Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019

35000 XIII E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2018-2019

E

Vastgesteld 11 september 2019

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 11 juli 2019 een brief gestuurd aan de Minister van Economische Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan.

De Minister en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hebben op 10 september 2019 gereageerd.

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
De Boer

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat

Den Haag, 11 juli 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2019 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2020 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vl03h8qp0xtg&ministerie=vkisj77v3oz9

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vl03hzxmn9nz&ministerie=vkisj77v3oz9

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 30 augustus 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Bruijn

BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 september 2019

Hierbij treft u de reactie aan op het door u gestuurde halfjaarlijkse rappel toezeggingen (kenmerk 165291.01u).

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
M.C.G. Keijzer

Bijlage: Toezeggingen en stand van zaken

Toezegging

Stand van zaken

Toezegging Stroomlijning bepalingen consumentenbescherming Gaswet en Energiewet (31 320/31 374) (T01036)

Deze toezegging is in behandeling. De stroomlijning van de consumentenbescherming bepalingen uit de Gaswet en Elektriciteitswet wordt op dit moment meegenomen bij het opstellen van de Energiewet, waar ik u 4 april jl. per brief over heb geïnformeerd (Kamerstuk 30 196, nr. 644).

Toezegging Ondergraving publieke netten door opheffen brievenbussen (34 024) (T02126)

Aan deze toezegging is voldaan met de Analyse Toekomst Postmarkt die een bijlage was bij Kamerstukken 2016/2017, 29 502, nr. 140 van juli 2017. In punt 8 van bijlage 1 in het rapport Analyse Toekomst Postmarkt wordt deze toezegging specifiek benoemd.

Toezegging De Kamer informeren over het conceptklimaatplan (34 589 (R2077)) (T02459)

Aan deze toezegging is voldaan met het toesturen op 21 november 2018 van de Kabinetsaanpak klimaatbeleid (Kamerstuk 32 813); brief regering; Concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) 2021–2030 (Kamerstuk TK 32 813, nr. 249).

Toezegging Reductie CO2-emissies (34 775) (T02505)

Aan deze Toezegging is voldaan met de brief Kabinetsaanpak klimaatbeleid (Kamerstuk 32 813, H). Hierin ligt de regering toe welke maatregelen middels het Klimaatakkoord worden ingezet om CO2-emissies te reduceren (vanaf p. 6 maatregelen per sector).

Noot 1: Samenstelling: Koffeman (PvdD), Faber-van de Klashorst (PVV), Van Strien (PVV), Gerkens (SP), Atsma (CDA), N.J.J. van Kesteren (CDA), (voorzitter), Pijlman (D66), Schalk (SGP), Klip-Martin (VVD), Van Rooijen (50PLUS), Van Ballekom (VVD), De Blécourt-Wouterse (VVD), Crone (PvdA), Dessing (FVD), Gerbrandy (OSF), Van Gurp (GL), Van Huffelen (D66), Huizinga-Heringa (CU), Kluit (GL), van der Linden (FVD), (vice-voorzitter), Meijer (VVD), Otten (Fractie-Otten), Van Pareren (FVD), Prins (CDA), Recourt (PvdA), Rookmaker (Fractie-Otten), Vendrik (GL)