Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2019

35000 IV 50 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 49

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 50

Voorgesteld 12 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er eerder vernietigende rapportages van het anti-foltercomité van de Raad van Europa, de Raad voor de Rechtshandhaving en de Adviesraad Internationale Vraagstukken verschenen over de inhumane detentie in de Pointe Blanche gevangenis op Sint Maarten;

overwegende, dat het voorkomen van mensenrechtenschendingen een Koninkrijksaangelegenheid is en dat Nederland, officieel de verdragsluitende partij bij mensenrechtenverdragen, over de grootste bestuurskracht beschikt om het initiatief tot naleving van deze verdragen te nemen;

verzoekt de regering, in nauwe samenwerking met het Land Sint Maarten de detentieomstandigheden op Sint Maarten conform nationale en internationale mensenrechtenstandaarden te verbeteren en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok