Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

5.4. Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.3 «Opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

Tabel 5.4.1 Meerjarige begroting van baten en lasten (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Baten

             

Omzet moederdepartement

70.785

70.727

72.311

70.230

70.636

70.626

70.632

Omzet overige departementen

172

500

150

150

150

150

150

Omzet derden

5.234

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Rentebaten

22

22

22

22

22

22

Vrijval voorzieningen

661

           

Bijzondere baten

174

           

Totaal baten

77.026

75.249

77.483

75.402

75.808

75.798

75.804

               

Lasten

             

Apparaatskosten

57.709

48.339

53.533

52.452

52.858

52.848

52.854

Personele kosten

51.479

44.800

47.033

45.952

46.358

46.348

46.354

waarvan eigen personeel

42.333

42.200

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

waarvan externe inhuur

9.192

2.600

3.033

1.952

2.358

2.348

2.354

waarvan overige personele kosten

– 46

           

Materiële kosten

6.230

3.539

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

waarvan apparaat ICT

3.039

2.000

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

waarvan bijdrage aan SSO’s

405

539

400

400

400

400

400

waarvan overige materiële kosten

2.786

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Rentelasten

58

200

100

100

100

100

100

Afschrijvingskosten

3.551

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

Materieel

3.551

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

Immaterieel

             

Laboratoriumkosten

16.164

22.860

20.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Overige kosten

1.179

           

Dotaties voorzieningen

316

           

Bijzondere lasten

863

           

Totaal lasten

78.661

75.249

77.483

75.402

75.808

75.798

75.804

               

Saldo van baten en lasten

– 1.635

0

0

0

0

0

0

Toelichting meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

Naast de bijdrage van JenV zijn hier ook de andere betaalde opdrachten van verschillende partijen binnen de justitiële keten opgenomen.

In onderstaande tabel wordt een PxQ-onderbouwing gegeven van de omzet moederdepartement voor het jaar 2018.

Dit is exclusief € 3 mln. die in de omzet is opgenomen voor de One Stop Shop (OSS), onderzoek dat uitbesteed wordt aan particuliere laboratoria. Dit leidt niet tot productie bij het NFI en is niet in onderstaande tabel meegerekend.

Tabel 5.4.2 PxQ-onderbouwing omzet moederdepartement 2018
 

Lab-uren

K3-uren (onderwijs en kennis)

DNA databank

Totaal

P (x € 1,–)

158

158

   

Q (stuks)

405.449

25.000

   

PxQ (x € 1.000)

64.061

3.950

1.300

69.311

Omzet derden

Omzet derden is opgebouwd uit diverse inkomsten. Een deel daarvan heeft betrekking op (met name ad hoc) onderzoeken die tegen betaling wordt verricht voor verschillende overheden buiten de justitiële keten.

Rentebaten

De rentebaten betreffen de rente van deposito’s bij het Ministerie van Financiën.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. Omdat in eerdere jaren een voorziening voor wachtgeld en een voorziening voor personele verplichtingen reorganisatie is gevormd, zijn er geen kosten opgenomen voor postactief personeel en personeel VWNW.

Tabel 5.4.3 Lasten personele kosten (x € 1.000)
 

Realisatie

Begroting

         
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Eigen personeel

             

Kosten

42.333

42.200

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

Aantal fte's

523

531

532

532

532

532

532

               

Externe inhuur

             

Kosten

9.192

2.600

3.033

1.952

2.358

2.348

2.354

Aantal fte's

77

26

25

16

20

20

20

               

Postactief personeel

             

Dotatie voorziening post

actief personeel

20

           

Aantal fte's

 

5

         

Overige personele kosten

– 66

           

Totale kosten (€)

51.479

44.800

47.033

45.952

46.358

46.348

46.354

Materiële kosten

Het totaal aan materiële kosten betreft een samenstel van diverse kostenposten zoals reis- en verblijfkosten, bureaukosten, documentatiekosten etc.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit de leningen die nodig zijn voor de aanschaf van de materiële vaste activa.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn met dezelfde afschrijvingstermijnen als voorgaande jaren. Het NFI hanteert een grens van € 2.000 bij het activeren van investeringen.

Laboratoriumkosten

Het totaal aan laboratoriumkosten betreft het samenstel van onderhoudskosten laboratoriumapparatuur, aanschaf van zaken die op het lab worden verbruikt (b.v. chemicaliën, gassen), aanschaf van werkkleding etc..

Tabel 5.4.4 Kasstroomoverzicht (x € 1.000)
   

Realisatie

Begroting

         
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

12.440

6.791

3.791

3.791

3.791

3.791

3.791

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

74.698

77.572

77.461

75.380

75.786

75.776

75.782

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 75.083

73.722

73.611

71.530

71.936

71.926

71.932

2

Totaal operationele kasstroom

– 385

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

3.850

 

–/– totaal investeringen

– 2.583

– 3.000

– 6.763

– 4.705

– 4.295

– 3.137

– 2.447

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

143

           

3

Totaal investeringsstroom

– 2.440

– 3.000

– 6.763

– 4.705

– 4.295

– 3.137

– 2.447

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 1.036

           
 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

             
 

–/– aflossingen op leningen

– 1.788

– 3.850

– 3.850

– 3.850

– 3.850

– 3.850

– 3.850

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

   

6.763

4.705

4.295

3.137

2.447

4

Totaal financieringskasstroom

– 2.824

– 3.850

2.913

855

445

– 713

– 1.403

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

6.791

3.791

3.791

3.791

3.791

3.791

3.791

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringsstroom bestaat grotendeels uit vervangingsinvesteringen als gevolg van volledig afgeschreven activa (met name laboratoriumapparatuur).

Doelmatigheid

Tabel 5.4.5 Doelmatigheidsindicatoren
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kerntaak 1 zaaksonderzoek

             

Declarabele uren

 

325.000

329.000

320.000

321.000

321.000

321.000

Indicatief uurtarief (€)

 

155

158

158

158

158

158

Omzet (x € 1.000)

 

50.374

51.960

50.482

50.771

50.764

50.768

               

Kerntaak 2 research

             

Declarabele uren

 

105.000

106.500

103.500

104.000

104.000

104.000

Indicatief uurtarief (€)

 

155

158

158

158

158

158

Omzet (x € 1.000)

 

16.318

16.832

16.353

16.447

16.445

16.446

               

Kerntaak 3 onderwijs en kennis

             

Declarabele uren

 

27.500

27.800

27.000

27.200

27.200

27.200

Indicatief uurtarief (€)

 

155

158

158

158

158

158

Omzet (x € 1.000)

 

4.257

4.391

4.266

4.290

4.290

4.290

               

DNA-databank (x € 1.000)

 

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

               

Omzet moederdepartement (x € 1.000)

 

70.727

72.311

70.230

70.636

70.626

70.632

Omzet overige departementen

 

500

150

150

150

150

150

Omzet derden

 

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

               

Saldo B/L als % van de baten

2,1

0

0

0

0

0

0

Gemiddelde levertijd in kalenderdagen

15

15

15

15

15

15

15

Percentage geleverde producten op tijd

92%

95%

95%

95%

95%

95%

95%