitbreiding voor de examencapaciteit van DUO en de verlenging van de Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers (TSOV).

Sociale zekerheid

Amendement scholingstrajecten

In december 2017 is er door Kamerlid Van Weyenberg een amendement scholingstrajecten ingediend om werklozen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie beter te begeleiden naar werk. Hiervoor wordt in de WW de mogelijkheid geboden voor scholingstrajecten naar kansberoepen waar veel vraag naar personeel is.

Dekking beleidsbrief

De dekking voor de beleidsmatige reeksen op hoofdstuk 15 van de SZW-begroting loopt via de post onverdeeld (artikel 99).

I80 i81 meer face-to-face UWV

Op basis van Regeerakkoord investeert het kabinet in totaal 70 miljoen euro per jaar in extra persoonlijke begeleiding door het UWV. De totale reeks van 70 mln. wordt gedeeltelijk overgeboekt naar het begrotingsgefinancierde hoofdstuk 15 (onderdeel Wajong), en gedeeltelijk naar het premiegefinancierde hoofdstuk 40 van de SZW-begroting (onderdelen WW en WGA).

I93 taalles bij integratie

Alle asielzoekers met grote kans op inwilliging en alle statushouders in de opvang van het COA krijgen vanaf dag één taalles. De taaleis wordt aangescherpt van niveau A2 naar B1. Hiertoe wordt ook taalles op niveau B1 gefinancierd door de rijksoverheid.

Overboeking ZBO naar medeoverheden

Dit betreft een overboeking van het COA naar gemeenten.

Participatiewet

Het macrobudget Participatiewetuitkeringen is bijgesteld aan de hand van de werkloosheidscijfers van het CPB (neerwaarts) en de verwerking van realisatiegegevens over 2017 (opwaarts). In de begrotingsregels is afgesproken dat het SZ-plafond hiervoor wordt aangepast.

Diversen

Hiertoe behoren onder andere de bijdrage aan het schakelpunt landelijke werkgevers, de uitbreiding van de examencapaciteit van DUO en diverse overboekingen met departementen.

Niet tot een ijklijn behorend

Bikk AOW

In de cijfers van het Centraal Economisch Plan van het CPB is de raming voor de inkomsten van heffingskortingen verlaagd. De bijdrage in de kosten van de heffingskortingen (Bikk) daalt mee met de heffingskortingen en wordt daarom ook verlaagd.

I88 intrekken wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof

Op basis van Regeerakkoord wordt het reeds ingediende wetsvoorstel «uitbereiding kraamverlof» dat van 2 naar 5 dagen zou gaan (uitgekeerd door UWV), ingetrokken. In plaats hiervan wordt per 1 januari 2019 het huidige recht op kraamverlof voor partners van twee naar vijf dagen verlengd, waarbij werkgevers het volledige loon doorbetalen.

Rijksbijdrage compensatieregeling ZEZ

Betreft de rijksbijdrage voor de uitbetaling van de compensatieregeling voor de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Deze vindt niet plaats in 2018 maar in 2019.

Rijksbijdrage Transitievergoeding

Dit betreft zowel een aanpassing als het toevoegen van de nominale ontwikkeling 2018 aan de Rijksbijdrage Transitievergoeding.

Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds

Op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB is de raming voor de rijksbijdrage aan het vermogenstekort van het Ouderdomsfonds opwaarts bijgesteld.

Wet tegemoetkomingen loondomein

Bij Startnota zijn de budgetten voor het lage-inkomensvoordeel (LIV), de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV) onder het uitgavenplafond Sociale Zekerheid geplaatst. Hiervoor vielen deze budgetten onder het lastenkader. Hiermee heeft het kabinet het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte gevolgd.

Diversen

Dit betreft onder andere de uitvoeringskosten van de ZEZ-compensatieregeling.

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

Mee- en tegenvallers

Sociale zekerheid

Kinderopvangtoeslag

De lagere ontvangsten voor 2018 hangen samen met een lager dan verwacht tempo waarin terugvorderingen binnenkomen en met een lager niveau van terugvorderingen dan eerder is aangenomen. Meerjarig is er een meevaller op de ontvangsten door hogere beschikkingen waardoor de grondslag voor de ontvangsten groter is.

Kindgebonden budget

Meerjarig zijn de terugvorderingen neerwaarts bijgesteld. De verwachte lagere beschikkingen leiden tot minder terugvorderingen (kleinere grondslag). Daarnaast is het niveau van terugvorderingen neerwaarts bijgesteld. Dit leidt tot minder ontvangsten.

Wajong

De ontvangsten betreffen een terugbetaling van het UWV van te veel ontvangen middelen in 2017. Het voorschot dat in 2017 aan het UWV is overgemaakt met betrekking tot de Wajong en re-integratie Wajong bleek achteraf circa € 25,6 miljoen hoger te zijn dan de uitgaven van het UWV in dat jaar. Dit bedrag is in 2018 door het UWV terugbetaald.

Diversen

Hieronder vallen verschillende mutaties waaronder de afrekening van het UWV en SVB over 2017.

Beleidsmatige mutaties

Sociale zekerheid

M136 kindgebonden budget later afbouwen nadere uitwerking RA

Oorspronkelijk waren alle effecten van de intensivering uit het Regeerakkoord als uitgaven verwerkt. Verdere uitwerking leidt tot een nadere verdeling tussen inkomsten en uitgaven. Deze mutatie is derhalve gekoppeld aan de beleidsmatige mutatie bij de uitgaven aan het kindgebonden budget.

M137 kinderopvangtoeslag verhogen nadere uitwerking RA

Oorspronkelijk waren alle effecten van de intensivering uit het Regeerakkoord als uitgaven verwerkt. Verdere uitwerking leidt tot een nadere verdeling tussen uitgaven en ontvangsten. Deze mutatie is derhalve gekoppeld aan de mutatie bij de uitgaven aan de kinderopvangtoeslag.

Diversen

Hieronder valt onder andere de nominale ontwikkeling van de beleidsmatige mutaties op ontvangsten.

Technische mutaties

Rijksbegroting

Diversen

Dit betreft onder andere het aanpassen van de begrotingen van het UVB en de RSO en het afboeken van de BRZO.

Niet tot een ijklijn behorend

Diversen

Dit betreft onder andere over afrekeningen van het UWV en de werkgeversbijdrage kinderopvangtoeslag.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

15.221,9

15.374,7

15.728,7

16.323,9

16.762,4

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Begrenzen begrotingsreserve wfz

– 5,0

– 10,0

– 15,0

– 15,0

– 15,0

 

Invoering actief donorregistratiesysteem

7,0

11,3

31,4

8,6

6,6

 

Uitgaven subsidies transitie jeugd

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Vaccinatie meningokokken w

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

– 28,4

19,7

0,2

– 2,0

– 9,2

 

Zorg

           

H58 stimulering medisch specialisten in loondienst/ participatiemodel

0,0

16,0

8,0

8,0

0,0

 

Kasschuif vipp ggz

– 23,2

6,2

17,0

0,0

0,0

 

Diversen

– 9,7

3,8

– 1,3

– 1,3

– 1,4

 
 

– 24,3

77,0

40,3

– 1,7

– 19,0

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Buurtsportcoaches

– 47,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

0,0

241,0

241,0

241,0

241,0

 

H61 waardig ouder worden

42,0

42,0

42,0

22,0

22,0

 

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

66,9

65,0

63,6

62,3

62,2

 

Overheveling transformatiegelden jeugd naar gemeentes

– 36,0

– 36,0

– 36,0

0,0

0,0

 

Stimuleringsregeling e-health thuis

0,0

30,0

30,0

30,0

0,0

 

Uitvoering rijksvaccinatieprogramma deels naar gemeentes

0,0

– 31,7

– 31,7

– 31,7

– 31,7

 

Uitvoeringskosten pgb sociaal domein

0,0

35,6

0,0

0,0

0,0

 

Vipp care

0,0

30,0

30,0

30,0

0,0

 

Woonzorgarrangementen

0,0

30,0

30,0

30,0

0,0

 

Diversen

176,2

245,6

216,6

150,2

113,5

 

Zorg

           

Diversen

3,9

31,1

61,1

61,0

59,5

 

Niet tot een ijklijn behorend

           

Bikk wlz

24,5

38,8

0,9

129,9

186,7

 

Exploitatie wlz bij constante premie

0,0

1.000,0

3.300,0

5.300,0

6.200,0

 

H74 compensatie lagere zorgpremies in ib-tarief, zt en aof-premie

0,0

– 89,0

– 235,0

– 389,0

– 415,0

 

M133 verlaging normpercentage zorgtoeslag paren

0,0

80,0

80,0

80,0

80,0

 

M142 doorwerking verhogen algemene heffingskorting naar toeslagen

0,0

– 30,0

– 50,0

– 66,0

– 66,0

 

Rijksbijdrage 18-

2,1

– 96,0

– 106,1

– 146,8

– 146,9

 

Zorgtoeslag

– 677,6

– 673,3

– 471,1

– 442,4

– 325,7

 

Diversen

23,0

28,0

33,0

37,0

36,0

 
 

– 422,4

941,1

3.198,3

5.097,5

6.015,6

 

Extrapolatie

24.180,3

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

– 446,8

1.018,1

3.238,6

5.095,7

5.996,5

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

14.775,1

16.392,8

18.967,3

21.419,6

22.758,9

24.180,3

Totaal Internationale samenwerking

23,1

21,0

10,6

5,1

5,1

5,1

Stand Miljoenennota 2019

14.798,2

16.413,8

18.977,9

21.424,7

22.764,0

24.185,3

             
XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

99,6

93,9

93,8

93,8

93,8

 

Beleidsmatige mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Diversen

2,2

– 6,0

– 10,6

– 10,6

– 10,6

 
 

2,2

– 6,0

– 10,6

– 10,6

– 10,6

 

Technische mutaties

           

Rijksbegroting in enge zin

           

Diversen

24,7

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,4

 
 

24,7

– 0,4

– 0,4

– 0,4

– 0,4

 

Extrapolatie

82,9

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

26,9

– 6,4

– 10,9

– 10,9

– 10,9

 
             

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

126,5

87,6

82,9

82,9

82,9

82,9

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Miljoenennota 2019

126,5

87,6

82,9

82,9

82,9

82,9

Begrenzen begrotingsreserve WFZ

Sinds 2017 bouwt VWS een begrotingsreserve op met het oog op eventuele schade in het kader van de achterborg voor het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Wfz). In de begroting werd tot nu toe rekening gehouden met een jaarlijkse opbouw van 5 mln. en een structurele storting van 20 mln. vanaf 2020. Omdat het garantievolume afneemt en er reeds risico mitigerende maatregelen zijn ingebouwd, volstaat een jaarlijkse storting van 5 mln. De overtollige middelen die gereserveerd staan op de begroting vallen vrij.

Invoering actief donorregistratiesysteem

Dit betreft de kosten die samenhangen met de invoering van de actieve donorregistratie. De kosten bestaan uit het aanschrijven en registreren door het donorregister van alle ongeregistreerde inwoners, het geven van voorlichting over de systeemwijziging en oproep tot registratie, het geven van voorlichting in verband met informed consent voor de categorie geen bezwaar en de structurele kosten voor de registratie van 18-jarigen en nieuw ingezetenen.

Uitgaven subsidies transitie jeugd

In 2018 is er ruim 19 mln. beschikbaar voor de subsidieregeling «Bijzondere transitiekosten Jeugdwet». In eerdere jaren is minder subsidie verstrekt dan mogelijk was, in 2018 wordt verwacht dat deze subsidie in 2018 alsnog (deels) wordt aangevraagd. Het beschikbare budget is niet toereikend voor deze extra aanvragen en wordt daarom verhoogd met 35 mln.

Vaccinatie meningokokken w

Per 1 mei 2018 is de het meningokokken C-vaccin gewijzigd in een vaccin dat beschermt tegen meningokokken type A, C, W en Y. Deze vaccinatie is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor alle kinderen van 14 maanden en vanaf oktober 2018 krijgen ook jongeren die 14 jaar zijn deze vaccinatie aangeboden. Naar aanleiding van de aanhoudende stijging van het aantal infecties met meningokokken type W, is besloten een eenmalige inhaalvaccinatie campagne te organiseren voor drie aanvullende leeftijdscohorten (15-, 16- en 17-jarigen).

Diversen – Beleidsmatige mutatie – Rijksbegroting in enge zin

Deze post betreft onder meer kasschuiven van 42,4 mln. van 2018 naar latere jaren. Daarnaastbetreft het middelen om het Rijksvaccinatieprogramma uit te breiden met de vaccinatie voor meningokokken infecties (9,4 mln. structureel), vrijval van de prijsbijstelling van de tranche 2017 (8,4 mln. structureel) en tranche 2018 (6,4 mln. structureel) en ruimte bij de regeling voor wanbetalers en onverzekerden als gevolg van met name een aanscherping van de regeling waardoor de doelgroep is ingeperkt (4,4 mln. structureel).

H58 stimulering medisch specialisten in loondienst/participatiemodel

In het Regeerakkoord is dit budget opgenomen om te bevorderen dat medisch specialisten de stap maken naar het participatiemodel of loondienst, met als doel om meer gelijkgerichtheid in het ziekenhuis te stimuleren.

Kasschuif VIPP ggz

Het informatie-uitwisselingsprogramma in de ggz (VIPP ggz) is erop gericht dat instellingen de digitale basis op orde brengen. De kasschuif is om twee redenen nodig. Ten eerste omdat er in de eerste planning onvoldoende rekening gehouden was met de aanloopfase (opzet en uitwerking subsidieregeling) om de middelen daadwerkelijk ter beschikking te kunnen stellen. Ten tweede omdat de instellingen hebben aangegeven dat zij 2 jaar nodig hebben om de gevraagde resultaten te kunnen realiseren.

Diversen – Beleidsmatige mutatie – Zorg

Deze post betreft voornamelijk twee kasschuiven van in totaal 14,4 mln. van 2018 naar 2019. Verder betreft het vrijval van prijsbijstelling op het plafond Zorg (1,4 mln. structureel).

Buurtsportcoaches

De brede impuls combinatiefunctie (buurtsportcoach) is een onderdeel van het programma «Sport en bewegen in de buurt». Dit programma wordt uitgevoerd door gemeenten en het Rijk draagt hieraan voor 40% per fte bij. De middelen voor 2018 zijn toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering buurtsportcoaches.

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

Met ingang van 2019 is de budgettaire verantwoordelijkheid van de Btw-vrijstelling voor sportclubs overgedragen van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van VWS. VWS voert hiertoe sportaccommodatiebeleid gericht op bouw en onderhoud, duurzaamheid en toegankelijkheid van sportaccommodaties. De bijbehorende middelen zijn onderverdeeld in een specifieke uitkering voor gemeenten en een subsidieregeling voor sportverenigingen, stichtingen en andere niet winst beogende investeerders in sportaccommodaties.

H61 waardig ouder worden

In het Regeerakkoord is budget beschikbaar gesteld voor «waardig ouder worden» op de Aanvullende Post bij Financiën. Het resterende budget (42 mln. tot 2020 en 22 mln. structureel) is afgelopen februari door middel van een incidentele suppletoire wet toegevoegd aan de begroting van VWS. Doel is te zorgen dat ouderen die thuis willen blijven wonen dat goed en veilig kunnen, met voldoende en kwalitatief goede informele en professionele zorg en ondersteuning waar nodig. De inzet van deze middelen wordt – waar nodig – met betrokken partners verder uitgewerkt en zal ook gemonitord worden. Het budget voor palliatieve zorg (8 mln. structureel) is eerder bij de tweede nota van wijziging aan de VWS-begroting toegevoegd.

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

De loon- en prijsbijstelling tranche 2018 wordt toegevoegd aan de departementale begrotingen.

Overheveling transformatiegelden jeugd naar gemeentes

In het Regeerakkoord is een Transformatiefonds Jeugd aangekondigd voor drie jaar (2018–2020) om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven. Jaarlijks is 36 mln. beschikbaar voor het transformatiefonds (18 mln. wordt gefinancierd door het Rijk en 18 mln. wordt gefinancierd door gemeentes). De middelen zijn overgeheveld naar het Gemeentefonds.

Uitvoeringskosten pgb sociaal domein

Dit betreft de (jaarlijkse) bijdrage van gemeenten aan de uitvoeringskosten van de SVB voor de uitvoering van de pgb trekkingsrechten in het sociaal domein.

Stimuleringsregeling e-health thuis

De subsidieregeling e-health thuis heeft als doel om met name ouderen te ondersteunen in hun wens om langer thuis te wonen door het opschalen en structureel maken van initiatieven waar e-health wordt benut om integrale (en veilige) ouderenzorg thuis te realiseren. Hiervoor worden in de periode 2019–2021 middelen gereserveerd.

Uitvoering rijksvaccinatieprogramma deels naar gemeentes

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid (Wpg) per 1 januari 2019. Met deze wetswijziging wordt een deel van de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. Er worden daarom middelen overgeheveld naar het Gemeentefonds.

VIPP Care

VIPP Care (Versnellingsprogramma Informatie uitwisseling Patiënt Professional) is onderdeel van het programma Langer Thuis en heeft als doel om de informatiehuishouding van alle zorgaanbieders in de langdurige zorg (extramuraal en intramuraal) geschikt te maken voor informatie-uitwisseling met een digitale gezondheidsomgeving (PGO) waar alle cliënten desgewenst de beschikking over krijgen. Hiervoor worden in de periode 2019–2021 middelen gereserveerd.

Woonzorgarrangementen

Gemeenten worden gestimuleerd met een subsidieregeling om samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars, burgerinitiatieven en/of zorgaanbieders nieuwe woonzorgarrangementen op te zetten. Dit is onderdeel van het programma Langer Thuis en hiervoor worden in de periode 2019–2021 middelen gereserveerd.

Diversen – Technische mutatie – Rijksbegroting in enge zin

Dit betreft voornamelijk overheveling van Regeerakkoordmiddelen van de Aanvullende Post bij Financiën naar de VWS-begroting. Onder meer (een deel van) het geld voor Regeerakkoord maatregelen G39 maatschappelijke diensttijd, H59 preventiemaatregelen, H61 waardig ouder worden, H62 onafhankelijke cliëntondersteuning, H65 belonen van uitkomsten en H68 sport. Daarnaast worden tot met 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van kindermishandeling (6,5 mln. in 2018 en 10,5 mln. in 2019–2021).

Diversen – Technische mutatie – Zorg

Dit betreft voornamelijk de loon- en prijsbijstelling tranche 2018 voor het Plafond Zorg en de overheveling van de middelen voor NIPT van de Zvw naar de VWS-begroting (Plafond Zorg).

BIKK Wlz

Dit is de bijstelling Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK) naar aanleiding van de ramingen van het Centraal Planbureau. De BIKK is een rijksbijdrage die is ingesteld bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 en wordt ingezet om de lagere premieopbrengst als gevolg van de grondslagverkleining van de Wlz te compenseren. De BIKK volgt de ontwikkeling van de heffingskortingen.

Exploitatie Wlz bij constante premie

Deze kabinetsperiode wordt de Wlz premie constant gehouden op 9,65%. Ter voorkoming van tekorten in het Fonds langdurige zorg wordt een rijksbijdrage geïntroduceerd. Voortaan wordt dus via een jaarlijkse Rijksbijdrage het fondsvermogen grosso modo op nul gehouden. Deze Rijksbijdrage is EMU-saldo neutraal, omdat het een betaling door de overheid aan de overheid is.

H74 compensatie lagere zorgpremies in ib-tarief, zt en aof-premie

Maatregelen in de curatieve zorg, zoals hoofdlijnakkoorden, waardoor de Zvw-uitgaven verlaagd worden, werken een op een door in een lagere nominale premie en inkomensafhankelijke bijdrage. De lagere nominale premie op zijn beurt werkt door in een lagere zorgtoeslag. De uitgavenraming voor de Zorgtoeslag wordt in verband hiermee verlaagd met 89 mln. in 2019, oplopend tot 415 mln. vanaf 2022.

M133 verlaging normpercentage zorgtoeslag paren

De zorgtoeslag van meerpersoonshuishoudens wordt vanaf 2019 verhoogd door het normpercentage te verlagen met 0,45%-punt.

M142 doorwerking verhogen algemene heffingskorting naar toeslagen

De verhoging van de algemene heffingskorting werkt door naar hogere uitkeringen via de referentiesystematiek. Hierdoor wordt er minder zorgtoeslag uitgekeerd.

Rijksbijdrage 18-

Dit betreft de bijstelling van de Rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de MEV-raming van het Centraal Planbureau. De bijstelling is het gevolg van lagere Zvw uitgaven.

Zorgtoeslag

Dit is de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van de MEV-raming van het Centraal Planbureau. Het CPB heeft naar aanleiding van de nationale rekeningen revisie van het CBS de uitgavenraming van de zorgtoeslag voor 2017 naar beneden bijgesteld (circa 350 mln.). De meerjarige doorwerking leidt tot een sterk lagere raming voor de uitgaven zorgtoeslag in de komende jaren.

Diversen – Technische mutatie – Niet tot een ijklijn behorend

Deze post bevat Regeerakkoord effect H76 compensatie hogere zorgpremies in zorgtoeslag en M143 doorwerking aanpassing box 3 naar toeslagen. De bevriezing van het eigen risico op 385 euro leidt tot een lager gemiddeld eigen risico en een hogere nominale zorgpremie. Beide effecten worden meegenomen in de standaardpremie, die daardoor hoger uitvalt. Hiervoor worden verzekerden met een laag inkomen gecompenseerd via een hogere zorgtoeslag. Daarnaast leidt de verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3 tot hogere uitgaven aan de zorgtoeslag doordat meer huishoudens binnen het vrijgestelde vermogen zullen vallen.

Diversen – Niet-belastingontvangsten – beleidsmatige mutaties – Rijksbegroting in enge zin

Deze post betreft voornamelijk twee aanpassingen aan de wanbetalersregeling in de Zvw. Ten eerste het kwijtschelden van resterende schuld als men uitstroomt uit de wanbetalersregeling en een regeling voor wanbetalers onder bewind (4,9 mln. structureel). Ten tweede het verlagen van het boetepercentage van 25% naar 20% (1,5 mln. structureel).

Diversen – Niet-belastingontvangsten – technische mutaties – Rijksbegroting in enge zin

Dit betreft hoofdzakelijk een verhoging van de ontvangsten (en uitgaven) in verband met de tijdelijke Projectdirectie Antoni van Leeuwenhoekterrein (PD ALT).

Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

3.062,0

3.003,8

3.145,1

3.243,0

3.314,3

3.466,0

Stand Miljoenennota 2019

3.062,0

3.003,8

3.145,1

3.243,0

3.314,3

3.466,0

XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018 (excl. IS)

15,7

13,4

13,1

9,8

9,6

 

Technische mutaties

           
 

Niet tot een ijklijn behorend

           
   

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
     

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Extrapolatie

9,4

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 
                 

Stand Miljoenennota 2019 (subtotaal)

15,7

13,4

13,1

9,8

9,6

9,4

Totaal Internationale samenwerking

66,6

66,3

66,2

66,1

66,1

66,1

Stand Miljoenennota 2019

82,3

79,7

79,3

75,9

75,7

75,5

De begroting voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit HGIS-uitgaven en ontvangsten, en niet-HGIS-ontvangsten. De HGIS-uitgaven en ontvangsten worden in de VT HGIS toegelicht. Er hebben zich geen mutaties voorgedaan op de niet-HGIS-ontvangsten op de begroting van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking.

Sociale zekerheid

SOCIALE ZEKERHEID: UITGAVEN
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand Miljoenennota 2018

79.485,7

81.602,7

83.806,2

85.554,0

88.005,0

 

Mee- en tegenvallers

           

Sociale zekerheid

           

Aio

29,3

24,2

25,2

25,2

26,3

 

Aow

– 95,2

– 102,6

– 143,0

– 129,0

– 118,0

 

A2 accreseffect inclusief aanpassing normeringssystematiek gf/pf

0,0

0,0

– 12,0

– 29,0

– 43,0

 

Brutering

12,5

260,3

394,6

638,8

573,0

 

Iva

25,0

31,6

37,4

40,1

43,7

 

Kinderbijslag

– 3,1

– 13,0

– 19,3

– 24,5

– 28,8

 

Kinderopvangtoeslag

43,6

151,7

150,2

141,4

135,0

 

Kindgebonden budget

– 137,4

– 164,4

– 153,0

– 149,2

– 151,5

 

Leningen inburgering

44,8

16,6

5,8

3,0

9,1

 

Loon- en prijsontwikkeling

57,3

703,3

1.486,1

2.131,2

2.813,5

 

Participatiewet

– 60,5

– 209,9

– 287,6

– 250,5

– 161,9

 

Toeslagenwet

– 22,0

– 25,1

– 27,4

– 29,2

– 30,7

 

Transitievergoeding

0,0

– 208,0

0,0

0,0

0,0

 

Uitvoeringskosten uwv

0,0

– 32,1

– 30,0

– 27,6

– 21,9

 

Wajong

– 50,0

– 46,0

– 42,9

– 40,1

– 39,5

 

Wazo

– 27,1

– 33,9

– 37,0

– 30,5

– 27,0

 

Wga

– 78,4

– 50,4

– 21,8

7,9

33,6

 

Ww

– 152,4

– 394,5

– 517,3

– 442,0

– 277,0

 

Zw

21,7

– 5,6

– 32,5

– 39,6

– 23,4

 

Diversen

– 24,8

– 15,0

– 9,8

– 18,7

– 20,8

 
 

– 416,7

– 112,8

765,7

1.777,7

2.690,7

 

Beleidsmatige mutaties

           

Sociale zekerheid

           

Besparingsverlies aanscherpen claimbeoordeling

0,0

12,0

28,0

24,0

21,0

 

Dekking beleidsbrief

67,4

– 57,7

– 55,1

– 71,8

– 53,9

 

Eindejaarsmarge

78,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Financieringssystematiek maatschappelijke begeleiding

– 40,5

14,2

9,1

0,0

0,0

 

In=uit taakstelling

– 83,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Invullen in=uit taakstelling

83,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

I80 meer face-to-face uwv voor werkloosheid

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

 

I81 meer face-to-face uwv voor arbeidsongeschiktheid

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

 

I83 toerekening wga-lasten werkgever inkorten naar 5 jaar

1,0

8,0

18,0

30,0

40,0

 

I84 loondoorbetaling bij ziekte kleine werkgevers voor nieuwe gevallen

0,0

0,0

5,0

217,0

299,0

 

I86 collectiviseren transitievergoeding mkb

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

 

I87 5 weken kraamverlof en 6 weken adoptieverlof

0,0

1,0

89,0

171,0

171,0

 

I88 intrekken wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof van 2 naar 5 dagen

– 1,0

– 62,0

– 63,0

– 64,0

– 64,0

 

I89 extra budget voor inspectie szw

13,0

25,0

31,0

38,0

50,0

 

I90 loondispensatie ipv loonkostensubsidie

0,0

– 10,0

– 25,0

– 40,0

– 55,0

 

I91 20.000 extra beschutte werkplekken

0,0

9,8

28,8

49,0

63,3

 

I92 bestrijden van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen

30,0

25,0

25,0

0,0

0,0

 

I93 taalles bij integratie

0,0

50,0

60,0

70,0

70,0

 

I94 aanscherpen schattingsbesluit wia

3,0

– 5,0

– 22,0

– 39,0

– 51,0

 

Kasschuiven plafond sociale zekerheid

– 324,4

– 187,8

205,9

252,9

14,7

 

Loondispensatie

0,0

5,2

13,2

20,0

29,7

 

M136 kindgebonden budget later afbouwen

0,0

48,0

494,0

496,0

485,0

 

M136 kindgebonden budget later afbouwen afboeken

0,0

– 48,0

– 494,0

– 496,0

– 485,0

 

M136 kindgebonden budget later afbouwen nadere uitwerking ra

0,0

47,5

498,6

521,7

517,8

 

M137 kinderopvangtoeslag verhogen

22,0

225,0

240,0

250,0

250,0

 

M137 kinderopvangtoeslag verhogen nadere uitwerking ra

– 5,9

– 27,8

6,2

25,1

29,8

 

M137 kinderopvangtoeslag verhogen verschil nadere uitwerking ra

5,9

31,0

7,2

– 0,9

0,0

 

M138 verhogen kinderbijslag

0,0

250,0

250,0

250,0

250,0

 

M139 beperken jaarlijkse afbouw ahk bijstand

0,0

14,0

37,0

60,0

69,0

 

Overheveling sociaal domein participatie

0,0

– 513,8

– 513,8

– 513,8

– 513,8

 

Participatiewet

115,6

70,0

– 18,7

– 61,1

– 87,0

 

Wet tegemoetkomingen loondomein

493,0

930,0

885,0

885,0

885,0

 

Diversen

8,2

76,5

95,6

99,1

127,9

 
 

466,2

1.000,1

2.005,0

2.342,2

2.233,5

 

Technische mutaties

           

Sociale zekerheid

           

Brutering

4,0

212,6

237,6

171,3

275,9

 

I89 extra budget voor inspectie szw

– 13,0

– 25,0

– 31,0

– 38,0

– 50,0

 

Loon- en prijsbijstelling tranche 2018

60,3

58,2

56,4

55,5

54,8

 

Loonbijstelling tranche 2018

– 70,6

– 68,8

– 68,5

– 67,6

– 67,0

 

Nominale ontwikkeling

– 85,1