Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

2.5 Overzicht Risicoregelingen

2.5.1 Overzicht verstrekte garanties (x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaand garanties

Geraamd te verlenen

Geraamd te vervallen

Uitstaand garanties

Geraamd te verlenen

Geraamd te vervallen

Uitstaande garanties

Garantie- plafond

Totaal plafond

   

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

   

31

Inkoop Max

598.464

 

56.700

541.764

 

147.600

394.164

nvt

nvt

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst Justis

18.040

3.479

4.873

16.646

5.000

4.000

17.646

nvt

nvt

34

Garantstelling Hypothecaire leningen aan JJI's

26.398

 

791

25.607

 

822

24.785

nvt

nvt

 

totaal

642.902

3.479

62.364

584.017

5.000

152.422

436.595

   
2.5.2 Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitgaven

Ontvangsten

Stand risico-voorziening

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Stand risico-voorziening

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Stand risico-voorziening

Saldo

   

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst Justis

2.626

 

18.040

– 2.626

4.477

 

16.646

– 4.477

2.700

 

17.646

– 2.700

Inkoop Max

In de stand is de meerjarige verplichting opgenomen die JenV heeft aan de politie in het kader van het prepensioen en levensloopregeling (Inkoop Max regeling). De verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn gerelateerd aan het bedrag dat als vordering in de jaarrekening van de politie worden opgenomen10.

Faillissementscuratoren

De garantstellingsregeling faillissementscuratoren (GSR) biedt faillissementscuratoren de mogelijkheid om iets te doen met signalen van mogelijk kennelijk onbehoorlijk bestuur door bestuurders in de aanloop van een faillissement, ook als daarvoor in de faillissementsboedel onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Concreet gaat het erom dat de curator nader onderzoek kan doen en een procedure kan starten om onrechtmatig aan de boedel onttrokken gelden en goederen terug te halen. De GSR wordt onder het rijkskader voor garantieregelingen gebracht. Dit betekent onder meer de invoering van een premie gefinancierde begrotingsreserve. In 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd11 dat de motie Gesthuizen c.s. in uitvoering is genomen.

Hiertoe wordt de mogelijkheid en wenselijkheid van uitbreiding van de Garantstellingsregeling Curatoren 2012 onderzocht, waarbij tevens modellen voor bekostiging zullen worden bezien, gegeven de budgettaire kaders. De curatorenverenigingen zijn om hun visie gevraagd. Tevens is het WODC verzocht om de uitvoering van een effectmeting van de GSR. Dit gaat in 2018 plaatsvinden, waarna de regeling zal worden herzien.

Hypothecaire leningen aan JJI's

Het feitelijk risico van de verleende garanties aan particuliere jeugdinrichtingen betreft borgstellingen ten behoeve van het restantbedrag van leningen die particuliere inrichtingen zijn aangegaan ter financiering van de gebouwen. Zonder garantie verlening was het niet mogelijk tegen gunstige condities dergelijke leningen bij externe financiers af te sluiten. Omdat DJI de kapitaalslasten van de betreffende leningen bovennormatief vergoedt aan de inrichtingen was het uit efficiency-overwegingen van belang dat de leningen tegen een zo gunstig mogelijk rentepercentage konden worden afgesloten.

Noot 10: Kamerstukken II, 2012/13, 29 628, nr. 407

Noot 11: Kamerstukken II, 2016/17, 29 911, nr. 169