Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het gemeentefonds 2019

35000 B 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 11

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2019

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2019 ter informatie1. De circulaires zijn op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

Deze circulaire informeert in hoofdzaak over de gemeentefonds- en provinciefondsuitkeringen voor 2019 en verder, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk.

Hierbij is het belangrijk te vermelden dat de extra middelen die het kabinet beschikbaar stelt voor Jeugdhulp in deze meicirculaire in de verdeling van het gemeentefonds zijn verwerkt. U bent hier in de brief van 27 mei over geïnformeerd (Kamerstukken 31 839 en 34 477, nr. 657).

De circulaires hebben geen bindende werking, maar beogen de decentrale overheden tijdig van de meest actuele informatie te voorzien.

In het algemeen geldt voor de informatie uit de circulaires het voorbehoud van parlementaire besluitvorming. Dat geldt dit jaar uiteraard ook.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl