Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2019

35000 XIV H VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2018-2019

H

Vastgesteld 9 april 2019

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari 2018 een brief gestuurd aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 8 april 2019 gereageerd.

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
De Boer

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Den Haag, 28 februari 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 januari 2019 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2019 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkw4e0m5zfp8&ministerie=vkisk13vrnzr

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkw4eexwjrv3&ministerie=vkisk13vrnzr

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 5 april 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2019

Hierbij treft u mijn reactie aan op het door u gestuurde halfjaarlijks rappel toezeggingen (kenmerk 164573.10u). U vindt mijn reactie op de toezeggingen in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten

Bijlage

Toezegging

Stand van zaken

Toezegging Artikel 6 en 19 van de Vogel- en Habitatrichtlijn implementeren in de Omgevingswet (33 348) (T02199)

De Vogel- en Habitatrichtlijn is in de Wet natuurbescherming geïmplementeerd. De Wet natuurbescherming gaat volledig en beleidsneutraal op in de Omgevingswet. De verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn zullen daarmee opgaan in de Omgevingswet. Dat geldt ook voor de artikelen 6 en 19 van de Vogel- en Habitatrichtlijn (passende beoordeling en ADC-toets).

Toezegging Jaarlijkse rapportage over de stand van zaken van de boetes en naleving bij mestfraude (33 037) (T02487)

Met betrekking tot de jaarlijkse rapportage over de stand van zaken van de boetes en naleving bij de mestfraude heb ik uw Kamer op 28 september 2018 de Versterkte Handhavingsstrategie Mest toegezonden (Kamerstuk 33 037, nr. N). Op pagina 11 is een tabel opgenomen met cijfers over boetes in de periode 2015–2017.

Verder heb ik uw Kamer op 23 oktober 2018 geïnformeerd over de voortgang van het plan van aanpak mestfraude van de sector.

Ik zal de Europese Commissie en uw Kamer eind juni informeren over de voortgang van de uitvoering van de Versterkte Handhavingsstrategie Mest over de periode maart 2018 tot juni 2019 en vervolgens jaarlijks.

Toezegging Toesturen brief operationalisering van de visie op de toekomst van de landbouw (35 000 XIV) (T02665)

Met betrekking tot de operationalisering van de visie op de toekomst van de landbouw is uw Kamer op 14 maart 2019 geïnformeerd (Kamerstuk 35 000 XIV, nr. G).

Noot 1: Samenstelling:Nagel (50PLUS) Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU),Schaap (VVD), Flierman (CDA), Ester (CU), Kok (PVV) (vice-voorzitter), Gerkens (SP) (voorzitter), Atsma (CDA), N.J.J. van Kesteren (CDA), Reuten (SP), Pijlman (D66), Van Rij (CDA), Schalk (SGP), Schnabel (D66), Verheijen (PvdA), Klip-Martin (VVD), Overbeek (SP), De Bruijn-Wezeman (VVD), Van der Sluijs (PVV), Van Zandbrink (PvdA), Fiers (PvdA), Aardema (PVV), Binnema (GL), Gout-van Sinderen (D66).