Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019

35000 V C VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2018-2019

C

Vastgesteld 16 april 2019

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Buitenlandse Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan.

De Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben op 15 april 2019 gereageerd.

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking,
Van Luijk

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Den Haag, 28 februari 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van open-staande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeg-gingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 januari 2019 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waar-van de termijn op 1 juli 2019 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkw4e0m5zfp8&ministerie=vghyngkof7kc

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkw4eexwjrv3&ministerie=vghyngkof7kc

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leg-gen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 5 april 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeg-gingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2019

Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op uw verzoek van 28 februari 2019 met kenmerk 164573.08u inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
S.A.M. Kaag

1. Toezegging Vergadering Parlementaire Assemblee en werklast EHRM (32 125 en 32 123 V) (T01191)

Indien de mogelijkheid zich voordoet en er een directe aanleiding is, zal de Minister van Buitenlandse Zaken de Parlementaire vergadering (PACE) bezoeken.

2. Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22 112 / 31 544, CK) (T01237)

De richtlijn verkeert nog niet in de besluitvormende fase. Wanneer deze fase wordt bereikt, zal de conceptrichtlijn aan uw Kamer worden toegezonden.

3. Toezegging Informeren over toetreding EU tot EVRM (33 877) (T01941)

4. Toezegging Informeren stand van zaken en juridische analyse toetreding EU tot EVRM (34 841) (T02584)

Het toetredingsproces van de EU tot het EVRM loopt zoals bekend aanzienlijke vertraging op naar aanleiding van advies 2/13 van het Hof van Justitie in 2014, waarin het Hof heeft geoordeeld dat het ontwerpverdrag op meerdere punten onverenigbaar is met het Unierecht. Op basis van analyses van de Commissie, die namens de EU optreedt als onderhandelaar, is op technisch niveau in Raadswerkgroep gesproken over mogelijke oplossingen voor een aantal van de bezwaren van het Hof van Justitie. De besprekingen zijn echter nog niet afgerond en de Raad en de Commissie hebben dus nog geen overeenstemming over deze oplossingen bereikt. De EU kan pas terug naar de onderhandelingstafel als er overeenstemming is tussen de Raad en Commissie over mogelijke oplossingen voor de juridische bezwaren van het EU-Hof. De besprekingen hierover lopen al geruime tijd, maar het proces is nog niet afgerond. In de JBZ-Raad van afgelopen december is stilgestaan bij de stand van zaken van het proces van toetreding van de EU tot het EVRM. Alle juridische punten uit Advies 2/13 van het EU Hof van Justitie zijn een keer besproken op werkgroep niveau. De discussie moet nu worden voortgezet aan de hand van een paper waarin alle mogelijke oplossingen in onderlinge samenhang worden bezien. Het is onbekend wanneer dit paper gepresenteerd zal worden door de Commissie. Verwachting is dat dit niet nog tijdens het Roemeense Voorzitterschap van de Raad zal gebeuren. Zodra er op dit punt voortgang wordt geboekt zullen wij uw Kamer daar uiteraard over informeren.

5. Toezegging Rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met TTIP (34 166) (T02124)

Op 22 september 2015 heeft een mondeling overleg over TTIP plaatsgevonden in uw Kamer. Tijdens dit overleg is de inzet van het kabinet mondeling toegelicht. Uw Kamer heeft op 6 oktober 2015 besloten dat de toezegging als openstaand wordt beschouwd zolang over het TTIP-verdrag wordt onderhandeld. Een laatste stand van zaken over de stilgelegde onderhandelingen over het TTIP-verdrag is gegeven in de brief aan uw Kamer van 22 januari jl.

6. Toezegging Top over de toekomst van de Raad van Europa (34 166) (T02273)

Er zijn momenteel geen concrete plannen om een Raad van Europa (RvE) top te organiseren, op niveau staatshoofden en regeringsleiders. Wel wordt tijdens de jaarlijkse Ministeriele Conferentie in 2019 – die onder Fins voorzitterschap wordt georganiseerd op 16 en 17 mei a.s. – expliciet ingegaan op de toekomst van de Raad van Europa.

7. Toezegging Financiering OVSE en Raad van Europa (34 775) (T02488)

De kwestie van financiering van de OVSE is tijdens de Ministeriële Raad van de OVSE (6-7 december 2018) niet aan de orde geweest. Het huidige Slowaakse OVSE-voorzitterschap wil proberen de financiering van de organisatie, met name de contributieschalen, aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. De regering zal de Kamer informeren over de resultaten van dit proces. Bij een vergelijkbare gelegenheid zal de regering de Kamer informeren over de financiering van de Raad van Europa, in aanvulling op de brief aangaande dit onderwerp van 5 april jl.

8. Toezegging Informeren Eerste Kamer over Nederlandse inzet voor transparantieagenda (34 841) (T02583)

De Eerste Kamer heeft laatstelijk op 25 januari jl. een brief ontvangen met een stand van zaken van de besprekingen in de Raad over transparantie en de inzet van het kabinet in het kader van de Nederlandse transparantieagenda. Het kabinet zal de Eerste Kamer regelmatig informeren over relevante ontwikkelingen in de toekomst, conform het verzoek van uw Kamer van 8 april jl. met kenmerk 162284.07u.

Noot 1: Samenstelling:Kox (SP) (vice-voorzitter), Ten Hoeve (OSF), Van Kappen (VVD), Kuiper (CU), Schaap (VVD) (vice-voorzitter), Strik (GL), Knip (VVD), Faber-van de Klashorst (PVV), De Graaf (D66), Martens (CDA), Postema (PvdA) Vlietstra (PvdA) (voorzitter), Vac. (PVV),Lokin-Sassen (CDA), Van Apeldoorn (SP), Dercksen (PVV), D.J.H. van Dijk (SGP), Knapen (CDA), Lintmeijer (GL), Van Rij (CDA), Backer (D66), Stienen (D66), Overbeek (SP), Sini (PvdA), Baay-Timmerman (50PLUS), Wever (VVD), Aardema (PVV), Teunissen (PvdD).