Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

35000 XII 90 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 90

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 augustus 2019

Recent heb ik uw Kamer middels brief en bijgevoegde signaalrapportage van het ILT geïnformeerd over een grootschalig internationaal strafrechtelijk onderzoek naar fraude met biodiesel1. Tevens heb ik recent de vragen van uw Kamer over dit onderzoek beantwoord2.

Ik neem de zaak en de verdenking van fraude zeer serieus. Fraude kan het vertrouwen aantasten dat partijen in de biobrandstoffenmarkt moeten hebben. De duurzaamheid van de biobrandstoffen die ingezet worden als hernieuwbare energie moet zijn geborgd. Zeker gelet op de rol die (geavanceerde) biobrandstoffen de komende jaren spelen in onze energievoorziening als transitiebrandstof richting zero-emissie vervoer.

De huidige inzet van biobrandstoffen vindt plaats binnen de kaders van de Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED). De RED schrijft zowel duurzaamheidseisen voor alsmede de wijze waarop handhaving en toezicht hierop plaatsvindt. De RED is eind 2018 in Europa herzien en momenteel wordt gewerkt aan de nationale implementatie van de herziene richtlijn REDII. De REDII introduceert nieuwe manieren om duurzaamheid van biobrandstoffen beter te borgen, onder andere in relatie tot de traceerbaarheid van fysieke stromen binnen Europa en een minimaal vereist niveau van publiek toezicht door de lidstaat.

Parallel aan de implementatie van de REDII werk ik aan een integrale ketenanalyse om mogelijke kwetsbaarheden in kaart te brengen en verbeteringen binnen het systeem te identificeren, zowel nationaal, Europees als internationaal. Om tot een zo optimaal mogelijke aanpak te komen is het van belang de verschillende mogelijke maatregelen in samenhang te bezien. Daarom besteed ik in deze analyse ook aandacht aan de effecten van diverse prikkels, zoals het al dan niet voortzetten van dubbeltelling. Ook neem ik de vernieuwde mogelijkheden die de kaders van de REDII bieden en de lessen uit het strafrechtelijk onderzoek naar fraude met biodiesel in acht.

De komende tijd blijf ik nauw samenwerken met de instanties uit het publieke domein, zoals NEa en ILT, en het private domein. Ik streef ernaar om de ketenanalyse aan uw Kamer aan het einde van het jaar te doen toekomen. Het pakket aan maatregelen en verbeterpunten verwerk ik waar mogelijk in de aanpassing van de nationale regelgeving in het kader van de REDII.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
S. van Veldhoven-van der Meer

Noot 1: Kamerstuk 35 000 XII, nr. 80.

Noot 2: Kamerstuk 35 000 XII, nr. 85.