Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

35000 XII H VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2018-2019

H

Vastgesteld 5 september 2019

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 11 juli 2019 een brief gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van de toezeggingen die aan de Eerste Kamer zijn gedaan. De Staatssecretaris heeft op 5 september 2019 gereageerd.

De vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg2.

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving,
De Boer

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Den Haag, 11 juli 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2019 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2020 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vl03h8qp0xtg&ministerie=vkisjsukg3rw

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vl03hzxmn9nz&ministerie=vkisjsukg3rw

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 30 augustus 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
J.A. Bruijn

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 september 2019

In uw halfjaarlijks rappel toezeggingen en vooruitblik van 11 juli 2019 verwijst u naar drie toezeggingen rondom asbestdaken en verzoekt u voor 30 augustus 2019 hierover te worden geïnformeerd. Het betreft de volgende toezeggingen.

  • •  Naar aanleiding van een vraag van het lid Baay-Timmerman (50PLUS), dat wanneer mensen hun asbestdakbedekking saneren, zij tevens in aanmerking kunnen komen voor geld uit het fonds voor de verwijdering van asbestgevelplaten. Deze toezegging had volgens uw overzicht als deadline 1 juli 2019.
  • •  Dat ik naar aanleiding van een vraag van het lid Koffeman (PvdD) in gesprek ga met Staatsbosbeheer over lekrisico’s in het kader van de dumping van asbestafval. Deze toezegging heeft als deadline 1 januari 2020.
  • •  Dat ik naar aanleiding van een vraag van het lid Fiers (PvdA) aan TNO zal vragen of zij reden zien om de grens van 35 m2, het oppervlak aan asbestdak dat een particulier zelf mag verwijderen, anders vast te stellen binnen de randvoorwaarden voor veiligheid. Deze toezegging heeft als deadline 1 januari 2020.

Met het op 4 juni 2019 verwerpen van het wetsvoorstel, dat een juridische grondslag moest bieden voor het asbestdakenverbod, is de betreffende wetgevingsprocedure afgerond.

Tijdens het Algemeen Overleg Externe Veiligheid in de Tweede Kamer op 5 juni 2019 heb ik gezegd dat ik mij samen met betrokken stakeholders, na het verwerpen van de juridische basis voor een verbod, zal beraden op een vervolgaanpak voor de asbestdaken. Daarbij wordt in het licht van de nieuwe context ook de positie van het fonds betrokken en afhankelijk van de uitkomst daarvan zal vervolgens worden gekeken of asbestgevelplaten hierin kunnen worden meegenomen.

Ik heb de Tweede Kamer toegezegd voor het einde van het jaar een brief te sturen over genoemde vervolgaanpak.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
S. van Veldhoven – Van der Meer

Noot 1: Samenstelling:Atsma (CDA), De Boer (GL), Van Dijk (SGP), Nooren (PvdA) (vicevoorzitter), Pijlman (D66), Klip-Martin (VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), arbouw (VVD), Beukering (FVD), Bezaan (PVV), Crone (PvdA), Dessing (FVD), Geerdink (VVD), Gerbrandy (OSF), Janssen (SP), Kluit (GL), Meijer (VVD) (voorzitter), Moonen (D66), Nicolaï (PvdD), vac. (FVD), Prins (CDA), Rietkerk (CDA), Rookmaker (Fractie-Otten), Vendrik (GL), Verkerk (CU)

Noot 2: De reactie van de Staatssecretaris inzake de eveneens gerappelleerde toezegging T02715 is opgenomen in een separaat gepubliceerde brief van 19 augustus 2019 (Kamerstukken I, 2018–2019, 23 645 / 34 914, A)