Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

35000 VI Q VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2018-2019

Q

Vastgesteld 18 april 2019

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari 2019 een brief gestuurd aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan.

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 17 april 2019 gereageerd.

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
Van Dooren

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid

Den Haag, 28 februari 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 januari 2019 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2019 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkw4e0m5zfp8&ministerie=vkisiniik9dh

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkw4eexwjrv3&ministerie=vkisiniik9dh

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 5 april 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister voor Rechtsbescherming

Den Haag, 28 februari 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 januari 2019 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2019 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkw4e0m5zfp8&ministerie=vkjhltvyf5mt

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkw4eexwjrv3&ministerie=vkjhltvyf5mt

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 5 april 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2019

Met deze brief reageer ik, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, op uw brieven van 28 februari jongstleden. In de bijlage van deze brief treft u de stand van zaken van de gedane toezeggingen aan uw Kamer alsmede afschriften van brieven2 die abusievelijk alleen naar de Tweede Kamer zijn verzonden. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Rappelabele toezeggingen Justitie en Veiligheid (Halfjaarlijks rappel – maart 2019)

Minister van Justitie & veiligheid, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Toezegging

Nummer en Kamerstuk

Datum

Omschrijving

Voortgangsinformatie

Toezegging Nieuwe definities (26.671/30.036) (T00476)

T00476

26.671/30.036

30 mei 2006

Minister Donner zegt toe bij de herziening van het Wetboek van Strafvordering te zullen bekijken of daar definities in moeten worden opgenomen voor termen als «gegevens» en «geautomatiseerd werk».

Afgedaan: Is betrokken in het wetsvoorstel Computercriminaliteit III (Kamerstuk 34.372), waarover de Raad van State advies heeft uitgebracht.

Toezegging Bij de evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur zullen het stellen van eisen aan nevenfuncties voor functionarissen van instellingen op het gebied van rechtspleging en het gebruik van expertise van Nederlandse inspecties betrokken worden (31.568) (T01223)

T01223

31.568

6 juli 2010

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe om bij de eerder toegezegde evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur (T01031) het stellen van eisen aan nevenfuncties voor functionarissen van instellingen op het gebied van rechtspleging en het gebruikmaken van expertise van Nederlandse inspecties te betrekken.

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-03-2018] – EK Gezamenlijke Koninkrijksreactie op de evaluatie op de evaluatie van de justitiële Rijkswetten

Toezegging Evaluatie wetsvoorstel DNA-verwantschaponderzoek (32.168) (T01437)

T01437

32.168

15 november 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Schrijver (PvdA), toe dat hij het wetsvoorstel over vier jaar zal evalueren.

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-03-2019] – EK Aanbieding evaluatierapporten «Lepelen met een vork, Evaluatie van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden» en «Evaluatie DNA-verwantschapsonderzoek»

Toezegging Onderzoek naar overzichtelijkheid en toepasbaarheid van openbare orderecht (33.112) (T01924)

T01924

33.112

13 mei 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Knip (VVD) en Witteveen (PvdA), toe dat hij een onderzoek laat starten naar het openbare orderecht, waarbij de overzichtelijkheid en de toepasbaarheid daarvan zullen worden onderzocht. De Minister zal de Kamer informeren zodra het onderzoek van start gaat en zal de Kamer ook informeren over de resultaten en over het standpunt van het kabinet daaromtrent.

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-02-2017] – EK Rapport «Orde in de openbare orde»

Toezegging toezending brief over de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van drie protocollen (34.000 VI) (T02051)

T02051

34.000

13 januari 2015

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe de Kamer een brief te sturen over de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van een drietal facultatieve protocollen bij het VN-Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten, het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-02-2017] – EK Motie Strik c.s. betreffende ratificatie van VN-klachtrechtprotocollen

Toezegging Informeren over het beoogde tijdpad van ratificatie protocol (34.485 VI) (T02355)

T02355

34.495 VI

5 juli 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe dat de Kamer geïnformeerd zal worden over het beoogde tijdpad van ratificatie van het facultatief protocol bij het International Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van de Verenigde Naties.

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-02-2017] – EK Motie Strik c.s. betreffende ratificatie van VN-klachtrechtprotocollen

Toezegging Eindresultaat onderhandelingen Europees Openbaar Ministerie ter beoordeling voorleggen (33.709) (T02382)

T02382

33.709

6 december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie (V&J) zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden, toe de Kamer per brief te informeren over het definitieve eindresultaat van de onderhandelingen inzake het Europees Openbaar Ministerie (EOM) teneinde de Kamer in staat te stelen haar eindoordeel kenbaar te maken. De regering zal vervolgens het eindoordeel van beide Kamers der Staten-Generaal betrekken bij haar definitieve standpuntbepaling over het al dan niet deelnemen van Nederland aan een EOM. In de brief zal de Minister tevens de vragen die in de tweede termijn door verschillende fracties zijn gesteld beantwoorden.

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-06-2017] – EK Besluitvorming over Europees OM

23 februari 2018 is de Eerste Kamer geïnformeerd over de besluitvorming over Europees OM. Conform het verzoek dat op 13 juli 2018 is ontvangen, zal uw Kamer halfjaarlijks worden geïnformeerd over eventuele voortgang in de voorbereidingen.

Toezegging Informatievoorziening over het pakket GEAS II (34.585) (T02404)

T02404

34.585

21 februari 2017

De Staatssecretaris van V&J zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Oomen-Ruijten (CDA), toe dat de afspraken ten aanzien van de informatievoorziening over het pakket GEAS II zoals deze zijn vastgelegd in de brief van de Tweede Kamer van 24 november 2016 (TK 34 585, nr. 2), ook voor de Eerste Kamer gelden.

Afgedaan: De Eerste Kamer wordt geïnformeerd door middel van een afschrift van de geannoteerde agenda’s en verslag van JBZ-raden. Daarbij zullen brieven aan de TK over het GEAS ook in afschrift aan de Eerste Kamer worden gezonden.

Toezegging Het informeren van de Kamer over de uitkomst van het onderzoek en eventuele maatregelen inzake huiselijk of eergerelateerd geweld (34.236) (T02453)

T02453

34.236

21 februari 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe dat hij de Kamer zal informeren over de uitkomst van het onderzoek en eventuele maatregelen met betrekking tot de toegang van slachtoffers tot de opvang die een aanvraag verblijf hebben gedaan op humanitaire gronden in verband met huiselijk geweld of eergerelateerd geweld.

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-02-2018] – EK Opvang slachtoffers huiselijk en eergerelateerd geweld

Toezegging De korpschef vragen of deze in de beginfase een extra menselijke controle kan uitvoeren ter toetsing van de automatische vernietiging (33.542) (T02481)

T02481

33.542

14 november 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Strik (GroenLinks) en Vlietstra (PvdA), toe dat hij de korpschef zal vragen of hij in de beginfase een extra menselijke controle kan uitvoeren om te toetsen of de automatische vernietiging van ANPR-gegevens structureel sluitend functioneert.

In bijlage 3 van de brief «Halfjaarbericht politie» (Tweede Kamer, 2017–2018, 29 628, nr. 799, 4 juli 2018) deel ik uw Kamer mee dat de korpschef heeft aangegeven dat het toezicht op de automatische vernietiging van de ANPR gegevens extra aandacht krijgt. Gedurende het eerste jaar van de invoering van de wet ANPR zullen functionarissen controle uitvoeren of automatische vernietiging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ook tijdens de testfase zal hierop worden toegezien. Tevens stelt de korpschef het cameraplan vast in overleg met het OM die het toetst op proportionaliteit en de criteria zoals opgenomen in artikel 3 van de AMVB. Met toezending van een afschrift van deze brief (zie bijlage 2) kom ik de toezegging na.

Toezegging Legale wietteelt (34.775) (T02490)

T02490

34.775

5 december 2017

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Graaf (D66) en Schalk (SGP), toe dat de resultaten van de proeven met legale wietteelt naar de Kamer worden gestuurd. Bij het opzetten van de proeven wordt gekeken naar de suggestie om aan gedifferentieerde experimenten te doen.

Mede namens de Minister voor Medische Zorg heb ik de Tweede Kamer een brief verstuurd, getiteld «Reactie op het schriftelijke overleg inzake het experiment», over het proces van de inrichting van het experiment (Tweede Kamer, 2017–2018, 24 077, nr. 414, 30 mei 2018). Met toezending van een afschrift van deze brief (zie bijlage 3) kom ik een gedeelte van de toezegging na. De resultaten van de proeven kunnen nog niet naar de Kamer worden gestuurd, aangezien de uitvoering van het experiment 4 jaar zal duren.

Toezegging Inzet extra middelen strafrechtketen (34.775) (T02491)

T02491

34.775

5 december 2017

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Barth (PvdA), toe haar in de eerste helft van 2018 te informeren over de inzet van extra middelen voor de strafrechtketen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2018] – EK Ambitie, doelstellingen en prioriteiten strafrechtketen

Toezegging Kosteloze rechtsbijstand in het kader van verkorte procedures (34.482 / 34.585) (T02544)

T02544

34.482 / 34.585

17 april 2018

De Staatssecretaris van J&V zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Stienen (D66), toe de Kamer te informeren over kosteloze rechtsbijstand in het kader van verkorte procedures.

Afgedaan met: Parlementaire Agenda punt [18-12-2018] – Plenaire begrotingsbehandeling Immigratie en Asiel in Eerste Kamer

Toezegging Het tijdig informeren van de Kamer over uitbreiding van het mandaat van het Europees Openbaar Ministerie (33.709) (T02568)

T02568

33.709

3 april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid zegt, naar aanleiding van de vragen van de leden Duthler (VVD) en Postema (PvdA), toe de Kamer tijdig te informeren wanneer zich de situatie gaat voordoen dat er een voorstel tot uitbreiding van het mandaat van het EOM op de JBZ-agenda gaat komen.

Afgedaan:De Eerste Kamer is onder meer door middel van een BNC-fiche op 19 oktober jl. (22 112, 2707) geïnformeerd over de Mededeling van de Commissie met betrekking tot de mogelijke uitbreiding van het mandaat van het EOM.

Toezegging Informeren over de verwachte opbrengsten en kosten van de Nederlandse deelname aan het EOM (33.709) (T02569)

T02569

33.709

3 april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid zegt, naar aanleiding van de vraag van het lid Van Hattem (PVV) toe de Kamer te informeren over de verwachte opbrengsten en kosten van de Nederlandse deelname aan het EOM.

Zodra de kosten van deelname aan het EOM in kaart gebracht zijn, zal de Kamer hierover in het kader van de implementatiewetgeving geïnformeerd worden. Hetzelfde geldt voor de opbrengsten van het EOM.

Toezegging Op de hoogte houden van de voortgang van de voorbereidingen voor de oprichting van het EOM (33.709) (T02573)

T02573

33.709

23 februari 2018

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer schriftelijk toe deze regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang van de voorbereidingen voor de oprichting van het EOM.

Betreft een doorlopende toezegging, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal de Kamer geïnformeerd worden.

Rappelabele toezeggingen Justitie en Veiligheid (Halfjaarlijks rappel – maart 2019)

Minister voor Rechtsbescherming

Toezegging

Nummer en Kamerstuk

Datum

Omschrijving

Voortgangsinformatie

Toezegging Rechtspositie jeugdigen bij toepassing vrijheidsbenemende maatregelen (30.644) (T00969)

T00969

30.644

16 december 2007

De Minister van Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van de motie Quik-Schuijt c.s., toe dat voor de lacunes in de rechtspositieregelingen van jeugdigen een aanvullende regeling zal worden getroffen. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij de beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in afwachting van de harmonisatie van de rechtspositieregeling in de gesloten jeugdzorg, de BOPZ en de LVG, zoals reeds toegezegd in de motie Çörüz in de Tweede Kamer.

De Minister van VWS heeft een brief, getiteld «Beleidsinformatie Jeugd», naar de Tweede Kamer verstuurd over het tijdpad voor het opstellen van de rechtspositieregeling jeugdigen in geslotenheid (Tweede Kamer 2017–2018, 31 839, nr. 623, 18 juni 2018). Met toezending van een afschrift van deze brief aan uw Kamer (zie bijlage 4) kom ik de toezegging na.

Toezegging Gelijktijdige evaluatie Voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling en Rechterlijk gebieds- of contactverbod (32.551/32.319) (T01510)

T01510

32.551/32.319

8 november 2011

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer Mr. F. Teeven zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Broekers-Knol (VVD), toe dat hij de evaluaties van bovengenoemde wetten gelijktijdig zal uitvoeren. Indien er na de aan de Tweede Kamer toegezegde termijn van drie jaar nog geen volledige evaluatie kan zijn, zal de regering de Kamer hierover berichten.

Ik heb een brief naar de Tweede Kamer verstuurd over de evaluatie van de Wet voorwaardelijke sancties en de Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen (Tweede Kamer 2017–2018, 34 981, nr. 1, 28 juni 2018). Met toezending van een afschrift van deze brief aan uw Kamer (zie bijlage 5) kom ik deze toezegging na.

Toezegging Evaluatie wetsvoorstel over vijf jaar (32.044) (T01696)

T01696

32.044

26 maart 2013

De Minister van Veiligheid & Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Quik-Schuijt en Strik, toe het wetsvoorstel over vijf jaar te evalueren.

Omdat de Wet herziening ten nadele van de gewezen verdachte [Kamerstuk 32.044] tot nu toe nauwelijks is toegepast, waarbij de Hoge Raad de aanvraag tot herziening ten nadele afwees, wordt nader bezien of en hoe de evaluatie van de wet vorm zal krijgen. Uw Kamer wordt daarover afzonderlijk ingelicht.

Toezegging Evaluatie drie jaar na inwerkingtreding wet (33.351) (T01914)

T01914

33.351

16 december 2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden De Boer (GroenLinks), Quik-Schuijt (SP) en Scholten (D66), toe dat de wet drie jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd wordt. Bij deze evaluatie zal onder andere, mede in reactie op vragen en opmerkingen van de leden Lokin-Sassen (CDA), Beuving (PvdA) en Duthler (VVD), aandacht worden besteed aan ervaringen van minderjarige transgenders en hun ouders in relatie tot de leeftijdsgrens. De Staatssecretaris zegt ten slotte toe dat het Transgender Netwerk Nederland (TNN) bij de evaluatie zal worden betrokken.

Evaluatie van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte is eind 2017 afgerond. Relevante koepels (COC, TNN) waren daarbij betrokken.

Deze toezegging wordt meegenomen in de geplande brief over de evaluatie transgenderwet. Deze brief zal naar verwachting uiterlijk 30 juni 2019 aan EK en TK verstuurd zijn.

Toezegging In tussen- en eindevaluatie meenemen of een onbedoeld, ongewenst neveneffect is dat softwareontwikkelaars vanwege de bestsellersbepaling geen rechtspersoon oprichten, en zo nodig een wetsaanpassing initiëren (33.308) (T02137)

T02137

33.308

30 juni 2015

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Duthler (VVD), toe om in de tussenevaluatie (na ca. 3 jaar) en in de eindevaluatie (na ca. 5 jaar) mee te nemen of een onbedoeld en ongewenst neveneffect van de Wet auteurscontractenrecht is dat softwareontwikkelaars vanwege de bestsellersbepaling geen rechtspersoon oprichten, en om, als dit neveneffect zich inderdaad zou voordoen, een wetsaanpassing te initiëren.

De toezegging wordt meegenomen bij de tussenstand van de Wet auteurscontractenrechtrecht en de evaluatie volgt in 2020.

Toezegging Gesubsidieerde rechtsbijstand (34.775) (T02489)

T02489

34.775

5 december 2017

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Graaf (D66), Kox (SP) en Strik (GroenLinks), toe een brief naar de Kamer te sturen over de uitvoerbaarheid van het rapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand binnen de bestaande kaders.

Afgedaan met: Uitgaande brief naar uw Kamer verstuurd over de herziening van het stelsel rechtsbijstand (Tweede Kamer, 2018–2019, 31 753, nr. 155, 9 november 2018). Met deze brief heb ik de contouren van een vernieuwd stelsel uiteengezet. Tevens ben ik hiermee de toezegging van de Minister-President nagekomen.

Toezegging Inzet extra middelen strafrechtketen (34.775) (T02491)

T02491

34775

5 december 2017

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Barth (PvdA), toe haar in de eerste helft van 2018 te informeren over de inzet van extra middelen voor de strafrechtketen.

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2018] – EK Ambitie, doelstellingen en prioriteiten strafrechtketen

Toezegging Re-integratie (ex-) gedetineerden (32.398) (T02560)

T02560

32.398

16 januari 2018

De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Wezel, toe om de kabinetsreactie op het onderzoek van de Raad voor de Strafrechtstoepassingen Jeugdbescherming over de re-integratie van (ex-)gedetineerden in afschrift naar de Eerste Kamer te sturen.

Afgedaan met: TK – aanbieding van het rapport van de RSJ over de visie gevangeniswezen, getiteld «Recht doen, kansen bieden. Naar effectievere gevangenisstraffen», waarin onder meer staat beschreven hoe de re-integratie van (ex-) gedetineerden verbeterd moet worden. Met toezending van een afschrift van de aanbiedingsbrief aan uw Kamer (zie bijlage 6) acht ik de toezegging te zijn nagekomen.

Toezegging Rechtsbijstand (32.399 / 31.996 / 32.398) (T02564)

T02564

32.399 / 31.996 / 32.398

16 januari 2018

De Minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Strik, toe om de rechtsbijstand aan de kwetsbare doelgroepen uit de gedwongen zorgwetten als aandachtspunt mee te nemen in de herziening van het stelsel rond de rechtsbijstand.

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-11-2018] – EK Aanbieding brief contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

Noot 1: Samenstelling:Kox (SP), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA) (vicevoorzitter), Duthler (VVD) (voorzitter), Ten Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Strik (GL), Knip (VVD), Backer (D66), Schouwenaar (VVD), Kok (PVV), Gerkens (SP), Vlietstra (PvdA), Lokin-Sassen (CDA), Dercksen (PVV), D.J.H. van Dijk (SGP), Van Rij (CDA), Rombouts (CDA), Van de Ven (VVD), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS), Van Zandbrink (PvdA), vac. (PVV), Fiers (PvdA), Andriessen (D66), Vink (D66), Aardema (PVV)

Noot 2: Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164573.04.