Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen. De Tweede Kamer is op 22 juni 2018 geïnformeerd over de capaciteitsmaatregelen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen als gevolg van de aanhoudende leegstand.

Om een impuls te geven aan het in het Regeerakkoord gevraagde «solide personeelsbeleid», zijn de vakbonden, de Centrale Ondernemingsraad en de Hoofddirecteur van DJI tot een convenant gekomen met de titel «Werken aan een solide personeelsbeleid». In deze begroting is rekening gehouden met deze capaciteitsmaatregelen en de meerjarige kosten die gepaard gaan met het personeelsconvenant.

Tabel 5.1.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Baten

             

Omzet moederdepartement

2.029.990

1.960.397

2.097.986

2.000.807

1.993.845

1.966.034

1.964.989

Omzet overige departementen

5.667

0

0

0

0

0

0

Omzet derden

76.215

84.216

57.077

58.652

57.258

57.896

57.568

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

10.780

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

19.385

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

2.142.037

2.044.613

2.155.063

2.059.459

2.051.103

2.023.930

2.022.557

               

Lasten

             

Apparaatskosten

1.104.371

1.100.073

1.136.651

1.098.292

1.100.417

1.079.949

1.083.093

– Personele kosten

992.911

959.160

1.016.882

977.879

980.072

960.596

964.741

– waarvan eigen personeel

853.770

830.412

888.632

853.114

862.129

842.284

847.225

– waarvan externe inhuur

103.410

103.000

103.000

103.000

103.000

103.000

103.000

– waarvan overige personele kosten

35.731

25.748

25.250

21.765

14.943

15.312

14.516

Materiële kosten

111.460

140.913

119.768

120.413

120.345

119.352

118.352

– waarvan ICT

38.471

52.709

39.396

39.396

39.396

39.396

39.396

– waarvan bijdrage aan SSO's

27.988

33.017

34.265

35.069

36.069

35.069

34.069

– waarvan overige materiele kosten

45.001

55.187

46.107

45.948

44.880

44.887

44.887

Materiele programmakosten

931.350

895.623

893.760

897.639

897.999

896.303

894.899

Rentelasten

501

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

19.763

13.875

19.649

18.705

17.376

16.119

15.532

– immaterieel

4.081

5.251

4.527

4.282

4.083

3.913

3.807

– materieel

15.682

8.625

15.123

14.422

13.293

12.206

11.726

Overige kosten

72.076

35.042

105.003

44.824

35.311

31.560

29.033

– dotaties aan voorzieningen

66.476

35.042

86.188

27.577

21.200

21.525

21.525

– bijzondere lasten

5.600

0

18.815

17.247

14.111

10.035

7.508

Totaal lasten

2.128.061

2.044.613

2.155.063

2.059.459

2.051.103

2.023.930

2.022.557

               

Saldo van baten en lasten

13.976

0

0

0

0

0

0

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is gebaseerd op de geldende kostprijzen en de opgenomen productieaantallen (zie onderdeel doelmatigheidsindicatoren). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de omzet moederdepartement. Daarnaast ontvangt DJI een bijdrage voor de capaciteit op Caribisch Nederland.

Onder de omzet moederdepartement is verder ook de ondersteunende dienstverlening aan overige JenV-onderdelen zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de Immigratie- en Naturalisatie Dienst opgenomen.

Tabel 5.1.2 Overzicht omzet moederdepartement (x € 1 mln.)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Subtotaal volgens p*q (tabel 01.7)

1.864,2

1.918,0

1.859,2

1.852,0

1.854,5

1.856,2

Capaciteit Caribisch Nederland (BES)

9,6

10,0

10,1

10,1

10,1

10,1

Vreemdelingencapaciteit (COA en bestuursrechtelijk)

10,4

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Reservering Van Werk Naar Werk (VWNW) Masterplan DJI

12,4

12,1

6,4

Interne dienstverlening JenV

20

20

20

20

20

20

Vreemdelingenvervoer

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

Voorcalculatorische Onderbezettingskorting

– 32,7

– 11,7

– 5,0

– 4,9

– 4,9

– 4,9

Substantieel Bezwarende Functies (SBF)

36,4

31,9

29,5

35,8

36,5

36,5

Solide personeelsbeleid

25,0

25,0

25,0

Bijdrage moederdepartement frictiekosten

73,8

20,5

14,1

10,0

7,5

Overig

31,6

2,4

18,7

25,3

23,4

23,2

Totaal omzet moederdepartement

1.960,4

2.098,0

2.000,8

1.993,8

1.966,0

1.965,0

Omzet derden

De omzet derden is opgebouwd uit de volgende componenten:

  • •  Arbeid: De (bruto-) opbrengsten uit de (als regimeactiviteit) verrichte arbeid zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt voor derden. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen marktprijzen.
  • •  Verdrag Noorwegen: betreft inzet van capaciteit t.b.v. Noorse gedetineerden, waarvan het convenant is afgelopen per 1 september 2018.
  • •  Overig: o.a. de externe dienstverlening (onder andere bijzondere bijstand en ondersteuning), de exploitatievergoeding voor de VN-bewaring en het Internationaal Strafhof en de opbrengst ESF-subsidies.
Tabel 5.1.3 Overzicht omzet derden (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Arbeid

17.971

11.750

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Verdrag Noorwegen

26.750

17.503

0

0

0

0

0

Overige ontvangsten

31.494

54.963

37.077

38.652

37.258

37.896

37.568

Totaal omzet derden

76.215

84.216

57.077

58.652

57.258

57.896

57.568

Lasten

Personele kosten

De totale personele kosten van het ambtelijk personeel DJI bestaat uit de kosten van ambtelijk personeel op basis van gemiddelde loonsom zoals gepresenteerd in tabel 5.1.4, aangevuld met de overige personeelskosten (reiskosten woon-werkverkeer en overige personeel gerelateerde kosten). Verder bestaat de post overige personeelskosten voornamelijk uit de reserveringen voor Substantieel Bezwarende Functies (SBF) en flankerend beleid.

Tabel 5.1.4 Kosten ambtelijk personeel (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Eigen personeel

             

kosten

853.770

830.412

888.632

853.114

862.129

842.284

847.225

aantal fte

13.834

13.627

13.617

13.470

13.510

13.554

13.594

               

Externe inhuur

             

kosten

103.410

103.000

103.000

103.000

103.000

103.000

103.000

               

Overige personeelskosten

35.731

25.748

25.250

21.765

14.943

15.312

14.516

               

Totale kosten

992.911

959.160

1.016.882

977.879

980.072

960.596

964.741

Materiële kosten

Onder deze post zijn de materiële kosten opgenomen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van DJI. Dit betreft met name exploitatiekosten, bureaukosten en ICT-kosten. Verder vallen onder deze post ook de bijdragen aan verschillende Rijksdiensten (shared service organisaties) voor onder andere de huisvesting van het hoofdkantoor DJI, landelijke (ondersteunende) diensten en diverse interne diensten (shared service center) van DJI.

Als onderdeel van de post materiële kosten zijn ook de materiële programmakosten opgenomen die samenhangen met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen.

Tabel 5.1.5 Materiële programmakosten (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Inkoop forensische zorg

594.336

545.771

558.207

550.287

550.288

550.288

550.288

Gebruiksvergoedingen RVB

96.274

102.191

92.085

97.552

99.525

108.846

108.523

Kosten Justitieel Ingeslotenen (Rijksinrichtingen)

79.637

72.420

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Overige huisvestingskosten

75.179

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Financiering particuliere Jeugdinrichtingen

53.895

61.865

58.874

59.205

58.606

58.606

58.596

Overige exploitatiekosten

15.414

37.009

33.217

39.217

38.201

27.184

26.113

Materiele kosten arbeid justitiabelen

13.535

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Overige subsidies

3.080

1.367

1.378

1.378

1.378

1.378

1.378

Totaal

931.350

895.623

893.760

897.639

897.999

896.303

894.899

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Overige kosten

De jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op dotaties in het kader van de kosten substantieel bezwarende functies (SBF) en kosten verband houdend met Van Werk Naar Werk (VWNW) in het kader van de reductie van personeel als gevolg van het Masterplan DJI.

De bijzondere lasten betreffen voornamelijk de kosten die samenhangen met de frictiekosten als gevolg van capaciteitsmaatregelen en kosten die samenhangen met het personeelsconvenant.

Tabel 5.1.6 Kasstroomoverzicht (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

365.488

333.362

205.177

172.542

188.257

169.322

164.287

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

2.688.569

2.044.613

2.155.063

2.059.459

2.051.103

2.023.930

2.022.557

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 2.619.129

– 2.054.613

– 2.153.163

– 2.009.209

– 2.036.503

– 2.020.430

– 2.007.557

2

Totaal operationele kasstroom

69.440

– 100.250

1.900

50.250

14.600

3.500

15.000

–/– totaal investeringen

– 17.274

– 19.535

– 19.535

– 19.535

– 18.535

– 18.535

– 18.535

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

54.913

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

3

Totaal investeringsstroom

37.639

– 9.535

– 9.535

– 9.535

– 8.535

– 8.535

– 8.535

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 111.030

– 18.400

– 25.000

– 25.000

– 25.000

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

–/– aflossingen op leningen

– 28.175

+/+ beroep op leenfaciliteit

4

Totaal financieringskasstroom

– 139.205

– 18.400

– 25.000

– 25.000

– 25.000

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

333.362

205.177

172.542

188.257

169.322

164.287

170.752

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

In het kasstroomoverzicht zijn financieringsafspraken met het moederdepartement verwerkt.

Investeringskasstroom

Het betreffen hier de voorgenomen investeringen die worden gepleegd in de materiële vaste activa. In hoofdzaak betreft het investeringen in inventaris en computer hard- en software.

Financieringskasstroom

In 2017 heeft een aanpassing plaats gevonden van het eigen vermogen van DJI van € 111 mln. vanwege overschrijding van het maximum van 5% en ten behoeve van oplossing van departementale budgettaire problematiek. In 2018 zal tevens € 18,4 mln. van het eigen vermogen ten behoeve van oplossen van departementale budgettaire problematiek worden ingezet.

Doelmatigheid

Tabel 5.1.7 Overzicht Doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie

Begroting

         
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Saldo baten en lasten als % totale baten

0,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

               

Direct inzetbare intramurale sanctiecapaciteit

             

– strafrechtelijke sanctiecapaciteit

9.591

9.603

8.894

8.630

8.701

8.772

8.843

– inbewaringgestelden op politiebureaus

20

20

20

20

20

20

20

– capaciteit ten behoeve van internationale tribunalen

96

96

96

96

96

96

96

– verhuurde capaciteit (Noorwegen)

272

183

0

0

0

0

0

Gemiddelde prijs per plaats per dag

244

260

265

270

269

268

267

Omzet (x € 1 mln.)

864,2

922,1

871,8

861,9

865,2

869,3

873,3

               

Reservecapaciteit intramurale sanctiecapaciteit

538

611

583

554

558

562

566

Gemiddelde prijs per plaats per dag

85

86

87

88

88

88

89

Omzet (x € 1 mln.)

17,0

19,2

18,5

17,7

17,9

18,0

18,3

               

In stand te houden intramurale sanctiecapaciteit

1.000

1.547

1.603

1.603

1.528

1.549

1.474

Gemiddelde prijs per plaats per dag

30

30

31

31

31

31

30

Omzet (x € 1 mln.)

10,8

17,1

18,2

18,0

17,1

17,3

16,4

               

Extramurale sanctiecapaciteit (penitentiair programma met of zonder elektronisch toezicht)

441

450

450

450

375

300

225

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

70

65

64

64

63

63

63

Omzet (x € 1 mln.)

11,3

10,7

10,5

10,4

8,7

6,9

5,2

               

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg (PPC’s)

632

630

630

620

620

620

620

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

517

533

529

529

528

528

527

Omzet (x € 1 mln.)

116,3

122,6

121,6

119,7

119,4

119,4

119,3

               

Forensische zorg

             

– Rijksinrichtingen forensisch psychiatrische zorg

200

175

175

175

175

175

175

– Tbs-capaciteit bij particuliere instellingen

1.196

1.220

1.152

1.054

1.054

1.054

1.054

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

564

585

585

588

588

588

588

Omzet (x € 1 mln.)

273,0

297,9

283,3

263,9

263,7

263,6

263,6

               

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ instellingen

             

– Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader

2.460

2.387

2.395

2.079

2.079

2.079

2.079

– Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

142

162

162

162

162

162

162

Gem. prijs per plaats per dag (x € 1)

309

312

322

335

326

326

326

Omzet (x € 1 mln.)

293,5

290,2

300,1

273,7

266,5

266,5

266,5

               

– Inkoop ambulante forensische zorg

84,7

88,5

88,5

88,5

88,5

88,5

88,5

               

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

             

Direct inzetbare capaciteit:

             

– vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)

61

61

63

64

64

64

64

– vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)

691

696

584

546

546

546

546

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

263

268

295

310

309

309

308

Omzet (x € 1 mln.)

72,2

74,1

69,7

69,0

68,7

68,7

68,6

               

Reservecapaciteit vreemdelingen

176

176

70

35

35

35

35

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

104

95

98

102

102

102

102

Omzet (x € 1 mln.)

6,7

6,1

2,5

1,3

1,3

1,3

1,3

               

In stand te houden capaciteit vreemdelingen

0

0

216

288

288

288

288

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

0

0

46

46

46

46

46

Omzet (x € 1 mln.)

0,0

0,0

3,6

4,8

4,8

4,9

4,9

               

Direct inzetbare jeugdcapaciteit

             

– Rijksjeugdinrichtingen

255

255

255

255

255

255

255

– particuliere jeugdinrichtingen

250

262

262

262

262

262

262

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

584

635

647

649

648

648

649

Omzet (x € 1 mln.)

108,0

119,9

122,0

122,4

122,3

122,2

122,5

               

Reservecapaciteit jeugd

104

92

92

92

92

92

92

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

89

89

90

91

91

91

91

Omzet (x € 1 mln.)

3,0

3,0

3,0

3,1

3,1

3,1

3,1

               

In stand te houden jeugdplaatsen

144

144

144

144

144

144

144

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

55

89

90

91

91

91

91

Omzet (x € 1 mln.)

2,9

4,7

4,7

4,8

4,8

4,8

4,8

Toelichting

Vanaf 1-4-2019 sluit DJI 1.500 operationele en reserve plaatsen. Van de 1.500 plaatsen gaan 288 plaatsen vreemdelingenbewaring naar «In stand te houden capaciteit», bij gevangeniswezen 56 plaatsen. De overige celplaatsen worden volledig afgestoten door sluiting en afstoot van PI Zwaag, locatie Zoetermeer van PI Haaglanden en PI Almere. Vanaf 2021 is rekening gehouden met de voorgenomen aanpassing van voorlopige invrijheidsstelling (vi). Deze aanpassing betekent dat vanaf 2021 extra intramurale plaatsen nodig zijn, door een verschuiving van «In stand te houden capaciteit» naar direct inzetbare capaciteit.

Ten opzichte van de begroting 2018 stijgen de kosten voornamelijk als gevolg van loonindexatie.

De prijzen voor o.a. direct inzetbare intramurale sanctiecapaciteit en direct inzetbare capaciteit vreemdelingenbewaring en uitzetcentra stijgen na 2018 als gevolg van capaciteitsmaatregelen, omdat een deel van de kosten over minder plaatsen verdeeld worden. Daarnaast blijven er in de onderliggende productmix naar verhouding meer zwaardere regimes over, wat ook leidt tot een gemiddeld hogere prijs.

Per 2018 wordt er een correctie toegepast op het aantal capaciteitsplaatsen «In stand te houden intramurale sanctiecapaciteit». De begroting wordt hiermee in lijn gebracht met de fysieke situatie.