Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

De onderstaande tabellen bevatten de belangrijkste mutaties voor respectievelijk de uitgaven en ontvangsten sinds de begroting 2018. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen mutaties bij nota van wijziging, bij Voorjaarsnota 2018 en bij Miljoenennota 2019. Het mutaties die groter zijn dan € 10 mln. worden toegelicht en, indien politiek relevant, worden ook kleinere mutaties toegelicht.

Tabel 2.2.1. Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties (x € 1.000)
   

Beleids- artikel

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

Stand uitgaven ontwerpbegroting 2018

 

12.080.537

12.031.713

11.905.127

11.729.516

11.341.366

11.767.592

                 
 

Nota van Wijziging

             

1.

Politie maatregel Regeerakkoord

31

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

2.

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

33

15.000

         

3.

Terugdringen recidive

34, 91

10.000

15.000

20.000

20.000

20.000

20.000

4.

Contraterrorisme

36, 91

8.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

                 
 

Voorjaarsnota/ eerste suppletoire begroting

             

5.

Vernieuwd C2000

31

10.000

         

6.

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

32, 34, 37, 91

19.557

60.758

       

7.

Apparaatsuitgaven

91

– 20.000

         

8.

Rechtsbijstand

32

– 15.000

         
                 

9.

Asiel

37

129.737

95.280

       

10.

Asiel: ODA toerekening

37

– 94.221

– 21.503

16.740

7.879

7.774

7.774

11.

Eurojust

91

13.000

         

12.

Besparingsverlies vitale ketens

32, 33, 34, 92

8.000

22.500

29.500

28.500

28.500

28.500

13.

Loonbijstelling 2018

alle

240.654

240.864

238.640

235.354

227.699

236.405

14.

Prijsbijstelling 2018

alle

45.973

44.623

43.799

43.027

41.524

42.952

15.

Inzet prijsbijstelling

92

– 45.973

– 44.623

– 43.799

– 43.027

– 41.524

– 42.952

16.

Eindejaarsmarge

92

86.278

         

17.

Inzet eindejaarsmarge

alle

– 86.278

         
                 
 

Overig

             

18.

Brexit

31, 33, 37,92

4.412

23.600

27.100

18.152

18.152

18.152

19.

Opvang tijdelijk effect uitstroom Politie

31

 

29.000

19.000

10.000

   

20.

Politie tranche 2019 RA

31

 

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

21.

Uitwerkingskader Meldkamer

31

4.090

19.290

42.400

42.400

42.400

42.400

22.

Computercriminaliteit III

31,32,33,91

 

9.700

9.700

9.700

9.700

9.700

23.

Rechtspraak vertraging Kei en frictiekosten volume

32

 

40.000

       

24.

Vertraging Rechtsbijstand

32

 

10.000

18.000

25.000

12.000

6.000

25.

Ramingsbijstelling uitgaven

32, 33

 

– 20.000

       

26.

Afpakken

33

30.000

         

27.

MH17

33

 

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

28.

Kasschuif frictiekosten DJI

34, 92

 

96.000

     

– 96.000

29.

Capaciteitsscenario DJI

34, 37

 

– 24.076

– 28.700

– 29.800

– 28.500

– 28.200

30.

Capaciteit GW PMJ DJI

34

   

12.700

13.800

12.500

12.200

31.

Inzet eigen vermogen COA

37

19.850

         

32.

Inzet eigen vermogen IND

37

11.027

         

33.

Kasschuif rijksbijdrage aan DJI

34

116.600

– 39.000

– 57.700

– 19.900

   

34.

Verwacht onderuitputting en positief exploitatieresultaat JenV begroting

92

 

– 53.124

– 96.000

– 96.000

– 96.000

– 96.000

35.

Cybersecurity

92

30.000

         
                 
 

Overige mutaties

 

3.560

35.057

15.001

22.370

143.876

– 107.902

                 
 

Stand uitgaven ontwerpbegroting 2019

12.724.803

12.738.059

12.338.508

12.183.971

11.906.467

11.987.621

Toelichting op de tabel

Bij het Regeerakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de JenV-begroting. Deze middelen zijn in afwachting van bestedingsplannen gereserveerd op de Aanvullende Post. Bij de nota van wijziging op de Ontwerpbegroting 2018 zijn de middelen vermeld bij de mutaties 1 tot en met 4 overgeheveld van de Aanvullende Post naar de JenV-begroting.

1. Politie maatregel Regeerakkoord

In het Regeerakkoord is voor Politie € 100 mln. structureel beschikbaar gesteld voor uitbreiding van politiecapaciteit. Er wordt ingezet op het werven en opleiden van nieuwe medewerkers. Ook wordt extra aandacht besteed aan de zorg voor personeel. Tevens wordt budget beschikbaar gesteld voor de verbreding en verdieping van de aanpak van cybercrime en wordt er geïnvesteerd in het versterken van de uitrusting ten behoeve van politieoperaties op straat en in de eigen cybersecurity van de politie.

2. Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

In 2018 zal de strafrechtketen verder worden gedigitaliseerd. De digitalisering van de werkprocessen en processtukken in de strafrechtketen levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de logistiek en de informatie uitwisseling.

3. Terugdringen recidive

In het Regeerakkoord is extra geld uitgetrokken voor innovatie in de aanpak van recidive met preventieve en repressieve middelen.

4. Contraterrorisme

Er zijn extra middelen vrijgemaakt voor de intensivering van een aantal speerpunten die deel uitmaken van de integrale aanpak terrorisme.

In de Voorjaarsnota en de eerste suppletoire begroting zijn diverse uitvoeringsmutaties en de doorwerking daarvan opgenomen. Het gaat om de nummers 5 tot en met 17.

5. Vernieuwd C2000

In verband met de oplevering van het nieuwe C2000 systeem is voor de migratie van het nieuwe systeem in 2018 extra budget beschikbaar gesteld.

6. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

Het uitgavenkader is in het jaar 2018 in totaal met € 19,6 mln. en in 2019 met € 60,8 mln. verhoogd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

7. Apparaatsuitgaven

Jaarlijks kent de JenV begroting een onderuitputting op de uitgaven. In 2018 is rekening gehouden met een verwachte onderuitputting van € 20 mln. Deze post is vooralsnog geplaatst bij de apparaatsuitgaven.

8. Rechtsbijstand

De verwachting is dat het beroep op de rechtsbijstand in 2018 lager uit komt dan geraamd.

9. Asiel

De Meerjaren Productieprognose (MPP) leidt tot extra productie bij IND en een hogere bezetting bij het COA. Met deze mutatie wordt de bijstelling van de MPP voor de asielketen voor 2018 en enkele andere kleine mutaties in het budget van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt.

10. Asiel: ODA toerekening

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA. In de toerekening wordt de MPP-mutatie voor de instroom 2018 verwerkt, net als de bijstelling en de nacalculatie over 2017. Dit leidt tot een overheveling tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

11. Eurojust

De technische verrekening met het Rijksvastgoedbedrijf voor wat betreft de egalisatieregeling met betrekking tot Eurojust heeft in 2017 niet plaatsgevonden. Door middel van de eindejaarsmarge worden de gelden toegevoegd aan 2018, zodat verrekening dit jaar alsnog kan plaatsvinden.

12. Besparingsverlies vitale ketens

Besparingsverlies vitale ketens betreft het niet realiseren van maatregelen in de begroting 2017 als invulling van de taakstelling op de strafrechtketen. Een deel van de maatregelen blijkt (juridisch) niet haalbaar, waaronder de maatregelen aangaande doeltreffende aanpak zeer jeugdige daders en het onderdeel «kind centraal in een efficiëntere en effectievere jeugdbeschermingsketen». Deze tegenvaller wordt gedekt door inzet van de prijsbijstelling tranche 2018 en de eindejaarsmarge.

13. Loonbijstelling 2018

De loonbijstelling 2018 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffend artikelen.

14. Prijsbijstelling 2018

De prijsbijstelling 2018 wordt ingezet voor dekking van JenV-brede problematiek (m.n. besparingsverlies vitale ketens, zie punt 12).

15. Inzet prijsbijstelling

Om de tegenvallers (waaronder besparingsverlies vitale ketens) op de JenV begroting op te kunnen vangen is de ontvangen prijsbijstelling ingezet als dekking.

16. Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge 2018 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is ingezet om de uitvoeringproblematiek in 2018 te dekken.

17. Inzet eindejaarsmarge

De ontvangen eindejaarsmarge is deels gebruikt om de kaseffecten van overlopende verplichtingen te financieren. Het restant is ingezet om de tekorten in 2018 te dekken.

De mutaties 18 tot en met 33 zijn nieuw. Zij vloeien voort uit de besluitvorming over de begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenreeks.

18. Brexit

In iedere vorm van Brexit waarbij het VK uit de EU stapt, moet JenV in staat zijn en blijven om haar taken op het gebied van veiligheid, grensbewaking en migratie goed uit te voeren. Conform rijksbrede afspraken dienen organisaties zich voor te bereiden op een no deal-scenario («cliff edge brexit» per maart 2019). In het voorjaar van 2018 zijn hiervoor extra middelen vrijgemaakt waarbij dekking is gevonden binnen de JenV begroting. In de loop van het jaar zal de raming opnieuw worden bezien als er nieuwe informatie beschikbaar komt.

19. Opvang tijdelijk effect uitstroom politie

Voor de jaren 2019–2021 zijn incidenteel extra middelen vrijgemaakt voor de politie om bij de operationele onderdelen gericht in te spelen op de negatieve effecten van de uitstroom van ervaren personeel.

20. Politie tranche 2019 RA

In het Regeerakkoord is extra geld uitgetrokken voor politie. Met deze middelen, politie tranche 2019, worden de mogelijkheden van de politie om in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen structureel vergroot door meer politie, het vergroten van de diversiteit in opleiding en het verbeteren van de uitrusting. Daarmee wordt onder andere een bijdrage geleverd aan digitale veiligheid. Er kan hierdoor ook beter worden ingespeeld op de diversiteit binnen en tussen eenheden door te experimenteren met flexibilisering van de organisatie.

21. Uitwerkingskader Meldkamer

In het Uitwerkingskader meldkamer zijn de kosten van het beheer van de meldkamer door de politie vastgesteld. De benodigde middelen worden vanaf 2020 beschikbaar gesteld door de verschillende partijen. In de tabel belangrijkste mutaties staan hier de structurele bijdrage van de KMar (€ 6,3 mln.), VWS (19,1 mln.) en de bijdrage vanuit de Aanvullende Post (€ 17,0 mln.). Daarnaast dragen de Politie € 44,2 mln. en de veiligheidsregio’s en ambulance € 14,0 mln. bij.

22. Computercriminaliteit III

In het Regeerakkoord is opgenomen dat vanaf 2019 jaarlijks € 10 miljoen extra is voorzien voor de uitvoering van de Wet Computercriminaliteit III. Dit bedrag zal vooral worden besteed aan capaciteit en ICT-ondersteuning bij de Landelijke Eenheid van de politie. Daarnaast wordt aanvullend geïnvesteerd in de toezichtstaak van de Inspectie JenV, capaciteit voor leiding en toezicht op de opsporingsonderzoeken bij het OM en de rechterlijke macht. Ook de KMar werkt nauw samen met de politie bij de uitvoering van de wet en krijgt hiervoor jaarlijks een bedrag van € 0,3 mln (toegevoegd aan de begroting van Defensie).

23. Rechtspraak vertraging Kei en frictiekosten volume.

Bij de Rechtspraak wordt voor 2018 een negatieve stand verwacht van € 40 mln. als gevolg van het uitstel van de inning van de baten door de vertraging KEI (Kwaliteit en Innovatie) en de frictieproblemen door de gedaalde instroom. Een negatief eigen vermogen per ultimo 2018 moet in 2019 door JenV worden aangevuld.

24. Vertraging Rechtsbijstand

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord aangegeven tot een herziening van het stelsel van rechtsbijstand te komen. Om het eindresultaat te behalen is tijd nodig waardoor de eerdere verwachte financiële effecten van het wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand met 3 jaar wordt opgeschort.

25. Ramingsbijstelling uitgaven

Op basis van volumeontwikkelingen bij diverse regelingen is de begrotingsraming voor 2019 bijgesteld.

26. Afpakken

In de Miljoenennota 2018 heeft het kabinet het afpakken van crimineel vermogen als prioriteit betiteld. Hiervan was € 30 mln. op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën gereserveerd. Thans zijn deze middelen toegevoegd aan de JenV begroting. Uit het budget zullen de uitgaven voor de partijen in de strafrechtketen worden bekostigd, waaronder de inzet van het strafrecht, maar ook samenwerking van de partijen in de strafrechtketen met bestuurlijke partners (waaronder de Belastingdienst en gemeenten).

27. MH17

Betreft middelen ten behoeve van de opsporing in het kader van de vervolging en berechtiging van MH17 verdachten.

28. Kasschuif frictiekosten DJI

Ter financiering van de frictiekosten die het gevolg zijn van sluitingen bij DJI wordt een kasschuif bij DJI doorgevoerd ten gunste van 2019 en administratief ten laste van 2023.

29. Capaciteitsscenario DJI

Een deel van de overcapaciteit bij het gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring wordt in 2019 afgestoten, waardoor de bijdrage aan DJI daalt.

30. Capaciteit Gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring PMJ DJI

De in de begroting van 2017 ingeboekte leegstandstaakstelling wordt gecorrigeerd voor de nieuwe PMJ ramingen voor gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring.

31. Inzet eigen vermogen COA

De agentschapsregeling geeft aan dat een eigen vermogen dat hoger is dan 5% van de omzet, kan worden afgeroomd. Bij de COA is sprake van een maximaal eigen vermogen. Het surplus boven het eigen vermogen wordt ingezet ten behoeve van de kosten in verband met de hogere bezetting die wordt verwacht bij COA.

32. Inzet eigen vermogen IND

Het eigen vermogen van de IND is conform de agentschapsregeling afgeroomd en de vrijgekomen middelen worden ingezet voor de IND.

33. Kasschuif rijksbijdrage aan DJI

Binnen de rijksbijdrage DJI is een kasschuif toegepast om de rijksbijdrage in overeenstemming te brengen met de afgesproken productie.

34. Verwachte onderuitputting en positief exploitatieresultaat JenV begroting.

Ieder jaar is er bij de realisatie van de begroting sprake van onderuitputting bij het kas -en verplichtingendeel, en hebben de baten -en lasten diensten veelal een positief resultaat. Met ingang van 2018 wordt op voorhand rekening gehouden met deze twee ontwikkelingen. Voor 2019 resteert nog een in te vullen bedrag van € 53,1 mln. Voor de jaren 2020 tot en met 2023 gaat het om een bedrag van € 96 mln. dat nog moet worden ingevuld.

35. Cybersecurity

Het Kabinet maakt in 2018 € 30 mln. vrij voor cybersecurity.

Tabel 2.2.2 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties (x € 1.000)
   

Beleidsartikel

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

Stand ontvangsten ontwerpbegroting 2018

 

1.713.616

1.662.018

1.674.583

1.632.315

1.593.315

1.563.315

                 
 

Nota van wijziging

             

1.

Intrekken eigen bijdrageregeling

32,34

– 27.420

– 42.500

– 44.100

– 45.000

– 45.000

– 45.000

2.

Afpakken crimineel vermogen

33

– 90.000

– 60.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

                 
 

Voorjaarsnota/ eerste suppletoire begroting

             

3.

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) Griffierechten

32

– 26.474

– 56.489

– 61.366

– 26.262

– 27.861

– 32.096

4.

Afrekening agentschappen

34,37

29.400

         

5.

Besparingsverlies vitale ketens

32,33

– 9.000

– 12.000

– 10.000

– 7.000

– 7.000

– 7.000

                 
 

Overig

             

6.

Ramingsbijstelling ontvangsten

32–92

 

13.700

13.700

13.700

13.700

13.700

7.

Dekking uit asielreserve

37

 

93.800

       

8.

Inzet eigen vermogen COA

37

19.850

         

9.

Inzet eigen vermogen IND

37

11.027

         

10.

Effect schikking ING

 

624.000

         
 

Overige mutaties

 

30.706

2.035

2.035

2.035

2.035

32.035

                 
 

Stand ontvangsten ontwerpbegroting 2019

2.275.705

1.600.564

1.544.852

1.539.788

1.499.189

1.494.954

Toelichting op de tabel

1. Intrekken eigen bijdrageregeling

Het wetsvoorstel voor een eigen bijdrage in de kosten voor de strafvordering en de slachtofferzorg is ingetrokken.9 De ontvangsten die hiervoor op de begroting van JenV waren geraamd komen nu te vervallen. Met de derving is rekening gehouden bij de begrotingsvoorbereiding 2017, door reservering van de betreffende middelen op de Aanvullende Post. De middelen worden nu aan de begroting van JenV worden toegevoegd, waarbij de mutatie per saldo budgetneutraal is.

2. Afpakken crimineel vermogen

De raming voor de verwachte opbrengsten uit afpakken is de laatste jaren verhoogd. Met deze bijstelling opgenomen in het Regeerakkoord (maatregel B11) wordt het tempo van de verwachte toename in 2018 en 2019 verlaagd. Met ingang van 2020 wordt rekening gehouden met een structureel lagere opbrengst van € 30 mln.

3. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) Griffierechten

Op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) zijn de Griffierechten structureel verlaagd. De verwachting is dat de instroom van zaken in de civiele sector en – in minder mate – in de sector bestuur lager zullen uitvallen dan geraamd. Op basis van de huidige PMJ raming resteert er nog een ramingsrisico in de jaren 2021 t/m 2023. Aan de hand van de nieuwe PMJ in 2019 zal worden bezien in hoeverre een verdere verlaging van de raming onvermijdelijk is. Deze zal dan aan de orde kunnen komen bij de voorjaarsbesluitvorming.

4. Afrekening agentschappen

In 2017 hebben diverse agentschappen een zodanig positief resultaat gehaald dat het eigen vermogen boven de norm van 5% is uitgekomen. Dit surplus is ingezet als dekking van de JenV problematiek 2018.

5. Besparingsverlies vitale ketens

Het betreft het niet realiseren van maatregelen in de begroting 2017 als invulling van de taakstelling op de strafrechtketen. Een deel van de maatregelen blijkt (juridisch) niet haalbaar, waaronder de maatregelen aangaande doeltreffende aanpak zeer jeugdige daders en het onderdeel «kind centraal in een efficiëntere en effectievere jeugdbeschermingsketen». Deze tegenvaller wordt gedekt door inzet van de prijsbijstelling tranche 2018 en eindejaarsmarge. Zie ook de tabel met belangrijkste uitgavenmutaties.

6. Ramingsbijstelling ontvangsten

Op basis van volumeontwikkelingen bij diverse regelingen is de begrotingsraming bijgesteld. Zie ook de tabel met belangrijkste uitgavenmutaties.

7. Dekking uit asielreserve

Ten behoeve van de meerkosten van asiel in het jaar 2019 wordt het restant van de middelen uit de asielreserve ter dekking ingezet.

8. Inzet eigen vermogen COA.

Bij het COA is sprake van een maximaal eigen vermogen. Het surplus boven het eigen vermogen wordt via een desaldering ingezet ten behoeve van de kosten in verband met de hogere bezetting die wordt verwacht bij COA. Zie ook de tabel met belangrijkste uitgavenmutaties.

9. Inzet eigen vermogen IND

Het eigen vermogen van de IND is conform de agentschapsregeling afgeroomd en de vrijgekomen middelen worden via een desaldering ingezet voor de beschikking IND. Zie ook de tabel met belangrijkste uitgavenmutaties.

10. Effect schikking ING

In 2018 is een schikking met ING (775 mln.) getroffen. In de JenV begroting is al rekening gehouden met de ontvangen bedragen vanwege afpakken. Daarom is het effect een meevaller van 624 mln.

Noot 9: Kamerstukken II 2017/18, 34 700, nr. 50