Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

5.3. Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen.

Tabel 5.3.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1.000)
 

Realisatie

2017

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Baten

             

Omzet moederdepartement

118.063

125.098

127.282

127.790

128.104

128.104

128.104

Omzet overige departementen

768

502

542

542

542

542

542

Omzet derden

12.248

9.717

12.464

12.463

12.463

12.463

12.463

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

1.426

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

132.505

135.317

140.287

140.794

141.108

141.108

141.108

               

Lasten

             

Apparaatskosten

114.112

119.251

125.001

125.235

125.584

126.149

126.836

– personele kosten

89.413

89.439

92.885

92.207

92.249

92.249

92.234

Waarvan eigen personeel

55.034

55.778

62.609

62.621

62.628

62.628

62.628

Waarvan externe inhuur

30.814

31.423

28.038

27.348

27.383

27.383

27.368

Waarvan overige personele kosten

3.565

2.238

2.238

2.238

2.238

2.238

2.238

– materiële kosten

24.699

29.812

32.116

33.027

33.335

33.900

34.602

Waarvan apparaat ICT

5.970

9.093

7.850

7.850

7.850

7.850

7.850

Waarvan bijdrage aan SSO's

7.000

6.025

7.115

7.115

7.115

7.115

7.115

Waarvan overige materiele kosten

11.729

14.694

17.151

18.062

18.370

18.935

19.637

Gerechtskosten

9.190

10.056

10.566

10.574

10.579

10.579

10.578

Rentelasten

155

57

57

57

57

57

57

Afschrijvingskosten

3.799

5.952

4.662

4.928

4.887

4.323

3.636

– immaterieel

3.310

550

649

649

649

649

649

– materieel

489

5.402

4.013

4.279

4.239

3.674

2.987

Overige lasten

401

0

0

0

0

0

0

– dotaties aan voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

401

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

127.657

135.317

140.287

140.794

141.108

141.108

141.108

               

Saldo baten en lasten

4.848

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de Meerjarige begroting van baten en lasten

Omzet moederdepartement

Voor een aantal producten krijgt het CJIB een bijdrage van JenV. Zie onderstaande tabel voor een nadere uitsplitsing voor 2019:

Tabel 5.3.2 Onderbouwing omzet Moederdepartement
 

Prijs

hoeveelheid

omzet

 

(x € 1,–)

(stuks)

(x € 1.000)

Transacties

557,07

6.300

3.510

Vrijheidsstraffen

199,42

20.778

4.144

Taakstraffen

119,25

38.590

4.602

Schadevergoedingsmaatregelen

583,36

14.355

8.374

Ontnemingsmaatregelen

5.304,49

1.736

9.209

Voorwaardelijke invrijheidsstelling

354,16

1.250

443

Toezicht

54,29

15.000

814

Jeugdreclassering

66,17

6.000

397

Geldboetes

9,00

9.229.711

83.067

Overig

   

12.722

totaal

   

127.282

Omzet overige departementen

Dit betreft de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes.

Tabel 5.3.3 Onderbouwing omzet overige departementen

Opdrachtgever

Q

departement

bedrag

(x € 1.000)

Inspectie SZW

2.900

SZW

82

Agentschap Telecom

300

EZK

9

RVO

1.250

EZK

36

Inspectie Leefomgeving en Transport

2.000

I&W

57

NVWA

11.550

LNV

328

DUO

600

OCW

17

IGZ

350

VWS

10

Belastingdienst

100

FIN

3

Totaal

19.050

 

542

Omzet derden

In deze post zijn de baten opgenomen voor de taken die het CJIB uitvoert ten behoeve van het Centraal Administratie Kantoor en de Huurcommissie.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een overzicht van het aantal fte’s en de loonskosten daarvan. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel aan te trekken. Deze kosten zijn onder Externe inhuur opgenomen. Hieronder is ook de inhuur van bijvoorbeeld (automatiserings)deskundigen ten behoeve van projecten opgenomen.

Tabel 5.3.4 Personele kosten (x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Formatie

1.063

1.115

1.159

1.159

1.159

1.159

1.159

– ambtelijk

877

896

940

940

940

940

940

– niet-ambtelijk

186

219

219

219

219

219

219

               

– Eigen personeel

             

kosten

55.034

55.772

62.603

62.615

62.622

62.622

62.622

               

– Externe inhuur

             

kosten

30.814

31.423

28.038

27.348

27.383

27.383

27.368

               

– Post-actief personeel

             

kosten

6

6

6

6

6

6

6

aantal fte

1

1

1

1

1

1

1

               

– Overige P-kosten

3.559

2.238

2.238

2.238

2.238

2.238

2.238

               

Totale kosten

89.413

89.439

92.885

92.207

92.249

92.249

92.234

De toename van het aantal fte houdt vooral verband met het vergroten van de interne ontwikkelcapaciteit. Als gevolg hiervan dalen de kosten van inhuur automatiseringsdeskundigen.

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen.

Gerechtskosten

Dit betreffen onder meer de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject, zowel met betrekking tot de inning van de OM-producten (€ 4,9 mln.) als de inning voor andere opdrachtgevers buiten het domein van Justitie en Veiligheid (€ 5,7 mln.).

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente voor 2019 over de stand van de leningen bedraagt 0,92%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Dotaties aan voorzieningen

Op de balans van het CJIB staat momenteel een reorganisatievoorziening. In het kader van de organisatieverandering per 1-1-2014 is een mobiliteitsplan opgesteld dat een breed pakket aan voorzieningen biedt om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen. Voor de financiering hiervan is in 2013 een reorganisatievoorziening getroffen. De omvang van deze voorziening bedraagt op 1-1-2018 € 0,9 mln.. Naar verwachting vindt de uitputting van de reorganisatievoorziening voor een bedrag van € 0,7 mln. plaats in 2018 en voor € 0,2 mln. in 2019.

Dotaties aan de voorziening zijn niet voorzien.

Tabel 5.3.5 Kasstroomoverzicht (x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + stand depositorekeningen

40.773

35.443

38.984

39.694

40.028

40.800

42.374

                 
 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom

135.879

135.317

140.287

140.794

141.108

141.108

141.108

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom

– 134.372

– 129.364

– 135.625

– 135.867

– 136.221

– 136.785

– 137.472

2.

Totaal operationele kasstroom

1.507

5.953

4.662

4.928

4.887

4.323

3.636

                 
 

Totaal investeringen (–/–)

– 4.119

– 6.587

– 2.971

– 1.882

– 3.795

– 5.119

– 2.704

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

12.711

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

8.592

– 6.587

– 2.971

– 1.882

– 3.795

– 5.119

– 2.704

                 
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

– 1.568

 

0

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

0

 

Aflossing op leningen (–/–)

– 17.306

– 2.412

– 3.952

– 4.593

– 4.116

– 2.749

– 1.293

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

3.445

6.587

2.971

1.882

3.795

5.119

2.704

4.

Totaal financieringskasstroom

– 15.429

4.175

– 981

– 2.711

– 321

2.370

1.411

                 

5.

Rekening Courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (= 1+2+3+4)

35.443

38.984

39.694

40.028

40.800

42.374

44.717

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Voor 2019 zijn de volgende investeringen gepland:

Tabel 5.3.6 Investeringen

Investeringen

bedrag

termijn

– hardware

2.446.000

3 resp. 5 jaar

– software

350.000

3 resp. 5 jaar

– installaties

40.000

5 jaar

– meubels + stoffering

135.000

10 jaar

 

2.971.000

 

Bovenstaande investeringen zullen door middel van een beroep op de Leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën worden gefinancierd.

Doelmatigheid

Tabel 5.3.7 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Realisatie

Begroting

         
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

CJIB-totaal:

             

FTE-totaal (ambtelijk)

877

896

940

940

940

940

940

               

Saldo van baten en lasten in %

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

               

Geldboetes

             

Aantal

9.726.365

9.383.888

9.229.711

9.342.894

9.365.539

9.358.478

9.355.193

Kostprijs (x € 1)

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Omzet (p*q)

87.537.285

84.454.990

83.067.399

84.086.050

84.289.847

84.226.305

84.196.736

% geïnde zaken binnen 1 jaar

93,2

91,6

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

               

Transacties

             

Aantal

6.098

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

Kostprijs (x € 1)

31,47

31,47

557,07

544,33

544,56

544,57

544,58

Omzet (p*q)

191.904

198.261

3.509.559

3.429.286

3.430.707

3.430.805

3.430.850

% geïnde zaken binnen 1 jaar

60,9

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

               
Vrijheidsstraffen1
             

Aantal

21.516

19.574

20.778

20.721

20.664

20.664

20.664

Kostprijs (x € 1)

108,81

255,82

199,42

196,25

196,88

196,88

196,89

Omzet (p*q)

2.341.168

5.007.419

4.143.632

4.066.476

4.068.227

4.068.381

4.068.452

               

Taakstraffen

             

Aantal

36.347

36.600

38.590

38.581

38.569

38.569

38.569

Kostprijs (x € 1)

76,21

130,31

119,25

117,80

117,98

117,99

118,00

Omzet (p*q)

2.769.923

4.769.288

4.601.703

4.544.668

4.550.399

4.550.792

4.550.974

               

Schadevergoedingsmaatregelen

             

Aantal

13.332

14.765

14.355

14.617

14.874

14.874

14.874

Kostprijs (x € 1)

415,74

668,58

583,36

575,70

569,98

570,05

570,09

Omzet (p*q)

5.542.670

9.871.646

8.374.142

8.415.021

8.477.845

8.478.952

8.479.463

% afgedane zaken binnen 3 jaar

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

               

Ontnemingsmaatregelen

             

Aantal

1.483

2.116

1.736

1.792

1.846

1.846

1.846

Kostprijs (x € 1)

3.889,33

4.905,54

5.304,49

5.153,53

5.026,50

5.027,15

5.027,45

Omzet (p*q)

5.767.869

10.380.128

9.208.595

9.235.128

9.278.923

9.280.116

9.280.667

% afgedane A-zaken binnen 5 jaar

71,4

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

% afgedane B-zaken binnen 10 jaar

65,9

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

               

voorwaardelijke invrijheidstelling

             

Aantal

881

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

Kostprijs (x € 1)

421,90

327,25

354,16

354,16

354,15

354,15

354,15

Omzet

371.690

409.068

442.704

442.696

442.688

442.688

442.688

               

Routeren Toezicht

             

Aantal

17.149

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Kostprijs (x € 1)

44,14

35,34

54,29

54,29

54,29

54,29

54,29

Omzet

756.915

530.123

814.377

814.355

814.334

814.334

814.334

               

Jeugdreclassering

             

Aantal

5.258

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Kostprijs (x € 1)

82,09

50,66

66,17

66,17

66,17

66,17

66,17

Omzet

431.609

303.986

397.022

397.013

397.004

397.004

397.004

               

Bestuurlijke boetes

             

Aantal

15.872

15.000

19.050

19.050

19.050

19.050

19.050

Tarief (x € 1)

33,75

33,86

28,44

28,44

28,44

28,44

28,44

Omzet (p*q)

535.641

507.891

541.772

541.772

541.772

541.772

541.772

               

Overheidsincasso

             

Omzet

10.674.656

12.424.001

12.463.611

12.463.611

12.463.611

12.463.611

12.463.611

               

Omzet-diversen/input

             

Omzet

15.583.670

6.460.200

12.722.484

12.357.925

12.352.642

12.413.240

12.441.450

               

Totaal

132.505.000

135.317.000

140.287.000

140.794.000

141.108.000

141.108.000

141.108.000

Noot 1: Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

Het algehele kostenniveau van het CJIB is gestegen door onder andere een CAO-verhoging, de toename van het persoonsgericht incasseren en digitalisering. Hierdoor zijn de kostprijzen van vrijwel alle producten toegenomen.

Doordat de beoogde uitfasering van de Transactie niet zal plaatsvinden, heeft het CJIB voor dit product de integrale kostprijs berekend. Tot 2018 werd op basis van een vast tarief van € 31,47 per product afgerekend.