Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

35000 VI 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 1

18 september 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Dienst Justis en Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 3

Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 4.1 van de Comptabiliteitswet 2016 jo. de artikelen 23 en 91 van de Wet op de rechterlijke organisatie is Onze Minister voor Rechtsbescherming niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, De Minister van Justitie en Veiligheid,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.729.406

12.738.059

1.600.564

         
 

beleidsartikelen

     

31

Politie

6.032.749

6.041.402

500

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.497.644

1.497.644

181.992

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

729.731

729.731

1.200.408

34

Straffen en beschermen

2.686.793

2.686.793

97.740

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

271.971

271.971

2.000

37

Migratie

1.063.580

1.063.580

96.800

         
 

niet-beleidsartikelen

     

91

Apparaat kerndepartement

434.493

434.493

21.124

92

Nog onverdeeld

9.394

9.394

0

93

Geheim

3.051

3.051

0

Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 (x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

saldo baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.155.063

2.155.063

0

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

370.508

370.508

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

140.287

140.287

0

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

77.483

77.483

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

41.250

41.250

0

       

Totaal

2.784.591

2.784.591

0

Naam baten-lastenagentschap

totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

44.535

10.000

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

24.200

10.800

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

6.923

2.971

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

10.613

6.763

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

0

0

     

Totaal

86.271

30.534

Uitgaven begroting Justitie en Veiligheid 2019
Ontvangsten begroting Justitie en Veiligheid 2019