Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

7. WETGEVINGSPROGRAMMA

Titel en Kamerstuknummer

Huidige fase (incl. nummer)

Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB) (Modernisering Strafvordering; VPS) (34 086)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wet forensische zorg (32 398)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken (verschoningsrecht journalisten) (34 032)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging Advocatenwet ter implementatie van aanbevelingen van de Commissie advocatuur en enkele andere wijzigingen (32 382)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32 399)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel uitbreiding disciplinaire maatregelen ZM (33 861)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel affectieschade en de verruiming van de mogelijkheid dat naasten van slachtoffers zich voegen in strafproces (34 257)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (34 432)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging Sv in verband met vastleggen en bewaren kentekengegevens (ANPR) (33 542)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (32 621)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wijziging WIM ivm de uitvoering van wijzigingen van het Statuut van het Internationaal Strafhof (WIM Statuut) (33 866)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel bestrijding cybercrime (computercriminaliteit III) (34 372)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedures (HFW) (34 740)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Voorstel aanpassing bijzondere procedures Sv (34 720)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Uitvoering Verdrag EU-Noorwegen, IJsland inzake overleveringsprocedure (34 365)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Uitvoeringswet verordening vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten (34 803)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsel en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen (34 795)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Aanpassingswet AVG/UAVG (34 939)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wetsvoorstel ter implementatie richtlijn Leesgehandicaptenverdrag en ter uitvoering verordening Leesgehandicaptenverdrag (34 912)

90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding

Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32 211)

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I (pre-pack) (HFW) (34 218)

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor de bouw (34 453)

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme (34 746)

80.Eerste Kamer (plenaire) behandeling

Kansspelen op afstand (33 996)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Regeling meerdaadse samenloop (34 126)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (34 471)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34 309)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Novelle Prostitutiewet (33 885)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wet implementatie EU-richtlijn 2016/1148 netwerk- en informatiebeveiliging (34 883)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Implementatie richtlijn dataprotectie (34 889)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wet houdende goedkeuring van het zestiende Protocol bij het EVRM (34 235)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wet Netherlands Commercial Court (34 761)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wijziging Opiumwet ivm verruiming sluitingsbevoegdheid burgemeester (34 763)

70.Eerste Kamer (voorbereiding)

Wijziging van o.a. de Penitentiaire beginselenwet (vervoer, medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen) (33 844)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wetsvoorstel uitvoering motie-Dijksma collectieve schadevergoeding (34 608)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Implementatiewet richtlijn betaaldiensten II (34 813)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34 861)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wetsvoorstel aanpak verkeersovertredingen diplomaten (34 918)

60.Tweede Kamer (plenaire) behandeling

Wetsvoorstel goedkeuring verdrag Rotterdam Rules (34 992)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging BW, Fw e.a. i.v.m. bevoorrechting van vorderingen (22 942)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging van de Luchtvaartwet ivm de uitvoering van een aantal verordeningen inzake de beveiliging van de burgerluchtvaart (34 501)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel uitvoering Rotterdam Rules (34 991)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (34 491)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Aanpassing Wetboek van Strafvordering BES ivm BOB (34 976)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel wijziging WGBO (34 994)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging Wet foetaal weefsel ivm opsporing en vervolging ernstige zedenmisdrijven (34 893)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Herziening wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (dataretentie) (34 537)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34 641)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wet aanpassing nareistermijnen (34 544)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wetsvoorstel identificatie houders aandelen aan toonder (34 930)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Strafbaarstelling binnenbrengen verboden voorwerpen in JI's (34 982)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging van de Wet wapens en munitie i.v.m. implementatie wijzigingen Europese Vuurwapenrichtlijn (34 984)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Goedkeuring opzegging Verdrag recht van toepassing op huwelijksvermogensregime (34 798)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Experimenteerwet gesloten coffeeshopketen (34 997)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Wijziging kraamverlof partners (34 967)

50.Tweede Kamer (voorbereiding)

Rijkswet Evaluatie Onderzoeksraad voor veiligheid

40.Raad van State

Wijziging Politiewet 2012 in verband met verruiming screening

40.Raad van State

Implementatie richtlijn 2016/800/EU procedurele rechten minderjarige verdachten

40.Raad van State

Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb

40.Raad van State

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

40.Raad van State

Reparatierijkswet Veiligheid en Justitie

40.Raad van State

Wijziging Wet schadefonds geweldsmisdrijven ivm rechtspersoonlijkheid, vervallen subrogatie en toepassing BES

40.Raad van State

Rijkswet ivm vaststellingsprocedure staatloosheid

40.Raad van State

Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren

40.Raad van State

Wetsvoorstel herziening straftoemeting ernstige verkeersdelicten

40.Raad van State

Wetsvoorstel implementatie EU richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid

40.Raad van State

Wetsvoorstel schrapping beperking aansprakelijkheid wrakopruimingskosten

40.Raad van State

Wijziging regelingen detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling

40.Raad van State

Wetsvoorstel herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

40.Raad van State

Wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf terroristisch gebied

40.Raad van State

Wetsvoorstel finaliteit overboekingen

40.Raad van State

Aanpassingswet Wet verplichte GGZ en WZD

40.Raad van State

Wet staandehouding Dublinclaimanten

40.Raad van State

Wijziging Boek 7 BW (franchiseovereenkomst)

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

Aanpassing Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid, Schepenwet en Consulaire wet i.v.m. normalisering rechtspositie ambtenaren.

30.Voorportaal, onderraad en ministerraad

Wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand (V&J)

20.Consultatie en toetsing

Wijziging Politiewet en de Wet veiligheidsregio’s ivm de landelijke meldkamers

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel wijziging Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (wobka)

20.Consultatie en toetsing

Wijziging Awb en enkele andere wetten i.v.m. het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht

20.Consultatie en toetsing

Boek 5: De rechtsmiddelen (Modernisering Strafvordering; VPS)

20.Consultatie en toetsing

Boek 4: De berechting (Modernisering Strafvordering; VPS)

20.Consultatie en toetsing

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 – Veegwet Terugkeerrichtlijn

20.Consultatie en toetsing

Wijziging Wjsg ivm het kunnen weigeren van een VOG op basis van politiegegevens

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord (HFW)

20.Consultatie en toetsing

Boek 2: Het opsporingsonderzoek (Modernisering Strafvordering; VPS)

20.Consultatie en toetsing

Boek 1: Strafvordering in het algemeen (Modernisering Strafvordering; VPS)

20.Consultatie en toetsing

Boek 3: Buitengerechtelijke afdoeningsvormen en vervolging (Modernisering Strafvordering; VPS)

20.Consultatie en toetsing

Boek 6: Bijzondere procedures (Modernisering Strafvordering; VPS)

20.Consultatie en toetsing

Wet bevordering mediation

20.Consultatie en toetsing

Regels over zoekmiddelen bij urgente persoonsvermissingen waarbij geen sprake is van een verdenking van een strafbaar feit

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel modernisering Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

20.Consultatie en toetsing

Wijziging Wet BIBOB door het openbaar bestuur in verband met de verruiming van de mogelijkheden van bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak tot eigen onderzoek en enige overige wijzigingen

20.Consultatie en toetsing

Experimenteerwet Strafvordering

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel modernisering bewijsrecht

20.Consultatie en toetsing

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

20.Consultatie en toetsing

Wegnemen notariskosten bij keuze algehele gemeenschap van goederen

20.Consultatie en toetsing

Experimenteerwet burgerlijk procesrecht

20.Consultatie en toetsing

Opheffen verpandingsverbod

20.Consultatie en toetsing

Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

20.Consultatie en toetsing

Wijziging in titel 7.10 BW met betrekking tot het ontslagrecht, tijdelijke contracten en payrolling

20.Consultatie en toetsing

Verbetering rechtspositie zzp’ers in fiscaliteit

20.Consultatie en toetsing

Herziening beslag- en executierecht

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten

20.Consultatie en toetsing

Wet verwijzingsportaal bankgegevens

20.Consultatie en toetsing

Wetsvoorstel tot implementatie van het ILO-Verdrag betreffende werk in de visserijsector, Trb. 2011, 152 (fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden voor vissers)

10.Interne voorbereiding

Tweede tranche Forensische zorg (interne rechtspositie forensische patiënten)

10.Interne voorbereiding

Wijziging Sr in verband met ISD bij illegalen

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Loterijwet BES in verband met het herstel van enkele omissies

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen III (HFW)

10.Interne voorbereiding

Wijziging WSv ivm verruiming toezeggingen aan getuigen

10.Interne voorbereiding

Wet rechtspositie leden openbaar ministerie BES

10.Interne voorbereiding

Instellingswet Inspectie Justitie en Veiligheid

10.Interne voorbereiding

Wettelijke regeling schietsport

10.Interne voorbereiding

Wet op de politiële en strafrechtelijke gegevensverwerking

10.Interne voorbereiding

Wet aanpassing benoemingswijze leden Raad voor de rechtspraak

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel thuiskopievergoeding op factuur

10.Interne voorbereiding

Invoeringswet Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijk beslissingen (Modernisering Strafvordering; VPS)

10.Interne voorbereiding

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de modernisering van de zedentitel

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de regulering van het bezit van zware luchtdrukwapens

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren i.v.m. de aanpassing van het overeenstemmingsvereiste in artikel 51 Wrra

10.Interne voorbereiding

Wijziging Wet dieren en WSr o.a. ivm de invoering van het dierenhoudverbod als zelfstandige maatregel

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel harmonisatie rechtspositie jeugdigen in gesloten jeugdinstellingen

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de geautomatiseerde verstrekking en verwerking van gegevens uit het NVIS aan en door het NVIK

10.Interne voorbereiding

Aanpassing bezoldiging bestuurders beursvennootschappen bij overnames

10.Interne voorbereiding

Technische wijziging Advocatenwet

10.Interne voorbereiding

Wet bevordering doelmatigheid van het faillissementsprocesrecht

10.Interne voorbereiding

Wet juridische infrastructuurbijdrage collectieve procedures

10.Interne voorbereiding

Toezicht op bewind over vermogen minderjarigen

10.Interne voorbereiding

Vereenvoudiging procesrecht personen- en familierecht

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel modernisering hoger beroep

10.Interne voorbereiding

Bedenktijd voor beursvennootschappen

10.Interne voorbereiding

Verduidelijking art. 2:20 BW ter bestrijding van radicale antidemocratische organisaties

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel progressief boetestelsel verkeersovertredingen

10.Interne voorbereiding

Wijziging tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf

10.Interne voorbereiding

Transparantie geldstromen naar maatschappelijke organisaties

10.Interne voorbereiding

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

10.Interne voorbereiding

Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de opvang van vertrekplichtigen

10.Interne voorbereiding

Uitvoeringswet Verordening Europees Openbaar Ministerie

10.Interne voorbereiding

Modernisering nationaliteitsrecht (regeringsvoorstel)

10.Interne voorbereiding

Implementatiewet richtlijn bestrijding van EU-fraude

10.Interne voorbereiding

Wijziging loondoorbetaling bij ziekte

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Uitvoeringswet Verdrag biologische wapens in verband met de beveiliging van locaties waar zich hoog risico biologische agentia bevinden

10.Interne voorbereiding

Wet verbetering positie werknemer bij een overgang van onderneming in faillissement

10.Interne voorbereiding

Rijkswet herstel omissies cassatie in belastingzaken Caribische Koninkrijksdelen

10.Interne voorbereiding

Reparatiewet forensische zorg

10.Interne voorbereiding

Herimplementatie kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel

10.Interne voorbereiding

Wijziging van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (minderjarigen)

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel aanscherping maatregelen rijden onder invloed van alcohol

10.Interne voorbereiding

Wijziging Wvps en Pw ivm evaluatie Wvps

10.Interne voorbereiding

Wetsvoorstel uitbreiding nevenvoorzieningen echtscheiding

10.Interne voorbereiding

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht ivm aanpak heling

10.Interne voorbereiding

Wijziging Politiewet 2012 i.v.m. de evaluatie van deze wet

10.Interne voorbereiding

Crisisomstandighedenwet

10.Interne voorbereiding

Wet regulering sekswerk

10.Interne voorbereiding

Wijziging Gemeentewet i.v.m. introductie bevoegdheid burgemeester om een woning, lokaal of erf tijdelijk te sluiten na een beschieting of wapenvondst

10.Interne voorbereiding