Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

35000 XV E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2018-2019

E

Vastgesteld 3 april 2019

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan.

De Minister heeft op 2 april 2019 gereageerd.

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Van Dooren

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Den Haag, 28 februari 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 januari 2019 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2019 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkw4e0m5zfp8&ministerie=vghyngkof7kn

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkw4eexwjrv3&ministerie=vghyngkof7kn

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 5 april 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamerder Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 april 2019

In reactie op uw brief van 28 februari 2019 over het halfjaarlijks overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen, ontvangt u hierbij – mede namens de Staatssecretaris van SZW – een geactualiseerd overzicht.

Daarin is de stand van zaken vermeld van:

  • 1.  Rappelabele toezeggingen SZW (rappel februari 2019)
  • 2.  Rappelabele toezeggingen SZW (vooruitblik februari 2019)

Bij nog openstaande toezeggingen is een inschatting gegeven van de status van verzending naar uw Kamer.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. Koolmees

Stand van zaken toezeggingen SZW aan de Eerste Kamer n.a.v. rappel 28 februari 2019

Rappelabele toezeggingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rappel februari 2019)

1. Toezegging Mogelijke verdringingseffecten (34.073) (T02148)

De Minister van SZW streeft ernaar om, met de evaluatie van de werking van de wet over de eerste twee jaar na inwerkingtreding, de nodige kwantitatieve gegevens te vergaren om de mogelijke verdringingseffecten te kunnen nagaan en zal het CBS, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Elzinga, Ester en Lintmeijer, verzoeken om daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de verdringingseffecten voor de groep kwetsbare oudere werkzoekenden. De uitkomsten van de evaluatie zullen met de Kamer worden gedeeld.

Stand van zaken:

De planning is om de evaluatie van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd eind 2019 af te ronden, waarna de Eerste Kamer zo snel mogelijk wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie.

2. Toezegging Verkenning eenmalig onbeperkt shoprecht (34.255) (T02341)

De Staatssecretaris van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van de (aangehouden) motie-Rinnooy Kan c.s., toe te verkennen of aan deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst bij een pensioenfonds, die de voorkeur geven aan een variabel pensioen, eenmalig een onbeperkt shoprecht kan worden verleend, waarbij de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen contracten met en zonder collectieve risicodeling nadrukkelijk wordt betrokken.

Stand van zaken:

Met de intrekking van het wetsvoorstel 34801 (bij brief d.d. 14-06-2018, Kamerstukken II, 2017–2018, 34 801, nr. 12) is te kennen gegeven dat het politiek draagvlak voor de introductie van een shoprecht nettopensioen ontbreekt.

3. Toezegging Het informeren van de Kamer over de uitkomsten van het overleg met pensioenfondsen en toezichthouders over de in de evaluatie van de Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader gesignaleerde knelpunten (33.972) (T02574)

De Minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Oomen-Ruijten (CDA) – toe, deze te informeren over de uitkomsten van het overleg met pensioenfondsen en toezichthouders over de in de evaluatie van de Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader gesignaleerde knelpunten. Het betreft in het bijzonder de knelpunten die zijn gesignaleerd ten aanzien van de vormgeving van de haalbaarheidstoets, de wijze van berekenen van de reële dekkingsgraad en de reikwijdte van de beleidsdekkingsgraad.

Stand van zaken:

Er heeft overleg plaatsgevonden met de pensioenuitvoerders en toezichthouder. In het tweede kwartaal van 2019 zullen de Eerste Kamer en Tweede Kamer geïnformeerd worden over de uitkomsten van het overleg.

Rappelabele toezeggingen Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Vooruitblik februari 2019)

4. Toezegging Risicogestuurd toezicht (34.053) (T02172)

De Minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Jorritsma-Lebbink en Rinnooy Kan, toe om het risicogestuurd toezicht te betrekken bij de wetsevaluatie, die drie jaar na inwerkingtreding zal plaatsvinden, en dan te bekijken of op deze vorm van toezicht kan worden overgegaan.

Stand van zaken:

Risicogestuurd toezicht wordt meegenomen in de wetsevaluatie Wet op de jeugdverblijven die in de zomer van 2019 naar de Eerste Kamer en Tweede Kamer zal worden verzonden.

5. Toezegging Evaluatie van de wet (34.255) (T02343)

De Staatssecretaris van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Lintmeijer, toe de werking van de standaardoptie (default-optie), de meerwaarde van het wetsvoorstel en de begrijpelijkheid voor de deelnemers te betrekken bij de evaluatie.

Stand van zaken:

De evaluatie is gestart. De uitkomsten van de evaluatie Wet verbeterde premieregeling zullen in het derde kwartaal van 2019 naar de Eerste Kamer en Tweede Kamer worden verzonden.

6. Toezegging Mogelijke reductiedoelstelling kinderarmoede (34.775) (T02581)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal – naar aanleiding van vragen van de leden Rombouts (CDA, Don (SP) en Ester (ChristenUnie) – het SCP, CBS en CPB verzoeken een verkenning uit te voeren naar armoede-indicatoren voor kinderarmoede. Voorts zal de Staatssecretaris, ook in overleg met de VNG, bezien of het mogelijk is om een reductiedoelstelling te formuleren en zo ja, welke, en de Kamer hierover begin 2019 informeren.

Stand van zaken:

De Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn hierover bij brief van 1 april 2019 geïnformeerd.

7. Toezegging Voortgangsrapportage sociaal minimum Caribisch Nederland (35.000 IV / CXIX, A) (T02659)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer toe de voortgangsrapportages over de uitvoering van het pakket maatregelen inzake het ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland, die aan de Tweede Kamer zijn toegezegd, ook aan de Eerste Kamer toe te zenden, om te beginnen voor de zomer van 2019.

Stand van zaken:

Vóór het zomerreces van 2019 ontvangen de Eerste Kamer en Tweede Kamer een voortgangsrapportage.

8. Toezegging Doorgeleiden van de vragen inzake arbeidsmigratie naar de Minister van SZW (35.000 VI) (T02670)

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Overbeek, toe de vragen die hij heeft gesteld over arbeidsmigratie door te geleiden naar de Minister van SZW met de vraag of hij hier voor 1 maart 2019 meer inhoudelijk een reactie op zou willen geven.

Stand van zaken:

De Eerste Kamer is hierover bij brief van 20 maart 2019 geïnformeerd.

Noot 1: Samenstelling:Nagel (50PLUS), Ten Hoeve (OSF), Ester (CU) (vicevoorzitter), Postema (PvdA),Sent (PvdA), Kok (PVV), Bruijn (VVD), Lokin-Sassen (CDA), Don (SP), Van Hattem (PVV), N.J.J. van Kesteren (CDA), Köhler (SP), Lintmeijer (GL), Meijer (SP), Nooren (PvdA), Oomen-Ruijten (CDA), Rinnooy Kan (D66) (voorzitter), Rombouts (CDA), Schalk (SGP), Schnabel (D66), Van de Ven (VVD), vac. (PvdA), A.J.M. van Kesteren (PVV), Wever (VVD), Teunissen (PvdD), Gout-van Sinderen (D66)