Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het gemeentefonds 2019

35000 B 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 8

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2019

Op 29 juni 2018 heb ik u een brief gestuurd met een aantal actielijnen om de legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te versterken (Kamerstuk 34 775 B, nr. 17). Hierbij bied ik u de eindrapporten aan van twee verdiepende onderzoeken1, die in dat kader zijn uitgevoerd. De uitkomsten van beide onderzoeken zal ik betrekken bij de aan uw Kamer toegezegde uitwerking van de Agenda ruimte in regels2.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Noot 1: 1. Democratische legitimiteit bij interbestuurlijke samenwerking, Knelpunten, oplossingen en een handelingsperspectief voor het Rijk, Berenschot, 21 december 2018, raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl2. Versterking gemeenteraden bij effectieve samenwerking?, Mogelijkheden tot wijziging van de Wgr en Gemeentewet in relatie tot de positie van de gemeenteraad, Proof adviseurs, januari 2019, raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Noot 2: Kamerstuk 34 775 VII, nr. 69