Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019

35000 XIII D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2018-2019

D

Vastgesteld 4 april 2019

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan.

De Minister en Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hebben op 4 april 2019 gereageerd.

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
De Boer

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat

Den Haag, 28 februari 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 januari 2019 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2019 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkw4e0m5zfp8&ministerie=vkisj77v3oz9

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkw4eexwjrv3&ministerie=vkisj77v3oz9

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 5 april 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 april 2019

Hierbij treft u de reactie aan op het door u gestuurde halfjaarlijkse rappel toezeggingen (kenmerk 164573.01u).

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
M.C.G. Keijzer

Bijlage Toezeggingen en stand van zaken

Toezegging

Stand van zaken

Toezegging Werkingsduur in formele wet (31.354) (T01292)

Deze toezegging is in behandeling. Bij besluit van 4 februari 2019 (Stb. 2017, 34) is de werkingsduur van de Wet markt en overheid per AMvB verlengd tot 1 juli 2021. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel waarmee de wet inhoudelijk wordt gewijzigd en waarin de horizonbepaling in de Wet markt en overheid wordt geschrapt, waardoor de wet ook na 1 juli 2021 werking houdt.

Toezegging Aanpassing wet bezien in het licht van bij Aanbestedingswet 2012 aangenomen motie (32 440, M) (T01691)

Aan deze toezegging zal worden voldaan bij de eerstvolgende wijziging van de Aanbestedingswet 2012 die geen implementatie van Europese richtlijnen betreft. Een dergelijke wetswijziging heeft zich nog niet voorgedaan.

Toezegging Ondergraving publieke netten door opheffen brievenbussen (34 024) (T02126)

Aan deze toezegging is voldaan met de brief en bijbehorende bijlagen van 10 juli 2017 over de toekomstige ontwikkeling van Nederlandse Postsector, Kamerstuk 29 502, nr. 140.

Toezegging Onderzoek naar een alternatieve netwerkstructuur (34 024) (T02128)

Aan deze toezegging is voldaan met de brief en bijbehorende bijlagen van 10 juli 2017 over de toekomstige ontwikkeling van Nederlandse Postsector, Kamerstuk 29 502, nr. 140.

Toezegging Zorgdragen voor het inventariseren en aanvullen van de middelen voor het Waarborgfonds Mijnbouwschade (34 041/34 390/34 348) (T02409)

Deze toezegging is in behandeling. Bij brief van 11 oktober 2018, Kamerstuk 32 849, nr. 137, is aangekondigd het waarborgfonds nader te bezien. Dit zal meegenomen worden in een wetsvoorstel waarin de uitwerking van een in te stellen commissie mijnbouwschade zal worden geregeld. Naar verwachting zal dit wetsvoorstel eind 2019 aanhangig wordt gemaakt in de Tweede Kamer. Na behandeling in de Tweede Kamer zal het wetsvoorstel aanhangig worden gemaakt bij uw Kamer.

Toezegging Sluiting kolencentrales (34 775) (T02500)

Aan deze toezegging is voldaan bij brief van 20 augustus 2018 over het voorgenomen wettelijke verbod op kolen voor de productie van elektriciteit, Kamerstuk 34 775, AG. De Kamercommissie heeft de brief op 11 september 2018 voor kennisgeving aangenomen en wenst de status van de toezegging nog openstaand te laten, in afwachting van het aangekondigde wetsvoorstel dat een verbod bevat op het gebruik van kolen als brandstof voor de productie van elektriciteit. Het wetsvoorstel verbod op kolen is op 18 maart jl. aanhangig gemaakt in de Tweede Kamer. Na behandeling in de Tweede Kamer zal het wetsvoorstel aanhangig worden gemaakt bij uw Kamer.

Noot 1: Samenstelling: Nagel (50PLUS) Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Schaap (VVD), Flierman (CDA), Ester (CU), Kok (PVV), (vice-voorzitter), Gerkens (SP), (voorzitter), Atsma (CDA), N.J.J. van Kesteren (CDA), Reuten (SP), Pijlman (D66), Van Rij (CDA), Schalk (SGP), Schnabel (D66), Verheijen (PvdA), Klip-Martin (VVD), Overbeek (SP), De Bruijn-Wezeman (VVD), Van der Sluijs (PVV), Van Zandbrink (PvdA), Fiers (PvdA), Aardema (PVV), Binnema (GL) en Gout-van Sinderen (D66).