Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 8.2. Verdiepingsbijlage

In deze bijlage wordt per artikel de opbouw gegeven van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2018 tot de stand van de ontwerpbegroting 2019. Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die politiek relevant of groter dan € 5 mln. zijn.

31. Politie

Tabel 8.2.1 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 31 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

5.598.229

5.709.070

5.645.710

5.536.637

5.448.218

5.586.427

Mutaties nota van wijziging 2018

100.500

100.500

100.500

100.500

100.000

100.000

Mutaties amendement 2018

200

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

154.010

134.923

133.561

131.214

131.892

134.431

             

Nieuwe mutaties:

           

– Kasschuif inkoop max politie

0

0

0

0

0

– 132.000

– Opvang tijdelijk effect uitstroom politie

0

29.000

19.000

10.000

0

0

– Korting meldkamerorganisatie uit kabinet Rutte I (van vws)

0

0

0

4.500

4.500

4.500

– Exploitatiekosten c2000 (van vws en defensie)

4.090

4.090

10.400

10.400

10.400

10.400

– Politie tranche 2019 RA

0

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

– Politie tranche 2019 RA meldkamer

0

15.200

17.000

17.000

17.000

17.000

– Uitwerkingskader meldkamer

– 15.300

0

29.000

29.000

29.000

29.000

– Computercriminaliteit ÌII

0

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

– Vervanging varende middelen kustwacht (naar defensie)

0

0

0

0

– 2.581

– 2.581

– Diversen

420

– 4.381

– 5.139

– 3.194

– 3.543

– 3.436

             
             

Stand ontwerpbegroting 2019

5.842.149

6.041.402

6.003.032

5.889.057

5.787.886

5.796.741

Verplichtingen

5.832.776

6.032.749

6.002.185

5.889.057

5.787.886

5.796.741

Kasschuif Inkoop Max

Het betreft een technische mutatie. Door middel van deze technische mutatie wordt een deel van de beschikbare dekking binnen het huidige meerjarige begrotingskader verwerkt. Dit om het ritme van betalingen aan het ABP in overeenstemming te brengen met de beschikbare dekking.

Opvang tijdelijke effect uitstroom politie

Voor de jaren 2019–2021 zijn incidenteel extra middelen vrijgemaakt voor de politie om bij de operationele onderdelen gericht in te spelen op de negatieve effecten van de uitstroom van ervaren personeel.

Exploitatiekosten C2000

De bijdrage van het Ministerie van VWS aan het beheer van C2000 wordt vanaf 2018 structureel overgeboekt naar JenV en die van het Ministerie van Defensie vanaf 2020, inclusief het KMar aandeel in het beheer van de meldkamer door de politie.

Politie tranche 2019 RA

In het Regeerakkoord is extra geld uitgetrokken voor politie. Met deze middelen, politie tranche 2019, worden de mogelijkheden van de politie om in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen structureel vergroot door meer politie, het vergroten van de diversiteit in opleiding en het verbeteren van de uitrusting. Daarmee wordt onder andere een bijdrage geleverd aan digitale veiligheid. Er kan hierdoor ook beter worden ingespeeld op de diversiteit binnen en tussen eenheden door te experimenteren met flexibilisering van de organisatie.

Politie tranche 2019 RA Meldkamer

Op basis van het bestedingsplan meldkamer wordt het budget van de meldkamer in 2019 incidenteel met 15,2 mln. en vanaf 2020 structureel met 17 mln. verhoogd uit de extra gelden in het Regeerakkoord voor de politie. Deze middelen worden ingezet voor de vorming en het beheer van de meldkamerorganisatie en de kwaliteitsverbetering die daarmee samenhangt, overeenkomstig de afspraken in het uitwerkingskader meldkamer.

Uitwerkingskader meldkamer

Op basis van het uitwerkingskader meldkamer vindt in 2018 uit het budget Beheer Multisystemen een eenmalige compensatie van € 15,3 mln. plaats aan de veiligheidsregio’s voor de frictiekosten. De kosten van het beheer van de meldkamer door de politie zijn vastgesteld op een bedrag van in totaal € 83,7 mln. Een deel van de benodigde middelen worden vanaf 2020 beschikbaar gesteld door de verschillende partijen (veiligheidsregio’s, ambulance (€ 14 mln.) en VWS (€ 15 mln.)).

De bijdrage van politie ten bedrage van € 44,2 mln. wordt via een korting op de algemene bijdrage structureel binnen artikel 31 overgeboekt naar de bijzonder bijdrage aan de politie voor het beheer van de multisystemen.

Computercriminaliteit III

In het Regeerakkoord is opgenomen dat vanaf 2019 jaarlijks € 10 miljoen extra is voorzien voor de uitvoering van de Wet Computercriminaliteit III. Dit bedrag zal vooral worden besteed aan capaciteit en ICT-ondersteuning bij de Landelijke Eenheid van de politie. Daarnaast wordt aanvullend geïnvesteerd in de toezichtstaak van de Inspectie JenV, capaciteit voor leiding en toezicht op de opsporingsonderzoeken bij het OM en de rechterlijke macht. Ook de KMar werkt nauw samen met de politie bij de uitvoering van de wet en krijgt hiervoor jaarlijks een bedrag van € 0,3 mln (toegevoegd aan de begroting van Defensie). Zie ook artikel 32, 33 en 91.

Tabel 8.2.2 Opbouw ontvangstenramingen artikel 31 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

500

500

500

500

500

500

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

500

500

500

500

500

500

32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Tabel 8.2.3 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 32 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.459.835

1.428.748

1.417.516

1.414.100

1.410.619

1.410.619

Mutaties nota van wijziging 2018

– 1.191

– 1.248

– 1.136

– 1.213

– 1.183

– 1.183

Mutaties amendement 2018

1.200

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

– 6.706

36.168

29.065

29.130

29.082

29.082

             

Nieuwe mutaties:

           

– Rechtspraak vertraging kei en frictiekosten volume

0

40.000

0

0

0

0

– Vertraging rechtsbijstand

0

10.000

18.000

25.000

12.000

6.000

– Ramingsbijstelling

0

– 17.000

0

0

0

0

– Bijdrage categoriemanagement

– 3.356

– 3.356

– 3.384

– 3.384

– 3.384

– 3.384

– Caoruimte 2018

– 2.200

2.200

0

0

0

0

– Versterking strafrechtketen (van Aanvullende Post)

1.300

0

0

0

0

0

– Diversen

– 1.408

2.132

2.049

2.431

2.363

5.788

             

Stand ontwerpbegroting 2019

1.447.474

1.497.644

1.462.110

1.466.064

1.449.497

1.446.922

Verplichtingen

1.447.474

1.497.644

1.462.110

1.466.064

1.449.497

1.446.922

Rechtspraak vertraging kei en frictiekosten volume

Bij de Rechtspraak wordt voor 2018 een negatief resultaat verwacht van € 40 mln. als gevolg van het uitstel van de inning van de baten door de vertraging KEI (Kwaliteit en Innovatie) en de frictieproblemen door de gedaalde instroom. Een negatief Eigen Vermogen per ultimo 2018 moet in 2019 worden aangevuld.

Vertraging rechtsbijstand

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord aangegeven tot een herziening van het stelsel van rechtsbijstand te komen. Om het eindresultaat te behalen is tijd nodig waardoor de eerdere verwachte financiële effecten van het wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand met 3 jaar wordt opgeschort.

Ramingsbijstelling

Om invulling te geven aan het inpassen van de aangepaste begrotingsraming voor 2019 wordt het budgettaire kader van Rechtsbijstand (€ 15 mln.) en WSNP (€ 2 mln.) verlaagd.

Tabel 8.2.4 Opbouw ontvangstenramingen artikel 32 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

229.498

277.446

289.219

290.119

290.119

290.119

Mutaties nota van wijziging 2018

– 23.420

– 37.500

– 39.100

– 40.000

– 40.000

– 40.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

– 28.939

– 58.954

– 63.831

– 25.727

– 27.326

– 31.561

             

Nieuwe mutaties:

           

– Ramingsbijstelling

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

             

Stand ontwerpbegroting 2019

177.139

181.992

187.288

225.392

223.793

219.558

33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Tabel 8.2.5 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 33 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

714.452

689.650

683.568

677.866

678.114

684.131

Mutaties nota van wijziging 2018

15.382

1.439

1.327

1.404

1.374

1.374

Mutaties amendement 2018

2.163

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

28.432

17.244

17.247

18.414

21.217

15.573

             

Nieuwe mutaties:

           

– Overboeken budget jds

3.700

3.900

3.900

0

0

0

– Ramingsbijstelling

0

– 3.000

0

0

0

0

– Opdrachten justid

2.188

0

0

0

0

0

– Comensha tbv ondersteuning zorgcoordinatie (van vws)

1.500

269

0

0

0

0

– Besparingsverlies vitale ketens

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

– Afpakken (van Aanvullende Post)

30.000

0

0

0

0

0

– Kasschuif afpakken

– 26.350

7.100

10.450

8.300

500

0

– MH17 (van Aanvullende Post)

0

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

– Versterking strafrechtketen (van Aanvullende Post)

3.100

0

0

0

0

0

– Caoruimte 2018

– 1.418

1.418

0

0

0

0

– Diversen

800

1.211

– 1.070

– 649

– 1.739

2.684

             

Stand ontwerpbegroting 2019

773.949

729.731

725.922

715.835

709.966

714.262

Verplichtingen

773.949

729.731

725.922

715.835

709.966

714.262

Afpakken/kasschuif afpakken

In de Miljoenennota 2018 heeft het kabinet het afpakken van crimineel vermogen als prioriteit betiteld. Hiervan was € 30 mln. op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën gereserveerd. Thans zijn deze middelen inclusief een kasschuif toegevoegd aan de JenV begroting. Uit het budget zullen de uitgaven voor de partijen in de strafrechtketen worden bekostigd, waaronder de inzet van het strafrecht, maar ook samenwerking van de partijen in de strafrechtketen met bestuurlijke partners (waaronder de Belastingdienst en gemeenten).

MH17

Betreft middelen ten behoeve van de opsporing in het kader van de vervolging en berechtiging van MH17 verdachten.

Tabel 8.2.6 Opbouw ontvangstenramingen artikel 33 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.212.957

1.265.408

1.266.959

1.224.510

1.185.510

1.185.510

Mutaties nota van wijziging 2018

– 90.000

– 60.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

– 3.000

– 6.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

             

Nieuwe mutaties:

           

– Ramingsbijstelling

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

             

Effect schikking ING

624.000

         

Stand ontwerpbegroting 2019

1.743.957

1.200.408

1.233.959

1.191.510

1.152.510

1.152.510

34. Straffen en beschermen

Tabel 8.2.7 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 34 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

2.475.634

2.597.863

2.611.189

2.572.405

2.552.514

2.552.514

Mutaties nota van wijziging 2018

– 69.134

– 63.425

– 62.351

– 63.474

– 63.474

– 63.474

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

101.548

112.689

59.550

58.363

57.994

57.994

             

Nieuwe mutaties:

           

– Kasschuif DJI

0

96.000

0

0

0

0

– Kasschuif rijksbijdrage aan DJI

116.500

– 39.000

– 57.700

– 19.900

0

0

– Capaciteitsscenario DJI

0

– 21.925

– 24.700

– 25.800

– 24.500

– 24.200

– Capaciteit GW PMJ DJI 2020 e.v.

0

0

12.700

13.800

12.500

12.200

– Wijziging v.i.

0

0

0

2.900

4.350

6.500

– Doorverdeling kosten p

– 2.672

– 2.672

– 2.672

– 2.672

– 2.672

– 2.672

– Besparingsverlies vitale ketens

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

– Caoruimte 2018

– 4.346

4.346

0

0

0

0

– Meerjarenagenda veiligheid forensische zorg

0

4.000

4.000

4.000

0

0

– Diversen

– 2.127

– 3.083

– 2.293

– 1.307

– 2.997

– 4.031

             

Stand ontwerpbegroting 2019

2.615.503

2.686.793

2.539.723

2.540.315

2.535.715

2.536.831

Verplichtingen

2.615.503

2.686.793

2.539.723

2.540.315

2.535.715

2.536.831

Kasschuif frictiekosten DJI

Ter financiering van de frictiekosten die het gevolg zijn van sluitingen bij DJI wordt een kasschuif bij DJI doorgevoerd ten gunste van 2019 en administratief ten laste van 2023. Zie ook tabel artikel 92.

Kasschuif rijksbijdrage aan DJI

Binnen de rijksbijdrage aan DJI is een kasschuif toegepast om de rijksbijdrage in overeenstemming te brengen met de afgesproken productie.

Capaciteitsscenario DJI

Een deel van de overcapaciteit bij het gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring wordt in 2019 afgestoten, waardoor de bijdrage aan DJI daalt.

Capaciteit Gevangeniswezen PMJ DJI 2020 e.v.

De in de begroting van 2017 ingeboekte leegstandstaakstelling wordt gecorrigeerd voor de nieuwe PMJ ramingen voor gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring.

Tabel 8.2.8 Opbouw ontvangstenramingen artikel 34 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

87.480

101.240

101.480

101.480

101.480

101.480

Mutaties nota van wijziging 2018

– 4.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

36.718

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

             

Nieuwe mutaties:

           

– Ramingsbijstelling

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

             

Stand ontwerpbegroting 2019

120.198

97.740

97.980

97.980

97.980

97.980

36. Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Tabel 8.2.9 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 36 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

278.667

282.745

287.955

287.955

287.955

287.955

Mutaties nota van wijziging 2018

6.600

10.600

10.600

10.600

10.600

10.600

Mutaties amendement 2018

410

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

– 18.981

– 14.842

– 14.949

– 13.668

– 13.668

– 13.668

             

Nieuwe mutaties:

           

– Ct-middelen ra incidentele versterking internationale aanpak (naar bz)

0

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– 1.500

– Uitvoering terrorismefinancieringsbeleid (naar fin)

– 1.400

– 1.400

– 1.400

– 1.400

– 1.400

– 1.400

– Frontoffice pi-nl (naar defensie)

– 676

– 1.159

– 1.159

– 1.159

– 1.159

– 1.159

– Verdeling pi-nl middelen

– 385

– 1.153

– 1.153

– 1.153

– 1.153

– 1.153

– Uitwerkingskader meldkamer

15.300

0

– 14.000

– 14.000

– 14.000

– 14.000

– Diversen

– 987

– 1.320

– 1.463

– 1.203

– 1.261

– 1.231

             

Stand ontwerpbegroting 2019

278.548

271.971

262.931

264.472

264.414

264.444

Verplichtingen

278.548

271.971

262.931

264.472

264.414

264.444

Uitwerkingskader meldkamer

Op basis van het uitwerkingskader meldkamer vindt in 2018 een eenmalige compensatie van € 15,3 mln. plaats aan de veiligheidsregio’s voor de frictiekosten. Het aandeel van de veiligheidsregio’s in de kosten van het beheer door de politie van de meldkamer bedraagt € 14 mln en wordt vanaf 2020 via een korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding beschikbaar gesteld aan de politie.

Tabel 8.2.10 Opbouw ontvangstenramingen artikel 36 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties:

           

– Ramingsbijstelling

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

             

Stand ontwerpbegroting 2019

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

37. Migratie

Tabel 8.2.11 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 37 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

1.101.094

884.276

816.134

805.399

792.051

792.051

Mutaties nota van wijziging 2018

80.706

81.121

82.347

83.470

83.470

83.470

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

65.861

93.648

36.703

27.789

27.546

27.196

             

Nieuwe mutaties:

           

– Afroming eigen vermogen COA

19.850

0

0

0

0

0

– Inzet eigen vermogen IND

11.027

0

0

0

0

0

– Inzet opdrachtgeversresultaat IND

8.639

         

– Capaciteitsscenario DJI

0

– 2.151

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– Eindafrekening 2017 COA

2.292

0

0

0

0

0

– Diversen

– 1.847

6.686

5.976

6.017

5.761

5.772

             

Stand ontwerpbegroting 2019

1.287.622

1.063.580

937.160

918.675

904.828

904.489

Verplichtingen

1.287.622

1.063.580

937.160

918.675

904.828

904.489

Afroming eigen vermogen COA

De agentschapsregeling geeft aan dat een Eigen vermogen dat hoger is dan 5% van de omzet, kan worden afgeroomd. Bij de COA is sprake van een maximaal Eigen vermogen. Het surplus boven het eigen vermogen wordt ingezet ten behoeve van de kosten in verband met de hogere bezetting die wordt verwacht bij COA.

Inzet eigen vermogen IND

Het eigen vermogen van de IND is conform de agentschapsregeling afgeroomd en de vrijgekomen middelen worden ingezet voor de beschikking IND.

Inzet opdrachtgeversresultaat IND

Betreft desaldering van het opdrachtgeversresultaat 2017 (resultaat op de opdracht 2017). De middelen worden ingezet voor de beschikking IND 2018.

Tabel 8.2.12 Opbouw ontvangstenramingen artikel 37 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

156.600

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

8.600

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties:

           

– Dekking uit asielreserve

0

93.800

0

0

0

0

– Afroming eigen vermogen COA

19.850

0

0

0

0

0

– Inzet eigen vermogen IND

11.027

0

0

0

0

0

– Inzet opdrachtgeversresultaat IND

8.639

         

– Ramingsbijstelling

0

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

– Eindafrekening 2017 COA

2.292

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

207.008

96.800

3.000

3.000

3.000

3.000

Dekking uit asielreserve

Ten behoeve van de meerkosten van asiel in het jaar 2019 worden de restant middelen uit de asielreserve ter dekking ingezet.

Afroming eigen vermogen COA

Zie uitgaven

Inzet eigen vermogen IND

Zie uitgaven

Inzet opdrachtgeversresultaat IND

Zie uitgaven

91. Apparaatsuitgaven kerndepartement

Tabel 8.2.13 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 91 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

429.422

415.811

419.480

412.367

413.812

413.812

Mutaties nota van wijziging 2018

2.700

3.700

3.400

3.400

3.400

3.400

Mutaties amendement 2018

– 2.163

0

0

0

0

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

7.804

6.108

6.568

6.740

5.748

5.412

             

Nieuwe mutaties:

           

– Doorverdeling kosten p

5.707

5.707

5.707

5.707

5.707

5.707

– Asiel

0

5.000

5.000

0

0

0

– Overboeken budget jds

– 3.700

– 3.900

– 3.900

0

0

0

– Evaluatie fmh (naar bzk)

– 2.737

– 2.806

– 2.871

– 2.871

– 2.871

– 2.871

– Opdrachten justid

– 2.188

0

0

0

0

0

– Banenafspraak sociaal akkoord 2013

1.271

1.270

1.269

1.271

1.269

1.270

– Wijziging v.i.

0

0

0

500

750

1.000

– Caoruimte 2018

– 1.204

1.204

0

0

0

0

– Diversen

2.172

2.399

794

834

693

2.063

             

Stand ontwerpbegroting 2019

437.084

434.493

435.447

427.948

428.508

429.793

Verplichtingen

436.527

434.493

435.447

427.948

428.508

429.793

Doorverdeling kosten p

Betreft compensatie voor structureel hogere kosten in het kader van centraal opdrachtgeverschap voor P-Direkt.

Tabel 8.2.14 Opbouw ontvangstenramingen artikel 91 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

26.581

17.424

16.425

15.706

15.706

15.706

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

– 731

– 731

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties:

           

– Ramingsbijstelling

0

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

– Diversen

1.053

731

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

26.903

21.124

20.125

19.406

19.406

19.406

92. Nog onverdeeld

Tabel 8.2.15 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 92 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

20.137

20.483

20.508

19.720

– 244.984

37.016

Mutaties nota van wijziging 2018

2.117

113

113

113

113

113

Mutaties amendement 2018

– 1.810

0

0

0

0

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

– 15.465

51.553

57.879

56.092

49.355

57.690

             

Nieuwe mutaties:

           

– Kasschuif inkoop max politie

0

0

0

0

132.000

0

– Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot

0

– 113.700

– 113.700

– 113.700

– 113.700

– 113.700

– Kasschuif dji

0

0

0

0

0

– 96.000

– Prijsbijstelling

0

– 44.545

– 43.721

– 42.952

– 42.452

– 42.812

– Ramingsbijstelling

0

35.576

17.700

17.700

17.700

17.700

– Brexit

0

23.600

27.100

18.152

18.152

18.152

– Kasschuif rijksbijdrage aan dji

0

25.000

– 8.000

– 8.000

– 9.000

0

– Besparingsverlies vitale ketens

0

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

– Lpo nota van wijziging (van fin./ algemeen)

3.141

3.103

3.168

3.190

3.179

3.179

– Comm. hoekstra ketenprogramma wvggz

– 1.286

– 1.169

– 148

0

0

0

– Reservering lvv

0

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

– Inzet lpo tbv forensisch zorg

0

– 4.000

– 4.000

– 4.000

0

0

– Intensiveringsmiddelen veiligheid (van algemeen)

3.733

3.446

2.368

2.368

2.368

2.368

– Lpo op basis van stand startnota (van Aanvullende Post)

0

1.523

1.562

1.562

1.563

1.563

– Cybersecurity

30.000

0

0

0

0

0

– Diversen

– 1.160

– 89

– 194

– 194

– 194

– 2.684

             

Stand ontwerpbegroting 2019

39.407

9.394

– 30.865

– 41.449

– 177.400

– 108.915

Verplichtingen

39.407

9.394

– 30.865

– 41.449

– 177.400

– 108.915

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties worden bij de betreffende artikelen of bij de tabel belangrijkste mutaties toegelicht.

Tabel 8.2.16 Opbouw ontvangstenramingen artikel 92 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

93. Geheim

Tabel 8.2.17 Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen artikel 93 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

3.067

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Nieuwe mutaties:

           

– Diversen

0

– 16

– 19

– 13

– 14

– 13

             

Stand ontwerpbegroting 2019

3.067

3.051

3.048

3.054

3.053

3.054

Verplichtingen

3.067

3.051

3.048

3.054

3.053

3.054

Tabel 8.2.18 Opbouw ontvangstenramingen artikel 93 (x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

0

0

0

0

0

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

             

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0