Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

A.1 In behandeling zijnde moties Koninkrijksrelaties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Van Tongeren; Verzoekt de regering in goed overleg de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten te ondersteunen in het uitvoeren van de in het klimaatverdrag van Parijs overeengekomen afspraken

Kamerdebat 10-02-2016

Isla raffinaderij

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De motie het lid van Tongeren; Verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe regelingen met hetzelfde doel gerealiseerd kunnen worden voor de BES-eilanden en de Tweede Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 08-11-2017

Begroting Koninkrijksrelaties

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Diertens, Bosman, Van Tongeren, Van den Berg, Bisschop, Kuiken, Van Raak, Van der Graaf en Kuzu; Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de departementen bij planvorming en budgettering met betrekking tot Caribisch Nederland het Ministerie van BZK betrekken, zodat dit ministerie zijn regierol kan vervullen, er een meer integrale aanpak komt en versnippering kan worden tegengaan

Kamerdebat 08-11-2017

Begroting Koninkrijksrelaties

Medio 2e helft 2018 zal de Staatssecretaris van BZK om voorlichting vragen bij de Raad van State over dit onderwerp. Met die uitkomsten wordt het standpunt bepaald over de invulling van deze motie.

De motie van het lid van Tongeren; Verzoekt de regering, om samen met de Landen en de BES-eilanden initiatieven te nemen om het duurzaam bouwen te stimuleren en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 08-11-2017

Begroting Koninkrijksrelaties

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid De Graaf c.s.; Verzoekt de regering om een evaluatie van het Statuut met het oog op eventuele modernisering te bevorderen en daarover in overleg te treden met de andere landen binnen het Koninkrijk en de eilandbesturen in Caribisch Nederland

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties i.h.k.v. de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Laar; Verzoekt de regering de drie uitgangspunten die tijdens het laatste Interparlementair Koninkrijksoverleg voor de geschillenregeling zijn geformuleerd als leidraad te nemen voor de aanstaande gesprekken tussen de landen van het Koninkrijk en nog dit jaar te komen tot een blauwdruk voor een geschillenregeling

Kamerdebat 08-10-2015

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Bij brieven van 29 mei en 18 juni 2018 heeft de Staatssecretaris van BZK de Kamer(s) laten weten dat de regering voornemens is voor het einde van 2018 een voorstel van rijkswet in te dienen, dat binnen de kaders van artikel 12a Statuut past.

A.2. Uitgevoerde moties Koninkrijksrelaties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van de leden Van der Graaf, Bosman, Van den Berg, Diertens, Bisschop, Kuiken, Van Raak, Van Tongeren en Kuzu; Verzoekt de regering, deze c.q. soortgelijke inspanningen om de positie van kinderen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba te verbeteren voort te zetten en de Tweede Kamer voor het voorjaar van 2018 op basis van de evaluatie te informeren over de manier waarop zij dit gaat doen

Kamerdebat 08-11-2017

Begroting Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 mei 2018 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 31 839, nr. 617)

De motie van de leden Van den Berg, Diertens, Bosman, Van der Graaf, Kuiken en Van Raak; Verzoekt de regering, in overleg met de BES-eilanden de mogelijkheden te onderzoeken om met expertise van bijvoorbeeld Wageningen Universiteit een innovatief land- en tuinbouwbeleid te ondersteunen en te realiseren, zodat de eilanden zoveel mogelijk in eigen voedselproductie kunnen voorzien

Kamerdebat 08-11-2017

Begroting Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 april 2018 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 34 775 IV, nr. 38)

B.1 In behandeling zijnde toezeggingen Koninkrijksrelaties

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Vreeman (PvdA), toe tijdens de volgende Koninkrijksconferentie te spreken over fiscale maatregelen om jonge, talentvolle, ondernemende studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk aan te sporen na hun studie weer terug te keren en te bezien of hier in de landen interesse voor is. De Minister van BZK zal de Kamer informeren over de uitkomsten van deze besprekingen (T02326)

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties i.h.k.v. de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede

De Eerste Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe bij de eerder toegezegde evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur, die zal plaatsvinden vijf jaar na inwerkingtreding (T01031), ook de mogelijkheden voor vereenvoudiging van de BES-wetgeving te betrekken (T01224)

Kamerdebat 06-07-2010

Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 32 020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

De Eerste Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden, toe de Kamer ieder kwartaal te informeren over de voorzieningen die bij de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius zijn en worden getroffen. De eerste kwartaalrapportage zal uiterlijk 1 juni 2018 met de Kamer worden gedeeld (in het kader van toezegging T02531). Daarbij gaat het onder andere over: de voortgang in de criteria en indicatoren die zijn ontwikkeld om de afbouw van het bijzondere regime mogelijk te maken. de resultaten op bestuurlijk vlak, de infrastructuur en op sociaaleconomisch terrein, waaronder de bestrijding van armoede en de stappen die de regeringscommissaris, de Staatssecretaris van BZK en het bewindspersonenoverleg Caribisch Nederland zetten of mogelijk maken (T02532)

Kamerdebat 06-02-2018

Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34 877)

De toezegging ziet toe op de periodiciteit van de toezending van kwartaalrapportages. De status van die toezegging is dus thans ongewijzigd en zal pas worden omgezet in «voldaan» wanneer het ingrijpen op St Eustatius is beëindigd en de rapportages dus niet langer aan de Kamer zullen worden verstrekt.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden toe, de Raad van State op korte termijn om voorlichting te vragen over de wijze waarop de Nederlandse regering met Caribisch Nederland omgaat (inclusief de rol van de gezaghebber, het Cft en de Rijksvertegenwoordiger in relatie tot de bewindspersoon) en over de coördinerende rol van de Staatssecretaris van BZK ten aanzien van Caribisch Nederland. De voorlichtingsaanvraag zal met de Kamer worden gedeeld (T02533)

Kamerdebat 06-02-2018

Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34 877)

De Eerste Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe zodra het definitieve NRRP rapport beschikbaar is, de Kamer daarover te informeren

Brief d.d. 23 maart 2018

Stand van zaken wederopbouw Sint Maarten en overeenkomst Wereldbank

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe, over de voortgang van het kwalitatief onderzoek, waar UNICEF Nederland momenteel mee bezig is met een voorstel om in samenwerking met het regiokantoor van UNICEF in Barbados een Situational Analysis uit te voeren in Caribisch Nederland, de Kamer te informeren

Brief d.d. 16 mei 2018

Evaluatie amendementsgelden kinderrechten Caribisch Nederland

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd tijdens het nog te plannen AO over dit onderwerp 2e helft 2018.

De Staatssecretaris van BZK zegt toe de Tweede Kamer vóór Prinsjesdag 2018 te informeren over de status van overheids-NV’s met betrekking tot het financieel toezicht op de landen

Kamerdebat 21-06-2018

Behandeling van de Verantwoordingsstukkencommissie Koninkrijksrelaties

De Tweede Kamer wordt voor Prinsjesdag 2018 per brief geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt toe de commissie KR eenmalig te informeren over de uitgaven in 2017, die ministeries breed werden gedaan aan de landen in Caribisch Nederland, uiterlijk vóór Prinsjesdag 2018

Kamerdebat 21-06-2018

Behandeling van de Verantwoordingsstukkencommissie Koninkrijksrelaties

De Tweede Kamer wordt voor Prinsjesdag 2018 per brief geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren als Nederland Aruba bijstand verleent op het terrein van migratie dan wel asiel

Kamerdebat 30-05-2018

Venezuela

Er is nog geen bijstandsverzoek van Aruba ontvangen. De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe de vraag van het lid Van Helvert over de toepassing van artikel 34 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden schriftelijk te beantwoorden

Kamerdebat 30-05-2018

Venezuela

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Dijk (SGP), toe de rol van de kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk bij de bestrijding van armoede, jeugdproblematiek, prostitutie, criminaliteit en dergelijke, waar mogelijk, aan te jagen en de samenwerking tussen kerken en de overheid te bevorderen (T02324)

Kamerdebat 21-06-2016

Evaluaties i.h.k.v. de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede

De Eerste Kamer wordt voor 1 november 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de rapportages en verantwoording van de Wereldbank

Brief d.d. 23 maart 2018

Stand van zaken wederopbouw Sint Maarten en overeenkomst Wereldbank

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Kok (PVV) toe, de discussie over autonomie in Caribisch Nederland en wat de Commissie van Wijzen daarover in haar rapport heeft geschreven, te willen voeren maar niet voor de zomer van 2018 (T02536)

Kamerdebat 06-02-2018

Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34 877)

De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2019 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden toe, de Kamer te informeren over de wenselijkheid van de suggestie van de Raad van State voor een eventuele geleidelijke overgang naar de reguliere situatie op Sint Eustatius en hoe een dergelijk overgangsregime er uit zou moeten zien (T02534)

Kamerdebat 06-02-2018

Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34 877)

De Eerste Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ten Horn (SP), toe om een Koninklijk Besluit dat ziet op het vervallen van de rijkswet financieel toezicht ook voor te hangen bij de Eerste Kamer (T01220)

Kamerdebat 06-07-2010

Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 32 020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

Aan de toezegging wordt voldaan als de Rijkswet financieel toezicht kan vervallen. De Eerste Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe in een later stadium terug te komen op de eventuele heroverwegingen over de vormgeving tussen Europees en Caribisch Nederland voor Bonaire en Saba

Brief d.d. 5 februari 2018

Kabinetsreactie op het rapport Commissie van Wijzen

Medio 2018 zal de Staatssecretaris van BZK om voorlichting vragen bij de Raad van State over dit onderwerp. Met die uitkomsten wordt het standpunt over de verhoudingen tussen Europees en Caribisch Nederland bepaald. De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe in de verslagen van de werkbezoeken aan de eilanden in te gaan op concrete programma’s voor versterking van goed bestuur te versterken

Kamerdebat 21-06-2018

Justitieketen BES-eilanden

De Tweede Kamer wordt najaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt toe (te zijner tijd) de Tweede Kamer te informeren over toezichtskader overheidsfinanciën Aruba. Dit zal worden uitgewerkt in een protocol en een landsverordening, geldig tot 2022.

Brief d.d. 16 juli 2018

Verslag bezoek benedenwindse eilanden

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het volgende bestuurlijke overleg over de geschillenregeling (drie maanden na KRC)

Kamerdebat 02-07-2015

Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Bij brieven van 29 april en 18 juni 2018 heeft de Staatssecretaris van BZK de Kamer(s) geïnformeerd dat het voornemens is voor het einde van 2018 een voorstel van rijkswet in te dienen.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe dat de wetstekst voor de geschillenregeling na behandeling in de Rijksministerraad naar de Kamer zal worden toegestuurd

Kamerdebat 13-10-2016 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Bij brieven van 29 april en 18 juni 2018 heeft de Staatssecretaris van BZK de Kamer(s) geïnformeerd dat het voornemens is voor het einde van 2018 een voorstel van rijkswet in te dienen.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe met een voorstel te komen om invulling te geven aan art. 12a Statuut; regering streeft naar 1 januari 2011 (toezegging gedaan door de Minister van Justitie)

Kamerdebat 12-04-2010

Staatkundige verhoudingen Koninkrijk

De Staatssecretaris van BZK is voornemens voor einde jaar 2018 namens de regering een voorstel van rijkswet in te dienen.

B.2 Uitgevoerde toezeggingen Koninkrijksrelaties

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister van BZK zegt toe, de doorrekening van het CAft met betrekking tot de raffinaderij op Aruba direct na publicatie met een appreciatie naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 23-06-2016 Jaarverslag en Slotwet 2015 Koninkrijksrelaties en BES-fonds

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2017 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 33 845, nr. 24)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe, na zijn reis naar Curaçao en voor het verkiezingsreces, de Kamer te informeren over de Isla-raffinaderij

Kamerdebat 15-12-2016 Verzamel algemeen overleg Caribische delen van het Koninkrijk

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 november 2017 per brief geïnformeerd (2017-0000565218).

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Kappen (VVD), toe de Kamer, op basis van het jaarverslag van de Rijksvertegenwoordiger, te informeren over de ondersteuning (capaciteit) die aan het lokaal bestuur in Caribisch Nederland wordt gegeven door de Nederlandse overheid (T02325)

Kamerdebat 21-06-2016 Evaluaties i.h.k.v. de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 6 november 2017 per brief geïnformeerd (EK 2017–2018, 34 775 IV, nr. B)

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Meijer (SP), toe dat de Minister van OCW, samen met de drie andere Ministers van Onderwijs en de samenwerkende universiteiten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zal bezien wat aan vervolgopleidingen kan worden gedaan en hoe het aanbod aan hoger onderwijs op de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk kan worden geoptimaliseerd (T02321)

Kamerdebat 21-06-2016 Evaluaties i.h.k.v. de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 15 maart 2018 per brief geïnformeerd (EK 2017–2018, 34 775 IV, nr. K)

In reactie op het rapport Van Laar zegt de Minister van BZK de Tweede Kamer toe de voorbeelden in samenhang te bezien en hier met een schriftelijke reactie op terug te komen.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2017 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 33 845, nr. 24)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe naar het Cft door te geleiden of we in beeld kunnen krijgen welke kosten uit achterstallig onderhoud voortvloeien. Daarnaast zal bij collega’s in herinnering worden gebracht dat bij toekomstige investeringsbeslissingen er rekening moet worden gehouden met voldoende dekking voor structureel onderhoud. De Kamer zal over de uitkomst worden geïnformeerd.

Kamerdebat 13-10-2016 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 oktober 2017 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 34 775 IV, nr. 6)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe dat hij een kwalitatief onderzoek wil doen naar de situatie van de kinderen op de eilanden, maar daarnaast ook een traject in gang wil zetten om de dataregistratie, voor zover mogelijk, op orde te krijgen op een manier die past bij de eilanden.

Kamerdebat 13-10-2016 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 mei 2018 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 31 839, nr. 617)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe, uiterlijk in het laatste kwartaal van 2017, de beleidsdoorlichting Hoofdstuk IV artikel 1, toe te sturen

Brief d.d. 19 september 2016 Beleidsdoorlichting Hoofdstuk IV, artikel 1

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 november 2017 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 33 189, nr. 10)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe na het ontvangst van het eindrapport van de Commissie van Wijzen Sint Eustatius (daarbij worden alle aspecten van zowel de besturing van het openbaar lichaam (bestuurscollege, eilandsraad, management) betrokken, als van de uitvoering) de Tweede Kamer te informeren.

Brief d.d. 24 mei 2017

Commissie van Wijzen Sint Eustatius

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 februari 2018 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 31 568, nr. 196)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe te informeren over de gesprekken met het Ministerie van Veiligheid en Justitie over het inrichten van een algemeen verwijsloket.

Kamerdebat 13-10-2016 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 februari 2018 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 34 775 IV, nr. 31)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Linthorst (PvdA), mede namens de fracties van VVD, CDA, PVV, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie, toe geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van de kosten voor de bevolking van de BES-eilanden voor beheer en exploitatie van de riolering, de drinkwatervoorziening en de afvalscheiding voordat er is overlegd met de Eerste Kamer (T01461).

Kamerdebat 19-12-2011

Vervolg plenair debat over Wet Volkshuisvestingvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer BES (32 473)

Afgedaan. De toezegging is overgedragen aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieubeheer

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks) toe, samen met de Minister van V&J te bezien of de dominantie van het Nederlands in de hele keten van de rechtshandhaving in het Caribisch deel van het Koninkrijk geen problematische effecten heeft (T02322)

Kamerdebat 21-06-2016 Evaluaties i.h.k.v. de staatkundige vernieuwing en over de Koninkrijksrelaties in den brede

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 april 2018, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, per brief geïnformeerd (EK 2017–2018, 34 775 IV, nr. M)

De Minister van BZK zegt toe, zodra er meer duidelijk is op welke wijze de Nederlandse overheid de wederopbouw van de gebouwen en de infrastructuur op de eilanden gaat ondersteunen en hoeveel middelen de regering hiervoor vrijmaakt, de Tweede Kamer daarover informeren.

Brief d.d. 20 september 2017 Beantwoording Kamervragen orkaan Irma

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 november 2017 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 34 773, nr. 5)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer de brief toe waarin destijds (2000) de randvoorwaarden zijn gesteld voor het op afstand zetten van het samenwerkingsbeleid.

Kamerdebat 28-09-2017 Beleidsdoorlichting Artikel 2 Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2017 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 33 845, nr. 24)

De Minister van BZK zegt toe voor de plenaire begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties schriftelijk terug te zullen komen op de drie samenwerkingsprogramma's, SONA 2008, met name op de politieke risico's.

Kamerdebat 28-09-2017 Beleidsdoorlichting Artikel 2 Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2017 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 33 845, nr. 24)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe dat er een schriftelijk antwoord komt op de vragen van mevrouw Van den Berg over het Interparlementair Koninkrijksoverleg, voor de plenaire behandeling van de begroting

Kamerdebat 21-09-2017 Verzamel algemeen overleg Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2017 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 33 845, nr. 24)

De Nederlandse inzet ten behoeve van artikel 1, de waarborgfunctie, van de begroting van Koninkrijksrelaties, zal de Staatssecretaris van BZK zeer binnenkort naar de Tweede Kamer sturen. In de Kabinetsreactie zal de Staatssecretaris van BZK toelichten hoe het kabinet, in afstemming met de landen, de komende periode invulling gaat geven aan de Nederlandse bijdrage aan de rechtshandhaving in de Caribische landen van het Konikrijk.

Kamerdebat 08-11-2017 Begroting Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 februari 2018 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 33 189, nr. 11)

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe op een later moment terug te komen op de vraag van lid Bosman inzake de kansen om een garantstelling van 36 mln. voor 500 woningen te realiseren.

Brief d.d. 8 november 2017 Antwoorden op vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling KR

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 april 2018 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 34 775 IV, nr. 37)

Wanneer Sint-Maarten instemt met de gestelde voorwaarden (o.a. het instellen van een integriteitskamer) wordt bezien op welke manier derde partijen en internationale organisaties een rol kunnen krijgen. Gesprekken starten deze week. Zodra de Staatssecretaris van BZK meer weet zal hij de Tweede Kamer informeren.

Kamerdebat 08-11-2017 Begroting Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 november 2017 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 34 773, nr. 5)

Reparatie van de schade op Saba en Sint-Eustatius valt onder eilandelijke verantwoordelijkheid. Geconstateerd is dat zij onvoldoende financiële middelen hebben om deze taken op te pakken, daarom wordt momenteel geïnventariseerd wat de totale schade is voor Saba en Sint-Eustatius en welke oplossing er kan worden geboden. De Staatssecretaris van BZK zal de Tweede Kamer op dit punt op korte termijn informeren.

Kamerdebat 08-11-2017 Begroting Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2017 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 34 773, nr. 7)

Naar aanleiding van de zorgen van mevrouw Kuiken (PvdA) met betrekking tot het operationaliseren van de voorwaarden, zegt de Staatssecretaris van BZK toe dat in de te verschijnen rapportage de exacte invulling hiervan meegenomen wordt. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd.

Kamerdebat 08-11-2017 Begroting Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 februari 2018 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 34 775 IV, nr. 32)

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe om voor 1 juni een meer gedetailleerde voortgangsrapportage over Sint Eustatius te sturen.

Brief d.d. 11 mei 2018

Werkbezoek Minister van JenV en Staatssecretaris van BZK aan Bovenwindse eilanden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 mei 2018 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 34 775 IV, nr. 41)

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe een reactie op het verslag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg medio februari naar de Kamer sturen.

Kamerdebat 30-01-2018 Wederopbouw Bovenwindse eilanden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 februari 2018 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 33 845, nr. 26)

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe voor uitkering van de eerste tranche de Kamer hierover nader te informeren.

Kamerdebat 30-01-2018 Wederopbouw Bovenwindse eilanden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 april 2018 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 34 773, nr. I)

De Staatssecretaris van BZK zegt toe de Tweede Kamer ieder kwartaal – en als daar aanleiding toe is vaker – over de voortgang van het op orde brengen van Sint Eustatius te informeren. De eerste rapportage is in juni voorzien.

Brief d.d. 22 februari 2018

Werkbezoek Staatssecretaris BZK aan Sint Eustatius en Sint Maarten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 mei 2018 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 34 775 IV, nr. 41)

De Staatssecretaris van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks), toe met een reparatiewet te komen voor de Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. In deze reparatiewet wordt geregeld wie de griffier van het kiescollege is, nu er feitelijk op Sint Eustatius geen Eilandsraad is (T02535).

Kamerdebat 06-02-2018 Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34 877)

Afgedaan. Op 19 april is de Reparatiewet BZK 2018 in het Staatsblad gepubliceerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt toe dat hij voor het zomerreces van 2018 de voortgang met betrekking tot de bibliotheek op Bonaire schriftelijk aan de Tweede Kamer zal melden.

Kamerdebat 17-05-2018 Verzamel AO Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De toezegging is overgedragen aan het Ministerie van OCW.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe, zodra er meer bekend is, te informeren over het verlengen van de algemene maatregel van rijksbestuur voor Sint-Maarten in verband met de gevangenissen.

Kamerdebat 08-11-2017 Begroting Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 juni 2018 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 31 568, nr. 200)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe het schriftelijk inzichtelijk maken van de asielprocedure op Aruba, Bonaire en Curaçao en dit de Tweede Kamer toe te sturen.

Kamerdebat 17-05-2017 Venezuela

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per geïnformeerd (TK 2016–2017, 29 653, nr. 33)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe de werkwijze van de Kustwacht bij het detecteren van illegalen en de verdere afhandeling hiervan de Tweede Kamer toe te sturen.

Kamerdebat 17-05-2017 Venezuela

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per geïnformeerd (TK 2016–2017, 29 653, nr. 33)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe de aanpak van het illegaal gokken aan de orde te stellen bij gesprekken met de regeringen van Curaçao en Sint Maarten. De Kamer zal hierover teruggekoppeld worden.

Kamerdebat 13-10-2016 Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

Afgedaan. De Minister van BZK heeft op 20 september 2017 de Tweede Kamer per brief geïnformeerd (2017D26049).

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over de procedure om te komen tot vervulling van de vacature van Rijksvertegenwoordiger.

Brief d.d. 30 augustus 2017

De termijn van aanstelling van de Rijksvertegenwoordiger

Afgedaan. De Minister van BZK heeft de toezegging mondeling afgedaan tijdens het Verzamel Algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 21 september 2017.

De Staatssecretaris van SZW en de Minister van BZK zeggen toe voor het Herfstreces een schriftelijke toelichting te zullen geven op de verschillen en overeenkomsten (de voor- en nadelen) tussen de pensioenstelsels in Europees Nederland en Caribisch Nederland.

Kamerdebat 27-09-2017

Pensioenen en sociaal minimum in Caribisch Nederland

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 oktober 2017 per brief geïnformeerd (TK 2017–2018, 32 043, nr. 388)

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe om over de uitvoeringswet en over de tweede lezing in overleg te treden met de eilandsbesturen (T02358).

Kamerdebat 11-10-2016

Behandeling vaststelling staatskundige positie Bonaire, St Eustatius en Saba in de Grondwet (33 131), Novelle Vastlegging staatskundige positie Bonaire, St Eustatius en Saba in de Grondwet i.v.m. de vorming i.v.m. kiescolleges Eerste Kamer (34 341), Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlandse bij eilandsraadsverkiezingen (33 900)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 juni 2017 per brief geïnformeerd (TK 2016–2017, 34 702, nr. 5)