Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

35000 XV G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vergaderjaar 2018-2019

G

Vastgesteld 3 september 2019

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 11 juli 2019 een brief gestuurd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan. De Minister heeft op 29 augustus 2019 gereageerd.

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Van Dooren

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Den Haag, 11 juli 2019

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2019 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2020 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vl03h8qp0xtg&ministerie=vghyngkof7kn

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vl03hzxmn9nz&ministerie=vghyngkof7kn

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 30 augustus 2019 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is verstreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
J.A. Bruijn

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 augustus 2019

In reactie op uw brief van 11 juli 2019 over het halfjaarlijks overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen, ontvangt u hierbij – mede namens de Staatssecretaris van SZW – een geactualiseerd overzicht.

Daarin is de stand van zaken vermeld van:

 • 1.  Rappelabele toezeggingen SZW (rappel juli 2019)
 • 2.  Rappelabele toezeggingen SZW (vooruitblik juli 2019)

Bij nog openstaande toezeggingen is een inschatting gegeven van de status van verzending naar uw Kamer.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. Koolmees

Rappelabele toezeggingen EK Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rappel juli 2019)

 • 1) 

  Toezegging Het informeren van de Kamer over de uitkomsten van het overleg met pensioenfondsen en toezichthouders over de in de evaluatie van de Wet aanpassing Financieel Toetsingskader gesignaleerde knelpunten (33.972) (T02574)

  Afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer d.d. 10-05-2019 (Kamerstukken I, 2018–2019, 32 043, nr. O).

 • 2) 

  Toezegging informeren over de voortgang van de invoering van de MKB-verzuim- en ontzorgverzekering (35 074) (T02724)

  Per abuis is de brief «Voortgang maatregelen loondoorbetaling bij ziekte & WIA» van 4 juli 2019 alleen naar de Tweede Kamer verstuurd. De Eerste Kamer ontvangt deze brief in augustus 2019.

 • 3) 

  Toezegging Doorlenen uitzendkrachten leidt niet tot herkwalificatie als payrolling (35 074) (T02727)

  Afgehandeld met brief aan de Eerste Kamer d.d. 24-05-2019 (Kamerstukken I, 2018–2019, 35 074, J).

Rappelabele toezeggingen EK Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Vooruitblik juli 2019)

 • 1) 

  Toezegging jaarlijkse rapportage aan het parlement over de premieontwikkeling bij de pensioenfondsen (33 610//33 847) (T01964)

  De rapportage inzake premieontwikkeling bij de pensioenfondsen wordt jaarlijks aan de Eerste Kamer aangeboden. Eind 2019 ontvangt de Eerste Kamer de volgende rapportage.

 • 2) 

  Toezegging Bij de evaluatie van het wetsvoorstel wordt effect op gezinnen van aangescherpt begrip «passende arbeid» betrokken (33 818) (T02028)

  De aanscherping van het begrip passende arbeid maakt deel uit van de evaluatie Wwz. Deze evaluatie is gestart op 1 juli 2019. Beoogde einddatum is juli 2020. In het vierde kwartaal van 2020 ontvangt de Eerste Kamer de evaluatie.

 • 3) 

  Toezegging Taalbeheersing bijstandsgerechtigden (33 975) (T02092)

  Het CBS monitort de uitvoering van de Wet Taaleis. Het eerste rapport is in januari 2018 opgeleverd en het onderzoek is in de zomer van 2018 aanbesteed. Een definitieve evaluatie zal in de tweede helft van 2019 naar de Eerste Kamer worden verstuurd.

 • 4) 

  Toezegging Mogelijke verdringingseffecten (34 073) (T02148)

  De in de toezegging genoemde elementen worden betrokken bij de evaluatie van de werking van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd over de eerste twee jaar na inwerkingtreding. Eind 2019 wordt de Eerste Kamer geïnformeerd.

 • 5) 

  Toezegging Evaluatie van de wet verbeterde premieregeling (34 255) (T02343)

  De Eerste Kamer ontvangt de uitkomsten van de evaluatie voor Prinsjesdag 2019.

 • 6)  

  Toezegging Het onderzoeken van een aparte contractvorm voor seizoenssectoren (35 074) (T02731)

  De Wet arbeidsmarkt in balans zal vijf jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd. De in de toezegging genoemde elementen worden in 2025 meegenomen in de evaluatie.

Noot 1: Samenstelling:Kox (SP), Essers (CDA), Koffeman (PvdD), Ester (CU), Sent (PvdA) (voorzitter), Van Strien (PVV), De Bruijn-Wezeman (VVD), N.J.J. van Kesteren (CDA), Nooren (PvdA), Oomen-Ruijten (CDA), Schalk (SGP), Stienen (D66), A.J.M. van Kesteren (PVV), Van Rooijen (50PLUS), Wever (VVD) (ondervoorzitter), Ballekom (VVD), Geerdink (VVD), Gerbrandy (OSF), Van Gurp (GL), Van der Linden (FVD), Moonen (D66), Nanninga (FVD), vac. (FVD), Rosenmöller (GL), Vendrik (GL), De Vries (Fractie-Otten)