Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
 • Begrotingsstaat
 • Financieel jaarverslag
 • Verantwoordingsbrief
 • Jaarverslag
 • Slotwet
 • Download PDF

Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 A 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 2

INHOUDSOPGAVE

1.

Leeswijzer

2

     

2.

De producten

3

     

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

2.2

De productartikelen

5

2.3

Bijlagen

29

 

A. Verdiepingsbijlage

29

 

B. Projectoverzichten

43

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

in € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

 • –  Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
 • –  Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
 • –  Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

 • 1.  Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
 • 2.  Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
 • 3.  Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
 • 4.  Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
 • 5.  Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  • –  van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  • –  van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. DE PRODUCTEN

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (in € mln.)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2019

 

7.368

7.368

       

Belangrijkste suppletoire mutaties 2019

     
       

Kaderrelevante mutaties

     

1. Saldo 2018

   

196

Verwerking saldo 2018 op de artikelen

alle

348

153

2. Verbreding sluis en bruggen Kornwerderzand

15

40

 

3. Schaderijden SLA 2018/2021

12

– 10,4

 

4. Bijzondere uitkering CN 2019

12

– 15,1

 

5. Afroming eigenvermogen Rijkswaterstaat

18

1

1

6. Noodsleephulp en betonning

15

 

– 3

7. DBFM inpassing A-16

12

– 95

– 95

8. DBFM inpassing A-24 Blankenburgverbinding

12

– 182

– 182

9. Beter benutten regionale pakketten provincies

13

– 5,7

 

10. Beter Benutten en Snelfietsroutes

12

– 12,5

 

11. overige aanpassingen

alle

– 24,9

– 26,6

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

7.411,4

7.411,4

Toelichting

1. Saldo 2018

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2018 een voordelig saldo van € 195,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2019 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

2. Verbreding sluis en bruggen Kornwerderzand

Het kabinet heeft aanvullend € 40 miljoen beschikbaar gesteld aan IenW ten behoeve van de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Dit bedrag is toegevoegd aan het projectbudget op de Verkenning en Planuitwerking.

3. Schaderijden SLA 2018/2021

Schadegevallen op de weg worden door RWS hersteld en daarvoor worden kosten gemaakt. Deze kosten worden verhaald op de veroorzaker. Echter soms is de veroorzaker van de schade niet bekend of is de schade hoger dan de verzekeraar uitkeert.

4. Bijzondere uitkering Caribisch Nederland 2019

Als bijzondere gemeenten dragen St. Eustatius. Saba en Bonaire zelf de zorg en de verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur op de eilanden. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op het Infrastructuurfonds als Impuls Wegen op Bonaire en Sint Eustatius. alsmede structurele middelen voor het onderhoud aan de infrastructuur. Bij voorjaarsnota 2019 worden de middelen voor 2019 door middel van bijzondere uitkeringen op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire. Sint Eustatius en Saba overgeboekt.

5. Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat.

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden (€ 1 miljoen) Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

6. Noodsleephulp en betonning

Voor noodsleephulp en betonning op de Noordzee wordt een bedrag van € 3 miljoen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Defensie.

7. Inpassing DBFM A-16 Rotterdam

In 2019 wordt de A-16 Rotterdam omgezet naar een DBFM constructie. Hierdoor wordt het kader in 2019 verlaagd met € 95 miljoen

8. Inpassing DBFM Blankenburgverbinding

In 2019 wordt de A-24 Blankenburgverbinding omgezet naar een DBFM constructie. Hierdoor wordt het kader in 2019 verlaagd met € 182 miljoen.

9. Beter benutten regionale pakketten provincies

Binnen het programma Beter benutten regionale pakketten is het er een Overboeking van € 5,7 miljoen naar het Provinciefonds voor de uitvoering van het programma Beter Benutten Regionale Pakketten. De ontvangende provincies zijn Gelderland. Utrecht en Overijssel.

10. Beter Benutten en Snelfietsroutes

Voor het de uitvoering van het programma beter benutten en snelfietsroutes heeft er een overboeking plaatsgevonden naar begrotingshoofdstuk XII van € 12,5 miljoen.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Bij de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat voor 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met het verzoek een plan te ontwikkelen tegen onderuitputting van het Infrastructuurfonds en de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota te informeren1. Na een eerste analyse van de projectenportefeuille stelt IenW de prognoses voor een aantal projecten bij in de eerste suppletoire begroting van het infrastructuurfonds en zijn de bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Via de fondssystematiek blijven de bedragen beschikbaar voor infrastructuur en kan het gehele programma zoals met uw Kamer gedeeld tot uitvoering worden gebracht. Er is sprake van een risico op onderuitputting in dit jaar. De aankomende periode wordt gebruikt om dit risico verder in kaart te brengen en te bezien welke mogelijkheden voorhanden zijn om programmering, raming en de realisatie van projecten te optimaliseren. Daar waar nodig om de beschikbare middelen te laten aansluiten op de programmering van projecten, worden uitkomsten vertaald naar de begroting. U wordt uiterlijk bij Miljoenennota 2020 geïnformeerd over deze uitkomsten.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

12

Hoofdwegennet

Stand Ontwerp begroting

(1)

Mutaties via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

3.129.096

15.000

3.144.096

769.958

3.914.054

– 189.675

– 172.338

56.340

– 7.644

Uitgaven

3.099.638

15.000

3.114.638

9.057

3.123.695

– 204.176

– 194.327

– 415.688

100.550

waarvan juridisch verplicht

83%

     

72%

       

12.01

Verkeersmanagement

3.737

 

3.737

0

3.737

       
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.737

 

3.737

0

3.737

       

12.02

Beheer onderhoud en vervanging

675.177

 

675.177

– 35.924

639.253

4.455

34.762

36.346

3.678

12.02.01

Beheer en onderhoud

539.748

 

539.748

– 2.535

537.213

– 2.024

– 2.024

– 2.024

– 6.922

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

539.748

 

539.748

– 2.535

537.213

– 2.024

– 2.024

– 2.024

– 6.922

12.02.04

Vervanging

135.429

 

135.429

– 33.389

102.040

6.479

36.786

38.370

10.600

12.03

Aanleg

1.466.966

15.000

1.481.966

– 135.192

1.346.774

– 271.601

– 243.302

– 410.839

– 186.925

12.03.01

Realisatie

935.841

 

935.841

– 373.801

562.040

– 287.993

– 106.055

– 110.816

– 251.601

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

20.647

 

20.647

– 8.511

12.136

– 3.840

4.341

1.400

 

12.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

531.125

15.000

546.125

238.609

784.734

16.392

– 137.247

– 300.023

64.676

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

19.800

 

19.800

– 2.165

17.635

       

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

371.112

 

371.112

168.807

539.919

58.222

10.314

– 43.252

283.797

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

582.646

 

582.646

11.366

594.012

4.748

3.899

2.057

0

12.06.01

Apparaatskosten RWS

469.022

 

469.022

3.749

472.771

2.329

– 1.027

– 2.401

– 2.408

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

469.022

 

469.022

3.749

472.771

2.329

– 1.027

– 2.401

– 2.408

12.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

113.624

 

113.624

7.617

121.241

2.419

4.926

4.458

2.408

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

105.024

 

105.024

7.617

112.641

2.419

4.926

4.458

2.408

12.07

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

       

Ontvangsten

73.126

 

73.126

77.159

150.285

380

7.584

– 86.812

1.669

Actualisatie programma Hoofdwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma aanpassing bedraagt – € 293,1 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 765 miljoen in 2019 is met name het gevolg van de budgettaire verwerking van het DBFM-contract A16 Rotterdam (€ 657,1 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2018. De budgettair belangrijkste verschuivingen vanuit 2018 naar 2019 doen zich voor bij de volgende projecten:

 • –  A24 Blankenburgverbinding (+€ 75 miljoen): De financial close zal in 2019 geëffectueerd worden (€ 53,9 miljoen) in plaats van eind 2018. Als gevolg hiervan hebben enkele contractuele betalingen aan de aannemer plaatsgevonden. Per saldo betekent dit een verplichtingenmutatie van € 75 miljoen;
 • –  Vervanging en renovatie (+ € 38,2 miljoen): Een deel van de in 2018 gereserveerde verplichtingenruimte voor het opstarten van de vervanging en renovatieprojecten is doorgeschoven naar 2019;
 • –  Schiphol Amsterdam Almere (+ € 33 miljoen): Bij het deelproject A1-A6 gaat het voor € 16 miljoen om risico’s die niet zijn opgetreden op het totaalprogramma en voor € 17 miljoen om minder uitgaven voor de verlegging van Kabels en Leidingen;
 • –  Programma Aansluitingen A15-N3 (+ € 21 miljoen): De oorzaak ligt in een latere gunning dan aanvankelijk was voorzien.
 • –  Knooppunt Hoevelaken (– € 21,9 miljoen): Door vertraging bij vastgoedaankopen zijn in 2018 minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Actualisatie beheer onderhoud en vervanging programma

Om budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn de volgende aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op het beheer, onderhoud en vervanging programma wordt in 2019 € 38,1 miljoen verschoven van Beheer onderhoud en vervanging naar planuitwerking en verkenning.

12.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt in 2019 per saldo met € 135,2 miljoen verlaagd. Dit kan met name worden verklaard doordat het artikelonderdeel enerzijds wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 67,4 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen voor het programma Beter Benutten (– € 12,5 miljoen) en voor overboekingen aan de BES-eilanden St. Eustatius, Saba en Bonaire (– € 7,2 miljoen) en verschillende budgettaire actualisaties op het Hoofdwegennet via het aanlegprogramma (– € 257,7 miljoen), als gevolg van de actualisatie van het programma.

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 67,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 67,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een verklaring bij de belangrijkste budgettaire mutaties wordt verwezen naar bijlage B bij de MIRT projectoverzichten waar deze zijn toegelicht.

Actualisatie aanlegprogramma

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn de volgende aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op het aanlegprogramma wordt € 257,7 miljoen verschoven van realisatie naar planuitwerking en verkenning in 2019. Op de volgende projecten vinden de grootste actualisaties plaats:

Op het realisatie onderdeel van het aanlegprogramma wordt – € 192,8 miljoen verschoven naar planuitwerking en verkenning.

Op de volgende projecten vinden majeure aanpassingen plaats:

 • –  Op het project brandwerendheid tunnels wordt € 39,3 miljoen geschoven doordat de financiële afwikkeling naar verwachting niet geheel in 2019 plaats zal vinden.
 • –  Binnen het project A44 Rijnlandroute verschuift € 85,7 miljoen door vertragingen.
 • –  Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (– € 97,4 miljoen): de belangrijkste oorzaak van deze verschuiving is de duur van de verlegging van kabels en leidingen en de aangepaste planning van de aannemer.
 • –  Programma aansluitingen (– € 15,4 miljoen): Er zijn aanpassingen noodzakelijk in onder andere de bestemmingsplanprocedure.
 • –  Realisatie Zuidas (– € 66,7 miljoen): dit hangt samen met de afronding van de herijkingsfase.

Hier tegenover staan een aantal versnellingen zoals: A4 Vlietland-N14 (€ 16 miljoen) en SAA A6 Almere (€ 22,4 miljoen).

Op het verkenningen en planuitwerking onderdeel van het aanlegprogramma wordt – € 64,9 miljoen verschoven. Op de volgende projecten vinden majeure aanpassingen plaats:

 • –  Binnen het project Beter Benutten verschuift € 61,4 miljoen.
 • –  Het project ITS en Smart Mobility verschuift – € 15,8 miljoen.
 • –  Hier tegenover staat een versnelling van € 20 miljoen bij het programma meer veiligheid.

Overboeking BES-Eilanden

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 7,2 miljoen als gevolg van de overheveling van gereserveerde middelen van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk 12 ten behoeve van de overboekingen aan de BES-Eilanden St. Eustatius, Saba en Bonaire.

Programma Beter Benutten

Dit betreft de bijdrage naar Hoofdstuk 12 voor de Brede Doeluitkering (BDU) aan Beter Benutten en Snelfietsroutes van € 33 miljoen. Volgens de BDU-systematiek op de begroting Hoofdstuk 12 worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2019 is eind 2018 afgegeven aan de stadregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging van het artikelonderdeel van € 168,8 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 67,9 miljoen), de actualisatie van het GIV/PPS programma. Dit betekent dat in 2018 minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Saldo 2018

De overlopende uitgaven vanuit 2018 naar 2019 (€ 67,9 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door:

 • –  Project MaVa: vertraging bij de afbouw van de Botlekbrug (€ 85 miljoen);
 • –  Minder opgetreden risico's dan verwacht bij het project Schiphol Amsterdam Almere (€ 6 miljoen);

Anderzijds was in 2018 sprake van versnelde uitgaven bij het project N18 Varsseveld-Enschede (– € 24 miljoen). Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie GIV/PPS programma

Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering is de volgende aanpassing van de budgetten noodzakelijk. Het totaal van de actualisaties op dit artikelonderdeel is – € 2,6 miljoen. Dit komt met name door verschuivingen op de volgende projecten:

 • –  Op het project A15MaVa vindt een verschuiving plaats van – € 37 miljoen als gevolg van het naar beneden bijstellen van de kasprognoses van de planning voor de Botlekbrug.
 • –  Het project SAA A6 Almere wordt versneld en daarom wordt het budget in 2019 met € 32 miljoen naar boven bijgesteld.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdrage van de gemeente Ede op basis van de Bestuursovereenkomst Poortwachter aan het project A12 Ede-Grijsoord € 5,9 miljoen in 2019.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. Er worden hogere uitgaven voorzien van € 11,6 miljoen.

Korte termijn file aanpak

De verhoging kan met name worden verklaard door de toevoeging van de middelen voor de capaciteitskosten van RWS voor de korte termijn file aanpak (€ 5,4 miljoen).

Diverse overboekingen

Deze verhoging is onder andere het gevolg van de volgende mutaties: Security Operations Centre (SOC) (€ 1,2 miljoen) en de overboeking van middelen afkomstig van artikel 21 op Hoofdstuk XII t.b.v. een opdrachtverstrekking aan Rijkswaterstaat in het kader van innovaties in de Grond- Weg- en Waterbouw (€ 5 miljoen).

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2019 van € 77,2 miljoen zijn met name (€ 48,7 miljoen) het gevolg van bijdragen voor extra werk aan o.a. de volgende projecten,A7 Zuidelijke ringweg Groningen, A4 Vlietland-N14, A44 Rijnlandroute, N35 Nijverdal-Wierden, N18 Varsseveld-Enschede en Beter Benutten. De hogere ontvangsten worden verder verklaard door de verwerking van het saldo over 2018 (€ 13,1 miljoen) en een verrekening met gemeente Ede (€ 5,9 miljoen).

Saldo 2018

De begrotingstand in 2019 wordt met € 13,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 13,1 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit een bijdrage van de gemeente Ede op basis van de Bestuursovereenkomst Poortwachter aan het project A12 Ede-Grijsoord (€ 5,9 miljoen) in 2019.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

13

Spoorwegen

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

1.610.625

 

1.610.625

232.696

1.843.321

263.239

– 128.012

– 125.110

– 51.683

Uitgaven

2.009.388

0

2.009.388

43.783

2.053.171

– 2.940

62.027

– 40.450

– 28.400

waarvan juridisch verplicht

97%

     

100%

       

13.02

Beheer onderhoud en vervanging

1.379.109

 

1.379.109

19.048

1.398.157

51.565

30.507

– 22.837

– 28.121

13.03

Aanleg

460.265

0

460.265

24.283

484.548

– 53.267

33.797

– 19.830

– 2.446

13.03.01

Realisatieprogramma personenvervoer

352.049

0

352.049

– 27.008

325.041

– 47.625

15.756

– 52.212

– 77.106

13.03.02

Realisatieprogramma goederenvervoer

41.301

 

41.301

– 28.150

13.151

– 7.244

– 1.632

11.902

7.910

13.03.04

Verk. en planuitw. personenvervoer

58.991

 

58.991

76.589

135.580

7.942

21.159

17.706

66.750

13.03.05

Verk. en planuitw. goederenvervoer

7.924

 

7.924

2.852

10.776

– 6.340

– 1.486

2.774

 

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

160.024

 

160.024

452

160.476

– 1.238

– 2.277

2.217

2.167

13.07

Rente en aflossing

9.990

 

9.990

 

9.990

       

13.08

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

       

13.08.01

Programmaruimte

0

 

0

 

0

       

13.08.03

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

       

Ontvangsten

195.388

0

195.388

8.774

204.162

       

Actualisatie programma Spoorwegen

Om de projectbudgetten binnen Spoorwegen aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 140 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 226,8 miljoen in 2019 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 238,2 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (– € 80,5 miljoen), overboekingen naar de investeringsruimte op artikel 20.05 (– € 6,9 miljoen), verplichtingenophogingen voor met name de versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging (+ € 83,5 miljoen) en overboekingen naar het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds voor programma Beter Benutten en project Regionale knelpunten (– € 7,5 miljoen).

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van het artikelonderdeel in 2019 van € 19,05 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (– € 92,9 miljoen), een schuif op het beheer, onderhoud en vervanging (+ € 112,8 miljoen) en overboeking naar de investeringsruimte op artikel 20 (– € 0,8 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 92,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 92,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door de versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail (– € 98,7 miljoen) en later ontvangen BTW-factuur over december 2018 (+ € 5,8 miljoen).

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Op het programma beheer, onderhoud en vervanging wordt voor € 112,8 miljoen versneld. Dit betekent dat het programmabudget in 2019 wordt opgehoogd als gevolg van een versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail in 2018 (€ 98,7 miljoen, zie saldo 2018) en 2019 (€ 14,1 miljoen). Over de versnellingen op beheer, onderhoud en vervanging is de Tweede Kamer geïnformeerd met de brief van 19 december 2017 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 29 984, nr. 735).

Overboeking artikel 20

Als gevolg van de vrijval Toonbankvragen en NS/Downside Protrection valt er € 0,8 miljoen vrij in de investeringsruimte spoor op artikel 20.05.

13.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt in 2019 per saldo met € 18,4 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 33,8 miljoen) en verschillende schuiven op het Hoofdspoorwegennet via het aanlegprogramma (+ € 140 miljoen).

Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van actualisatie van het aanlegprogramma (– € 142,1 miljoen), overboekingen voor het programma Beter Benutten Decentraal Spoor (– € 5,7 miljoen), een overboeking voor het project Regionale projecten (– € 1,8 miljoen) en een overboeking van artikel 13 naar artikel 17 (– € 5,9 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 33,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 33,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie aanlegprogramma

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op de volgende projecten vinden de grootste aanpassingen plaats in 2019:

 • –  Nazorg lijnen en halten: (– € 13,8 miljoen) onder dit project vallen restwerkzaamheden en risico’s van circa 25 in dienst gestelde projecten. De daadwerkelijke realisatie van de door ProRail geraamde kasreeks blijft onzeker, omdat een groot deel van de uitgaven betrekking heeft op de afhandeling van claims. Deze budgetten zitten vaak in de eerste jaren van de begrotingsperiode en worden daarna binnen het project nazorg geactualiseerd;
 • –  Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoorwegen: (– € 42,8 miljoen) in 2018 is het besluit genomen om met fase 1 van het meerjarenprogramma te beginnen en daarmee zijn keuzes gemaakt in de fasering. Dit betekent dat de reeksen ook zijn aangepast aan de hand van een meer realistische planning;
 • –  Programma Fietsparkeren: (+ € 16,3 miljoen) de kasreeks van de toegevoegde regeerakkoordmiddelen voor programma Fietsparkeren zijn begin 2018 geactualiseerd van met name de grote stallingslocaties, met de versnelde kasuitgaven tot gevolg;
 • –  Landelijk Verbeterprogramma Overgangen: (– € 26,6 miljoen) kasramingen van dit type projecten waarbij gemeenten nadrukkelijk een rol spelen in de besluitvorming zijn altijd erg onzeker. De geactualiseerde kasreeks van LVO betreft de verwachte kasrealisatie van op dit moment nog te beschikken projecten;
 • –  Zwolle-Herfte: (+ € 20,9 miljoen in 2019) op basis van een opgave door de aannemer van de geplande uitgaven en mijlpalen voor de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het contract IJssel-Herfte is de financiële meerjarenreeks door ProRail voor 2019 geactualiseerd.
 • –  Elst-Deventer-Twente: (– € 12,4 miljoen) de planning is door de gemeente Overbetuwe aangepast als gevolg van vertraging in de bestemmingsplanprocedure;
 • –  Grensoverschrijdend spoorvervoer: (– € 14,2 miljoen) Limburg verwacht de realisatieaanvraag van ProRail voor het project Heerlen-Landgraaf eind 2019. Dat is later dan verwacht. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2020 en 2021;
 • –  Geluid HSL-Zuid: (– € 16,5 miljoen) de afronding van de ontwerpfase loopt door in 2019 waardoor de realisatie naar verwachting pas vanaf 2020 zal kunnen plaatsvinden.

Programma Beter Benutten

Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatie-uitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt € 5,7 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds en het btw-compensatiefonds.

Regionale projecten

Naar aanleiding van de BO MIRT afspraken van eind 2018 is € 1,8 miljoen gestort in het Provinciefonds gestort als bijdrage in de meerkosten van het project Perronfasering Arnhem.

13.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2019 van € 8,8 miljoen zijn het gevolg van de verwerking van het saldo over 2018 (+ € 21,5 miljoen) en een verrekening met de NS (– € 12,7 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 21,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 21,5 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verrekening met de NS

Als gevolg van een verrekening met de NS als compensatie voor de gebruiksvergoeding voor de IC-Brussel wordt de begrotingsstand met € 12,7 miljoen verlaagd. Het bedrag was gereserveerd binnen de investeringsruimte spoor. De lagere ontvangst leidt hierdoor niet tot een aanpassing van het lopende programma en/of projecten.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

14

Regionaal, lokale infrastructuur

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties Via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

54.809

 

54.809

209

55.018

1.445

   

147

Uitgaven

192.762

0

192.762

– 39.143

153.619

– 4.861

– 61.693

40.750

31.000

waarvan juridisch verplicht

99%

     

83%

       

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

151.807

 

151.807

– 40.341

111.466

– 4.232

– 61.557

40.750

31.000

14.01.02

Planuitw. Progr. Reg/lok

1.605

 

1.605

499

2.104

       

14.01.03

Realisatieprogr. Reg/lok

150.202

 

150.202

– 40.839

109.363

– 4.232

– 61.557

40.750

31.000

14.01.04

Investeringsruimte

     

– 1

– 1

       

14.02

Regionale Mob. Fondsen

                 

14.03

RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

40.955

0

40.955

1.198

42.153

– 629

– 136

   

Ontvangsten

 

0

0

0

0

       

Actualisatie programma Regionaal, lokale infrastructuur

Om de projectbudgetten binnen regionaal, lokale infrastructuur aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 104,8 miljoen in 2019.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 40,3 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 64,5 miljoen) en een actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (– € 104,8 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 64,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 64,5 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programmabudget grote regionaal/lokale projecten

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen verschoven tussen grote regionaal/ lokale projecten en planuitwerking en verkenning van artikel Spoorwegen:

 • –  HOV netwerk Zuid-Holland: (– € 39,2 miljoen in 2019) dit project bestaat uit drie deelprojecten. Voor het deelproject Leiden-Utrecht wordt nu onderzoek verricht naar de mogelijkheden op de lijn. De initiële scope bleek niet mogelijk vanwege de benodigde baanstabiliteit. Er is nu overleg over de uit te voeren scope en de uitvoering van dit deelproject. Het deelproject buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk zit nog in de planuitwerkingsfase.;
 • –  Rotterdamsebaan: (– € 9,9 miljoen in 2019) er is sprake van lagere uitgaven zoals toegelicht in het jaarverslag 2018. Deze middelen worden verschoven zodat het weer aansluit op de verwachte uitgaven van het project;
 • –  Utrecht tram CS-Uithof: (– € 30 miljoen in 2019) betaling van de laatste termijn volgt na oplevering van het project door de provincie Utrecht in 2020.
 • –  Amstelveenselijn: (– € 25,7 miljoen in 2019) in verband met een herziene planning van de werkzaamheden verschuiven de mijlpalen op basis waarvan de betalingen plaatsvinden.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

15

Hoofdvaarwegennet

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties Via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

777.657

 

777.657

154.085

931.742

– 23.937

– 40.557

– 31.468

– 25.293

Uitgaven

1.291.388

 

1.291.388

70.428

1.361.816

860

3.121

6.106

106

waarvan juridisch verplicht

95%

     

66%

       

15.01

Verkeersmanagement

8.655

 

8.655

 

8.655

       
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.655

 

8.655

 

8.655

       

15.02

Beheer onderhoud en vervanging

363.039

 

363.039

– 39.498

323.541

– 1.624

15.553

31.404

23.580

15.02.01

Beheer en onderhoud

291.313

 

291.313

– 18.829

272.484

19.351

672

680

680

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

268.426

 

268.426

– 788

267.638

3.750

575

575

575

15.02.04

Vervanging

71.726

 

71.726

– 20.669

51.057

– 20.975

14.881

30.724

22.900

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

 

0

 

0

       

15.03

Aanleg

364.110

 

364.110

307.445

671.555

62.971

– 158.667

– 65.610

– 25.871

15.03.01

Realisatieprogramma

305.894

 

305.894

– 76.139

229.755

– 48.367

– 13.093

48.392

66.250

15.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

58.216

 

58.216

383.584

441.800

111.338

– 145.574

– 114.002

– 92.121

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

336

 

336

0

336

       

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

240.431

 

240.431

– 197.695

42.736

– 60.597

146.204

40.281

2.366

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

315.153

 

315.153

176

315.329

110

31

31

31

15.06.01

Apparaatskosten RWS

287.004

 

287.004

22

287.026

110

31

31

31

 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

287.004

 

287.004

22

287.026

110

31

31

31

15.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

28.149

 

28.149

154

28.303

       
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

28.149

 

28.149

154

28.303

       

15.07

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

       

Ontvangsten

105.584

 

105.584

– 6.108

99.476

3.255

3.884

6.000

 

Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdvaarwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 375 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 154 miljoen in 2019 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 164 miljoen), de toevoeging van € 40 miljoen aan het project Kornwerderzand en de actualisatie van de projectplanningen (– € 52,4 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het verplichtingenbudget (+ € 2,4 miljoen).

De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:

 • –  Derde kolk Beatrixsluis (€ 6,3 miljoen);
 • –  Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8,0 miljoen);
 • –  Toekomstvisie Waal (€ 28,0 miljoen);
 • –  Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (– € 10,4 miljoen);
 • –  Overdracht Brokx-Nat (– € 10,6 miljoen);
 • –  Beheer, onderhoud en vervanging (– € 79,0 miljoen).

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van dit artikelonderdeel van per saldo € 39,5 miljoen is met name het gevolg van: de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 31,1 miljoen), twee schuiven via het aanlegprogramma (– € 69 miljoen),een overboeking naar het Ministerie van Defensie (– € 2,9 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 31,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 31,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie Beheer, onderhoud en vervanging

Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering (-€ 69 miljoen) zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervangingen planuitwerking en verkenning:

 • –  Overdracht Brokx-Nat (– € 18 miljoen in 2019): de overdracht van de haven Oudeschild en de overdracht van de wegen en paden op Texel zullen niet meer in 2019 plaatsvinden.
 • –  Programma Vervanging en Renovatie (– € 51,5 miljoen in 2019 en – € 21 miljoen in 2020): er vindt een verschuiving plaats als gevolg van vertraging. Deze vertraging heeft zich met name voorgedaan bij de VenR-projecten:
 • –  Renovatie Waalbrug: vertraging als gevolg van problematiek rondom aanwezigheid Chroom VI in de conservering en het langere ontwerpproces voor het betondek.
 • –  Modernisering objecten bediening Zeeland: opgetreden vertraging en onzekerheid over de uitvoering van deelscope 5.
 • –  Groot onderhoud stuwen: de projectaanpak, eerst uitvoeren inspecties, heeft de uitvoeringsplanning ingrijpend gewijzigd waardoor vertraging is ontstaan.

Overboeking Ministerie van Defensie

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie. In het kader van de Kustwacht draagt IenW bij aan de instandhouding van de kustwachtvliegtuigen, betonning en noodsleephulp op de Noordzee. In 2019 wordt € 2,9 miljoen overgeheveld.

15.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 307,9 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van verhogingen door de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 14,5 miljoen), de toevoeging van middelen voor het project Kornwerderzand (€ 40 miljoen), verschillende programma actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma (€ 375,7 miljoen) en bijdragen derden (€ 2,5 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (– € 125,9 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het artikelonderdeel (€ 1,1 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 14,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 14,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Project verbreding sluis en bruggen Kornwerderzand

Het kabinet heeft aanvullend € 40 miljoen beschikbaar gesteld aan IenW ten behoeve van de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Dit bedrag is toegevoegd aan het projectbudget op de Verkenning en Planuitwerking.

Actualisatie aanlegprogramma

Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering (– € 125,9 miljoen) zijn middelen binnen de volgende budgetten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning:

 • –  Nieuwe Sluis Terneuzen (– € 53,8 miljoen in 2019): er is vertraging opgetreden als gevolg van het aantreffen van onverwachte verontreiniging op de locatie Schependijk, welke van belang is om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe sluis.
 • –  Maasroute fase 2 (– € 22,7 miljoen in 2019): als gevolg van problematiek rondom het afsluiten van het contract is er vertraging opgelopen bij het project Verbreding Julianakanaal (Kamerstukken II 2018/19, 35 000-A, nr. 24).
 • –  Twentekanalen fase 2 (– € 16,3 miljoen in 2019 en – € 38,1 miljoen in 2020): de definitieve gunning van het project is in 2017 niet doorgegaan (Kamerstukken II 2017/18, 34 775-A, nr. 56). De nieuwe aanbesteding is in voorbereiding en definitieve gunning wordt in 2020 verwacht.
 • –  Toekomstvisie Waal (– € 12,4 miljoen in 2019 en – € 11,7 miljoen in 2020): er is vertraging opgelopen in de start van de uitvoering als gevolg van vertraging en onzekerheden rondom het onherroepelijk worden van het Provinciaal Inpassingsplan.
 • –  Capaciteitsuitbreiding Beneden-Lek (– € 10,4 miljoen in 2019): de verwachte planning van de huidige scope blijkt niet haalbaar wegens onder andere afhankelijkheid van derden.

Bijdragen derden

Dit betreft een desaldering van de bijdrage van de regio aan de projectkosten van Sluis III bij het Wilhelminakanaal (€ 0,8 miljoen) en de voor Impuls Dynamisch Verkeersmanagement ontvangen Europese subsidie met betrekking tot Corridor Management Execution (COMEX) (€ 2,1 miljoen). Binnen het EU-project COMEX maakt Rijkswaterstaat met andere vaarwegautoriteiten in Europa afspraken over de te leveren serviceniveaus op een vaarwegcorridor. Tegenover deze bijdragen staat een lagere bijdrage van derden voor het Walradarsysteem Noordzeekanaal (– € 0,5 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 197,7 miljoen in 2019 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 4,3 miljoen) en een programma actualisatie van project Zeetoegang IJmond (– € 207 miljoen in 2019). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het artikelonderdeel (€ 5 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 4,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 4,3miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie Zeetoegang IJmond

Als gevolg van vertraging vindt er op het project Zeetoegang IJmond een actualisatie van de budgetten plaats á € 207 miljoen in 2019 en € 45,5 miljoen in 2020. Middelen schuiven van Geïntegreerde contractvormen naar planuitwerking en verkenning in 2019 en 2020. De vertraging is ontstaan door een noodzakelijke aanpassing van het ontwerp en uitvoeringsproblemen bij de bouw van de caissons van de deurkassen (Kamerstukken II 2017/18, 34 775-A, nr. 74).

15.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 6,1 miljoen in 2019 is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (+ € 2 miljoen), de extra bijdragen van derden (+ € 2,5 miljoen) en schuiven waarmee de ontvangsten worden geactualiseerd (– € 10,6 miljoen in 2019).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen van derden (zie ook toelichting onder 15.03)

Dit betreft een bijdrage van de regio aan de projectkosten van Sluis III bij het Wilhelminakanaal (€ 0,8 miljoen) en de voor de Impuls Dynamisch Verkeersmanagement ontvangen Europese subsidie met betrekking tot Corridor Management Execution (COMEX) (€ 2,1 miljoen). Binnen het EU-project COMEX maakt Rijkswaterstaat met andere vaarwegautoriteiten in Europa afspraken over de te leveren serviceniveaus op een vaarwegcorridor. Tegenover deze bijdragen staat een lagere bijdrage van derden voor het Walradarsysteem Noordzeekanaal (– € 0,5 miljoen).

Actualisatie ontvangsten

Binnen de ontvangsten wordt € 10,6 miljoen aan in 2019 geraamde ontvangsten in latere jaren verwacht. Dit betreft de projecten Verruiming Twentekanalen (€ 6,5 miljoen), Zeetoegang IJmond (€ 2,2 miljoen) en Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 2 miljoen).

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties Via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

1.107.469

0

1.107.469

275.275

1.382.744

644.400

511.624

– 476.673

– 583.195

Uitgaven

692.068

0

692.068

– 19.652

672.416

– 144.921

– 70.951

72.665

98.942

waarvan juridisch verplicht

100%

     

79%

       

17.02

Betuweroute

4.807

 

4.807

3.016

7.823

       

17.03

Hogesnelheidstrein-Zuid

2.188

 

2.188

1.594

3.782

       

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

17.475

 

17.475

3.770

21.245

5.755

869

   

17.07

ERMTS

217.960

 

217.960

47.340

265.300

246

0

0

0

17.07.01

Realisatieprogramma ERTMS

29.511

 

29.511

94.760

124.271

– 39.756

– 131.775

– 157.985

– 64.878

17.07.02

Planuitwerking ERMTS

188.449

 

188.449

– 47.420

141.029

40.002

131.775

157.985

64.878

17.08

ZuidasDok

187.941

 

187.941

– 96.996

90.945

– 150.922

– 69.586

72.665

98.942

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

261.697

0

261.697

21.624

283.321

0

– 2.234

0

0

17.10.01

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma

110.870

0

110.870

18.242

129.112

56.171

29.771

– 2.623

– 4.672

17.10.02

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Planuitwerking

150.827

0

150.827

3.382

154.209

– 56.171

– 32.005

2.623

4.672

Ontvangsten

72.020

0

72.020

91.655

163.675

– 39.117

– 16.559

29.139

25.891

Actualisatie programma Mega Projecten

Om de projectbudgetten binnen Megaprojecten aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning.

De totale programma-aanpassing bedraagt € 141,4 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 268,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 307,8 miljoen), overboekingen vanaf andere artikelen (+ € 6,3 miljoen) en verschillende actualisaties van de programmabudgetten (– € 45,4 miljoen).

17.07 ERTMS

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 47,3 miljoen in 2019 is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 47,3 miljoen minder is uitgegeven aan het programma ERTMS dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 97 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (+ € 45 miljoen) en de actualisatie van het programma (– € 142 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 45 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. In 2018 is € 45 miljoen minder tot besteding gekomen. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Programma actualisatie

Het project ZuidasDok is vertraagd als gevolg van de herijkingsfase waarin het project zich op dit moment bevindt (– € 142 miljoen). In deze fase worden risico’s en onzekerheden voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd, dit vergt meer tijd dan voorzien.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 21,6 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ 21,6 miljoen). In 2018 is € 21,6 miljoen minder tot besteding gekomen. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.09 Ontvangsten

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 91,7 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 127,7 miljoen) en schuiven op de ontvangsten van het project Zuidasdok (– € 36 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 127,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. In 2018 is € 127,7 miljoen minder ontvangen dan verwacht. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie ontvangsten Zuidasdok

Op het project Zuidasdok wordt € 36 miljoen minder aan ontvangsten in 2019 verwacht, omdat het project zich in de herijkingsfase bevindt. In deze fase worden risico’s en onzekerheden voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd, dit vergt meer tijd dan voorzien.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties Via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

1.028

 

1.028

15.751

16.779

1.500

     

Uitgaven

893

0

893

15.926

16.819

1.500

     

waarvan juridisch verplicht

100%

     

1%

       

18.06

Externe veiligheid

893

0

893

2.503

3.396

1.500

     

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

0

 

0

13.423

13.423

       

18.08.03

Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat

0

 

0

13.423

13.423

       

18.11

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

       

18.11.01

Programmaruimte

0

 

0

 

0

       

18.11.03

Investeringsruimte

0

 

0

 

0

       

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                 

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

                 

18.15

Ramingsbijstelling en Kasschuif

0

 

0

 

0

       

18.16

Reservering Omgevingswet

0

 

0

 

0

       

Ontvangsten

 

0

0

196.553

196.553

       

18.09

Ontvangsten

     

1.047

1.047

       

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

195.506

195.506

       

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel wordt met € 2,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2,5 miljoen minder aan Externe veiligheid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 12,4 miljoen) en afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat a € 1 miljoen.

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 12,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 12,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

18.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn een gevolg van de afroming van het eigen vermogen (€ 1 miljoen.) bij Rijkswaterstaat zoals hierboven toegelicht.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2018 € 195,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2019 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Artikel 19 Ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=1+2

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=3+4

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Verplichtingen

                 

Uitgaven

                 

waarvan juridisch verplicht

                 
                     

Ontvangsten

6.921.916

 

6.921.916

– 324.635

6.597.281

– 327.229

– 272.093

– 301.526

165.543

19.09

Ten laste van begroting IenW

6.921.916

 

6.921.916

– 324.635

6.597.281

– 327.229

– 272.093

– 301.526

165.543

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties Via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

81.897

– 15.000

66.897

– 39.846

27.051

10.779

– 17.119

– 18.332

– 10.687

waarvan juridisch verplicht

                 

Uitgaven

81.897

– 15.000

66.897

– 37.001

29.896

– 8.173

– 15.361

– 16.582

– 9.095

20.01

Verkenningen

4.000

 

4.000

2.000

6.000

       

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

30.000

 

30.000

– 6.529

23.471

– 10.991

– 8.240

– 3.457

 

20.03

Reserveringen

25.000

0

25.000

– 25.000

0

– 8.000

– 13.000

– 14.000

– 15.000

20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

22.897

– 15.000

7.897

– 7.472

425

10.818

5.879

875

5.905

20.05.11

Investeringsruimte Hoofdwegennet

13.000

– 13.000

0

0

0

2.560

5.879

875

5.905

20.05.12

Investeringsruimte Hoofdwegennet

0

 

0

0

0

0

0

0

0

20.05.13

Verkenningen

                 

20.05.21

Investeringsruimte Spoorwegen

9.897

– 2.000

7.897

– 7.586

311

8.258

0

   

20.05.22

Investeringsruimte Spoorwegen

0

 

0

 

0

       

20.05.31

Investeringsruimte Hoofdvaarwegen

     

114

114

0

0

0

 

20.05.32

Investeringsruimte Hoofdvaarwegen

0

 

0

 

0

       

Ontvangsten

                 

20.01 Verkenningen

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 7,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 7,8 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast vindt er onder andere een overboeking naar art.12 voor korte termijn file aanpak a € 14 miljoen plaats. Dit wordt nader toegelicht op art.12 HWN.

20.03 Reserveringen

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 3 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel HXII a 22,3 miljoen voor maatregelenpakket spoorgoederenvervoer. Deze wordt op HXII nader toegelicht.

Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel 13 voor maatregelen spoorgoederenvervoer van 5,6 miljoen.

20.05 Investeringsruimte

Alle mutaties binnen de modaliteit specifieke investeringsruimte worden toegelicht op de productartikelen.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

0

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

 

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

675.177

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

480.129

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 2.379

– 2.379

                         

A16 Rotterdam

– 73.598

       

– 2.075

– 8.593

– 8.593

– 8.593

– 8.593

– 8.251

– 7.225

– 7.225

– 7.225

– 7.225

A24 Blankenburgverbinding

– 104.212

– 2.024

– 2.024

– 2.024

– 2.024

– 4.847

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

Saldo 2018

6.033

6.033

                         

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

589

589

                         

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

– 38.143

6.479

36.786

38.370

10.600

– 49.484

– 4.608

             

A12/A15 Ressen – Oudbroeken

43.776

         

4.864

4.864

4.864

4.864

4.864

4.864

4.864

4.864

4.864

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 35.924

4.455

34.762

36.346

3.678

– 63.354

– 18.478

– 13.870

– 13.870

– 13.528

– 12.502

– 12.502

– 12.502

– 12.502

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

639.253

647.536

790.131

714.481

705.414

605.640

595.557

521.685

477.071

753.718

765.012

802.864

467.627

467.627

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

1.481.966

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

190.256

123.469

51.070

– 72.684

– 77.108

– 6.252

– 50.329

– 6.078

– 20.082

14.303

– 42.334

– 80.203

– 24.091

63

Bijdragen derden Hoofdwegennet

25.572

10.839

6.213

8.589

– 5.611

 

5.542

               

Saldo 2018

100.069

100.069

                         

Financiele afhechting Connecting Mobility

571

571

                         

HXII/BDU: kwaliteit Blankenburgverbinding

– 20.220

– 20.220

                         

Verplichtingenophoging tbv subsidie wandel en fiets

– 75

– 75

                         

HXII: Beter Benutten Innovatieunit 2019

– 1.150

– 650

– 500

                       

HXII/BDU: Bijdrage 2019 Beter Benutten en Snelfietsroutes

– 12.536

– 12.536

                         

HXII: ITS

– 6.500

– 3.000

– 1.500

– 2.000

                     

HXII: Fiets

– 1.000

– 500

– 500

                       

HXII: DUMO

– 1.000

– 500

– 500

                       

HXII: Bijzondere uitkering CN 2019

– 7.150

– 7.150

                         

HXII: Vrachtwagenheffing

– 4.949

– 1.017

– 779

– 783

– 790

– 790

– 790

               

A16 Rotterdam

– 928.360

– 147.496

– 134.864

– 160.332

– 309.874

– 103.996

– 71.813

0

0

0

0

0

0

0

0

A24 Blankenburgverbinding

– 643.554

– 217.911

– 256.285

– 144.179

– 22.873

 

– 1.899

               

PF: Amendement Hoogland. provincies Zuid Holland en Gelderlan

– 3.160

– 3.160

                         

BCF: Afdracht Amendement Hoogland

– 664

– 664

                         

GF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. gemeenten T

– 86

– 86

                         

BCF: Afdracht programma Beter Benutten Regionale Pakketten

– 214

– 214

                         

PF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. provincies

– 3.467

– 3.467

                         

HXII: Vrachtwagenheffing

– 1.721

– 1.721

                         

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 43.812

– 25.111

– 13.438

– 8

 

– 5.031

– 224

               

A12/A15 Ressen – Oudbroeken

– 39.839

0

0

0

0

0

– 4.864

– 4.864

– 4.864

– 4.864

– 927

– 4.864

– 4.864

– 4.864

– 4.864

Korte termijn file aanpak

21.198

9.014

6.443

4.341

1.400

                   

Bochtafsnijding Reegeul-Oost

690

50

640

                       

Programma Tijdelijke Tolheffing

– 513

– 513

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 135.192

– 271.601

– 243.302

– 410.839

– 186.925

– 80.300

– 55.193

– 10.942

– 24.946

13.376

– 47.198

– 85.067

– 28.955

– 4.801

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

1.346.789

971.248

1.039.307

657.679

1.260.119

1.066.176

1.137.639

1.082.152

1.064.255

185.094

431.121

565.144

7.140

28.015

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

371.112

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Bijdrage derden Hoofdwegennet

9.997

5.926

4.071

                       

Bijdragen derden Hoofdwegennet

5.587

3.955

2.754

– 1.122

                     

A16 Rotterdam

874.551

52.323

42.063

22.855

19.986

152.144

153.991

56.259

55.936

54.734

53.990

53.543

52.929

52.239

51.559

A24 Blankenburgverbinding

731.181

37.986

38.155

29.164

27.643

137.401

107.568

98.855

38.982

38.158

37.347

36.176

35.245

34.442

33.652

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 34.996

– 1.411

1.980

– 5.871

– 875

– 874

– 875

– 27.070

             

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

2.632

– 30.801

– 34.712

– 90.413

– 4.874

– 2.970

40.955

– 22.131

– 4.537

– 689

43.309

80.203

24.091

– 63

Saldo 2018

67.396

67.396

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

168.807

58.222

10.314

– 43.252

283.797

257.714

168.999

72.787

88.355

90.648

133.028

168.377

110.772

85.148

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

539.919

528.805

426.662

457.463

663.316

629.999

539.716

457.092

431.289

432.630

432.144

290.855

436.691

421.680

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

Saldo 2018

– 16

– 16

                         

Financiele afhechting Connecting Mobility

– 1.157

– 1.157

                         

Mobiliteitsscan

400

200

200

                       

Opdracht RWS voor GWW

5.000

5.000

                         

Korte termijn file aanpak

15.880

5.376

4.548

3.899

2.057

                   

Programma Vrachtwagenheffing

261

261

                         

Programma Tijdelijke Tolheffing

513

513

                         

Securtity Operations Centre (SOC)

1.189

1.189

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

11.366

4.748

3.899

2.057

0

                 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

594.012

593.073

581.013

548.260

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet

 

3.114.638

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet

 

3.123.695

2.744.398

2.840.846

2.381.613

3.175.802

2.834.449

2.807.935

2.594.015

2.500.913

1.905.925

2.158.597

2.189.183

1.441.778

1.447.617

                               
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

Bijdrage derden Hoofdwegennet

9.997

5.926

4.071

                       

Saldo 2018 Hoofdwegennet Ontvangsten

4.711

4.711

                         

Saldo van mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

5.352

5.352

                         

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

48.755

– 12.658

117

– 81.201

1.669

43.318

               

Bijdragen derden Hoofdwegennet

28.780

12.415

8.967

7.467

– 5.611

 

5.542

               

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

77.159

380

7.584

– 86.812

1.669

48.860

               

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

150.285

112.768

112.347

48.405

59.966

119.077

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet

 

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet

 

150.285

112.768

112.347

48.405

59.966

119.077

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

Artikel 13 Spoorwegen

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.379.109

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen

– 817

– 817

                         

Saldo 2018 Spoorwegen

– 92.850

– 92.850

                         

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

0

112.837

51.565

30.507

– 22.837

– 28.121

– 29.869

– 27.268

– 28.157

– 27.679

– 26.927

– 4.051

     

Toonbankvragen en NS/DSP

– 122

– 122

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

19.048

51.565

30.507

– 22.837

– 28.121

– 29.869

– 27.268

– 28.157

– 27.679

– 26.927

– 4.051

     

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

1.398.157

1.394.588

1.292.373

1.282.930

1.243.000

1.238.160

1.240.938

1.251.768

1.271.128

1.267.391

1.312.881

1.316.719

1.410.157

1.450.411

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

460.265

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

PF: perronfasering Arnhem

– 1.750

– 1.750

                         

PF: Programma Beter Benutten Decentraal Spoor. provincies Gro

– 5.289

– 5.289

                         

BCF: Afdracht programma Beter Benutten Decentraal Spoor

– 423

– 423

                         

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

0

1.408

– 52.312

31.563

– 19.830

– 2.446

– 3.920

– 6.101

– 5.832

20.570

24.732

2.181

– 1.261

– 1.452

12.700

Saldo 2018 Spoorwegen

36.435

36.435

                         

Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer Onderzoek

– 39

– 39

                         

Den haag emplacement planuitwerking

76

76

                         

Infraspeed: opdracht Voltage Change Over

– 1.452

– 1.452

                         

Infraspeed: opdracht geluid

– 1.200

– 1.200

                         

Budgettaire actualisaties 2019 Spoor

– 2.438

– 1.483

– 955

                       

HXII: Subsidieregeling NS Samenloop Twente

– 2.000

– 2.000

                         

3e perron Tilburg

2.234

   

2.234

                     

Nazorg

221

                   

221

     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

24.283

– 53.267

33.797

– 19.830

– 2.446

– 3.920

– 6.101

– 5.832

20.570

24.732

2.402

– 1.261

– 1.452

12.700

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

484.548

493.463

515.223

409.485

366.374

356.607

254.347

67.699

67.679

61.928

92.651

120.067

63.231

13.149

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

160.024

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

 

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

0

– 17.382

– 1.238

– 2.277

2.217

2.167

2.269

2.369

2.419

2.352

2.195

2.196

1.261

1.452

 

Saldo 2018 Spoorwegen

17.834

17.834

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

452

– 1.238

– 2.277

2.217

2.167

2.269

2.369

2.419

2.352

2.195

2.196

1.261

1.452

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

160.476

163.024

162.813

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

 
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen

 

2.009.388

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen

 

2.053.171

2.061.065

1.980.399

1.872.081

1.790.626

1.778.233

1.680.101

1.505.378

1.524.288

1.493.446

1.500.843

1.532.486

1.525.763

1.473.550

                               
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

Saldo 2018 Spoorwegen

21.474

21.474

                         

Compensatie GV IC Brussel 2015–2018

– 12.700

– 12.700

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

8.774

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

204.162

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen

 

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen

 

204.162

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

151.807

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

       

Saldo 2018

64.467

64.467

                         

Budgettaire actualisaties binnen Regionaal/Lokaal

0

– 104.808

– 4.232

– 61.557

40.750

31.000

31.520

31.000

31.570

4.757

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 40.341

– 4.232

– 61.557

40.750

31.000

31.520

31.000

31.570

4.757

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

 

111.466

148.295

7.094

42.355

32.752

33.126

40.336

40.905

14.093

10.695

       
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

   

0

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

   

0

                       
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

40.955

5.854

990

45.677

                   

Budgettaire actualisaties binnen Regionaal/Lokaal

0

765

– 629

– 136

                     

Saldo 2018 Reg Lok

433

433

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.198

– 629

– 136

                     

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

42.153

5.225

854

45.677

                   
                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

192.762

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

       

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

153.619

153.520

7.948

88.032

32.752

33.126

40.336

40.905

14.093

10.695

       
                               
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

0

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

                         
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

0

                         

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

 

0

                         
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

 

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

363.039

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

221.100

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 68.955

– 5.164

14.978

30.829

23.005

258

5.773

582

– 69

– 21.237

– 20.336

– 99

2.504

37.931

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

– 1.050

– 840

– 210

                       

Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland

5.835

1.685

3.250

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Defensie: Noodsleephulp en betonning

– 2.973

– 2.973

                         

Saldo 2018

31.085

31.085

                         

Verdieping Nieuwe Waterweg

7.000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 39.498

– 1.624

15.553

31.404

23.580

833

6.348

1.157

506

– 20.662

– 19.761

476

3.079

38.506

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

323.541

374.743

344.899

367.587

341.234

319.907

297.541

217.324

216.634

284.543

256.710

244.416

224.179

259.606

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

364.110

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

Saldo 2018

14.611

14.611

                         

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

249.759

62.579

– 158.970

– 65.110

– 25.371

– 16.045

– 19.416

– 15.190

– 12.984

18.434

18.932

10.209

– 5.886

– 40.941

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

4.198

2.505

892

801

                     

Programma GVC

1.493

1.493

                         

Verbreding Kornwerderzand

40.000

40.000

                         

BenO Verdieping Nieuwe Waterweg

– 7.000

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

Sluis Eefde

– 158

– 160

 

2

                     

Zeetoegang IJmond

6

6

                         

Vrijval MIRT Onderzoek Bodemerosie

– 96

– 96

                         

Quick wins binnenhavens

– 173

– 173

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

307.445

62.971

– 158.667

– 65.610

– 25.871

– 16.545

– 19.916

– 15.690

– 13.484

17.934

18.432

9.709

– 6.386

– 41.441

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

671.555

419.962

186.166

79.370

49.705

42.354

99.971

213.611

271.355

40.675

53.425

211.605

– 1.809

– 19.747

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

240.431

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 203.577

– 60.597

146.206

40.281

2.366

16.497

11.845

14.608

13.053

10.114

1.404

1.408

3.382

3.010

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

250

250

                         

Sluis Eefde

158

160

 

– 2

                     

Zeetoegang IJmond

– 6

– 6

                         

Saldo 2018

5.478

5.478

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 197.695

– 60.597

146.204

40.281

2.366

16.497

11.845

14.608

13.053

10.114

1.404

1.408

3.382

3.010

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

42.736

68.722

221.832

111.525

63.219

51.973

47.829

50.178

48.054

48.052

47.046

46.872

63.500

46.221

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

303.476

303.476

303.476

303.476

Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland

622

140

110

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Verrekening loonkosten detachering

– 119

– 119

                         

Securtity Operations Centre (SOC)

155

155

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

176

110

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

315.329

316.505

309.345

301.399

299.867

300.155

299.178

299.663

300.949

303.507

303.507

303.507

303.507

303.507

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet

 

1.291.388

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet

 

1.361.816

1.188.587

1.070.897

868.536

762.680

723.044

753.174

789.431

845.647

685.432

669.343

815.055

598.032

598.242

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

105.584

149.711

85.151

14.651

 

7.976

51.097

             

Saldo 2018

2.045

2.045

                         

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 10.568

2.573

3.083

6.000

 

710

– 1.798

             

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

3.398

1.915

682

801

                     

Programma GVC

500

500

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 6.108

3.255

3.884

6.000

 

710

– 1.798

             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

99.476

152.966

89.035

20.651

 

8.686

49.299

             
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet

 

105.584

149.711

85.151

14.651

 

7.976

51.097

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet

 

99.476

152.966

89.035

20.651

 

8.686

49.299

             
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

4.807

1.210

1.210

                     

Saldo 2018

3.016

3.016

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

3.016

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

7.823

1.210

1.210

                     
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

2.188

6.435

6.475

0

                   

Saldo 2018

1.594

1.594

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.594

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

 

3.782

6.435

6.475

0

                   
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

17.475

969

255

255

255

255

255

255

255

59.160

       

Budgettaire actualisaties binnen het Project Mainportontwikkeling Rotterdam

0

687

5.755

869

0

0

0

0

0

0

– 7.311

0

0

0

0

Saldo 2018

3.083

3.083

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

3.770

5.755

869

           

– 7.311

       

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

21.245

6.724

1.124

255

255

255

255

255

255

51.849

       
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

217.960

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

   

Saldo 2018

47.260

47.260

                         

corrrectie prijsbijstelling 2018 ERTMS

6.094

80

246

                 

5.768

   

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

47.340

246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.768

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

265.300

225.586

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

159.976

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

187.941

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

     

Budgettaire actualisaties binnen het project ZuidasDok

0

– 142.045

– 150.922

– 69.586

72.665

98.942

55.086

85.734

39.192

36.515

– 24.606

– 975

     

Saldo 2018

45.049

45.049

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 96.996

– 150.922

– 69.586

72.665

98.942

55.086

85.734

39.192

36.515

– 24.606

– 975

     

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

90.945

114.380

161.704

221.274

177.968

112.775

110.539

42.195

45.700

266.862

0

     
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

 

3e perron Tilburg

– 2.234

   

– 2.234

                     

Saldo 2018

21.624

21.624

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

21.624

0

– 2.234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

283.321

218.486

384.257

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

 
                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

692.068

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

672.416

572.821

863.599

950.665

870.677

565.714

551.327

380.216

380.196

584.086

237.093

163.606

3.704

0

                               
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

       

Budgettaire actualisaties Megaprojecten Verkeer en Vervoer ontvangsten

0

– 36.055

– 39.117

– 16.559

29.139

25.891

– 46.938

71.752

10.983

11.896

– 10.992

       

Saldo 2018 Megaprojecten Ontvansten Spoor

127.710

127.710

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

91.655

– 39.117

– 16.559

29.139

25.891

– 46.938

71.752

10.983

11.896

– 10.992

       

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

163.675

50.098

90.077

57.597

46.325

29.355

79.273

10.983

11.896

69.395

       
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

       

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

163.675

50.098

90.077

57.597

46.325

29.355

79.273

10.983

11.896

69.395

       
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

893

787

                       

Saldo 2018

4.003

4.003

                         

Budgettaire actualisaties externe veiligheid

0

– 1.500

1.500

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

2.503

1.500

                       

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.396

2.287

                       
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

                     

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat 2018

1.043

1.043

                         

Saldo 2018

12.380

12.380

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

13.423

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

13.423

0

0

                     
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                         

445.202

445.202

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                         

445.202

445.202

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

0

   

0

                 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

0

   

0

                 
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

               

0

0

   

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

               

0

0

   
                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

893

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

16.819

2.287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

                               
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

                             

Saldo 2018

4

4

                         

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat 2018

1.043

1.043

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.047

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

1.047

                         
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

                         

Saldo

195.506

195.506

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

195.506

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

195.505

                         
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

0

                         

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

 

196.552

                         
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Financiele afhechting Connecting Mobility

– 586

– 586

                         

HXII/BDU: kwaliteit Blankenburgverbinding

– 20.220

– 20.220

                         

Verplichtingenophoging subsidie wandel en fiets

– 75

– 75

                         

Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland

6.457

1.825

3.360

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

HXII: Beter Benutten Innovatieunit 2019

– 1.150

– 650

– 500

                       

Mobiliteitsscan

400

200

200

                       

HXII/BDU: Bijdrage 2019 Beter Benutten en Snelfietsroutes

– 12.536

– 12.536

                         

HXII: ITS

– 6.500

– 3.000

– 1.500

– 2.000

                     

HXII: Programma Fiets

– 1.000

– 500

– 500

                       

HXII: Programma DUMO

– 1.000

– 500

– 500

                       

Verrekening loonkosten detachering

– 119

– 119

                         

Opdracht RWS voor GWW

5.000

5.000

                         

HXII: Bijzondere uitkering CN 2019

– 15.065

– 15.065

                         

HXII: Vrachtwagenheffing

– 4.688

– 756

– 779

– 783

– 790

– 790

– 790

               

HXII: Inzet vrijval Toonbankvragen / Meevaller NS/DSP

– 122

– 122

                         

HXII: Sociale Veiligheid

– 1.750

– 1.750

                         

HXII: IC Dordrecht Breda 2019

– 760

– 760

                         

HXII: Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

– 70.000

– 14.400

– 14.600

– 14.900

– 13.700

– 12.400

                 

PF: perronfasering Arnhem

– 1.750

– 1.750

                         

HXII: subsidieregeling NS Samenloop Twente

– 2.000

– 2.000

                         

Programma GVC

300

300

                         

A16 Rotterdam

– 127.407

– 95.176

– 92.801

– 137.477

– 289.888

46.073

73.585

47.666

47.343

46.141

45.739

46.318

45.704

45.014

44.334

A24 Blankenburgverbinding

– 16.585

– 181.949

– 220.154

– 117.039

2.746

132.554

95.528

88.714

28.841

28.017

27.206

26.035

25.104

24.301

23.511

PF: Amendement Hoogland. provincies Zuid Holland en Gelderlan

– 3.160

– 3.160

                         

BCF: Afdracht Amendement Hoogland

– 664

– 664

                         

PF: Programma Beter Benutten Decentraal Spoor. provincies Gro

– 5.289

– 5.289

                         

BCF: Afdracht programma Beter Benutten Decentraal Spoor

– 423

– 423

                         

GF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. gemeenten T

– 86

– 86

                         

BCF: Afdracht programma Beter Benutten Regionale Pakketten

– 213

– 213

                         

PF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. provincies

– 3.467

– 3.467

                         

Budgettaire actualisaties Externe Veiligheid

0

– 1.500

1.500

                       

Defensie: Noodsleephulp en betonning

– 2.973

– 2.973

                         

HXII: Vrachtwagenheffing

– 1.721

– 1.721

                         

HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen

– 1.505

– 550

– 955

                       

Verbreding Kornwerderzand

40.000

40.000

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 324.635

– 327.229

– 272.093

– 301.526

165.543

168.429

136.486

76.290

74.264

73.051

72.459

70.914

69.421

67.951

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.621

6.669.783

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716

                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.621

6.669.783

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

4.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

     

Saldo 2018 HWN Verkenningen

2.000

2.000

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

2.000

                         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

 

6.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

     
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

30.000

30.000

30.000

                     

Korte termijn file aanpak

– 37.078

– 14.390

– 10.991

– 8.240

– 3.457

                   

Saldo 2018 HWN Verkenningen

7.861

7.861

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 6.529

– 10.991

– 8.240

– 3.457

                   

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

23.471

19.009

21.760

– 3.457

                   
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

25.000

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

Saldo 2018

5.000

5.000

                         

Correctie boeking

– 2.085

– 2.085

                         

HXII: Bijzondere uitkering CN 2019

– 7.915

– 7.915

                         

HXII: Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

– 70.000

– 20.000

– 8.000

– 13.000

– 14.000

– 15.000

                 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

– 25.000

– 8.000

– 13.000

– 14.000

– 15.000

                 

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

 

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

                       

636.507

1.726.259

1.661.500

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

                       

636.507

1.726.259

1.661.500

                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

7.897

49.726

45.867

121.135

144.135

240.760

260.319

301.544

303.522

669.819

1.005.581

338.825

156.181

277.518

Mee-. tegenvaller bij ontvangsten HWN

5.352

5.352

                         

Saldo 2018

– 48.390

– 48.390

                         

HXII: Compensatie GV IC Brussel 2015–2018

– 12.700

– 12.700

                         

HXII: Inzet vrijval Toonbankvragen / Meevaller NS/DSP

– 122

– 122

                         

HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen

– 688

267

– 955

                       

HXII: Sociale Veiligheid

– 1.750

– 1.750

                         

HXII: IC Dordrecht Breda 2019

– 760

– 760

                         

HXII: subsidieregeling NS Samenloop Twente

– 2.000

– 2.000

                         

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

78.219

25.933

11.458

5.879

875

5.905

1.099

27.070

             

A12/A15 Ressen – Oudbroeken

– 3.937