Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 1: Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak

Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen (bedragen x € 1.000)

Verwijzing (URL-link)

naar website RWT/ZBO

Hyperlink uitgevoerde evaluatie ZBO onder kaderwet

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

x

x

Zorg dragen voor de uitvoering van de verplichting tot voldoening van de weduwepensioenen en wezenonderstanden aan de nagelaten betrekkingen van gewezen overheidspersoneel van Indonesië. Namens de Minister nemen van beslissingen ter uitvoering van de regelingen en aangelegenheden welke verband houden met zogenaamde overzeese pensioenen en uitkeringen.

Artikel 7

«Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid»

8.486

http://www.saip.nl/

Evaluatieplicht uit Kaderwet niet van toepassing. Wel geëvalueerd:

https://www.rijksoverheid.nl/ documenten/rapporten/2017/ 03/22/rapport-saip

Referendumcommissie

 

x

De referendumcommissie verstrekt informatie aan de kiezer over een aan een referendum onderworpen wet. Daarnaast verstrekt de referendumcommissie subsidies ten behoeve van maatschappelijke initiatieven die zich ten doel stellen het publieke debat in Nederland over de aan het referendum onderworpen wet te bevorderen. De referendumcommissie stelt ter uitvoering van de taak, genoemd het tweede lid, een regeling vast. In deze regeling wordt in ieder geval een subsidieplafond vastgesteld. Het subsidieplafond bedraagt ten hoogste € 2 mln. per referendum.

Artikel 1

«Openbaar bestuur en democratie»

0

http://www.referendum-commissie.nl/

Evaluatie in 2020

Artikel 11

«Centraal apparaat»

0

Huis voor Klokkenluiders

 

x

Het Huis voor klokkenluiders heeft in de eerste plaats tot taak het informeren, adviseren en ondersteunen van werknemers over te ondernemen stappen inzake het vermoeden van een misstand en in voorkomende gevallen werknemers te verwijzen naar bestuursorganen die belast zijn met opsporing of toezicht waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld. Daarnaast heeft het Huis voor klokkenluiders tot taak het verrichten van onderzoek naar een vermoeden van een misstand of de wijze waarop de werkgever zich jegens de werknemer heeft gedragen naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand.

Artikel 7 «Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid»

0

https://huisvoor klokkenluiders.nl/

Evaluatie in 2021

Artikel 11

«Centraal apparaat»

2.994

Huurcommissie

 

x

Onafhankelijk beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Daarnaast het toetsen op verzoek van de Belastingdienst van de redelijkheid van de huurprijs bij aanvraag van huurtoeslag.

Artikel 3 «Woningmarkt»

6.9081

http://www.huur- commissie.nl/

https://zoek.officiele- bekendmakingen.nl/ blg-795373

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

 

x

De onafhankelijke instantie heeft tot taak ervoor te zorgen dat er eens per vier jaar bij corporaties een visitatie kan worden uitgevoerd, specifiek door het aanwijzen van «deskundige instanties». SVWN doet dat door het erkennen van bureaus die visitaties mogen uitvoeren.

Artikel 3 «Woningmarkt»

0

http://www.visitaties.nl/

Evaluatie in 2020

Dienst voor het Kadaster en de openbare registers

x

x

Het bijhouden van de openbare registers en kadastrale registratie en het cartografisch weergeven van geografische basisgegevens. Het verstrekken van inlichtingen aan belanghebbenden.

Artikel 5

«Ruimtelijke ordening en Omgevingswet»

25.767

http://www.kadaster.nl

https://archief06. archiefweb.eu/archives/ archiefweb/20180227041656/

https://www.rijksoverheid.nl /binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2015/12/17/rapport-wettelijke-evaluatie-kadaster/rapport-wettelijke-evaluatie-kadaster.pdf

Noot 1: De bijdrage uit de begroting voor de kosten van het ZBO maakt deel uit van de totale bijdrage uit de begroting aan het ZBO Huurcommissie en het agentschap DHC. In de administratie worden kosten van het ZBO niet apart verantwoord, mede omdat ze voor een groot deel samenvallen met kosten van het agentschap. De totale bijdrage aan het ZBO Huurcommissie en agentschap DHC bedraagt € 6.908.000. Zie voor de cijfers beleidsartikel 3 en de batenlastenparagraaf van DHC in deze begroting.