Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

35000 VIII D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2019-2020

D

Vastgesteld 23 september 2019

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 28 februari en 11 juli 2019 brieven gestuurd aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan.

De Minister heeft op 20 september 2019 gereageerd.

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Bergman

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Den Haag, 28 februari 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 januari 2019 is verstreken. De lijst is terug te vinden via de volgende link:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vkw4e0m5zfp8&ministerie=vkjhlwj557kf

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 5 april 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Den Haag, 11 juli 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2019 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2020 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vl03h8qp0xtg&ministerie=vkjhlwj557kf

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vl03hzxmn9nz&ministerie=vkjhlwj557kf

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 30 augustus 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
J.A. Bruijn

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2019

Op 28 februari en 11 juli jl. en heeft u twee brieven met de kenmerknummers 164573.12u en 165291.12u gestuurd waarin u verzoekt om een actuele stand van zaken van de openstaande toezeggingen. In bijgaande overzichten zijn de betrokken toezeggingen opgenomen.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob

Toezeggingen Eerste Kamer

Toezeggingenlijst Eerste Kamer in verband met verzoeken CB halfjaarlijks rappel en vooruitblik van 11 juli

Minister Slob

ID Delphi

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

3025

T01826

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Ganzevoort (GroenLinks) en Backer (D66), toe de centrale eindtoets op zorgvuldige wijze in te voeren in het speciaal basisonderwijs, ná invoering van het passend onderwijs en pas als een adaptieve toets beschikbaar is.

Plenair debat 33157 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onder-wijsvolgsysteem primair onderwijs)

Uitgaande brief [21-06-2019] – Eindevaluatie Wet eindtoetsing po

Op 21 juni 2019 is de Eindevaluatie eindtoetsing primair onderwijs gepubliceerd.

3522

T02152

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Pijlman (D66, toe de motie-Pijlman c.s. (34 031, I) mee te nemen als onderdeel van de beleidsreactie op het definitieve advies van het Platform Onderwijs 2032.

Parlementair agendapunt [22-09-2015] – Wetsvoorstel Aanbieden van Onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse Taal voor het Primair Onderwijs

Het advies over de curriculumherziening en de beleidsreactie daarop ontvangt de Eerste Kamer in het najaar van 2019.

3600

T02223

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Sent (PvdA) en Lintmeijer (GroenLinks), toe de redactionele onafhankelijkheid in de regio in het regiowetsvoorstel wettelijk vast te leggen.

Parlementair agendapunt [01-03-2016] – voortzetting Mediadebat Eerste Kamer (Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst)

10-05-2019

Op 2 september 2016 is de Eerste Kamer geïnformeerd over het wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de voormalig Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nu nog niet aan de Eerste Kamer wordt voorgelegd. Er is geen voornemen om het wetsvoorstel alsnog in te dienen.

3601

T02224

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Atsma (CDA), Schnabel (D66), Sent (PvdA), Bikker (ChristenUnie) en Ten Hoeve (OSF), toe de waarborgen in de motie-Ten Hoeve c.s. – onder meer een mediaraad voor Fryslân, instemmingsrecht bij het benoemen van de hoofdredacteur van Omrop Fryslân, zwaarwegend advies bij de middelenverstrekking aan Omrop Fryslân – uit te werken in het regiowetsvoorstel en in de nieuwe bestuursafspraken tussen Rijk en Provincie Friesland.

Parlementair agendapunt [01-03-2016] – voortzetting Mediadebat Eerste Kamer (Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst)

17-04-2018

Uitvoering gegeven door publicatie in Staatscourant. Stc. 68855 van 16 december 2016.

3653

T02372

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt het lid Ten Hoeve toe de inhoudelijke strekking van de motie Ten Hoeve c.s. (34 264, K) over te nemen indien hij een doorbraak over het wetsvoorstel met de dertien regionale omroepen bereikt.

Parlementair agendapunt [11-10-2016] – Wetsvoorstel 34459 aanvullingen bij toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

10-05-2019

Op 2 september 2016 is de Eerste Kamer geïnformeerd over het wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep. In deze brief geeft de voormalig Staatssecretaris aan dat het voorliggende wetsvoorstel nu nog niet aan de Eerste Kamer wordt voorgelegd. Er is geen voornemen om het wetsvoorstel alsnog in te dienen.

3682

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van Bijsterveld (CDA) en Kops (PVV), toe het percentage onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal pas te wijzigen na discussie met de Kamers over de resultaten van de evaluaties.

Parlementair agendapunt [22-09-2015] – Wetsvoorstel Aanbieden van Onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse Taal voor het Primair Onderwijs

22-03-2017

De pilot Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) loopt tot en met schooljaar 2018–2019. De Eerste Kamer wordt over de resultaten van de evaluatie geïnformeerd.

4092

T02695

De Minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks), toe bij het regelen van nieuwe zaken in de AMvB een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te voeren en de Autoriteit Persoonsgegevens te vragen wat zij qua privacy-toets nodig acht voor zaken die reeds in het verleden zijn geregeld. De Kamer wordt geïnformeerd over het advies van de Autoriteit en over wat de regering ermee gedaan heeft.

Parlementair agendapunt [19-02-2019] – Bundeling en aanpassing van regels over de registers mbt onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers) in de Eerste Kamer(kamerstuk 34 878)

02-07-2019

Bij brief van 3 juni 2019 is geïnformeerd over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over wat de regering ermee gedaan heeft (Kamerstukken 34 878 E)

4093

T02696

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD) toe met de VO-raad en de MBO Raad in gesprek te gaan over de wenselijkheid en mogelijkheid van verwerking van doorstroomgegevens.

Parlementair agendapunt [19-02-2019] – Bundeling en aanpassing van regels over de registers mbt onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers) in de Eerste Kamer(kamerstuk 34 878)

In bestuurlijk overleg met VO-raad op 20 februari is dit punt door de Minister ingebracht. Daarnaast worden er ambtelijke gesprekken gevoerd met de onderwijsraden over de behoefte aan doorstroominformatie.

Noot 1: Samenstelling:Essers (CDA), Backer (D66), Ganzevoort (GL), Sent (PvdA), Van Strien (PVV), Van Apeldoorn (SP), Atsma (CDA), Nooren (PvdA), Pijlman (D66) (ondervoorzitter), Schalk (SGP), Bikker (CU) (voorzitter), Klip-Martin (VVD), De Bruijn-Wezeman(VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), De Blécourt-Wouterse (VVD), Van der Burg (VVD), Cliteur (FVD), Dessing (FvD), Doornhof (CDA), Gerbrandy (OSF), Nanninga (FVD), Nicolaï (PvdD), Rookmaker (Fractie-Otten), Veldhoen (GL), Vendrik (GL), Hermans (FVD)