Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

5.6 Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

Inleiding

SSC-ICT is de rijksbrede shared service organisatie die de Rijksdienst ontzorgt met generieke en gemeenschappelijke ICT-oplossingen. SSC-ICT levert generieke rijksbrede toepassingen als het Rijksportaal en de Samenwerkingsruimte.

Daarnaast verzorgt SSC-ICT voor de aangesloten departementen de telecommunicatie, hosting van bedrijfsspecifieke applicaties en op de Digitale Werkplekomgeving Rijk (DWR) gebaseerde kantoorautomatisering. In 2019 betreft dit de Ministeries van Algemene Zaken (AZ), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Buitenlandse Zaken (BZ), Financiën (FIN), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Justitie en Veiligheid (JenV), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Staat van baten en lasten

Begroting van baten-lastenagentschap SSC-ICT voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
 

2017

Stand Slotwet

2018

Vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Baten

             

Omzet moederdepartement

57.706

45.500

69.896

70.978

71.139

71.139

71.139

Omzet overige departementen

184.338

213.181

248.510

252.360

252.933

252.933

252.933

Omzet derden

318

0

385

391

392

392

392

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

1.751

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

6.532

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

250.645

258.681

318.791

323.729

324.464

324.464

324.464

               

Lasten

             

Apparaatskosten

211.638

203.100

248.826

253.329

254.011

254.011

254.011

personele kosten

121.347

110.500

139.353

143.123

143.209

143.209

143.209

 

waarvan eigen personeel

66.744

71.070

90.872

94.642

94.728

94.728

94.728

 

waarvan externe inhuur

51.170

36.930

42.826

42.826

42.826

42.826

42.826

 

waarvan overige personele kosten

3.453

2.500

5.655

5.655

5.655

5.655

5.655

materiële kosten

90.291

92.600

109.473

110.206

110.802

110.802

110.802

 

waarvan apparaat ICT

75.339

67.300

93.250

93.620

94.014

94.014

94.014

 

waarvan bijdrage aan SSO's

13.010

17.300

14.223

14.586

14.788

14.788

14.788

 

waarvan overige materiële kosten

1.942

8.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Rentelasten

46

250

250

250

250

250

250

Afschrijvingskosten

45.858

55.331

69.715

70.150

70.203

70.203

70.203

materieel

39.696

55.331

62.022

62.434

62.484

62.484

62.484

 

waarvan apparaat ICT

55.331

62.022

62.434

62.484

62.484

62.484

immaterieel

6.162

0

7.692

7.716

7.719

7.719

7.719

Overige kosten

30.814

0

0

0

0

0

0

dotaties voorzieningen

13.435

0

0

0

0

0

0

bijzondere lasten

17.379

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

288.356

258.681

318.791

323.729

324.464

324.464

324.464

               

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

– 37.711

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb baten

6

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

– 37.705

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

De baten stijgen sinds 2017 gelijkmatig als gevolg van de doorberekening van autonome kostenstijgingen en uitbreidingsinvesteringen aan de afnemers, zoals het concept mobiel werken.

De komende jaren zal geïnvesteerd worden in ICT, vooral om de digitale veiligheid te verbeteren en steeds geavanceerdere dreigingen te kunnen weerstaan. De komende jaren wordt voor alle klanten een grotere bijdrage voorzien. De procentuele stijging voor de drie klantgroepen, is gelijk verondersteld in deze begroting.

Lasten

De lasten stijgen sinds 2017 gelijkmatig als gevolg van autonome kostenstijgingen en uitbreidingsinvesteringen.

Apparaatskosten

Personele kosten

De personele lasten stijgen van 2017 naar 2019 doordat extra ambtelijk personeel wordt geworven. Naast een hoeveelheidseffect, meer ambtelijk personeel, is er tussen 2017 en 2019 ook sprake van een prijseffect vanwege van de aanpassing van de cao-lonen. De toename wordt behalve vanwege de vervulling van vacatures, ook verklaard doordat enkele taken die nu zijn uitbesteed, door SSC-ICT zelf uitgevoerd gaan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan helpdesktaken. Hiernaast wordt rekening gehouden met een beperkte uitbreiding van de personele capaciteit voor security. Ook huurt SSC-ICT elk jaar extern personeel in vanwege specifieke expertise, vooral op projecten.

Materiële kosten

De materiële lasten zullen naar verwachting gaan stijgen de komende jaren. Oorzaken zijn extra uitgaven op het gebied van security en duurdere kortdurende licenties, welke niet afgeschreven worden. Hier staat een beperkte daling van de kosten tegenover, doordat de effecten van het afstoten van de locaties in Zoetermeer, resulteren in lagere huisvestingskosten.

Afschrijvingskosten

Materieel

Zoals aangegeven worden investeringen voorzien in security. Deze investeringen verklaren de hogere afschrijvingskosten. Voor de volledigheid wordt vermeld dat in 2018 geen onderscheid gemaakt is in materiële en immateriële afschrijvingen.

Immaterieel

Qua immateriële activa, wordt geïnvesteerd in licenties en software maar ook de ontwikkeling van DWR Next voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Doordat nieuwe diensten geactiveerd worden en naar verwachting een doorontwikkeling ondergaan aan het einde van de afschrijvingstermijn, neemt de waarde van de immateriële activa de komende jaren toe en daarmee ook de afschrijvingslast.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
   

2017

Stand Slotwet

2018

Vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

8.645

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

58.126

258.681

318.791

323.729

324.464

324.464

324.464

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 48.255

– 203.350

– 249.076

– 253.579

– 254.261

– 254.261

– 254.261

2.

Totaal operationele kasstroom

9.871

55.331

69.715

70.150

70.203

70.203

70.203

 

–/– totaal investeringen

– 88.738

– 30.000

– 47.118

– 70.352

– 56.208

– 73.059

– 58.016

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

320

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 88.418

– 30.000

– 47.118

– 70.352

– 56.208

– 73.059

– 58.016

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

15.230

0

0

0

0

0

0

 

–/– aflossingen op leningen

– 34.963

– 55.331

– 69.715

– 70.150

– 70.203

– 70.203

– 70.203

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

93.040

30.000

47.118

70.352

56.208

73.059

58.016

4.

Totaal financieringskasstroom

73.307

– 25.331

– 22.597

202

– 13.995

2.856

– 12.186

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) (noot: maximale roodstand 0,5 mln. euro)

3.405

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Toelichting

De belangrijkste ontwikkeling qua kaseffect, zijn de verwachte investeringen en het daarbij behorende beroep op de leenfaciliteit. Voor 2019 geldt dat er investeringen voorzien worden in security, de ICT-infrastructuur, beheer- en diagnosetools en DWR Next voor het Ministerie van JenV. In 2022 en 2023 leidt dit tot vervangingsinvesteringen. Hiernaast worden in 2022 aanzienlijke vervangingsinvesteringen voorzien voor DWR Next en iDiplomatie. Deze ontwikkelingen tezamen zorgen voor de geraamde investeringsverwachtingen. De investeringen worden geactiveerd en daardoor qua kosten, én doorbelasting aan de afnemers, geëgaliseerd.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren SSC-ICT (bedragen x € 1.000)
 

2017

Slotwet

2018

Vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Omschrijving Generiek Deel

             

Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief)

1.570

           

Kostprijs backend werkomgeving

780

780

865

865

865

865

865

Kostprijs locatiegebonden werkplek

680

680

795

795

795

795

795

Kostprijs Kiosk PC incl. monitor

270

270

245

245

245

245

245

               

Totale omzet per product of dienst:

242.362

258.681

318.791

323.729

324.464

324.464

324.464

Generiek (infrastructuur, Rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit, ODC DH km2)

11.514

14.000

11.500

11.500

11.500

11.500

11.500

Gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering en hosting)

191.903

183.512

273.791

278.729

279.464

279.464

279.464

Specifiek (plusdiensten en maatwerk)

38.945

50.050

33.500

33.500

33.500

33.500

33.500

               

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

834,4

925,1

1.043

1.087

1.088

1.088

1.088

               

Aantal externe FTE's in % van de totale FTE's

27,9%

23,3%

20,1%

19,5%

19,5%

19,5%

19,5%

Saldo van baten en lasten (%)

– 15,6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Klanttevredenheid (KTO)

6,9

7

7

7

7

7

7

Medewerkertevredenheid (MTO)

6,8

7

7

7

7

7

7

               

Omschrijving Specifiek Deel – ICT-diensten

             

Beschik-/betrouwbaarheid basisfunctionaliteit

100,0%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

Geleverd binnen gestelde termijn

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd

87,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Kwaliteit beantwoorden vragen

             

Beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd

97,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

Direct beantwoorden helpdeskvragen

86,0%

80,0%

85,0%

85,0%

85,0%

85,0%

85,0%

Toelichting

De tarieven zijn opgenomen zoals deze voor 2018 goedgekeurd zijn. De tarieven voor 2019 zijn op het moment van verschijnen van deze begroting nog niet definitief vastgesteld.

De gemeenschappelijke omzet stijgt doordat de tarieven gelijke tred houden met de geschetste kostenstijgingen qua materiële uitgaven en afschrijvingen, die voortkomen uit de eerder geschetste investeringen.

In 2017 is in 86% van de helpdeskvragen onmiddellijk beantwoord. Daarom is het ook in 2019 en latere jaren de ambitie om dit niveau van helpdesk ondersteuning te realiseren.