Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

35000 XII F VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2018-2019

F

Vastgesteld 27 maart 2019

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan.

De Minister heeft op 27 maart 2019 gereageerd.

De vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving,
De Boer

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Den Haag, 28 februari 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 januari 2019 is verstreken. De lijst is terug te vinden via de volgende link:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkw4e0m5zfp8&ministerie=vkisjsukg3rw

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 5 april 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 maart 2019

Met uw brief van 28 februari 2019 heeft u verzocht om een actualisatie van de toezeggingen die door mij en mijn voorgangers aan de Eerste Kamer zijn gedaan en waarvan de termijn op 1 januari 2019 is verstreken. In de bijlage bij deze brief is de stand van zaken van de toezeggingen opgenomen. Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van mijn brieven aan uw Kamer.

In uw brief refereert u naar twee toezeggingen, namelijk:

  • 1.  Toezegging 01461; de kosten riolering, drinkwatervoorziening en afvalscheiding BES-eilanden;
  • 2.  Toezegging 02446; de terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing van milieueffectenrapportages en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan.

Toezegging 01461

In het debat met de Commissie voor Koninkrijksrelaties heeft de toenmalige Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu toegezegd een financiële bijdrage te willen leveren aan de drinkwatervoorziening in Caribisch Nederland en aan de riolering op Bonaire.

Drinkwater

Naar aanleiding van deze toezegging is in overleg met de eilanden gekozen voor enerzijds subsidie op de drinkwatertarieven, anderzijds voor verbetering van de drinkwatervoorziening en de aansturing hiervan. Dit heeft mede vorm gekregen in Wet elektriciteit en drinkwater BES.

Met de inwerkingtreding van deze wet zijn kostendekkende drinkwatertarieven ingevoerd die tot een sterke stijging van de tarieven op Bonaire hebben geleid. Hierdoor staat de toegankelijkheid tot de drinkwatervoorziening onder druk, met name voor kleinverbruikers. Ik heb daarom voor de korte termijn extra subsidie beschikbaar gesteld om de toegankelijkheid zoveel mogelijk te borgen. Voor de korte tot middellange termijn werk ik aan een beperkte reparatie van de Wet.

Op Saba is door het openbaar lichaam en met subsidie van IenW een watertransportleiding aangelegd van de waterfabriek in de haven naar de hoger gelegen dorpen. Voor de opslag zijn in deze dorpen wateropslag bassins gebouwd. Hierdoor is in de droge periode voldoende water op Saba beschikbaar en tegelijkertijd is de prijs van het water gehalveerd.

Op Sint Eustatius loopt men nog tegen achterstallig onderhoud van de drinkwatervoorziening aan, waardoor nog geen efficiencywinst gehaald kan worden. In nauwe samenwerking met het drinkwaterbedrijf laat ik onderzoeken hoe de drinkwatervoorziening op orde kan worden gebracht en wat daarvoor nodig is en met een doorkijk naar 2030.

Riolering Bonaire

Om de achteruitgang van het koraal rondom Bonaire te stoppen is met subsidie van de Europese Commissie (EC) een aanvullende subsidie van mijn ministerie een rioleringssysteem en een rioolwaterzuiveringsinstallatie gebouwd. De EC heeft de subsidie verstrekt onder de voorwaarde dat Bonaire een afvalwaterheffing invoert om zo de exploitatiekosten te kunnen dekken.

Sinds medio 2014 wordt het afvalwater gezuiverd, waarmee de lozing van ongezuiverd afvalwater in zee sterk is afgenomen. Ik ben met Bonaire in gesprek over de invoering van de afvalwaterheffing. Tot de invoering daarvan draag ik met een basissubsidie bij aan de dekking van de exploitatiekosten.

Toezegging 02446

Leden van uw Kamer hebben mij gevraagd te reageren op de stijging van het percentage milieueffectenrapporten met onvoldoende informatie. Daarbij merken uw leden op dat het hierbij altijd gaat om essentiële informatie. Uw leden vinden het verontrustend dat deze essentiële informatie ontbreekt en vragen of ik een goed monitoringssysteem op wil zetten.

Ik heb begrip voor de zorgen van uw leden en laat daarom onderzoek doen naar de kwaliteit van milieueffectenrapportages en welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteit van de milieueffectenrapportages positief te beïnvloeden. Naar verwachting is dit onderzoek in het derde kwartaal van 2019 gereed. Over de uitkomsten van het onderzoek zal ik uw Kamer informeren.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Nr.

Datum

Debat

Onderwerp

Stand van zaken

01461

19-12-2011

Kosten riolering, drinkwatervoorziening en afvalscheiding BES-eilanden.

Staatssecretaris Atsma zegt toe de Eerste Kamer te raadplegen bij vervolgstappen als het gaat om de verrekening van kosten via exploitatielasten van de riolering en de drinkwatervoorziening in Caribisch Nederland.

Op 5 juli 2018 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een brief (kenmerk: IENW/BSK-2018/126759) aan de voorzitter van de Eerste Kamer gestuurd.

02446

17-01-2017

Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing van milieueffectenrapportages en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan.

Minister van Nieuwenhuizen Wijbenga heeft de Eerste Kamer het rapport van de Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r. aangeboden en vragen beantwoord over de kwaliteit van MER’en in Nederland.

Op 8 februari 2018 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een brief (kenmerk: IENW/BSK-2018/300148) met het rapport van de Evaluatie Tarievenwet Commissie m.e.r. aan beide Kamers aangeboden.

Op 13 april 2018, 5 juli 2018 en 31 oktober 2018 heeft de Minister hierover vragen van uw Kamer schriftelijke beantwoord (kenmerk: IenW/BSK-2018/80171, IenW/BSK-2018/138452 en IenW/BSK-2018/222625).

Noot 1: Samenstelling: Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Kuiper (CU), Schaap (VVD), Flierman (CDA), P. van Dijk (PVV), Atsma (CDA), D.J.H. van Dijk (SGP), Don (SP), Jorritsma-Lebbink (VVD), (vice-voorzitter), N.J.J. van Kesteren (CDA), Köhler (SP), Meijer (SP), Nooren (PvdA), (voorzitter), Pijlman (D66), vacature (D66), Stienen (D66), Verheijen (PvdA), Klip-Martin (VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), Van der Sluijs (PVV), Van Zandbrink (PvdA), Fiers (PvdA), Teunissen (PvdD) en Binnema (GL).