Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

A.1 Uitgevoerde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Van Bochove; Verzoekt de regering, om na de eerste jaarverslagen die opgesteld zijn na inwerkingtreding van de herzieningswet, te evalueren of de vereisten uit beide wetten voldoende zijn om te borgen dat woningcorporaties voldoende legitimiteit binnen het werkgebied hebben voor hun beslissingen; Verzoekt de regering, direct na deze evaluatie en uiterlijk voor 1 januari 2015 aan te geven op welke wijze het element van «voice», zoals dat in het WRR-rapport Maatschappelijke dienstverlening is verwoord, nadrukkelijker gekoppeld kan worden aan het interne toezicht, zodat de woningcorporaties weer ingebed raken in de samenleving door brede vormen van participatie en betrokkenheid van huurders, potentiële huurders en andere lokale betrokkenen (stakeholders)

Kamerdebat 26-06-2012

Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847 nr. 298)

De motie van het lid Visser; Verzoekt de regering, bij de evaluatie van de wet specifiek in te gaan op de bewezen effectiviteit van de extra regelgeving; Verzoekt de regering voorts, regelgeving bij gebleken ineffectiviteit terug te draaien en zo mogelijk te vervangen door effectievere maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld gedragsveranderingen als alternatief voor de extra regelgeving

Kamerdebat 24-09-2013

Bouwregelgeving

Afgedaan. Antwoord is verzonden door Staatssecretaris EZ, namens de Minister van BZK, d.d. 30 augustus 2017 (Kamerstukken II 2016–2017, 34 550 XIII nr. 138)

De motie van het lid Heerma: Verzoekt de regering, voorstellen te doen om groeperingen wier doelstellingen onvermijdelijk leiden tot het terzijde schuiven van onze democratische rechtsorde te kunnen verbieden

Kamerdebat 02-07-2015

Notitie antidemocratische groeperingen

Afgedaan. De uitwerking van de motie is meegenomen in het Regeerakkoord Rutte-III.

De motie van het lid De Graaf c.s.; Verzoekt de regering de voorbereiding van de in de voorgaande overweging bedoelde operatie ter hand te nemen om het beheer van de politie bij de volgende kabinetsformatie terug te brengen naar het Ministerie van BZK

Kamerdebat 13-10-2015

Algemene Politieke Beschouwingen EK

Afgedaan. Motie is niet overgenomen door het nieuwe Kabinet.

De motie van de leden Oosenbrug en Veldman; Verzoekt de regering voortaan jaarlijks de Tweede Kamer een overzicht van de ICT-kosten te sturen met daarin de volledige uitgaven inclusief onder andere de licentiekosten, kosten voor onderhoud, aanschaf van hardware en de personeelskosten inclusief de inhuur van externen

Kamerdebat 18-11-2015

Begrotingsbehandeling BZK 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 31 490 nr. 239)

De motie van het lid Taverne c.s.; Verzoekt de regering als het gaat om de informatieverstrekking aan de Kamer het volgende:

– de Tweede Kamer te informeren over nieuwe elementen die eventueel aan het oorspronkelijke voorstel worden toegevoegd;

– de Kamer te informeren zodra het onderhandelingsproces zich in een richting ontwikkelt die substantieel afwijkt van de met de Kamer nog overeen te komen inzet van de Nederlandse regering;

– de Kamer te informeren over alle onderdelen van het voorstel waarop zich een duidelijke meerderheid begint af te tekenen in de Raad, bijvoorbeeld in de vorm van een politiek akkoord of een gemeenschappelijke benadering;

– de Kamer te informeren zodra stemming in de Raad aan de orde is over een «concept-gemeenschappelijk standpunt» en dit vooraf ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen

Kamerdebat 17-12-2015

Herziening Europese Verkiezingsakte (Kamerstukken II 2015–2016, 34 166, nr. 23)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 februari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 361 nr. 12)

De gewijzigde motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering om, in overleg met de VNG het systeem van monitoring van woonvisies verder te ontwikkelen en een inhoudelijke evaluatie ernaar te doen, zodat de Tweede Kamer voorafgaand aan de begrotingsbehandeling geïnformeerd kan worden over de resultaten

Kamerdebat 14-04-2016

Huuraangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847 nr. 298)

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, te onderzoeken of en op welke wijze ruimte geboden kan worden voor regionale verschillen in de volkshuisvestelijke problemen, de Tweede Kamer daarover te informeren en dit in de jaarlijkse Staat van de Volkshuisvesting op te nemen

Kamerdebat 31-05-2016

Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847 nr. 298)

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze aan dit tekort het hoofd geboden kan worden, de Tweede Kamer daarover te informeren en dit in de jaarlijkse Staat van de Volkshuisvesting op te nemen

Kamerdebat 31-05-2016

Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847 nr. 298)

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, in overleg met Nibud en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te streven naar een actualisering van de Nibud-normen en de toepassing hiervan door hypotheekverstrekkers, waarbij in ieder geval inkomensperspectief en energiekosten opnieuw worden meegenomen zonder dat de betalingsrisico’s onverantwoord toenemen

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847 nr. 303)

De gewijzigde motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering de periodieke woningbehoefteramingen ook regionaal door te rekenen en woningmarktregio’s en de betrokken provincies te vragen informatie te verstrekken op welke wijze zij aan de berekende woningbehoefte denken te voldoen door inzicht te geven in het nieuwbouw- en transformatieprogramma en de geplande onttrekkingen voor de komende jaren per woningmarktsegment per gemeente; Verzoekt de regering voorts om gesprekken te voeren met gemeenten waarvoor, op basis van deze informatiestromen, geconcludeerd moet worden dat het tekort aan woningen in enig segment verder dreigt op te lopen

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 november 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847 nr. 308)

De motie van de leden Albert de Vries en Houwers; Verzoekt de regering, te kiezen voor een integrale benadering van groei en krimp en in dat kader de plannen uit Nederland in Balans samen met de krimpregio’s nader uit te werken tot een plan voor structuurversterking van die regio’s

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 31 757 nr. 93)

De motie van het lid Schouten; Verzoekt de regering, de te behalen energiedoelen (in PJ per jaar) onderdeel te laten zijn van de woonvisie

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847 nr. 298)

De gewijzigde motie van het lid Voortman; Verzoekt de (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst, samen met cliëntenorganisaties voor mensen met een beperking in alle ministeriegebouwen een toegankelijkheidsscan uit te voeren en aan de hand daarvan een plan van aanpak te maken dat zorgt dat alle ministeriegebouwen uiterlijk 14 juli 2017 alle zelfstandig toegankelijk zijn

Kamerdebat 13-10-2016 Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 31 490 nr. 225)

De motie van de leden Ronnes en de Albert de Vries; Verzoekt de regering, met woningcorporaties af te spreken dat zij huishoudens van vijf of meer personen met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, voor een duurdere huurwoning een zodanige maatwerkhuur berekenen dat voldaan wordt aan de maatregel inzake passend toewijzen

Kamerdebat 02-11-2016

Huuraangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 27 926 nr. 278)

De motie van de leden Albert de Vries en Ronnes; Verzoekt de regering, met woningcorporaties af te spreken dat zij voor huishoudens met een laag inkomen die vanwege hun zorg- of ondersteuningsbehoefte aangewezen zijn op een duurdere aangepaste en/of geclusterde woning, een zodanige maatwerkhuur berekenen dat wordt voldaan aan de maatregel passend toewijzen

Kamerdebat 02-11-2016

Huuraangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 27 926, nr. 278)

De motie van het lid Remco Dijkstra; Verzoekt de regering, woningcorporaties te stimuleren om hun woningvoorraad te verduurzamen door belemmeringen voor energieprestatievergoedingen en labelstappen weg te nemen

Kamerdebat Begrotingsbehandeling Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 30 196, nr. 548)

De motie van de leden De Caluwé en Koser Kaya; Verzoekt de regering:

– een kleine groep creatieve vernieuwers op ICT-gebied te betrekken bij het traject digitale overheid, al dan niet in een wisselende bezetting;

– hiervoor experts van buiten de overheid in te schakelen en deze gevraagd en ongevraagd voorstellen te laten doen voor innovatieve digitale producten;

– deze eenheid uit het bestaande ICT-budget te financieren.

Kamerdebat 30-11-2016

Begroting Binnenlandse Zaken incl. Gemeentefonds, Provinciefonds en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (Handelingen II 2016–2017, 29)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 26 643, nr. 472)

De motie van de leden De Caluwé en Koser Kaya; Verzoekt de regering, uit te zoeken binnen welke termijn en met welk budget gerealiseerd kan worden dat alle gebruikers de regie krijgen over hun gegevens, zodanig dat: – zij inzage krijgen in welke functionaris welke gegevens heeft ingezien dan wel gebruikt of aan een ander verstrekt heeft; – zij de mogelijkheid hebben zelf instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonlijke gegevens automatisch kan worden verstrekt.

Kamerdebat 30-11-2016

Begroting Binnenlandse Zaken incl. Gemeentefonds, Provinciefonds en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (Handelingen II 2016–2017, 29)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 september 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 761, nr. 114)

De motie van de leden De Caluwé en Fokke; Verzoekt de regering, een nadere afweging over de resterende vraagstukken van het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Stedelijke Vernieuwing te maken bij de volledige herijking van het Gemeentefonds waar de Tweede Kamer in november 2015 bij motie-Veldman de regering om heeft gevraagd.

Kamerdebat 30-11-2016

Begroting Binnenlandse Zaken incl. Gemeentefonds, Provinciefonds en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (Handelingen II 2016–2017, 29)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-B, nr. 5)

De motie van het lid Voortman; Verzoekt de regering, op korte termijn een uitgebreide reactie te geven op dit rapport, en de diverse adviezen in het rapport over de waarborgen van mensenrechten waar mogelijk in beleid om te zetten.

Kamerdebat 30-11-2016

Begroting Binnenlandse Zaken incl. Gemeentefonds, Provinciefonds en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (Handelingen II 2016–2017, 29)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 september 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 26 150, nr. 161)

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering, te onderzoeken of voor de woningmarktregio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam dezelfde aftrekmogelijkheid mogelijk gemaakt kan worden als in de schaarstegebieden

Kamerdebat 14-12-2016 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (Handelingen II 2016–2017, 35)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 november 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 308)

De motie van de leden Ronnes en Voortman; Verzoekt de regering, te onderzoeken of en in hoeverre de beoogde heffingsverminderingen ook daadwerkelijk terechtkomen bij corporaties met een grote bouwopgave en een relatief lage investeringscapaciteit en de Tweede Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 14-12-2016

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (Handelingen II 2016–2017, 35)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 november 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 308)

De motie van het lid Van Vliet; Verzoekt de regering, onderzoek te doen naar demping van dit effect door een systeem van verdere tariefdifferentiatie binnen de totale verhuurderheffing

Kamerdebat 14-12-2016

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (Handelingen II 2016–2017, 35)

Afgedaan. Met ingang van 1 januari 2018 is de wet in werking getreden. Hiermee is uitvoering aan de motie gegeven.

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, daarom de instelling van gemeentelijke energieloketten te stimuleren, mede door het bieden van een langjarige zekerheid

Kamerdebat 22-12-2016

Energie in de gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 30 196, nr. 548)

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering corporaties te verplichten de gerealiseerde en geplande verduurzaming van hun huurvoorraad jaarlijks actief openbaar te maken

Kamerdebat 22-12-2016

Energie in de gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 30 196 nr. 548)

De motie van het lid Bashir; Verzoekt de regering om, in overleg met verhuurders en huurders te onderzoeken of de communicatie over de energieprestaties van een woning eenduidiger en begrijpelijker kan

Kamerdebat 22-12-2016

Energie in de gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 196 nr. 563

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, de bruikbaarheidseisen uit het Bouwbesluit 2012 één op één in het Bbl en zo nodig aan te vullen opdat voldaan wordt aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap; Verzoekt de regering tevens, gemeenten niet meer vrijstellingsmogelijkheden te geven dan het VN-verdrag toelaat

Kamerdebat 19-12-2016

AMvB's en Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. Antwoordbrief is verzonden door de Minister van I&M d.d. 7 juli 2017, namens de Minister van BZK (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De motie van de leden Ronnes en Van Veldhoven; Verzoekt de regering, maximaal de overbodige belemmerende regels voor een soepele energietransitie achterwege te laten

Kamerdebat 19-12-2016

AMvB's en Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. Antwoordbrief is verzonden door de Minister van I&M d.d. 7 juli 2017, namens de Minister van BZK (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De motie van het lid van Veldhoven; Verzoekt de regering, regels voor fietsenstallingen te handhaven

Kamerdebat 19-12-2016

AMvB's en Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. Antwoordbrief is verzonden door de Minister van I&M d.d. 7 juli 2017, namens de Minister van BZK (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De motie van het lid Van Veldhoven; Verzoekt de regering, regels te handhaven om uitbuiting van studenten te voorkomen

Kamerdebat 19-12-2016

AMvB's en Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. Antwoordbrief is verzonden door de Minister van I&M d.d. 7 juli 2017, namens de Minister van BZK (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De motie van de leden Çegerek en Veldman; Verzoekt de regering, de huidige bruikbaarheidseisen van het Bouwbesluit 2012 voor de woonfunctie alsnog over te nemen in het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving, waarbij de gemeente een maatwerkmogelijkheid wordt geboden ten aanzien van de eisen in het omgevingsplan en de thans in het Bouwbesluit 2012 opgenomen uitzondering voor woningen die gebouwd worden in particulier opdrachtgeverschap wordt voortgezet

Kamerdebat 19-12-2016

AMvB's en Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. Antwoordbrief is verzonden door de Minister van I&M d.d. 7 juli 2017, namens de Minister van BZK (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De motie van het lid Çegerek; Verzoekt de regering, in de nota van toelichting bij het Besluit kwaliteit leefomgeving aan te geven dat gemeenten bij het toegankelijk maken van de openbare buitenruimte de Integrale toegankelijkheidsstandaard betrekken voor zover die gaat over de openbare ruimte; Verzoekt de regering tevens, te monitoren of de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving over de toegankelijkheid van gebouwen, de regels van het Besluit kwaliteit leefomgeving over de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte en de regels over algemene toegankelijkheid die zijn opgesteld ter implementatie van het VN-verdrag over de rechten van gehandicapten, in de praktijk samen voldoende bijdragen aan de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare buitenruimte voor mensen met een functiebeperking, en verbetervoorstellen te doen als uit de monitoringuitkomsten blijkt dat die regels daaraan onvoldoende bijdragen

Kamerdebat 19-12-2016

AMvB's en Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. Antwoordbrief is verzonden door de Minister van I&M d.d 10 juli 2017, namens de Minister van BZK (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, de langetermijneffecten voor de liquiditeitsbuffer van de gezamenlijke corporaties voor 1 juli 2017 aan de Tweede Kamer te rapporteren

Kamerdebat 18-01-2017

VSO Rapportage Autoriteit woningcorporaties (Aw) over de stresstest derivaten woningcorporaties (29 453, nr. 429)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 29 453, nr. 449)

De motie van het lid Recourt; Spreekt uit dat de wettelijke eisen van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit ook geïnterpreteerd worden en in de praktijk gebruikt worden als eisen die zullen leiden tot een zo gericht mogelijke inzet van bevoegdheden

Kamerdebat 08-02-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (Handelingen II 2016–2017, 50)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 588, nr. 69)

De motie van het lid Recourt; Verzoekt de regering, het verzoek van de Tweede Kamer aan de CTIVD over te brengen om binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet te rapporteren over hoe de bewaartermijn van drie jaar zich verhoudt tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waarbij wordt betrokken de vraag of de interceptie van gegevens zo gericht mogelijk is geschied en of de bewaartermijn en de bewaarde gegevens nodig zijn voor een goede taakuitvoering van de diensten

Kamerdebat 08-02-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (Handelingen II 2016–2017, 50)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 588, nr. 76)

De motie van het lid Schouten; Verzoekt de regering, de CTIVD te vragen onderzoek te doen naar dergelijke risico’s bij de uitwisseling van data met buitenlandse diensten, de mate waarin dergelijke data wordt verkregen en de wijze waarop de diensten met deze data omgaan en de Tweede Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 08-02-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (Handelingen II 2016–2017, 50)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 588, nr. 76)

De motie van het lid Schouten; Verzoekt de regering, een internationaal vergelijkend onderzoek te doen, specifiek naar de vormgeving van de parlementaire controle van het werk van de diensten, en daarbij mogelijke modellen voor versterking van de Nederlandse parlementaire controle op het werk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te onderscheiden en de resultaten aan de Tweede Kamer te zenden

Kamerdebat 08-02-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (Handelingen II 2016–2017, 50)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 29 924 nr. 159)

De motie van de leden De Caluwé en Amhaouch; Verzoekt de regering, de Tweede Kamer in het vervolg terstond te informeren over wijzigingen in de Operatie BRP en de Kamer daarbij tevens een geactualiseerde planning inclusief eventuele financiële consequenties te doen toekomen

Kamerdebat 16-02-2017

Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 27 859, nr. 105)

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering om, te onderzoeken of in relevante wet- en regelgeving geregeld kan worden dat voor complexgewijze projecten die zich aantoonbaar binnen tien jaar terugverdienen, besluitvorming met een gewone meerderheid kan volstaan

Kamerdebat 16-02-2017]

Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (Handelingen II 2016–2017, 54)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 30 196, nr. 548)

De motie van het lid Çegerek; Verzoekt de regering om in het kader van de circulaire economie afgeschreven elektronica, zoals laptops en computers, van de rijksoverheid standaard aan te bieden voor hergebruik en in verdere levensfasen te recyclen, waarmee deze tevens binnen bereik van sociale doelgroepen komt

Kamerdebat 21-02-2017

VAO Duurzaamheid en milieu

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 196, nr. 561)

De motie van het lid Aukje de Vries; Verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om voor eind 2017 de onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging weg te werken; Verzoekt de regering tevens, te verkennen wat er nodig is voor een goede toekomstbestendige informatiebeveiliging bij de overheden en de daaraan gelieerde instellingen, op het gebied van organisatie, rol en mandaat van de coördinerend Minister, personeel, maatregelen, maar ook aanpassing van het afsprakenkader op basis van ontwikkelingen en bedreigingen, en de Tweede Kamer hierover voor eind 2017 te informeren.

Kamerdebat 31-05-2017

Verantwoordingsdebat over het jaar 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 775 VII, nr. 47)

De motie van het lid van Rooijen; Verzoekt de regering, inzichtelijk te maken welk deel van de lopende taakstellingen nog zal neerslaan na 2016 en dat uit te splitsen naar de verschillende onderdelen van de rijksdienst

Kamerdebat 31-05-2017

Verantwoordingsdebat over het jaar 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 augustus 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 34 725, nr. 28)

De motie van het lid Volp; Verzoekt de regering om, te bevorderen dat zo spoedig mogelijk en in samenwerking met organisaties van mensen met een beperking een actieplan conform het VN-verdrag voor de bouw tot stand komt, en de Tweede Kamer over de voortgang hiervan voor de zomer 2017 te rapporteren

Kamerdebat 22-12-2016

VAO Gehandicaptenbeleid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 januari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 33 990, nr. 63)

De motie Azarkan; Verzoekt de regering om, deze aanbevelingen te omarmen en te bewerkstelligen dat de strategische personeelsplannen op deze onderdelen verbeteren

Kamerdebat 31-05-2017 Verantwoordingsdebat over het jaar 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 31 490, nr. 239)

De motie van de leden Bruins Slot en Bisschop; Verzoekt de regering, de Kiesraad een wettelijke basis te geven in de Kieswet om de verzameling van de processen-verbaal van de verkiezingsuitslag, zowel analoog als digitaal, bij de stembureaus mogelijk te maken

Kamerdebat 20-06-2017

Evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 31 142, nr. 71)

De motie van de leden Bruins Slot en van Engelshoven; Verzoekt de regering om, samen met de Kiesraad, op basis van ieders deskundigheid, te bezien of de OSV voor langere termijn voldoende betrouwbaar en veilig is of dat er alternatieven ontwikkeld moeten worden, en de Tweede Kamer hierover voor de begroting te informeren

Kamerdebat 20-06-2017

Evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 31 142, nr. 71)

De motie van de leden Van Raak en Bruins Slot; Verzoekt de regering, in goed overleg met de VNG er zorg voor te dragen dat bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van maart 2018 in elke gemeente voldoende stembureaus worden ingericht, medewerkers van stembureaus altijd voldoende worden getraind en bij het tellen altijd de voorgeschreven controles worden uitgevoerd

Kamerdebat 20-06-2017

Evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing

Afgedaan. Aan de motie is uitvoering gegeven. In overleg met de VNG is in de circulaire Verkiezingen hier aandacht voor gevraagd.

De motie van het lid Öztürk; Verzoekt de regering om, met grote inzet op blijvende wijze te werk te gaan in het creëren van bewustzijn over wat discriminatie is

Kamerdebat 05-07-2017

Discriminatie (Handelingen II 2016–2017, 96)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 950, nr. 156)

De motie van de leden Öztürk en van den Hul; Verzoekt de regering om, in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te zoeken naar een alternatieve financieringssystematiek die ADV’s in staat stelt hun eigen organisatie en werkwijze vorm te geven, en de Tweede Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 05-07-2017

Discriminatie (Handelingen II 2016–2017, 96)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 950, nr. 156)

De motie van het lid van den Hul; Verzoekt de regering, tijdig voor het inzenden van de reactie op de aanbevelingen aan de VN, een conceptreactie op de aanbevelingen van de VN aan de Tweede Kamer te sturen zodat de Kamer hier nog op kan reageren voor het insturen van de reactie aan de VN

Kamerdebat 05-07-2017

Discriminatie (Handelingen II 2016–2017, 96)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 september 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 26 150 nr. 161)

De motie van het lid Yesilgöz-Zegerius; Verzoekt de regering om, voor de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken 2018 de Tweede Kamer een overzicht beschikbaar te stellen van de invulling van de ADV’s door de gemeenten; Verzoekt de regering tevens, de eerstvolgende registratie van ADV’s te uniformeren; Verzoekt de regering voorts om, voor de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken 2018 de Kamer een overzicht te zenden van de overige beschikbare antidiscriminatiemeldpunten zowel aangestuurd door de overheid als door maatschappelijke organisaties.

Kamerdebat 05-07-2017

Discriminatie (Handelingen II 2016–2017, 96)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 november 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 950, nr. 141)

De motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Jasper van Dijk; Verzoekt de regering om, samen met het NOC*NSF, de KNVB, andere sportkoepelorganisaties en lhbti-belangenbehartigers tot een actieplan lhbti-acceptatie te komen

Kamerdebat 05-07-2017

Discriminatie (Handelingen II 2016–2017, 96)

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan het Ministerie van VWS.

De motie van het lid Middendorp; Verzoekt de regering tijdens de periode van bezinning hoe op een ordentelijke wijze het beëindigen van de operatie BRP te onderzoeken, en de mogelijkheid van het verder ontwikkelen van de GBA-Verstrekkingsvoorziening daarbij te betrekken, voor zover nodig voor een goede basisregistratie personen; Verzoekt de regering tevens zodanig over dit onderzoek naar het «volledig stoppen met de operatie BRP» te rapporteren, dat deze optie financieel en juridisch afgewogen kan worden; Verzoekt de regering voorts de uitkomsten van de periode van bezinning uiterlijk 15 september naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 06-07-2017

Basisregistratie Personen en Programma eID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 september 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 27 859, nr. 113)

De motie van het lid Özütok; Verzoekt de regering, de Tweede Kamer uiterlijk september dit jaar een uitgebreid en helder feitenrelaas te verstrekken waarin ten minste helder uiteen wordt gezet wie op welk moment over welke informatie over de voortgang van het project oBRP beschikte, wanneer duidelijk was dat planning niet werd gehaald en het budget werd overschreden, wanneer bleek dat eerdere informatie niet juist was en wat de oorzaak van dit alles was

Kamerdebat 06-07-2017

Basisregistratie Personen en Programma eID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 september 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 27 859, nr. 113)

De motie van het lid van Raak; Verzoekt de regering in de komende bezinningsperiode ook te bekijken of en hoe (een deel van) dit geld kan worden teruggehaald

Kamerdebat 06-07-2017

Basisregistratie Personen en Programma eID

Afgedaan. de Tweede Kamer is op 26 september 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 27 859, nr. 113)

De motie van het lid Van Engelshoven; Verzoekt de regering, het daarheen te leiden dat door gecertificeerde instellingen aangeboden jeugdreclasserings- en jeugdbeschermingstaken niet door gemeenten aanbesteed hoeven te worden en gemeenten daar op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid over te bieden

Kamerdebat 08-06-2017

Sociaal Domein

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 oktober 2017 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken II 2017–2018, 31 839, nr. 605)

De motie van het lid Van Engelshoven; Verzoekt de regering om, nog deze maand absolute helderheid te bieden aan gemeenten over het al dan niet bestaan van een aanbestedingsplicht en de eventuele mogelijkheden daarvan af te wijken, dan wel te komen tot uitstel voor een jaar, en de Tweede Kamer hierover, voorzien van uitgebreide juridische onderbouwing, eveneens te informeren

Kamerdebat 31-05-2017

Sociaal Domein

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 oktober 2017 per brief geïnformeerd. (Kamerstukken II 2017–2018, 31 839, nr. 605)

De motie van de leden Bruins Slot en Van Engelshoven; Verzoekt de regering, vanuit haar stelselverantwoordelijkheid in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een stappenplan te ontwikkelen zodat per 1 januari 2018 aan de wettelijke verplichting van een onafhankelijke, vindbare en deskundige cliëntondersteuning wordt voldaan

Kamerdebat 31-05-2017

Sociaal Domein

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2017 geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 29 538 nr. 244)

De motie van de leden Beckerman en Van Raan; Verzoekt de regering mogelijkheden te onderzoeken voor vergelijkbare investeringen in Nederland die als doel hebben het verduurzamen van corporatiewoningen en lagere woonlasten en waar nodig deze investeringen te ondersteunen met flankerend beleid bijvoorbeeld in de vorm van subsidies, en de Tweede Kamer de bevindingen voor te leggen.

Kamerdebat 14-09-2017

Energiedoelen voor woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 29 453 nr. 458)

De motie van het lid Özütok; Verzoekt de regering om, te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de belemmeringen voor mensen met een visuele beperking zoveel mogelijk weg te nemen en de Tweede Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren

Kamerdebat 14-09-2017

Debat over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 januari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 31 142 nr. 79)

De motie van het lid Roemer; Verzoekt de regering de uitslag van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst (Wiv) serieus te nemen

Kamerdebat 01-11-2017

Regeringsverklaring (incl. Algemene Politieke Beschouwingen TK)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 775, nr. 24)

De motie van het lid Middendorp c.s.; Verzoekt de regering, om te regelen dat in het toezicht eenmalig bij de leennormen rekening te houden met een overgangstermijn van één maand, net als afgelopen jaar, omdat de LTV nog een keer wijzigt; Verzoekt de regering tevens, in gesprek te gaan met hypotheekadviseurs en -verstrekkers, NVM, NIBUD en NHG om tot een werkbare oplossing te komen voor de overgangstermijn van de LTI-leennorm en hierover een brief te sturen voor het wetgevingsoverleg Wonen op 11 december a.s.

Kamerdebat 16-11-2017

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV)

(Handelingen II 2017–2018, 23)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 311)

De motie van de leden Van Raak en Middendorp; Verzoekt de regering, na verschijning van het onderzoeksrapport in gesprek te gaan met het Huis voor klokkenluiders, met als inzet dat uitvoering wordt gegeven aan alle wettelijke taken

Kamerdebat 16-11-2017

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV)

(Handelingen II 2017–2018, 23)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 33 258, nr. 34)

De motie van de leden Kuiken en Verhoeven; Verzoekt de regering, te onderzoeken of de bestaande juridische instrumenten toereikend zijn om het oneigenlijk beïnvloeden van de verkiezingen tegen te gaan en te bestraffen en indien nodig nog voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen deze instrumenten aan te vullen

Kamerdebat 16-11-2017

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV)

(Handelingen II 2017–2018, 23)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 508)

De motie van het lid Van der Graaf; Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de opleidingsmogelijkheden van raads- en statenleden kunnen worden versterkt en daarbij ook te kijken naar de optie van een persoonlijk opleidingsbudget voor raads- en statenleden

Kamerdebat 16-11-2017

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV)

(Handelingen II 2017–2018, 23)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 775 VII, nr. 59)

De motie van het lid Koerhuis c.s.: Verzoekt de regering, de evaluatie van de NHG-regeling af te ronden voor de indiening van de begroting voor 2019 en hierin de mogelijkheden voor verlaging van de NHG-premie mee te nemen

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Afgedaan. Deze toezegging zal conform de omschrijving voor de begroting van 2019 worden ingevuld.

De motie van de leden Ronnes en Dik-Faber; Verzoekt de regering, te onderzoeken of Oost-Drenthe kan worden aangewezen als krimpregio en de Tweede Kamer voor februari 2018 daarover te informeren

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 31 757, nr. 95)

De motie van de leden Ronnes en Koerhuis; Verzoekt de regering, de Tweede Kamer voor 1 april 2018 te informeren over de afspraken met gemeenten en provincies over de harde plancapaciteit voor de komende twee jaar en de prognose of middellange en lange termijn; Verzoekt de regering tevens, de Kamer in het eerste kwartaal van 2018 en vervolgens halfjaarlijks te informeren, zowel kwalitatief als kwantitatief, inzake de voortgang van het realiseren van de bouwopgave

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847 nr. 362)

De motie van de leden Van Eijs en Ronnes; Verzoekt de regering zo snel mogelijk om de tafel te gaan met deze wethouders en de LSVb om te kijken hoe huisjesmelkers beter kunnen worden aangepakt, door gemeenten die daar behoefte aan hebben instrumenten te geven voor het handhaven op prijs

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 1546)

De motie van het lid Beckerman; Verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe de huurprijsbescherming via de Huurcommissie voor huurders met een tijdelijk huurcontract gelijk kan worden gesteld en kan worden verbeterd, en de uitkomsten zo snel mogelijk aan de Tweede Kamer te doen toekomen

Kamerdebat 24-01-2018

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte i.v.m. een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage (Kamerstukken II 2017–2018, 34 652, nr. 9)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 652, nr. 27)

De motie van het lid Voortman; Verzoekt de regering, de beperkte open ruimte zo veel mogelijk te beschermen tegen plannen voor nieuwbouw en in de eerste plaats binnenstedelijk bouwen te stimuleren

Kamerdebat 06-02-2018

Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 332)

De motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius; Verzoekt de regering zich in Europees verband stevig uit te spreken voor de bescherming van onze pers en zich hard te maken voor het opheffen van EUvsDisinfo

Kamerdebat 06-03-2018

Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-34, nr. 294)

De motie van het lid Ellemeet; Verzoekt de regering om, de best verdienende zorgbestuurders met een salarisstijging in de WNT-overgangsfase aan te spreken op het ongewenste signaal dat van deze stijging uitgaat

Kamerdebat 07-03-2018

Salarissen van topbestuurders in de zorg

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 111, nr. 109)

De motie van het lid De Graaf c.s.; Verzoekt de regering binnen de Europese Raad ervoor te pleiten dat een laagdrempelige toegang voor partijen tot het Europese bestel gehandhaafd blijft, en daartoe te komen met alternatieve voorstellen

Kamerdebat d.d. 23-02-2018

Formele Europese Top

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 22 112, nr. 2507)

De motie van het lid Paternotte c.s.; Verzoekt de regering, bij de uitwerking van het vernieuwde Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie extra aandacht te besteden aan misstanden in de uitzendbranche; Verzoekt de regering tevens, in het kader van het vernieuwde Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie in gesprek te gaan met de uitzendsector over bijvoorbeeld het inzetten van mystery guests om bij het handhaven van hun eigen keurmerk expliciet te controleren op discriminatie

Kamerdebat 13-03-2018

Discriminatie

Afgedaan. De motie is overgedragen aan het Ministerie van SZW.

De motie van de leden Gijs van Dijk en Jasper van Dijk; Spreekt uit dat de rijksoverheid, als werkgever, alle middelen inzet om discriminatie op de werkvloer te voorkomen en daarover rapporteert in de voortgangsrapportage

Kamerdebat 13-03-2018

Discriminatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 950, nr. 156)

De motie van het Azarkan; Verzoekt de regering om, hierover blijvend in gesprek te treden met de Algemene Bond Uitzendondernemingen en om initiatieven die door de uitzendbranche ondernomen worden om discriminatie tegen te gaan, te ondersteunen en breed onder de aandacht te brengen

Kamerdebat 13-03-2018

Discriminatie

Afgedaan. De motie is overgedragen aan het Ministerie van SZW.

De motie van het lid Jasper van Dijk; Verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat overheden voor een bepaalde periode geen zaken meer doen met uitzendbureaus die veroordeeld zijn voor discriminatie

Kamerdebat 13-03-2018

Discriminatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 29 544, nr. 822)

De motie van de leden Van Toorenburg en Koerhuis; Verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het kraakverbod in ere wordt hersteld

Kamerdebat 17-05-2018

Kraken sociale huurwoningen Amsterdam

Afgedaan. De beantwoording van deze motie ligt op het beleidsterrein van J&V. Zij gaan de motie beantwoorden.

De motie van de leden Veldman/De Vries Verzoekt de regering om, in het implementatietraject van de Omgevingswet gemeenten te stimuleren de adviescommissie (zoals genoemd in art 17.9) ook in te zetten om initiatiefnemers aan de voorkant van het proces te adviseren en uit te dagen om hun plannen met zo veel mogelijk kwaliteit en consensus te realiseren en het welstandstoezicht achteraf geleidelijk af te bouwen

Kamerdebat 24-06-2015

Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De motie van het lid De Vries c.s; Verzoekt de regering om, te bezien of het mogelijk is om bij AMvB (algemene maatregel van bestuur) een verplichting op te nemen om voorafgaand aan de uitvoering van vergunningvrije werkzaamheden aan rijksmonumenten de start hiervan te melden bij de gemeente

Kamerdebat 24-06-2015

Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De motie van het lid Van Veldhoven; Verzoekt de regering, gemeenten in staat te stellen om zonder te veel administratieve lasten te sturen op de kwaliteit van de leefomgeving

Kamerdebat 24-06-2015

Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De motie van het lid Van Tongeren; Verzoekt de regering, de huidige minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen zoals kwik en dioxine op te nemen in de AMvB’s of in de invoeringswet

Kamerdebat 19-12-2016

Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De motie van het lid Çegerek; Verzoekt de regering, in de nota van toelichting van het Bkl te verhelderen wat het criterium zwaarwegende economische en maatschappelijke belangen inhoudt, en daarbij voldoende aandacht te schenken aan de wens om de afwijking van de grenswaarde niet langer te laten duren dan nodig

Kamerdebat 19-12-2016

Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De motie van het lid Çegerek; Verzoekt de regering om in het Besluit kwaliteit leefomgeving te regelen dat gemeenten ook rekening moeten houden met geluid en trillingen van bedrijfsmatige activiteiten als zij tijdelijke geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige locaties toelaten in het omgevingsplan

Kamerdebat 19-12-2016

Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De motie van het lid Smaling; Verzoekt de regering, een derde lid aan artikel 4.2 van het Omgevingsbesluit toe te voegen met de volgende strekking: bij het betrekken van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties en bestuursorganen waarborgt het bevoegd gezag dat alle partijen op een gelijkwaardige wijze kunnen participeren

Kamerdebat 19-12-2016

Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De motie van het lid Veldman; Verzoekt de regering, in het Besluit kwaliteit leefomgeving middels een instructieregel aan te geven dat bij het stellen van lokale omgevings-waarden een integrale afweging, met daarbij ook de economische effecten, zoals effecten op het vestigingsklimaat, werkgelegenheid en bereikbaarheid, moet worden gemaakt en aan het controlerende orgaan moet worden voorgelegd.

Kamerdebat 19-12-2016

Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De motie van de leden Veldman en Çegerek; Verzoeken de regering, in de jaarlijkse Monitor Implementatie Omgevingswet de voortgang van de stapsgewijze ontwikkeling van het DSO op te nemen, en voor de ontwikkeling van de informatiehuizen specifieke «go/no go»-momenten in te bouwen, en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerdebat 19-12-2016

Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De motie van het lid van Veldhoven; Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat hoogwaardige compensatie wordt gewaarborgd en te borgen dat natuurorganisaties betrokken worden bij het beoordelen van die kwaliteit.

Kamerdebat 19-12-2016

Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

Gewijzigde motie 33 118-80 Van Veldhoven verzoekt de regering om, in het Omgevingsbesluit te regelen dat de gemeenteraad bij de kennisgeving van het voornemen om een omgevingsplan vast te stellen aan moet geven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding worden betrokken

Kamerdebat 19-12-2016

Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De motie van het lid De Caluwé; Verzoekt de regering in 2017 in ieder geval één publiek authenticatiemiddel te introduceren

Kamerdebat 08-12-2015 – Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel

Afgedaan. Met de publicatie van de regeling op 23 oktober 2017 in de Staatscourant is voldaan aan de motie.

De motie van het lid van Engelshoven; Verzoekt de regering actief te bevorderen dat mensen met 2-staps identificatie inloggen binnen het eID-stelsel

Kamerdebat 21-06-2017

Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Binnenlandse Zaken 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 505)

De motie van het lid Bruins Slot; Verzoekt de regering een raming van kosten en baten op te stellen op basis van de voorgestelde beleidswijziging, met de beoogde verdeling tussen Rijk en private partijen, en de Tweede Kamer daarover vóór 1 maart 2018 te informeren

Kamerdebat 06-07-2017

Basisregistratie Personen en Programma eID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 528)

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering voorts, het gebruik als proefperiode middels de aangekondigde tussenmetingen ook al voorafgaand aan het evaluatie-moment na vijf jaar te monitoren

Kamerdebat 04-02-2016

Wet doorstroming huurmarkt 2015 (Handelingen II 2015–2016, 51)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 363)

De motie van de leden Eijs en Koerhuis; Verzoekt de regering niet, zoals in het wetsvoorstel is opgenomen, vanaf de vierde keer dat een verhuurder in het ongelijk is gesteld kostendekkende leges te rekenen, maar dit vanaf de derde keer te doen

Kamerdebat 24-01-2018

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte i.v.m. een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage (Kamerstukken II 2017–2018, 34 652, nr. 9)

Afgedaan. Het amendement wetsvoorstel Huurcommissie is op 30 januari 2018 aangenomen door de Eerste Kamer.

A.2 In behandeling zijnde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Engels c.s.; Verzoekt de Minister van BZK een of meer modellen voor een stelsel van financiële verhoudingen tussen rijk en gemeenten te ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met zowel de effecten van de voorgenomen decentralisaties als met voortgaande processen van gemeentelijke herindeling

Kamerdebat 18-06-2013

Inrichting openbaar bestuur

De Eerste Kamer wordt medio juni 2019 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Vliet; Verzoekt de regering, teneinde te kunnen beoordelen of betere aansluiting tussen de gereguleerde en de vrije huursector onderzocht moet worden, in de evaluatie van de Wet doorstroming huurmarkt ook cijfers over de hierboven genoemde vorm van doorstroming mee te nemen

Kamerdebat 04-02-2016

Wet doorstroming huurmarkt 2015 (Stb. 2016, 158)

De Tweede Kamer wordt in 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Tellegen c.s.; Spreekt uit dat het wenselijk is dat de modernisering van de wetgeving rond de vervolging van ambtsdelicten met grote spoed ter hand wordt genomen en uiterlijk voor 1 januari 2017 tot een wetsvoorstel leidt; Verzoekt het presidium, daartoe in overleg met de regering en de Eerste Kamer tot een voorbereidingstraject te komen

Kamerdebat 28-01-2016

Verslag van de commissie van onderzoek

Het wetsvoorstel is op 27 januari 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Er is inmiddels ook een commissie ingesteld die naar modernisering van de wetgeving gaat kijken.

De motie van het lid Sjoerdsma; Verzoekt de regering om actief voorlichting te geven aan bestuursorganen omtrent de werking van de Wet open overheid en waar nodig opleidingen te faciliteren voor personen bij deze organen die belast zijn met de uitvoering van deze wet

Kamerdebat 13-04-2016

Initiatiefwetsvoorstel Voortman/Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Kamerstukken II 2015–2016, 33 328)

De behandeling Wet Open Overheid is door de EK aangehouden; een behandeldatum nog niet bekend.

De motie van de leden Oosenbrug en Bruins; Verzoekt de regering er in ieder geval zorg voor te dragen dat twee of meer bestuursorganen binnen een jaar na aanvaarding van de Wet open overheid met een informatieregister gaan experimenteren, en daarbij de doeltreffendheid en kosten van reeds ingevoerde informatieregisters bij deze koplopers te evalueren; Verzoekt de regering het informatieregister uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet open overheid in werking te laten treden

Kamerdebat 13-04-2016

Initiatiefwetsvoorstel Voortman/Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Kamerstukken II 2015–2016, 33 328)

De behandeling Wet Open Overheid is door de EK aangehouden; een behandeldatum nog niet bekend.

De motie van het lid Veldman c.s.; Verzoekt de regering middels een aanpassing van artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet, of op andere wijze te bewerkstellingen dat een gemeentelijke belasting cq. heffing ten behoeve van een algemene voorziening zoals het riool of de inzameling van afvalstoffen niet afhankelijk mag worden gesteld van het eigendom van een aangesloten object, maar via het aangesloten zijn op de voorziening geregeld moet worden

Kamerdebat 1 juli 2015 Omgevingswet

Met de indiening van het initiatiefwetsvoorstel wordt de motie geacht te worden afgehandeld medio najaar 2018.

De motie van de leden Albert de Vries en Koolmees; Verzoekt de regering, voorstellen te doen waarmee de rechtszekerheid en rechtsbescherming voor eigenaren van drijvende woningen met betrekking tot ligplaatsen vergelijkbaar worden met de rechtszekerheid en rechtsbescherming voor eigenaren van grondgebonden woningen met betrekking tot bouwkavels

Kamerdebat 14-12-2016

Heropening plenair debat Wetgevingsoverleg Wet verduidelijking voorschriften woonboten

Wetsvoorstel wordt naar verwachting in de loop van 2019 naar de Tweede Kamer gezonden.

De motie van het lid Verhoeven; Verzoekt de regering om, bij de evaluatie van de wet nadrukkelijk de effecten op het vestigingsklimaat in Nederland te onderzoeken

Kamerdebat 08-02-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (Kamerstukken II 2016–2017, 34 588)

De Tweede Kamer wordt bij de toegezegde evaluatie van de Wiv 2017 (in 2020) geïnformeerd.

De motie van de leden Albert de Vries en Van der Linde; Verzoekt de regering, te bevorderen dat een systeem van «erkende kwaliteitsverklaringen en erkende technische toepassingen» tot stand komt, waarbij door marktpartijen aangedragen oplossingen bij gebleken geschiktheid door een onafhankelijke instantie van een erkenning worden voorzien en daarna in het kwaliteitsborgingsproces alleen nog marginaal getoetst behoeven te worden

Kamerdebat 16-02-2017

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Handelingen II 2016–2017, 54)

Dit is geregeld in de AMvB Kwaliteitsborging voor het bouwen. De AMvB treedt in werking als de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ingaat. Stemming op deze wet is in de Eerste Kamer aangehouden.

De motie van het lid Albert de Vries; Verzoekt de regering om het stelsel van kwaliteitsborging pas in een volgende fase van invoering van toepassing te verklaren op de verbouw en restauratie van rijksmonumenten

Kamerdebat 16-02-2017

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Handelingen II 2016–2017, 54)

Dit is geregeld in de AMvB Kwaliteitsborging voor het bouwen. De AMvB treedt in werking als de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ingaat. Stemming op deze wet is in de Eerste Kamer aangehouden.

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, rijksmonumenten niet eerder onder deze wet te brengen dan nadat vaststaat dat monumentale waarden niet verloren gaan door de splitsing van bouwtechniek en de monumentenkwaliteit

Kamerdebat 16-02-2017

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Handelingen II 2016–2017, 54)

Dit is geregeld in de AMvB Kwaliteitsborging voor het bouwen. De AMvB treedt in werking als de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ingaat. Stemming op deze wet is in de Eerste Kamer aangehouden.

De motie van de leden Ronnes en Van der Linde; Verzoekt de regering, een bestuursakkoord met de gemeenten te sluiten opdat de leges voor omgevingsvergunningen substantieel dalen

Kamerdebat 16-02-2017

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Handelingen II 2016–2017, 54)

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Beckerman c.s.; Verzoekt de regering om de gemeenten behulpzaam te zijn bij de ontwikkeling van een juridisch instrumentarium om toeristisch verhuur te kunnen reguleren en te handhaven en de Tweede Kamer spoedig te informeren over welk (aanvullend) instrumentarium wordt gekozen of ontwikkeld

Kamerdebat 15-06-2017

Diverse woononderwerpen

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, spoedig in overleg te treden met de initiatiefnemers van het actieprogramma Weer Thuis teneinde gezamenlijk een plan op te stellen opdat het tekort aan geschikte huurwoningen voor verwarde personen binnen afzienbare tijd weggewerkt is

Kamerdebat 15-06-2017

Diverse woononderwerpen

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Öztürk; Verzoekt de regering om, in gesprek met gemeenten te bewerkstelligen dat de werking van ADV’s op deze onderdelen verbetert en te bezien wat de rijksoverheid hierin kan betekenen

Kamerdebat 05-07-2017

Discriminatie

De Tweede Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Van der Molen en Verhoeven; Verzoekt de regering, een diepgaand onderzoek in te stellen naar de heimelijke beïnvloeding van de Nederlandse publieke opinie en discussie via sociale en andere media door buitenlandse statelijke actoren en om met voorstellen te komen om de weerbaarheid van onze samenleving op dit punt te vergroten

Kamerdebat 16-11-2017

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV)

De Tweede Kamer is onder meer bij brief van 16 maart 2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 30 821, nr. 42) geïnformeerd over het tegengaan van ongewenste buitenlandse beïnvloeding, waaronder desinformatie. De Kamer wordt waar nodig nader geïnformeerd.

De motie van het lid Verhoeven; Verzoekt de regering, een voorlichtingscampagne te starten om het bewustzijn te vergoten over beïnvloeding door statelijke actoren van de interne aangelegenheden en democratische processen in Nederland

Kamerdebat 16-11-2017

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV

De Tweede Kamer is onder meer bij brief van 16 maart 2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 30 821, nr. 42) geïnformeerd over het tegengaan van ongewenste buitenlandse beïnvloeding, waaronder desinformatie. De Kamer wordt waar nodig nader geïnformeerd.

De motie van het lid Bisschop c.s.; Verzoekt de regering, in overleg te treden met gemeenten en te komen met voorstellen om, rekening houdend met de maatschappelijke functie van begraafplaatsen, begraven ongeacht inkomen en woonplaats betaalbaar te houden

Kamerdebat 16-11-2017

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV)

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Özütok c.s.; Verzoekt de regering, bij de overdracht van publieke taken aan semipublieke instellingen expliciet aandacht te besteden aan de bescherming van burgerrechten

Kamerdebat 16-11-2017

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV)

Aan de motie wordt uitvoering gegeven door in de dit najaar (2018) uit te brengen Handreiking constitutionele toetsing een passage hierover op te nemen.

De motie van de leden Futselaar en Özdil; Verzoekt de regering om, met alle partners in de keten van studentenhuisvesting te komen tot een nieuw convenant en actieplan studentenhuisvestingen en dit actieplan te faciliteren

Kamerdebat 11-10-2017

Huisvesting voor buitenlandse studenten

Beantwoording wordt meegenomen in het Actieplan Studentenhuisvesting dat in het 4e kwartaal van 2018 wordt afgerond, waarna de Tweede Kamer wordt geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe een prikkel in de verhuurder-heffing van 2019 aangebracht kan worden om het verkopen van dure sociale huurwoningen ten behoeve van de nieuwbouw van nieuwe betaalbare sociale huurwoningen in gespannen woningmarkten over 2018 extra te stimuleren

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal van 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, deze perverse prikkel bij berekening van bezoldigingsmaxima weg te nemen

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, het Nibud hierover onderzoek te laten doen en een brief te sturen met een voorstel hoe dit op te lossen

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, om spoedig met betrokken gemeenten, verhuurders en corporaties te overleggen om ongewenste excessen verder te voorkomen; en verzoekt de regering tevens de resultaten daarvan aan de Tweede Kamer te melden

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

De Tweede Kamer wordt najaar 2019 geïnformeerd.

De motie van het lid Ronnes c.s.; Verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze de onvoorziene meeropbrengst van de verhuurderheffing die de komende jaren ontstaat, kan worden geïnvesteerd in de woningmarkt, de verduurzamingsopgave van de sociale woningen en instrumenten voor de doorstroming

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Ronnes en Dik-Faber; Verzoekt de regering, van de genoemde verbetervoorstellen quick wins binnen de wettelijke kaders zo spoedig mogelijk toe te passen, opdat de administratieve lastendruk zo snel mogelijk kan verminderen

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Eijs c.s.; Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de NHG-premie meegefinancierd kan blijven worden in de hypotheek en eventueel fiscaal aftrekbaar kan blijven, bijvoorbeeld via een aanvullende lening die wordt afgelost uit het rentevoordeel dat de NHG oplevert; verzoekt de regering voorts hierover zo spoedig mogelijk een brief te sturen met een voorstel hoe dit op te lossen

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

De Tweede Kamer wordt bij de BZK-begroting 2019 geïnformeerd.

De motie van het lid Nijboer: Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat huurders ook financieel profiteren van verduurzaming van hun woning

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Dik-Faber en Voortman; Verzoekt de regering, te bevorderen dat het actieprogramma Weer Thuis wordt uitgebreid naar twintig regio’s; verzoekt de regering tevens, mogelijk via dit actieprogramma, een impuls te geven aan nieuwe woonvormen voor kwetsbare doelgroepen

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, in overleg met de corporaties te gaan en hen te stimuleren om de mogelijkheid van een kettingbeding in het verkoopcontract om de maandelijkse huurprijs in het middensegment te verzekeren, daadwerkelijk te benutten; Verzoekt de regering tevens, de gemeenten te informeren over het feit dat bij prestatieafspraken de bedoelde kettingbedingen afgesproken kunnen worden

Kamerdebat 06-02-2018

Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Kops; Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat er niet langer onrechtmatig bemiddelingskosten bij huurders in rekening worden gebracht

Kamerdebat 06-02-2018

Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

De Tweede Kamer wordt in 3e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Koerhuis en Beckerman; Verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat woonfraude als economisch delict veroordeeld kan worden, zodat de winsten van illegale onder- en kamerverhuur afgepakt kunnen worden, en de Tweede Kamer hierover voor de zomer te informeren

Kamerdebat 28-03-2018

Een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal van 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering om, in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opdat handhaving van voorschriften die aan verkamering zijn verbonden strikt worden gehandhaafd door de gemeenten

Kamerdebat 28-03-2018

Een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden van der Lee en Paternotte; Verzoekt de regering, de regeling zo vorm te geven dat deze zowel ruimte biedt voor lokaal maatwerk als doelmatige digitale handhaving op een maximaal aantal te verhuren dagen mogelijk maakt

Kamerdebat VAO Toerisme

Motie is onderdeel van BZK-beleid.

De motie van de leden Beckerman en van Kent; Verzoekt de regering om, de Gezondheidsraad te verzoeken om hun onderzoek uit te breiden met de invloed van gespoten purschuim op bewoners

Kamerdebat 05-04-2018

Bouwregelgeving en energiebesparing

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering om, te onderzoeken of en hoe een woonlastenbenadering kan worden toegepast waarbij er geen opdrijvend effect is voor de huurtoeslag

Kamerdebat 05-04-2018

Bouwregelgeving en energiebesparing

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Koerhuis en van Eijs; Verzoekt de regering, te bezien of en welke flankerende maatregelen, zoals herverdeling van financiële middelen tussen corporaties, daarbij kunnen helpen, en daarbij ook mee te nemen dat rijkere corporaties van het financieel rendement van de investering in verduurzaming bij armere corporaties gaan profiteren

Kamerdebat 05-04-2018

Bouwregelgeving en energiebesparing

De Tweede Kamer wordt 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Koerhuis en Dik-Faber; Verzoekt de regering, te bezien of en welke verplichtende maatregelen, zoals een labelplicht voor corporatiewoningen, toegepast moeten worden om corporaties te kunnen verplichten te verduurzamen

Kamerdebat 05-04-2018

Bouwregelgeving en energiebesparing

De Kamer wordt in het 3e kwartaal 2018 geïnformeerd

De motie van het lid Dik-Faber; Verzoekt de regering, er in overleg met bouwers en gemeenten voor zorg te dragen dat er meer toegankelijke woningen beschikbaar komen en daarbij ook in overweging te nemen dat de toegankelijkheidseisen voor nieuwbouwappartementen in het Bouwbesluit worden aangepast conform het RIGO-rapport

Kamerdebat 05-04-2018

Bouwregelgeving en energiebesparing

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Krol; Verzoekt de regering om, te onderzoeken of koolmonoxidemelders verplicht gesteld kunnen worden, te beginnen bij nieuwbouw en renovatie van woningen

Kamerdebat 05-04-2018

Bouwregelgeving en energiebesparing

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, deze perverse prikkel weg te nemen en corporaties bij wanbestuur financieel te laten bijdragen als er publiek geld gebruikt moet worden

Kamerdebat 05-04-2018

125 miljoen voor Stichting Humanitas

De Tweede Kamer wordt in het 3e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, te onderzoeken of, hoe en op welke termijn Vestia de 675 miljoen euro publiek geld met deze winst terug kan betalen, en de Tweede Kamer hierover voor het volgende saneringsbesluit over Vestia te informeren

Kamerdebat 05-04-2018

125 miljoen voor Stichting Humanitas

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Kops; Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat wanbestuurders van woningcorporaties hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de – aantoonbaar door hen veroorzaakte – financiële schade

Kamerdebat 05-04-2018

125 miljoen voor Stichting Humanitas

De Tweede Kamer wordt in het 3e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Ronnes en Krol; Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe seniorencomplexen als aparte gebouwfunctie in het Bouwbesluit (en zijn opvolger de BBL) kan worden opgenomen; Verzoekt de regering tevens, de verdere maatregelen die zij neemt ter verbetering van de brandveiligheidsproblematiek bij (bestaande) seniorenwoningen samen met de brandweer op effectiviteit te onderzoeken en waar nodig te verbeteren

Kamerdebat 05-04-2018

Bouwregelgeving en energiebesparing

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Buitenweg; Verzoekt de regering om, eventuele wijzigingen van deze beleidsregel eerst aan de Tweede Kamer voor te leggen alvorens deze beleidsregel te wijzigen

Kamerdebat 10-04-2018

De uitslag van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De Tweede Kamer wordt bij een voornemen tot wijziging van de beleidsregel geïnformeerd.

De motie van de leden Ronnes en Laan-Geselschap; Verzoekt de regering, te onderzoeken of de Wilg spoedig geplaatst kan worden onder de Crisis- en herstelwet, waarbij het toepassingsbereik wordt uitgebreid met glastuinbouwgebieden

Kamerdebat 12-04-2018

Omgevingsrecht

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Wassenberg; Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het puntensysteem op het gebied van de energieprestatie van een woning kan worden aangescherpt

Kamerdebat 12-04-2018

Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen

De Tweede Kamer wordt in het 3e kwartaal 2018 geïnformeerd

De motie van het lid Wassenberg; Verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe huurders die door slecht geïsoleerde woningen tegen hogere energiekosten aanlopen, het recht kan worden gegeven om hun woning te laten verbeteren en als dat niet lukt, om deze huurders minder huur te laten betalen

Kamerdebat 12-04-2018

Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen

De Tweede Kamer wordt in het 3e kwartaal 2018 geïnformeerd

De motie van de leden Van Eijs en Ronnes; Verzoekt de regering, te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is de financiële prikkel voor verhuurders om hun woningen te verduurzamen te versterken, bijvoorbeeld door het zwaarder laten meetellen van de Energie-Index in het puntenstelsel; Verzoekt de regering voorts, te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is ook bij geliberaliseerde woningen een financiële prikkel te introduceren voor verhuurders om hun woningen te verduurzamen

Kamerdebat 12-04-2018

Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen

De Tweede Kamer wordt in het 3e kwartaal 2018 geïnformeerd

De motie van het lid van der Molen c.s.; Verzoekt de regering in overleg met de betrokken gemeenten de kosten van ontvlechting van de wettelijke samenwerkingsverbanden zo veel mogelijk te beperken, een regeling te treffen voor de verdere afwikkeling en de Tweede Kamer daarover te informeren vóór 1 december 2018

Kamerdebat 18-04-2018

Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem (34 825), Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (34 826), Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer (34 827), Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum (34 828), Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum (34 829), Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard (34 830), Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland (34 831), Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout (34 832), Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen (34 833), Samenvoeging (om 10.45 uur van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (Handelingen II 2017–2018, 75)

De Tweede Kamer wordt voor 1 december 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid van der Molen c.s.; Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de centrumfunctie van Gorinchem behouden kan blijven met het oog op evenwichtige regionale verhoudingen en de Tweede Kamer daarover te informeren vóór 1 januari 2019

Kamerdebat 18-04-2018

Samenvoeging (om 10.15 uur) van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem (34 825), Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (34 826), Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer (34 827), Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum (34 828), Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum (34 829), Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard (34 830), Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland (34 831), Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout (34 832), Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen (34 833), Samenvoeging 10.45 uur van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (Handelingen II 2017–2018, 75)

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Van den Bosch c.s.; Verzoekt de regering, na voltooiing van het herindelingsproces de provincie Noord-Holland te verzoeken met de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem, alsmede met de inwoners van Spaarndam te verkennen of voor het dorp Spaarndam een grenscorrectie een duurzame oplossing is en of dit kan rekenen op draagvlak van de inwoners van Spaarndam, en de Tweede Kamer hierover binnen een jaar te informeren

Parlementair agenda punt [18-04-2018] – Samenvoeging (om 10.15 uur)van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem (34 825), Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (34 826), Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer (34 827), Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum (34 828), Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum (34 829), Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard (34 830), Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland (34 831), Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout (34 832), Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen (34 833), Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (Handelingen II 2017–2018, 75)

De Tweede Kamer wordt voor Herfstreces 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Ronnes en Veldman; Verzoekt de regering, haar visie op de toekomstige vormgeving van onteigening ter advies voor te leggen aan de Raad voor de rechtspraak, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de president en de procureur-generaal bij de Hoge Raad en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, en de Tweede Kamer over de resultaten te informeren

Kamerdebat 03-03-2016

Omgevingswet

De motie zal worden verwerkt in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

De motie van het lid De Vries c.s.; Verzoekt de regering, in de rijksomgevingsvisie aan te geven welke afspraken nodig zijn om de recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken in stand te houden en hoe deze afspraken doorwerken in provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies

Kamerdebat 24-06-2015

Omgevingswet

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Ronnes en Geurts: Verzoekt de regering in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg te onderzoeken of gemeenten en provincies voldoende (Ruimtelijke Ordening) instrumenten hebben om de problematiek van de leegstand van agrarische bebouwing te lijf te gaan; Verzoekt de regering de resultaten voor de zomer van 2018 aan de Tweede Kamer te melden

Kamerdebat 06-02-2018

Ruimtelijke Ordening

De Tweede Kamer wordt in november 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Van Eijs en Laan-Geselschap; Verzoekt de regering in gesprek te gaan met de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en bedrijfsleven om te inventariseren welke experimenteerruimte er nodig is om de problematiek van Rotterdam-Zuid in combinatie met de opgave vanuit de energietransitie in de gebouwde omgeving versneld aan te pakken, en hierover de Tweede Kamer te informeren

Kamerdebat 06-02-2018

Ruimtelijke Ordening

Het gaat om de deal Rijk – Rotterdam, die momenteel door ons en de gemeente wordt voorbereid (n.a.v. regio envelopgeld Regeerakkoord). E.e.a. heeft te maken met lange doorlooptijd collegevorming in Rotterdam. De Tweede Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Den Boer en Van der Molen; Verzoekt de regering, om de opzet van dit onderzoek inclusief de onderzoeksvragen en de te onderzoeken sectoren, de betrokken externen en partijen, alsmede de planning ervan naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 17-05-2018

WNT

De Tweede Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Eijs; Verzoekt de regering, de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet geeft aan gemeenten om betere energieprestaties af te dwingen nogmaals breder onder de aandacht te brengen, eventueel in samenwerking met de VNG

Kamerdebat 24-05-2018

VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (Kamerstukken II 2017–2018, 32 127, nr. 227)

De Tweede Kamer wordt eind 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Krol; Verzoekt de regering, er bij de gemeenten op aan te dringen een proportioneel deel van de nieuw te bouwen woningen te bestemmen voor seniorenhuisvesting

Kamerdebat 24-05-2018

De beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal van 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Krol; Verzoekt de regering, er bij de gemeenten op aan te dringen met de woningbouwcorporaties afspraken te maken om een proportioneel deel van de bestaande sociale huurwoningen leeftijdsbestendig te renoveren

Kamerdebat 24-05-2018

De beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal van 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Krol; Verzoekt de regering, om inzicht te geven in de woonwensen van senioren

Kamerdebat 24-05-2018

De beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Krol; Verzoekt de regering, te komen met een visie op de kwalitatieve woonwensen in relatie tot technologische ontwikkelingen

Kamerdebat 24-05-2018

De beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Krol en Azarkan; Verzoekt de regering de haalbaarheid te onderzoeken van de studentencampus bij universiteiten en hogescholen

Kamerdebat 24-05-2018

De beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen

Wordt meegenomen in het actieplan studentenhuisvesting dat in het 4e kwartaal van 2018 afgerond wordt, waarna de Tweede Kamer geïnformeerd wordt.

De motie van het lid Nijboer; Verzoekt de regering, in samenwerking met gemeentes discriminatie actiever te bestrijden door actief overtredingen op te sporen en overtredingen te sanctioneren

Kamerdebat 24-05-2018

De beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen

Wordt meegenomen in het Plan van Aanpak Goed Verhuurderschap dat in het 4e kwartaal van 2018 wordt afgerond, waarna de Tweede Kamer geïnformeerd wordt.

De motie van de leden van Eijs en Ronnes; Verzoekt de regering om, ook voor bestaande huurwoningen exorbitante huurstijgingen tegen te gaan, te onderzoeken welke maatregelen als een tijdelijke noodstop kunnen dienen, waarbij niet de wws-systematiek wordt doorgetrokken, en daarbij oog te hebben voor de kostenstructuur van de verhuurder inclusief grondprijs; Verzoekt de regering, daarbij te zorgen dat deze maatregelen niet ten koste gaan van het aanbod van middenhuur op de langere termijn

Kamerdebat 24-05-2018

De beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal van 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Ronnes en Koerhuis; Verzoekt de regering om, te stimuleren dat de provincies de rem op realisatie van harde plancapaciteit loslaten en over te gaan tot overprogrammeren; Verzoekt de regering voorts, om te onderzoeken of een «spoedreparatie» van de Ladder van Duurzame Verstedelijking wenselijk is om te voorkomen dat overprogrammering bij de rechter geen stand houdt

Kamerdebat 24-05-2018

De beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal van 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Azarkan en Nijboer; Verzoekt de regering te bezien of «naming-and-shaming» een instrument kan zijn tegen verhuurmakelaars die meewerken aan discriminerende verzoeken en de Tweede Kamer daarover uiterlijk eind dit jaar te informeren

Kamerdebat 24-05-2018

De beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen

Wordt meegenomen in het Plan van Aanpak Goed Verhuurderschap dat in het 4e kwartaal van 2018 wordt afgerond, waarna de Tweede Kamer geïnformeerd wordt.

De motie van het lid van Eijs; Verzoekt de regering, met Aedes en particuliere verhuurders in gesprek te gaan over de inkomenseisen die gelden voor middenhuur om te voorkomen dat mensen met een middeninkomen geen toegang hebben tot middenhuurwoningen

Kamerdebat 29-05-2018

Middenhuur

Overleg met Aedes en particuliere verhuurders vindt dit najaar plaats, waarna de Tweede Kamer naar verwachting in het 4e kwartaal van 2018 geïnformeerd wordt.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering, te onderzoeken of en waarom het niet terugbetalen van grondkorting geen staatssteun is en het niet terugbetalen van erfpachtkorting wel, en de Tweede Kamer hierover voor het zomerreces te informeren

Kamerdebat 29-05-2018

Middenhuur

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering om, alles op alles te zetten om de VNG volwaardig te laten participeren in het vervolg van de Woonagenda

Kamerdebat 29-05-2018

Middenhuur

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal van 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid van der Lee; Verzoekt de regering om, de Autoriteit Consument & Markt te vragen een actuele marktscan van de geliberaliseerde huurmarkt uit te voeren

Kamerdebat 29-05-2018

Middenhuur

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal van 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, een impactanalyse op te stellen waarbij de effecten van de ambities op de verduurzaming in de woningmarkt en de noodzakelijke inhaalslag op de bouw van woningen in beeld worden gebracht

Kamerdebat 29-05-2018

Bouwopgave

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Koerhuis en Dik-Faber; Verzoekt de regering, tijdens de gesprekken met provincies en gemeenten te vragen een goede afweging te maken tussen het tekort op korte termijn en de bouwopgave op lange termijn; Verzoekt de regering tevens, de Tweede Kamer hierover te informeren in de halfjaarlijkse rapportage over de uitvoering van de motie-Ronnes/Koerhuis (34 775 XVIII, nr. 19)

Kamerdebat 29-05-2018

Bouwopgave

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal van 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid van Eijs; Verzoekt de regering, in de uitwerking van de Woonagenda samen met de bouwsector de mogelijkheden te onderzoeken om in de bouwsector jongeren en zijinstromers vooraf een baan in de bouw aan te laten bieden wanneer zij met goed gevolg een gerelateerde opleiding doorlopen

Kamerdebat 29-05-2018

Bouwopgave

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal geïnformeerd.

De motie van de leden Özütok en Den Boer; Verzoekt de regering om, ervoor te zorgen dat het door de nationale politie en de gemeente Amsterdam opgestelde Handboek demonstratierecht voor gemeenten en politie bij alle gemeenten en bij alle politie-eenheden bekend wordt

Kamerdebat 29-05-2018

Het grondrecht op vrije demonstraties

De Tweede Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Ronnes; Verzoekt de regering, ook kleine wijken en/of dorpen te betrekken bij de te houden pilots voor het aardgasvrij maken van woningen door de minimumgrens van 500 woningen per wijk en de maximumgrens van twintig wijken los te laten; Verzoekt de regering tevens, in de mix van koop- en huurwoningen en gebouwtypen een evenwichtige verdeling van de beschikbare gelden te geven aan koop- en huurwoningen en ook aandacht te geven aan buurthuizen en zorg-, onderwijs- en sportinstellingen; Verzoekt voorts om gemeenten hierover te informeren dat ook kleinere wijken en/of dorpen kunnen worden opgegeven om in aanmerking te komen voor een pilot aardgasvrij maken

Kamerdebat 13-06-2018

Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (Handelingen II 2017–2018, 93)

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Van der Lee en Dik-Faber; Verzoekt de regering, dit initiatief onder de aandacht te brengen bij scholen en gemeentes en te betrekken bij de programma’s voor aardgasloze wijken en voor schaalvergroting in de verduurzaming van basisscholen

Kamerdebat 13-06-2018

Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (Handelingen II 2017–2018, 93)

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Wassenberg; Verzoekt de regering om, in de proeftuin ook ervaring op te doen met klimaatadaptatie en vergroening van de wijk nadrukkelijk mee te nemen

Kamerdebat 13-06-2018

Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (Handelingen II 2017–2018, 93)

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Beckerman; Verzoekt de regering, de opgedane kennis en kunde bij pilots voor gasvrije wijken publiek en laagdrempelig bereikbaar te maken voor inwoners, gemeenten en provincies

Kamerdebat 13-06-2018

Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (Handelingen II 2017–2018, 93)

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd

De motie van de leden Van der Molen en Yesilgöz-Zegerius; Spreekt uit dat de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid onverkort gelden voor eenieder die in Nederland werkt voor media die uit publieke of private middelen gefinancierd worden

Kamerdebat 19-06-2018

De aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers

De motie is onderdeel van BZK beleid.

De motie van het lid Schalk c.s.; Verzoekt de regering de wenselijkheid te onderzoeken om gezichtsbedekkende kleding, zoals maskers, bivakmutsen, integraalhelmen en dergelijke, in zijn algemeenheid te verbieden bij manifestaties en demonstraties, tenzij er sprake is van een specifieke reden dit wel toe te staan

Kamerdebat 12-06-2018

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (Handelingen I 2017–2018, 33)

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Lintmeijer c.s.; Verzoekt de regering met een initiatief te komen voor een visie op nieuwe vormen van directe democratie als aanvulling en versterking op het huidige Nederlandse parlementaire representatieve stelsel

Kamerdebat 03-07-2018

Behandeling wetsvoorstel Intrekking van de Wet voor het raadgevend referendum

De Eerste Kamer wordt medio najaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Özütok; Verzoekt de regering om, wanneer de wetswijzigingen door beide Kamers worden aangenomen en van kracht zijn de Tweede Kamer periodiek te informeren over het gebruik door gemeenten en provincies van de mogelijkheden die zij door deze wetswijziging krijgen

Kamerdebat 28-06-2018

Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden (Kamerstukken II 2017–2018, 34 807, nr. 8)

De motie wordt meegenomen in de Staat van Bestuur medio najaar 2018.

De motie Jasper van Dijk c.s.; Verzoekt de regering, juridisch te onderzoeken wat de toegevoegde waarde van een wijziging van de woorden «hetero of homoseksuele gerichtheid» in «seksuele gerichtheid» zou zijn, of deze wijziging mogelijk is en vervolgens een voorstel daartoe naar de Tweede Kamer te sturen; Verzoekt de regering tevens de Tweede Kamer hierover zo snel mogelijk te informeren, bij voorkeur uiterlijk eind 2018

Kamerdebat 28-06-2018

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Kamerstukken II 2017–2018, 34 650, nr. 11)

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Van der Graaf c.s.: Verzoekt de regering in overleg met Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Stafdienst Vliegtuigberging en de Studiegroep Luchtoorlog 1939–1945 te komen tot een nationaal bergingsprogramma; Verzoekt de regering de bijdrage in de kosten aan gemeenten voor de berging van deze 30–50 vliegtuigwrakken voortaan volledig aan te vullen vanuit het gemeentefonds, waarin voor de berging van vliegtuigwrakken nu al een reservering is opgenomen; Verzoekt de regering de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling BZK te informeren over de nadere uitwerking

Kamerdebat 05-07-2018

Stand van zaken van de toezegging inzake het beleid van gemeenten bij verzoeken tot berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog (Kamerstukken II 2017–2018, 32 156, nr. 92)

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling BZK geïnformeerd.

De motie van het lid Koerhuis; Verzoekt de regering te onderzoeken of en hoe een terugbetalingsplan standaard praktijk kan worden voor corporaties die publiek geld krijgen als die in de toekomst winst maken, vooral als die operationele winst maken

Kamerdebat 05-07-2018

VAO Staat van de Volkshuisvesting/ Woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Smeulders en van Eijs; Verzoekt de regering om gemeenten te stimuleren om bij het maken van prestatieafspraken met corporaties expliciet aandacht te besteden aan verschillende vormen van toegankelijk wonen en de Tweede Kamer jaarlijks bij de Staat van de Volkshuisvesting hierover te informeren

Kamerdebat 05-07-2018

VAO Staat van de Volkshuisvesting/ Woningcorporaties

Wordt jaarlijks meegenomen in de Staat van de Volkshuisvesting. De Tweede Kamer wordt voorjaar 2019 geïnformeerd.

De motie van het lid Smeulders; Verzoekt de regering om bij de evaluatie van de Woningwet, die komend najaar naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd, expliciet aandacht te besteden aan de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten en corporaties bij het voorkomen van het ontstaan van nieuwe kwetsbare wijken

Kamerdebat 05-07-2018

Staat van de Volkshuisvesting/ Woningcorporaties (AO d.d. 21/6)

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Özütok en van der Graaf; Verzoekt de regering, in overleg met Duitsland en België te onderzoeken welke praktische belemmeringen er nu zijn voor mensen met een mbo-diploma en mbo-studenten en hoe deze weggenomen zouden kunnen worden, en de Tweede Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren

Kamerdebat 31-05-2018

Grensoverschrijdende samenwerking

De Tweede Kamer wordt in oktober 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Den Boer; Verzoekt de regering, de Tweede Kamer te informeren hoe een vroegtijdige betrokkenheid van inwoners, ondernemers, het maatschappelijk middenveld en Euregioraden kan worden geborgd ten aanzien van een grensoverschrijdend mobiliteitssysteem

Kamerdebat 31-05-2018

Grensoverschrijdende samenwerking

De Tweede Kamer wordt in oktober 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Den Boer; Verzoekt de regering, om met partners in de grensregio's in gesprek te gaan om grensoverschrijdende spoedzorg structureel te borgen, waarbij ruimte wordt gelaten voor maatwerk

Kamerdebat 31-05-2018

Grensoverschrijdende samenwerking

De Tweede Kamer wordt in oktober 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Diks; Verzoekt de regering om, de inspanningen en plannen van de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland om van het gas af te gaan en de gebouwde omgeving in het centrum van Den Haag te verduurzamen maximaal te ondersteunen

Kamerdebat 14-06-2018

Renovatie Binnenhof

De Tweede Kamer wordt medio november 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Diks; Verzoekt de regering om, te onderzoeken welke mogelijke duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden waarbij ook de directe omgeving van het Binnenhof kan meeparticiperen

Kamerdebat 14-06-2018

Renovatie Binnenhof

De Tweede Kamer wordt medio november 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden Van Eijs en Van der Graaf; Verzoekt de regering in kaart te brengen welke begrotings- of andere financiële regels de verduurzaming van Rijksvastgoed bemoeilijken en of dit anders zou zijn bij een baten- en lastenstelsel; Verzoekt de regering specifiek voor het Binnenhof vóor medio september 2018 aan te geven wat de meerkosten en opbrengsten zijn van mogelijke verduurzamingsmaatregelen en zich maximaal in te spannen om het Binnenhof te verduurzamen

Kamerdebat 14-06-2018

Renovatie Binnenhof

De Tweede Kamer wordt medio november 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Middendorp; Verzoekt de regering, de Tweede Kamer twee keer per jaar te informeren door middel van een rapportage met betrekking tot de stand van zaken van de verbouwing van het Binnenhofcomplex; Verzoekt de regering tevens, een eventuele overschrijding in budget en tijd gedurende de planning- en uitvoeringsfase die van substantiële invloed is op dit project direct aan de Tweede Kamer te melden

Kamerdebat 14-06-2018

Renovatie Binnenhof

De Tweede Kamer wordt medio november 2018 geïnformeerd.

De motie van de leden van Eijs en van der Graaf; Verzoekt de regering, in overleg te gaan met de aanbieder van warmte met als inzet het zo snel mogelijk afbouwen van de afhankelijkheid van het warmtenet van aardgas en dit contractueel vast te leggen

Kamerdebat 14-06-2018

Renovatie Binnenhof

De Tweede Kamer wordt medio november 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Wassenberg; Verzoekt de regering om, de Tweede Kamer tijdig te informeren en te betrekken bij verduurzamingskeuzes die zich voordoen tijdens de renovatie van het Binnenhof

Kamerdebat 14-06-2018

Renovatie Binnenhof

De Tweede Kamer wordt medio november 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid van der Molen; Verzoekt de regering, te onderzoeken welke voorstellen voor wet- en regelgeving mogelijk onevenredige consequenties zouden kunnen hebben voor grensregio’s, van een aantal hiervan de effecten nader te onderzoeken en op basis van de opgedane ervaring effecten van beleid voor grensregio’s op te nemen in het Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving (IAK)

Kamerdebat 31-05-2018

Grensoverschrijdende samenwerking

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid van der Graaf; Verzoekt de regering, de uitkomsten van deze roadmap te delen met de Tweede Kamer, structureel overleg met de grensinfopunten, euregio's, provincies, gemeenten, werkgevers, beroepsorganisaties en Duitse partners te organiseren en op korte termijn met concrete oplossingen te komen voor knelpunten in de erkenning van diploma's en beroepskwalificaties

Kamerdebat 31-05-2018

Grensoverschrijdende samenwerking

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Middendorp; Verzoekt de regering, een plan te maken om de bestaande informatie over werken net over de grens, en met name de informatie op de websites van de grensinformatiepunten, via een app beschikbaar te stellen en de Tweede Kamer daarover vóór de begrotingsbehandeling dit jaar te informeren

Kamerdebat 31-05-2018

Grensoverschrijdende samenwerking

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De motie van het lid Koser Kaya c.s.; Verzoekt de regering zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee jaar, te eindigen met de verstrekking van persoonsgegevens aan genootschappen op geestelijke grondslag, al dan niet via SILA

Kamerdebat 08-12-2015

Basisregistratie personen (BRP) en paspoorten en reisdocumenten

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

B.1 Uitgevoerde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister van BZK zegt toe dat een voorstel tot wijziging van de Awgb betreffende het opnemen van een uitzondering inhoudende dat direct onderscheid naar geslacht bij de levering van goederen en diensten niet is verboden, mits daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat, in de eerste helft van 2014 in procedure zal worden gebracht.

Brief EK en TK d.d. 2 december 2013

Reactie op de adviezen van het CRM

Afgedaan. Het (nog lopende) initiatiefwetsvoorstel heeft de uitvoering van de toezegging ingehaald.

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Tweede Kamer toe (in reactie op vraag van het lid Ronnes over voorbeelden van knelpunten ouderenhypotheken (CDA): snel te komen schriftelijke reactie op de tijdens het AO hypotheekverstrekking van 6 september jl. aangeleverde voorbeelden (waarover hij ook al heeft gesproken met banken). Indien nodig in afstemming met Financiën.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847, nr. 281)

In reactie op Kamerlid Schouten (CU) over wooncoöperaties: Bij AFB is motie aangenomen om belemmeringen in kaart brengen. De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zal in gezamenlijkheid met Financiën kijken naar knelpunten in financieringsmogelijkheden van wooncoöperaties, hoe deze knelpunten kunnen worden weggenomen, bijvoorbeeld bij de hypotheekverlening van banken en de Tweede Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. Antwoordbrief is verzonden door Minister van Financiën, namens Minister BZK d.d. 12 juli 2017 (Kamerstukken II 2016–2017, 32 545, nr. 71)

In reactie op Kamerlid Van Vliet (Van Vliet) zal in april bekeken worden of de Staat woningmarkt en de Staat van de volkshuisvesting samengevoegd kunnen worden.

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847, nr. 298)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Tweede Kamer toe in de volgende Staat van de woningmarkt en de Staat van de volkshuisvesting in te gaan op de voortgang experiment marktconforme huren

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847, nr. 298)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe dat hij de Tweede Kamer periodiek informeert over investeringen door corporaties in het niet-DAEB-stuk. Dit wordt volgend jaar ook opgenomen in de Staat van de Volkshuisvesting.

Kamerdebat 25-05-2016

Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847, nr. 298)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe dat hij in de volgende Staat van de Volkshuisvesting een overzicht opneemt van de resultaten met betrekking tot duurzaamheid en het voortschrijden op dat gebied.

Kamerdebat 25-05-2016

Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847, nr. 298)

De Minister van BZK zegt toe in het voorjaar van 2016 de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van het vervolgonderzoek kosten reisdocumenten

Kamerdebat 26-11-2015

Basisregistratie Personen (BRP) en Paspoorten en Reisdocumenten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 25 764, nr. 104)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de casus in de Bloemenbuurt in Rotterdam betreffende de grondwaterstand, zodra hij hierover een terugkoppeling heeft gekregen vanuit Rotterdam

Kamerdebat 29-09-2016

Bouwregelgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 30 196, nr. 548)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe de Tweede Kamer, na onder andere overleg met VNG en Aedes, te rapporteren over inventarisatie van situaties waarin voor huishoudens met lage inkomens en zorgbehoefte de passendheidstoets ongewenste effecten geeft in de zin van bijvoorbeeld langere wachtlijsten

Kamerdebat 08-12-2016

Staat van de woningmarkt

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 27 926, nr. 278)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe de Tweede Kamer te rapporteren in de Staat van de Volkshuisvesting (medio voorjaar 2017) over de slaagkans van huishoudens met recht op huurtoeslag op een voor hen betaalbare woning

Brief d.d. 20 september 2016 Uitvoering van de motie De Vries-Ronnes (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847, 278)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847, nr. 298)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Tweede Kamer toe in het voorjaar, n.a.v. motie Veldman (herziening financiële verhoudingen), een brief te doen toekomen.

Kamerdebat 14-09-2016

Krimp en bevolkingsdaling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 31 550-B, nr. 15)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer een brief toe inzake scenario’s ontwikkelingen hypotheekrente aftrek en renteontwikkeling in de markt

Kamerdebat 14-06-2017 Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Wonen en Rijksdienst 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 34 725 XVIII, nr. 10)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer een brief toe inzake of kritieke ICT systemen vaker worden doorgelicht dan 1x per 10 jaar

Kamerdebat 14-06-2017

Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Wonen en Rijksdienst 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 34 725 XVIII, nr. 10)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer een brief toe waarin hij beziet wat op het terrein van ICT coördinatie te leren valt van de bevoegdheden en werkwijze van FIN (ook in relatie tot de motie De Vries die aangenomen is bij het Verantwoordingsdebat, motie-Aukje de Vries c.s.)

Kamerdebat 14-06-2017

Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Wonen en Rijksdienst 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 34 725 XVIII, nr. 10)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe na afloop van de hoorzitting van de VN-Mensenrechtenraad de Kamer over de aanbevelingen en over het verdere vervolg van het UPR-proces nader te informeren.

Brief d.d. 28 februari 2017

Nederlandse rapportage in het kader van de Universal Periodic Review

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 26 150, nr. 160)

De Minister van BZK zegt toe zo spoedig mogelijk de schriftelijke vragen inzake vertrekpremies directeuren woningcorporaties te beantwoorden

Kamerdebat 07-06-2017

Diverse woononderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 2111)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voortgang en inhoud van het proces ontwikkeling Paleis Soestdijk (voor zover de bedrijfsgevoeligheid van de informatie dat toelaat)

Brief d.d. 21 december 2015 Ontwikkeling Paleis Soestdijk

Afgedaan. Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 34 550 XVIII, nr. 44)

De Minister van BZK zegt toe dat de NMo jaarlijks een externe audit zal laten uitvoeren en dat de Tweede Kamer zal worden geïnformeerd over de uitkomsten daarvan (als het goed is gaan de monumenten per 1 juli over, dus start de eerste audit ergens na 1 juli 2016)

Kamerdebat 25-03-2015 Vervreemding en transformatie Rijksvastgoed

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 156, nr. 82)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe per brief te informeren over de start en voortgang van het onderzoek naar verbeteren inzage en correctierecht.

Kamerdebat 18-01-2017

Digitale infrastructuur/e-ID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 26 643, nr. 472)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Tweede Kamer een brief toe waarin hij reageert op het op 26 september 2016 gepresenteerde rapport »Kosten en baten in beeld« tijdens de conferentie »Integrale waardecreatie in de bouw- en vastgoedbranche»

Kamerdebat 29-09-2016

Bouwregelgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 30 196, nr. 548)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe een voortgangsrapportage BRP inclusief de uitkomsten van de BIT-toets naar de Kamer te sturen. Hierin worden de oorzaken van de vertraging en meerkosten alsmede over de te nemen acties, mede in het licht van het door het BIT gegeven advies meegenomen.

Brief d.d. 16 december 2016

Beantwoording Kamervragen lid De Caluwé over het artikel «Een skelettransplantatie voor de BRP» met kenmerk 2016Z235229 (ingezonden op 8 december 2016)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 27 859, nr. 105)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe, rond 1 juli 2017, de Kamer in een volgende voortgangsrapportage over de Impuls eID nader te informeren over de stand van zaken van de voorbereiding van de eerste fase van de uitrol.

Brief d.d. 21 december 2016

Voortgang programma eID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 26 643, nr. 476)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van de BIT-toets op de voorbereidingen van de toekomstig beheerorganisatie RvIG.

Brief d.d. 25 november 2016 Voortgang Operatie BRP

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 27 859, nr. 105)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe een analyse van de kosten en baten toe te sturen van overheidsdata en de resultaten daarvan

Brief d.d. 3 juni 2015

Kabinetsreactie op het eerste en tweede trendrapport van de Algemene Rekenkamer

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 802, nr. 37)

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden De Graaf (D66), Postema (PvdA) en Bikker (ChristenUnie), toe een jaar na inwerkingtreding van de wet de onderzoekfunctie van het Huis voor klokkenluiders te evalueren met betrekking tot de vervolgbaarheid van klokkenluiders en het samenwerkingsprotocol tussen het Huis voor klokkenluiders en het Openbaar Ministerie (T02239)

Kamerdebat 01-03-2016

34 105 Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koser Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 11 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017, 33 258, nr. O)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren over of en op welk moment de benodigde aanpassingen, voor wat betreft het registeren van levenloos geboren kinderen, in de BRP zouden kunnen doorgevoerd.

Brief d.d. 19 september 2016 Uitkomst onderzoek registeren levenloos geboren kinderen.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 27 859, nr. 105)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te berichten over een verkenning of aanpassing van de EI en het gebruik van die aangepaste EI binnen het WWS mogelijk is, om zo te bezien hoe vormen van energieopwekking (op de woning dan wel collectief nabij de woning) via een EPV in rekening kunnen worden gebracht. Daarbij zal rekening worden gehouden met nieuwe regelgeving van de Europese Unie op het gebied van energiebesparing, waaronder een nieuwe Europese bepalingsmethode, waarmee de EU-lidstaten rekening dienen te houden

Brief d.d. 27 juni 2016

Toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel inzake de energieprestatievergoeding

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 30 196, nr. 548)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe in gesprek te gaan met VNG over het per mail indienen van een WOB verzoek.

Kamerdebat 07-09-2016

Actieplan Open overheid 2016–2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 802, nr. 37)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe in gesprek te gaan met VNG om een prioriteitenlijst op te stellen van data die als waardevolle open data wordt gezien.

Kamerdebat 07-09-2016

Actieplan Open overheid 2016–2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 802, nr. 37)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de voortgang van plannen met betrekking tot het splitsen, c.q. juridisch scheiden, van corporaties (bij de Staat van de Woningmarkt dit najaar en de Staat van de Volkshuisvesting in het voorjaar)

Kamerdebat 25-05-2016

Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847, nr. 298)

De Minister van BZK zegt toe in de volgende voortgangsrapportage van Operatie BRP (gepland voor april 2015) de Tweede Kamer te informeren over de impact op Operatie BRP (qua planning en financiën) van het opnemen van het buitenlands persoonsnummer in de BRP.

Kamerdebat 25-02-2015

Legale identiteitswisselingen en reisdocumenten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 27 859, nr. 105)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe om de evaluatie van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer snel uit te voeren en voor het begin van het zomerreces af te ronden. Hierbij zal het onafhankelijk onderzoek betrokken worden.

Brief d.d. 6 april 2017

Antwoord op schriftelijke vragen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 31 142, nr. 62)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe voor zomer 2017 te komen met een inventarisatie/voorstel inzake een voorziening rond lokale bestuurders.

Kamerdebat 09-05-2017

Mondelinge vraag van het lid Van Bruin Slot (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Brabantse burgemeesters: ambtenaren vaker geïntimideerd» (Nrc.nl, 5 mei 2017)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 28 684, nr. 505)

De Minister van BZK zegt toe dat de Tweede Kamer nog een brief krijgt waarin ingegaan wordt op de vraag of het kabinet, gezien zijn demissionaire status, nog het initiatief zal nemen voor (nieuwe) wetgeving. Het gaat dan concreet om een wijziging van de Kieswet om de openbaarheid van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgave met het gemeentelijk totaal te regelen. Verder betreft het een wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming om experimenten te kunnen houden met een ander model stembiljet dat beter en sneller kan worden geteld

Kamerdebat 20-06-2017

Evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing

De Tweede Kamer is op 30 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 31 142, nr. 71)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe dat hij de Tweede Kamer zal informeren n.a.v. de afstudeerscriptie over de mate waarin huurders iets merken van subsidies voor energiebesparing, welke hij van de SP zal ontvangen

Kamerdebat 07-12-2016

Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 30 196, nr. 548)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe de financiering van woonboten in het Platform Maatwerk mee te zullen nemen

Kamerdebat 12-12-2016

Wet verduidelijking voorschriften woonboten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847, nr. 303)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe de Tweede Kamer (voor zomer 2017) te informeren over de knelpunten die bij het platform maatwerk hypotheken besproken zijn en welke oplossingen hiervoor zijn gevonden

Kamerdebat 08-12-2016

Staat van de woningmarkt

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847, nr. 303)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe, voor het kerstreces, de Kamer opnieuw te informeren over het besluit met betrekking tot de voorgenomen voorziening voor ondersteuning van politieke ambtsdragers in relatie tot de thema’s veiligheid, integriteit en ondermijning.

Brief d.d. 13 oktober 2016

Toezeggingen Algemeen Overleg Veilige Publieke Taak 1 juni 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 28 684, nr. 505)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het platform maatwerk, welke wordt ingesteld dat tot doel heeft om mogelijke belemmeringen voor maatwerk weg te nemen (n.a.v. aangenomen moties VAO Hypotheekverstrekking)

Brief d.d. 27 oktober 2016

Leennormen 2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847, nr. 303)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren (in voorjaar 2017) over de voortgang van de uitvoering van de afspraken in het Actieplan bevolkingsdaling

Brief d.d. 17 maart 2016

Aanbiedingsbrief Actieplan bevolkingsdaling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 31 757, nr. 93)

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van het lid De Vries-Leggedoor (CDA), toe haar uiterlijk vrijdagavond 7 juli 2017 een brief te sturen over de door de regering gewenste verdere behandeling van het wetsvoorstel (T02464)

Kamerdebat 04-07-2017

34 453 Kwaliteitsborging voor het bouwen

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 7 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017, 34 453, nr. G)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren – na overleg met partijen zoals de huurcommissie en lokale huurteams – over manieren om de voorlichting richting huurders te intensiveren (m.b.t. de mogelijkheid om de huur te laten toetsen door de huurcommissie)

Kamerdebat d.d. 8 juni 2017

Beantwoording van de vragen van het lid Beckerman (SP) (ingezonden 11 en 18 mei), de leden Kops en Beertema (beiden PVV) (ingezonden 11 mei), de leden Özdil en Voortman (beiden GroenLinks) (ingezonden 16 mei)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 27 926, nr. 280)

De Minister van BZK zegt toe (eind juni) een brief over hoe voorkomen kan worden dat gemeenten met krappe woningvoorraad afwijken van het landelijk beleid met betrekking tot het schrappen van statushouders als voorrangscategorie en het laten delen van een woning aan de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 07-06-2017

Diverse woononderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 19 637, nr. 2334)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe, voor de zomer, de uitkomst van een onderzoek naar de omvang van het afzien van financieringsvoorbehoud of een bouwtechnische keuring bij de aankoop van een huis, naar de Kamer te sturen.

Kamerdebat 18-04-2017 Mondelinge vraag van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de overspannen woningmarkt en de ongewenste concurrentie op voorwaarden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847, nr. 304)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe om met de commerciële verhuurders in gesprek te gaan over het matigen van de huurstijging bij huurwoningen met een huur boven de 80% van de maximale huur (dit speelt bij de invoering van de huursombenadering per 1 januari 2017, vanaf wanneer er een maximaal huurverhogingspercentage gaat gelden van inflatie+2,5%) en de Tweede Kamer daarover te informeren

Brief d.d. 15 juni 2016

Kamervragen van het lid De Vries (PvdA) over het bericht «nieuwe huurder dubbel de sigaar»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847, nr. 298)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe (voorjaar 2017) een voortgangsrapportage met de resultaten van de PIA en de bandbreedte van de risico’s te sturen

Kamerdebat 18-01-2017

Digitale infrastructuur/e-ID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 26 643, nr. 481)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe de Tweede Kamer (komend voorjaar 2017) nader te informeren over voorbereiden van wetgeving gericht op een uitfasering van huurwoningen met niet-groene labels, (slechter dan label C) waarbij ook de financiële consequenties voor de partijen in kaart worden gebracht. Tevens wordt bezien of dwingender maatregelen in de Woningwet nodig zijn om de voorraad energiezuinig te krijgen

Brief d.d. 11 november 2016 Energiebesparing huursector

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 29 453, nr. 450)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer (voor zomer 2017) te informeren over de verdere uitwerking (gericht op verbeteren van de energetische kwaliteit van de corporatiewoningen) en de daarvoor benodigde investeringen van corporaties

Brief d.d. 25 april 2017

Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over de uitverkoop van slecht geïsoleerde corporatiewoningen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 29 453, nr. 450)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe (begin 2017) te onderzoeken hoe opvolging is gegeven aan de onderzoeksplicht voor roestvaststaal in zwembaden en de Tweede Kamer hierover vervolgens te informeren

Kamerdebat 29-09-2016 Bouwregelgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 28 325, nr. 165)

De Tweede Kamer ontvangt van de (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst voor de zomer van 2017 een voortgangsbericht over de inspectie van zwembaden

Kamerdebat 16-03-2016 Bouwregelgeving en brandveiligheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 28 325, nr. 165)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Tweede Kamer toe in de loop van volgend jaar over de rijkswerkgelegenheid per provincie te rapporteren. In de cijfers worden de Nationale Politie en de Rechtspraak meegenomen.

Kamerdebat 14-09-2016

Krimp en bevolkingsdaling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 31 490, nr. 225)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Tweede Kamer toe in de loop van 2017 een actualisatie van de masterplannen rijkskantoorhuisvesting naar de Kamer te sturen.

Kamerdebat 14-09-2016

Krimp en bevolkingsdaling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 31 490, nr. 225)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Tweede Kamer een brief toe (voorjaar 2017): implementatie gehandicaptenverdrag gebouwde omgeving is nu gaande (Staatssecretaris van VWS), op basis van die AMvB laten weten hoe daarbij omgaan wordt bij de rijksgebouwen

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 31 490, nr. 225)

De Minister van BZK zegt toe (voor het zomerreces) voorbeelden van terechte weigeringen huurwoningen statushouders en gebruik subsidieregeling huisvestingsvoorziening aan de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 07-06-2017

Diverse woononderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 19 637, nr. 2334)

De Minister van BZK zegt toe de tekst van de motie van H.C.M Krol (50PLUS), waarin de regering wordt verzocht, de strafrechtelijke aanpak van leeftijdsdiscriminatie te onderzoeken, en tevens te bezien welke uitzonderingsgronden daarbij wenselijk zijn (30 950, nr. 121), door te geleiden aan de Minister van VenJ

Kamerdebat 05-07-2017

Discriminatie

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan het Ministerie van JenV.

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe dat de Tweede Kamer over een jaar wordt geïnformeerd over een experiment bij Woonstad Rotterdam

Kamerdebat 05-07-2016

Huisvesting doelgroepen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 29 453, nr. 459)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe – nadat op basis van informatie die eind 2016 beschikbaar is, er een meer volledig beeld geschetst kunnen worden over woonvisies en prestatieafspraken in 2016; het eerste volle jaar dat de herziene Woningwet van kracht is – de Tweede Kamer te informeren wanneer deze gegevens beschikbaar zijn

Brief d.d. 19 april 2016

Beantwoording Kamervragen van het lid Bashir (SP over onduidelijkheid en onwetendheid bij gemeenten over de nieuwe Woningwet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847, nr. 298)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer een brief toe (begin september 2017) inzake het opstellen van een vergelijking tussen de coördinerende rol van de Minister van BZK op ICT-terrein en de coördinerende rol van de Minister van Financiën rond ’s Rijksfinanciën

Kamerdebat 05-07-2017

Bedrijfsvoering Rijk

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 september 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 485)

De Minister van BZK zegt toe (voor 15 september a.s.) te spreken met VNG en Aedes, gevolgd door een brief aan de Tweede Kamer met eventuele uitwerkingen over hoe hogere boetes en eventueel economisch delict kan worden ingevoerd bij woonfraude

Kamerdebat 07-06-2017

Diverse woononderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 september 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 29 453, nr. 457)

De Staatssecretaris van SZW zegt de Tweede Kamer toe de Minister van BZK te vragen in het overleg met ABP het bonusbeleid APG (uitvoerder ABP) aan de orde te stellen en de Tweede Kamer, zo spoedig mogelijk, per brief op de hoogte stellen (wat wordt er ondernomen als werkgever)

Vragenuurtje d.d. 16 mei 2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 043, nr. 374)

De Minister van BZK zegt toe dat de Tweede Kamer eventueel voor de uitkomst van de evaluatie van de Woningwet informatie ontvangt over de uitwerking van het amendement-Albert de Vries over het bijeenroepen van de ledenvergadering

Kamerdebat 18-05-2017

Toezicht en borging woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 29 453, nr. 459)

De Minister van BZK zegt toe/verwacht de nieuwe versie van het toetsmodel PIA Rijksdienst voor het zomerreces 2017 aan de Tweede Kamer toe te sturen

Brief d.d. 16 maart 2017

Voortgang nieuw Toetsmodel PIA Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 september 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 490)

De Minister van BZK zegt toe (voor einde zomerreces 2017) met de Staatssecretaris van SZW de Tweede Kamer te rapporteren over waar het Rijk nu staat met de realisatie van de doelstellingen uit de banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking, uitgesplitst naar Ministerie / organisatieonderdeel

Kamerdebat 05-07-2017

Bedrijfsvoering Rijk

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 september 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 352, nr. 69)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe in september 2017 een afschrift te sturen van de reactie van het Koninkrijk op de UPR-aanbevelingen.

Brief d.d. 19 juni 2017

Uitkomsten mondelinge behandeling UPR-rapportage in de VN-Mensenrechtenraad

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 en 11 september 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 150 nrs. 161 en 162)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten met betrekking tot de uitvraag van de markt op grond van de specificaties voor de stemprinter en stemmenteller

Brief d.d. 28 april 2016

Specificaties voor stemprinter en stemmenteller

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 augustus 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 829, nr. 18)

De Minister van BZK zegt op verzoek van de VVD toe in het voorjaar 2017 te komen met een integrale voortgangsbrief over de besproken onderwerpen in dit AO (stand van zaken van het overlegstelsel).

Kamerdebat 09-11-2016

Sturing van de collectieve sector (Wrkg. Van de Donk, Borstlap, IBOpensioenen)

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 13 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 33 566, nr. 100)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe: – schriftelijk te informeren over een project van ABN/Maas Capital gericht op investeringen in zonnepanelen voor sociale huurwoningen in het Verenigd Koninkrijk en de mogelijkheden voor de Nederlandse situatie; – te informeren over de (mogelijke) wijzigingen in het Fonds Energiebesparing Huursector; – te informeren over de vraag of de woningmarktregio’s een belemmering vormen voor de verduurzamingsopgave

Kamerdebat 14-09-2017 Energiedoelen voor woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 29 453, nr. 458)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer het planningsoverzicht toe, kort voordat de begrotingswet VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de begrotingswet XVIII Wonen en Rijksdienst plenair in de Kamer wordt behandeld, te actualiseren en ook voor de behandeling van de begroting eenzelfde overzicht voor het jaar 2018, voor zover mogelijk, doen toekomen.

Brief d.d. 22 augustus 2017 Verzoek planningsbrief 2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 november 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-VII, nr. 10)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe de geleerde lessen van het programma «Burgers en bedrijven in regie op hun gegevens» na de zomer naar de Kamer te sturen

Brief d.d. 9 juni 2017

Beantwoording motie (Kamerstukken II 2016–2017, 34 550 VII, nr. 36) en brief met kenmerk 26643-448/2017D11196

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 26 643, nr. 472)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe, naar aanleiding van de motie Van Engelshoven betreffende gecertificeerde instellingen, hoe binnen dat regime te handelen. Momenteel is er onderzoek gaande door VWS/VenJ (uiterlijk 1 juli 2017 afgerond)

De Minister van BZK bevordert dat snel conclusies over het onderzoeksrapport worden getrokken en dat de Kamer snel geïnformeerd wordt.

Kamerdebat 08-06-2017

Sociaal Domein

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 31 839, nr. 605)

De Minister van Financiën zegt de Tweede Kamer toe, de vraag van de het lid De Vries over het effect van de WNT bij het werven van ICT-expertise bij het Rijk over te brengen aan de Minister van BZK.

Kamerdebat 31-05-2017

Verantwoordingsdebat over het jaar 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 26 643, nr. 478)

De Minister van Financiën zegt namens de Minister van BZK de Tweede Kamer toe, met de vakbonden te overleggen om art. 49xx van de ARAR (remplaçantenregeling) zodanig aan te passen dat duidelijker wordt dat deze is bedoeld voor individuele casuïstiek en niet voor collectieve regelingen. De Minister van BZK zal de Tweede Kamer daarover schriftelijk informeren.

Kamerdebat 31-05-2017

Verantwoordingsdebat over het jaar 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 31 490, nr. 236)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe dat de vragen van de coördinatierol en motie De Vries terugkomen in toegezegde brief naar aanleiding van het Wetgevingsoverleg WenR, en op punten van informatiebeveiliging en elektronische identificatie in de al toegezegde brief eID.

Kamerdebat 21-06-2017

Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Binnenlandse Zaken 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 26 643, nr. 476)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe een nadere specificatie verschil begrote en gerealiseerde uitgaven SSC-ICT naar de Tweede Kamer te sturen in een brief naar aanleiding van het WGO Wonen en Rijksdienst.

Kamerdebat 21-06-2017

Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Binnenlandse Zaken 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 34 725 XVIII, nr. 10)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren zodra de gemeente Den Haag heeft bericht hoeveel personen gevolg hebben gegeven aan het verzoek om opgenomen te worden in de permanente registratie om te stemmen vanuit het buitenland.

Brief d.d. 19 juni 2017

Evaluatie Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017

Afgedaan. De toezegging is mondeling afgedaan tijdens plenair debat over de evaluatie van de TK-verkiezing d.d. 14 september 2017

De Minister van BZK zegt toe de Eerste- en Tweede Kamer te informeren over het Nederlandse standpunt inzake «De aanvullende ingebrekestelling» (onderdeel Energielabel) over de richtlijn energieprestatie van gebouwen.

Brief d.d. 15 juni 2017

Aanvullende ingebrekestelling richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 29 september 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 196, nr. 557)

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Thom de Graaf (D66), toe de motie over het binnen een jaar toesturen van een beschouwing over het doorberekenen van kosten, met daarin opgenomen een aanzet van een afwegingskader, uit te voeren (T02108).

Kamerdebat 14-04-2015

Grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken (33.673)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 23 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2017–2018, 33 673, nr. I)

De Minister van BZK zegt toe het programma Veilige Publieke taak in 2017 te evalueren.

Kamerdebat 01-06-2016

Veilige Publieke Taak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 28 864, nr. 513)

De Minister van BZK zegt toe over 3 jaar (in 2016) weer een Metamonitor uit voeren, waarbij gegevens uit de sectoren centraal komen te staan, aangevuld met gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

Brief TK d.d. 12 december 2013 «Aanbieding Rapport Metamonitor Veilige Publieke Taak 2013»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 28 684, nr. 513)

De Minister van BZK zegt toe (op of voor 15 september a.s.) dat de Tweede Kamer informatie ontvangt over het ordentelijk stoppen van de BRP en de verdere actie ten aanzien van de GBA. Ook volgt er in dezelfde brief informatie over openbaarmaking van het beschikbare materiaal. De brief zal ook een feitenrelaas bevatten en informatie over de aanbesteding. Er komt mogelijk een eerder bericht voor 15 september indien er een meningsverschil met de bestuurlijke partners blijkt te zijn (VNG). In de brief worden we ook nader geïnformeerd over het intellectueel eigendom en de werking van de Archiefwet. Zo mogelijk wordt de reactie van onderzoeksbureau Gartner opgenomen en wordt er inzicht gegeven in de kosten.

Kamerdebat 05-07-2017 Basisregistratie Personen (BRP) en programma eID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 september 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 27 859, nr. 113)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe, voor medio november, de Kamer te informeren, over de gesprekken die zullen worden gevoerd met gemeenten over de uitkomsten van het onderzoek naar de werking van de adv’s. In deze gesprekken zal ook worden meegenomen of duidelijk is voor burgers waar zij met hun discriminatiemelding terecht kunnen of dat financiering van de adv’s per melding tot ongewenste prikkels kan leiden of dat de adv’s onafhankelijk dienen te zijn van de gemeente.

Kamerdebat 22-06-2017

Discriminatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 november 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 950, nr. 141)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe om in de brief die medio november 2017 naar de Kamer gestuurd wordt, ook te rapporteren over de vraag van lid Bruins Slot (CDA) of er een vervolgactie plaatsvindt ten aanzien van het gestegen aantal discriminatie incidenten in de regio’s Den Haag en Rotterdam tegen ambtenaren met een publieke taak.

Kamerdebat 22-06-2017 Discriminatie

Afgedaan. De toezegging is overgedragen aan het Ministerie van JenV

De Minister van BZK zegt toe dat de Tweede Kamer een analyse ontvangt van de inzet van 5% marge bij passend toewijzen

Kamerdebat 18-05-2017

Toezicht en borging woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 november 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 308)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe, voor het einde van het jaar, in overleg met de Minister van I&M, een voorstel te doen toekomen om de regelgeving voor gemeenten aan te passen, zodat gemeenten vrijehuursector als aparte categorie in het bestemmingsplan kan opnemen.

Brief d.d. 19 september 2016 Ontwikkeling middensegment.

Afgedaan. De AMvB treedt op 1 juli 2017 in werking (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847, nr. 297 en 32 847, nr. 283)

De Minister van BZK zegt toe om bij de jaarlijkse voortgang van het programma sociaal domein aan de Tweede Kamer ook te vermelden wat de «startpunten» zijn van de transformatie thema’s die in het programma worden opgepakt. Dit om ook te zien of het programma voortgang boekt op die thema’s.

Kamerdebat 31-05-2017

Sociaal Domein

Afgedaan. De Tweede Kamer op 4 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 477, nr. 29)

De Minister van BZK zegt toe in het najaar van 2017 de Tweede Kamer nader te informeren over de besluitvorming van subsidiëring van VSO en SVO.

Brief d.d. 28 augustus 2017

Evaluatie subsidie VSO SVO

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 550 VII, nr. 56)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe om voor december 2017 de Kamer te informeren over de aanpak van ambtenaren die bedreigd worden

Kamerdebat 20-09-2017

Verzamel algemeen overleg

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2017 per brief geïnformeerd.(Kamerstukken II 2017–2018, 28 684, nr. 513)

De Minister van BZK zegt toe (najaar 2017) de Tweede Kamer te informeren over de reacties van de gemeenten wat de uitkomsten zijn van de controles bij de zwembaden in hun gemeente

Brief d.d. 11 juli 2017

Onderzoeksplicht roestvaststaal in zwembaden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 januari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 28 325, nr. 169)

De Minister van BZK zegt toe – nadat het Nibud-advies in najaar 2017 is gepubliceerd – de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het advies en zal hierbij ook ingaan op wat het Nibud adviseert met betrekking tot energie

Brief d.d. 6 juli 2017

Platform maatwerk

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 307)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe de eindrapportage over het programma Digitaal 2017 eind dit jaar naar de Kamer te sturen

Brief d.d. 4 juli 2017

Monitor Generieke Digitale Infrastructuur 2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 495)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer een brief toe (najaar 2017) inzake analyse van het ziekteverzuim bij het Rijk

Kamerdebat 05-07-2017

Bedrijfsvoering Rijk

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 november 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 31 490, nr. 232)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe (eind 2017) informatie over een eventuele wijziging van de inzet en voorwaarden van de FEH

Kamerdebat 14-06-2017

Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Wonen en Rijksdienst 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 29 453, nr. 458)

De Minister van Financiën zegt namens de Minister van BZK toe dat de Tweede Kamer geïnformeerd wordt over de ontwikkeling van de beveiliging van de informatievoorziening bij het Rijk middels 2 brieven: voor de zomer een brief over het overleg tussen de ARK en 3 specifieke departementen (EZ, VWS en Def), in het najaar een brief over het rijksbrede beleid. De Minister van BZK zal ook ingaan op de regierol

Kamerdebat 31-05-2017 Verantwoordingsdebat over het jaar 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 343 775 VII, nr. 47)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe (herhaling van de toezegging van de Minister van Financiën bij verantwoordingsdebat) dat er in de loop van 2017 een brief komt over plan ICT personeel en coördinatie

Kamerdebat 14-06-2017

Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Wonen en Rijksdienst 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 31 490, nr. 235)

De Minister van Financiën zegt namens de Minister van BZK toe, de Tweede Kamer in het najaar te informeren over de uitkomsten over het verslagjaar 2016. Daarin wordt ook de problematiek geadresseerd van ontbrekende goedkeurende accountantsverklaringen van (5% van de) gemeenten.

Kamerdebat 31-05-2017

Verantwoordingsdebat over het jaar 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 november 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-B, nr. 7)

De Minister van BZK zegt toe – voor de zomer – de Tweede Kamer te informeren over de verdeling van de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) over de 19 woningmarktregio’s

Brief d.d. 6 juni 2017

Aanbieding Staat van de volkshuisvesting 2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 november 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 308)

De Minister van BZK zegt toe om in 2017 opnieuw te bezien hoe de Fonds Energiebesparing Huursector (FEH)-regeling loopt en de Tweede Kamer daarover te berichten

Brief d.d. 6 juni 2017

Antwoorden op de schriftelijke Kamervragen HIIB, IV, VII en XVIII

Afgedaan. De Tweede Kamer is op5 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 29 453, nr. 458)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe (in najaar 2017) in de Staat van de woningmarkt 2017 nader in te gaan op de gerealiseerde huurverhoging per 1 juli 2017

Brief d.d. 6 juni 2017

Antwoorden op de schriftelijke Kamervragen HIIB, IV, VII en XVIII

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 november 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 308)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer de gegevens over het aantal woningen dat in 2016 door middel van transformatie (leegstaande panden die getransformeerd zijn tot woningen) is gerealiseerd komen in de tweede helft van 2017 beschikbaar in de Staat van de Woningmarkt toe te zenden

Brief d.d. 6 juni 2017

Antwoorden op de schriftelijke Kamervragen HIIB, IV, VII en XVIII

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 november 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 308)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe, voor eind 2017, de kabinetsreactie op het advies van de Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen toe te sturen en vervolgens zal ik in de kabinetsreactie op dit advies laten weten of – en zo ja in welke vorm – het desbetreffende wetsvoorstel verder in procedure wordt gebracht.

Brief d.d. 6 juni 2017

Vragen-Regering-BiZa-34725-VII Jaarverslag

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 752, nr. 49)

De Minister van Financiën zegt namens de Minister van BZK, op korte termijn een plan van aanpak op te stellen over ICT-personeel met aanvullende beleidsmaatregelen en initiatieven om verdere knelpunten richting toekomst aan te pakken. Dat kan de Tweede Kamer nog in 2017 tegemoet zien

Kamerdebat 31-05-2017

Verantwoordingsdebat over het jaar 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 31 490, nr. 235)

De Minister van BZK zegt toe dit jaar ook een onderzoek te doen naar het effect van het label voor woningen

Brief d.d. 18 mei 2017

Beantwoording Kamervraag lid Van der Lee c.s. over het energielabel voor woningen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 196, nr. 563)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe, in het najaar van 2017, de uitkomsten van het onderzoek naar de gemeentelijke jaarstukken 2016 (onderzocht zal worden of deze geografische verschillen zich wederom voordoen en wat hier de mogelijke verklaringen voor zijn) naar de Tweede Kamer te sturen.

Brief d.d. 6 juni 2017

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 november 2017 geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 775 B, nr. 7)

De Minister van BZK zegt toe het onderzoek naar de werking van het versterkte handhavingsinstrumentarium in de Woningwet in het algemeen over de jaren 2015 en 2016 (inzet van de beheerovername, de bestuurlijke boete, de sluiting, en de inzet van de onteigeningswet en de Wet op de economische delicten bij overtredingen van artikel 1a of 1b van de Woningwet) in het najaar naar de Tweede Kamer te sturen

Brief d.d. 8 juni 2017

Beantwoording van de vragen van het lid Beckerman (SP) (ingezonden 11 en 18 mei), de leden Kops en Beertema (beiden PVV) (ingezonden 11 mei), de leden Özdil en Voortman (beiden GroenLinks) (ingezonden 16 mei)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 september 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 305)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de voortgang, naar aanleiding van het tweede halfjaarlijks gesprek van CIO Rijk, over de informatiebeveiliging ICT systemen

Brief d.d. 9 mei 2017

Beantwoording Kamervragen van het lid Middendorp (VVD) over de internationale cyberaanval en de ICT van de Overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 775 VII, nr. 47)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe een nadere analyse te doen naar de verdeelmodellen in het sociaal domein. In het najaar informeert hij de Kamer over de voortgang.

Kamerdebat 31-05-2017

Sociaal Domein

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 477, nr. 29)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe om in het najaar een nadere toelichting en stand van zaken te geven van het traject betrekking tot «gemeenschappelijke taal in het sociaal domein». Dit zal in of in samenhang met de overall rapportage sociaal domein zijn. De Minister zal in de overall rapportage ook een toelichting geven op de outcome monitoring.

Kamerdebat 31-05-2017

Sociaal Domein

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 477, nr. 29)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe de beleidsdoorlichting artikel 6.4 «Burgerschap» uiterlijk eind 2017 naar de Kamer te sturen.

Brief d.d. 16 september 2016 Beleidsdoorlichting Artikel 6.4 Rijksbegroting Hoofdstuk VII

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 985, nr. 25)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Tweede Kamer eind dit jaar de experimentenwet te doen toekomen

Kamerdebat 14-09-2016

Krimp en bevolkingsdaling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 februari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 775 VII, nr. 53)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe opnieuw te meten hoe het staat met de betrouwbaarheid van het vereenvoudigde energielabel en de Tweede Kamer daar volgend jaar over te informeren

Kamerdebat 01-06-2016

Energiebesparing gebouwde omgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 196, nr. 563)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren over:

• ethische, veiligheid- en milieu aspecten van resomeren als nieuwe uitvaarttechniek;

• brede verkenning andere mogelijke vormen van lijkbezorging;

• uitkomsten van bovengenoemd (bestuurlijk) overleg met de VNG

Kamerdebat 16-10-2014 Lijkbezorging

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 februari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 696, nr. 43)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe de ervaringen met de fit-and-proper-test (eind 2017) aan de Tweede Kamer toe te zenden

Kamerdebat 30-03-2016

Huuraangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 juni 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 32 847, nr. 298)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Tweede Kamer toe één jaar na inwerkingtreding van de regeling Energieprestatievergoeding (EPV) een quickscan te zenden over wat de ervaringen over het eerste jaar zijn geweest (bewonerstevredenheidsonderzoek)

Kamerdebat 13-01-2016

Wetsvoorstel Wijziging van o.a. Boek 7 BW in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een Energieprestatievergoeding overeen te komen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 196, nr. 563)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe om met de evaluatie referentiesystematiek ook in te gaan op ervaringen van landen die goed voorbeeld leveren op het gebied van efficiencyverbetering van de overheid. Dit kan gebruikt worden voor de formatie en heeft te maken met de productiviteitskorting rijksoverheid

Kamerdebat 13-10-2016

Begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 augustus 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 34 550 VII, nr. 52)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe, na 2018, nader te informeren over de besluiten over de verlenging van de regeling voor subsidie aan VSO en SVO

Brief d.d. 25 oktober 2016

Verlenging diverse subsidieregelingen Minister van BZK per 1 januari 2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 augustus 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 34 550 VIII, nr. 144)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe (in najaar 2017) de Tweede Kamer te informeren over de vormgeving en implementatie van het uniforme toetsingskader Aw en WSW (informatie-uitvraag)

Brief d.d. 12 december 2016

Samenwerking Autoriteit woningcorporaties – Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 29 453, nr. 461)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe om de Tweede Kamer op de hoogte te houden van de gesprekken met de woningmarktregio’s

Kamerdebat 08-12-2016

Staat van de woningmarkt

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 november 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 308)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe de Tweede Kamer (voor zomer 2017) op de hoogte te houden van de concrete uitkomsten en resultaten van de reis door Zuidoost-Azië

Brief d.d. 13 december 2016

Kamervragen van het lid Bashir (SP) over de reis van de Minister naar Azië om beleggers naar de Nederlandse huursector te lokken

Afgedaan. De Tweede Kamer is p 13 november 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 308)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer in te (najaar 2017) te informeren over de stand van zaken van de maatregelen van partijen met betrekking tot koolmonoxide. Ook de branchevereniging van installateurs wordt hierbij betrokken, vooruitlopend op het wetgevingstraject

Kamerdebat 14-02-2017

Bouwregelgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 28 325, nr. 168)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe de Tweede Kamer (eind 2017) te informeren over de ontwikkeling van tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet (de ontwikkeling van de afgifte van vergunningen voor te koop staande woningen en hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot het verdere aantrekken van de woningmarkt)

Brief d.d. 22 december 2016 Evaluatie verruiming Leegstandwet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 november 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 308)

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Engels (D66) en Barth (PvdA), toe dat hij bereid is na aanname van het initiatiefwetsvoorstel een open overleg met de vakbonden te gaan voeren en zich daarover van tevoren door de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) te laten adviseren over zijn inzet (T02361)

Kamerdebat 25-10-2016 Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Handelingen I 2016–2017, 4)

Afgedaan. De Eerste is op 13 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2017–2018, 32 550, nr. O)

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Barth (PvdA), toe bij een volgend overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen te spreken over de signalen dat lagere overheden georganiseerd overleg zouden willen stoppen en het cao-overleg willen verleggen van de vakbonden naar de ondernemingsraden (T02362).

Kamerdebat 25-10-2016 Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Handelingen I 2016–2017, 4)

Afgedaan. De Eerste is op 13 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2017–2018, 32 550, nr. O)

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe bij de evaluatie over vijf jaar het principe van gelijkheid van kansen mee te wegen en te bezien of dit tot een giftenmaximum moet leiden (T01682)

Kamerdebat 26-02-2013

(Handelingen II 2012–2013, 18) Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 1 februari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2017–2018, 32 752, nr. O)

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe de keuze voor het sanctiestelsel te betrekken bij de evaluatie van de wet (T01686)

Kamerdebat 26-02-2013

(Handelingen II 2012–2013, 18) Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 1 februari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2017–2018, 32 752, nr. O)

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Graaf (D66), toe erop toe te zien dat het Huis voor klokkenluiders gebruikmaakt van de mogelijkheid om met andere toezichthouders en inspecties protocollen af te sluiten (T02235)

Kamerdebat 09-02-2016

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (Handelingen I 2015–2016, 19)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 11 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2016–2017, 33 258, nr. O)

De Minister van BZK zegt toe (voor einde van het jaar) de Tweede Kamer te informeren over concrete voorbeelden over nepnieuws

Kamerdebat 21-11-2017

Mondelinge vraag van het lid VAN RAAK (SP) aan de Minister van BZK over gemeenten die het referendum op een andere datum willen houden (Omroepgelderland.nl, 17 november 2017)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 508)

De Minister van BZK zegt toe dat de Tweede Kamer wordt geïnformeerd (medio december 2018) over de uitgangspunten die het Kabinet inzake de Wiv 2017 heeft opgenomen in het regeerakkoord. Brief zal in ieder geval ingaan op de toepassing van de waarborgen die in de wet zitten en vervroegd evalueren (uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding).

Brief d.d. 1 november 2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 588, nr. 69)

De Minister van I&M zal bezien hoe de bruikbaarheidseisen teruggeplaatst kunnen worden in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) mits er afwijkingsmogelijkheden voor gemeenten beschikbaar blijven. De Tweede Kamer zal over de uitwerking van deze mogelijkheid geïnformeerd worden uiterlijk bij het begin van de voorhangprocedure van het ontwerp-Invoeringsbesluit

Kamerdebat 19-12-2016

AMvB's en Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer een reactie toe op het rapport Mensenrechten in Nederland: armoede sociale uitsluiten en CRvdM

Kamerdebat 07-06-2017

Diverse woononderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 januari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 33 826, nr. 23)

De Minister van EZK stuurt, mede namens de Minister van BZK, de uitvoeringsagenda 2018 van de borgingscommissie van het Energieakkoord, met een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer

Brief d.d. 11 december 2017 Verzoek van het lid Wassenberg inzake de energierekening van huurders

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 februari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 196, nr. 573)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe te informeren over (middels fase 2) onderzoek naar het meer inzicht geven dat veel consumenten een bouwkundige keuring laten uitvoeren voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst of tijdens de drie dagen wettelijke bedenktijd (najaar 2017)

Brief d.d. 6 juli 2017

Voorbehouden bij woningaankoop

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 januari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 315)

Momenteel wordt (met de Minister van LNV) gewerkt aan de uitwerking van de inzet van de regionale envelop met € 950 mln. De Minister van LNV heeft toegezegd de Tweede Kamer in februari in een brief nader te informeren over de inzet van de regionale envelop

Kamerdebat 18-01-2018

Ruimtelijke Ordening

Afgedaan. Antwoordbrief is verzonden door Minister LNV d.d. 19 februari 2018 (Kamerstukken II 2017–2018, 29 697, nr. 37)

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zegt toe dat de Tweede Kamer zal worden geïnformeerd (voor de zomer van 2017 en begin 2018) over de (tussentijdse) resultaten van de samenwerkingstafel

Brief d.d. 3 november 2016 Beantwoording vragen verslag schriftelijk overleg Ontwikkeling middensegment

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 januari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 316)

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Sini (PvdA), uiterlijk 2 maart vóór 12.00 uur een brief te sturen over de zienswijze van het College voor de Rechten van de Mens en de Raad van State als het gaat om de normatieve werking van de algemene bepaling (T02540)

Kamerdebat 20-02-2018

Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Handelingen I 2017–2018, 20)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 23 februari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2017–2018, 34 516, nr. G)

De Minister van BZK zegt toe de planningsbrief (BiZa) voor het jaar 2018 aan de Tweede Kamer (begin 2018) te doen toekomen inclusief de onderwerpen die met het regeerakkoord zijn overgegaan naar het Ministerie van BZK, te weten ruimtelijke ordening en digitale overheid voor bedrijven

Brief d.d. 10 november 2017

Geactualiseerde planningsbrieven 2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-VII, nr. 44)

De Minister van BZK zegt toe een voorstel aan de Tweede Kamer te zenden inzake investeringen in middenhuurwoningen, de markttoets vereenvoudigen zodat de corporatie deze investering gemakkelijker op zich kan nemen. Hierbij is het belangrijk dat de investering lokaal gewenst is, er een gelijk speelveld is met marktpartijen en er geen financiële risico’s zijn voor de kerntaak van de corporatie

Brief d.d. 13 november 2017

Staat van de Woningmarkt 2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 333)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer zo spoedig te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met media-, en technologiebedrijven die een belangrijke rol spelen bij het tegengaan van het verspreiden van desinformatie via sociale media en inmenging van buitenlandse actoren gericht op politieke beïnvloeding en nieuwe ontwikkelingen aanpak bots en trollen

Brief d.d. 15 november 2017

Brief vragen lid Asscher over beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 508)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomst van gesprek met Kiesraad en VNG inzake digitale overdracht van uitslaggegevens van het raadgevend referendum

Brief d.d. 15 november 2017 Antwoorden op vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling BZK

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 508)

De Minister van BZK gaat het gesprek met de vertegenwoordigers van de gemeenten, de VNG en burgemeesters over de screening van kandidaat-raadsleden. De Minister van BZK informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten daarvan en over de mogelijkheden om de screening in de brede zin van het woord toe te gaan passen

Kamerdebat 16-11-2017

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 28 844, nr. 146)

De Minister van BZK informeert de Tweede Kamer voor de volgende JBZ-raad over hoe het gaat met die High-Level Group. Daarbij wordt ook meegenomen welke concrete stappen er genomen kunnen worden in de relationele sfeer tussen landen dan wel strafrechtelijke maatregelen om ongewenste inmenging en beïnvloeding tegen te gaan.

Kamerdebat 16-11-2017 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 508)

De Minister voor Medische Zorg en Sport zegt toe (begin 2018) mede namens de Minister van BZK de Tweede Kamer te informeren (i.h.k.v. toepassing WNT en verbod op winstoogmerk op bepaalde constructies in de zorg) op welke wijze dergelijke constructies op de meest effectieve wijze alsnog kunnen worden tegengegaan. Daarbij zal ook worden gekeken of in andere sectoren vergelijkbare constructies voorkomen, zodat oplossingen ook voor die situaties kunnen gelden

Brief d.d. 23 november 2017

Wet normering topinkomens en het verbod op winstoogmerk

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 februari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 111, nr. 107)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer (begin 2018) te informeren over vereenvoudigingsvoorstellen voor de markttoets (op plaatsen waar geen commerciële partij bereid blijkt of in staat is om te investeren)

Brief d.d. 5 december 2017

Meer samenwerking en minder administratieve lasten in het woningcorporatiestelsel

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 333)

De AFM heeft aangegeven geen eenmalige overgangstermijn te hanteren voor hypotheekaanvragen. In februari/maart gaat de Minister van BZK evalueren met de AFM. De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer (eind maart 2018) hierover te informeren. Afhankelijk van de uitkomsten volgt er mogelijk een actieplan voor de doorlooptijden van hypotheekverstrekkers.

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 342)

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe uiterlijk eerste kwartaal 2018 de Kamer te informeren over verdere maatregelen met betrekking tot toegankelijkheid van rijksgebouwen.

Kamerdebat 16-11-2017

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 februari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 33 990, nr. 64)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer over de voortgang en uitwerking van het informatiedocument met betrekking tot risicovolle gebouwen te informeren

Brief d.d. 26 september 2017

Instorten parkeergarage Eindhoven Airport

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 163)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe in maart 2018 met een kabinetsreactie te komen op de aanbevelingen van de heer van Gijzel in het rapport «Samen bouwen aan middenhuur» van de Samenwerkingstafel middenhuur»

Brief d.d. 29 januari 2018

Rapport «Samen bouwen aan middenhuur» van de Samenwerkingstafel middenhuur

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 333)

De Minister van BZK zegt toe ernaar te streven de Tweede Kamer in het eerste kwartaal van 2018 nader te informeren over de vraag of uitbreiding van de gereedschapskist van het wettelijk instrumentarium in deze opportuun is, alsmede of een effectieve aanpak van gemeenten met aanhoudende bestuurlijke problemen ook via andere wegen kan worden bewerkstelligd

Brief d.d. 15 december 2017

Beantwoording Kamervragen met kenmerk 2017Z16981 ingezonden op 4 december 2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 28 844, nr. 146)

De Minister van BZK zegt toe dat de Tweede Kamer (op korte termijn) een brief ontvangt waarin het kabinet de Kamer informeert over de maatregelen tegen ongewenste buitenlandse beïnvloeding

Brief d.d. 6 maart 2018

Schriftelijke reactie op de moties van het VSO voor de OJSC raad van 21 februari jl.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 821, nr. 42)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer (medio april 2018, bij de toezending van de Staat van de Volkshuisvesting) een beleidsreactie toe op het sectorbeeld 2017 van de Autoriteit woningcorporaties (Aw)

Brief d.d. 6 februari 2018

Aanbieding sectorbeeld 2017 van de Autoriteit woningcorporaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 363)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe een brief (uiterlijk kort na het meireces) met uitleg over de relatie tussen het WNT-maximum en het Ministerssalaris

Kamerdebat 19-04-2018

WNT

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 111, nr. 110)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren zodra er meer bekend is over de inhoud van het bereikte akkoord over de bepalingen voor laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

Brief d.d. 22 januari 2018

Beantwoording Kamervraag lid Koerhuis over lege buizen- en laadpaalnorm [2017Z18964] (ingezonden op 28 december 2017)

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 13 februari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 636, nr. 3)

De Europese richtlijn (ATAD) leidt ertoe dat corporaties mogelijk hogere Vpb moeten afdragen. De Minister van BZK zegt toe om samen met collega Staatssecretaris Snel de effecten van de toepassing van de richtlijn beter in kaart te brengen en de Tweede Kamer daar over te informeren

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Deze toezegging wordt ingevuld door Financiën als het wetsvoorstel ATAD1 naar de TK gaat, naar verwachting net voor het zomerreces. Aan de Kamer is dat mondeling al meegedeeld door de Staatssecretaris van FIN.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met mediapartijen over heimelijke beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren

Brief d.d. 18 december 2017

Brief heimelijke beïnvloeding van de publieke opinie doorstatelijke actoren

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 821, nr. 42)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe (voorjaar 2018) met een Voortgangsrapportage te komen, waarin onder andere informatie zal worden opgenomen over de financiering van de adv’s en de wijze waarop de aangenomen aanbevelingen van de UPR over aanpak van discriminatie uitvoering krijgen

Kamerdebat 14-02-2018

Discriminatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 950, nr. 156)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe te kijken naar de vergoedingen voor raadsleden van kleine gemeenten. Daarvoor wordt een brede benadering gehanteerd door ook te kijken naar opleidingen en ondersteuning voor raadsleden. De Minister van BZK zal de Kamer begin 2018 informeren

Kamerdebat 16-11-2017

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 775-VII, nr. 59)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe dat in de reguliere rapportages de Kamer door de regering geïnformeerd wordt over de volgens haar te verbinden consequenties voor wetgeving en beleid aan de in het oog springende discriminatie-uitspraken (continu (jaarlijks) te beginnen voorjaar 2018)

Kamerdebat 05-07-2017

Discriminatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 950, nr. 156)

De Minister van BZK zegt toe dat bezien wordt bij de JBR 2017/2018 1) of in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 (JBR 2017) meer monitoringinformatie over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen kan worden opgenomen 2) bezien wordt of in 2018, naast de JBR 2017, ook een samenvattende, meer toegankelijke versie kan worden uitgebracht gericht op burgers

Kamerdebat 05-07-2017

Bedrijfsvoering Rijk

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 mei 2018 per brief geïnformeerd. Tevens is de publieksversie van de Jaarrapportage aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II 2017–2018, 31 490, nr. 239)

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Van Bijsterveld (CDA), De Graaf (D66), Köhler (SP) en Vos (GroenLinks), toe door middel van een reparatiewetsvoorstel de foutieve bepaling dat bij het niet-doen van onderzoek melding wordt gedaan aan de werkgever te schrappen en andere kleine fouten te verhelpen (T02231)

Kamerdebat 09-02-2016

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (Handelingen I 2015–2016, 19)

Afgedaan. De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hebben op 20 maart 2018 het blanco eindverslag uitgebracht. Het voorstel is op 27 maart 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de vraag van het lid Omtzigt of afschaffen van ANW risicoverzekering juridisch zomaar mag

Kamerdebat Parlementair agenda punt [30-01-2018] – Mondelinge vraag van het lid VAN ROOIJEN (50PLUS) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat pensioenfonds ABP de ANW-compensatie verlengt tot 1 mei 2018 (Radar.avrotros.nl)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 februari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 31 490, nr. 238)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren over een nu lopend onderzoek door de Autoriteit woningcorporaties naar de Qatar-deal in Utrecht.

Kamerdebat 31-01-2018

Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt 2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 29 453, nr. 474)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe voor het aangevraagde VAO een brief naar de Kamer te sturen over het kettingbeding.

Kamerdebat 31-01-2018

Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt 2017

Afgedaan. de Tweede Kamer is op 5 februari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 317)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over de voortgang van het plan van aanpak Versterking HR ICT Rijksdienst in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering

Brief d.d. 18 december 2017

Plan van aanpak ICT-personeel Rijk

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 31 490, nr. 239)

De Minister van BZK (voortouw Staatssecretaris van SZW) zegt toe een lijst op te stellen van de uitzendbureaus waarmee de rijksoverheid zaken doet en deze naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 14-02-2018

Discriminatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 1 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 29 544, nr. 822)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe, de beleidsreactie op de uitkomsten van het onderzoek naar de toegankelijkheid van stemhokjes voor mensen met een beperking (toegankelijkheid van het verkiezingsproces)

Brief d.d. 7 juli 2017

Beantwoording Kamervragen (2017Z08102)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 31 142, nr. 82)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe om de discriminatiecijfers over 2017 aan te leveren via een gestroomlijnde rapportage

Kamerdebat 22-06-2017 Discriminatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 950, nr. 156)

De Minister van BZK zegt toe oog te houden op uitvoering van de Verordening Europese politieke partijen (inwerkingtreding: 2017) en de Tweede Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 11-09-2014

Verkiezingsaangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 22 112, nr. 2507)

De Minister van BZK zegt toe nog schriftelijk te zullen reageren op de vraag van de heer Sini (PvdA-fractie) naar een nadere reflectie op de normatieve werking van de algemene bepaling in het licht van de adviezen van het College van de Rechten van de Mens en de Afdeling advisering van de Raad van State

Kamerdebat 20-02-2018

Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Handelingen I 2017–2018, 20)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 23 februari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2017–2018, 34 156, nr. G).

De Minister van BZK zal het gesprek met de VNG aangaan over een hogere compensatie van gemeenten voor het organiseren van een referendum. De Minister van BZK zal de Tweede Kamer bij voorjaarsnota 2018 berichten over de hoogte en het moment van uitkering van die vergoeding

Kamerdebat 16-11-2017

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 960, nr. 1)

In het regeerakkoord is een passage opgenomen over een ondermijningswet en een ondermijningsfonds (verantwoordelijkheid Ministerie van JenV). Verantwoordelijkheid Minister van BZK ligt aan de kant van het lokale bestuur en de bestuurders, en JenV werkt vooral aan de ondermijningskant. De Minister van BZK informeert – samen met de Minister van JenV – de Tweede Kamer over deze samenhang

Kamerdebat 16-11-2017 Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV

Afgedaan. Antwoordbrief is verzonden door Minister JenV en Minister BZK d.d. 28 november 2017 (Kamerstukken II 2017–2018, 29 911, nr. 175)

De Minister van BZK zegt toe (met de Minister van VWS) de Tweede Kamer te informeren over de constructies met onderaannemers in de zorg (in het kader van WNT/hoge beloningen)

Kamerdebat 16-11-2017

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 november 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 111, nr. 105)

De Minister van BZK zal de Tweede Kamer nader informeren over extra middelen die dit kabinet vrij heeft gemaakt om de AIVD te versterken

Kamerdebat 16-11-2017

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 508)

De Minister van BZK zegt toe bij de wetsbehandeling van het afschaffen van de kan-bepaling in kaart te brengen wat de gevolgen zijn voor huurders met een laag inkomen

Kamerdebat 11-12-2017

Ruimtelijke Ordening

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 940, nr. 3)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe dat BZK volgend jaar aandacht heeft om voortaan toelichtingen te maken bij Jaarverantwoording die beter leesbaar zijn

Kamerdebat 21-06-2017

Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Binnenlandse Zaken 2016

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2108, 34 950-VII, nr. 1 en Kamerstukken II 2017–2018, 34 950-XVIII, nr. 1)

De Minister van BZK zegt toe voor de zomer de Nationale Woonagenda naar de Tweede Kamer te sturen.

Brief d.d. 13 maart 2018

Meer prioriteit voor woningbouw

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 847, nr. 365)

De Minister van BZK zeg toe (binnenkort) een brief aan de Tweede Kamer te sturen over de weerbaarheid van de lokale democratie

Kamerdebat 15-03-2018

Democratische Vernieuwing

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 maart 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 28 844, nr. 146)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe de second opinion voor wat betreft het maatregelenpakket voor doorvaart en medegebruik van windparken op zee welke in afronding is zo spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer te sturen

Brief d.d. 14 maart 2018

Openstelling bestaande windparken

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 29 675, nr. 191)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer een brief toe met een nadere duiding over inzet informanten (art. 17/39) in relatie tot het binnenhalen van geautomatiseerde databestanden

Kamerdebat 15-03-2018

IVD-aangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 588, nr. 75)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer per brief te informeren over een mogelijke pilot met stemmen op zaterdag (na gesprek met de VNG)

Kamerdebat 15-03-2018

Democratische Vernieuwing

Afgedaan. Bij het VAO Democratische Vernieuwing d.d. 14 maart jl. heeft de Minister in overleg met de Kamerleden de toezegging geannuleerd

De Minister van BZK zegt toe om de Tweede Kamer op de hoogte te houden van de meldpunten en het meldpuntenoverleg

Kamerdebat 14-02-2018

Discriminatie

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 30 950, nr. 156). Toezegging wordt onderdeel van BZK-beleid.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer regelmatig te informeren gedurende het programma dat de BRP bouwt en voorwaarde is voor het slagen van de modernisering GBA. Dit informeren gebeurt in ieder geval bij alle faseovergangen en minimaal twee maal per jaar

Brief d.d. 28 oktober 2013

Voortgang Basisregistratie Personen

Afgedaan. In verband met stoppen van de Operatie BRP komt deze toezegging te vervallen.

De Minister van BZK zegt toe op het daartoe geëigende moment, dus na een eventuele aanvaarding van het Initiatiefwetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren door de Staten-Generaal, over de wijze van invoering en uitvoering van die wet in overleg te treden met de bonden

Kamerdebat 23-01-2014

Initiatiefvoorstel Van Weyenberg/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 33 566, nr. 100)

De Minister van BZK zegt toe dat de invoeringskosten die gepaard gaan met het initiatiefwetsvoorstel niet ten koste zullen gaan van de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren

Kamerdebat 23-01-2014

Initiatiefvoorstel Van Weyenberg/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 33 566, nr. 100)

De initiatiefnemers zeggen de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden De Graaf (D66) en Bikker (ChristenUnie), toe dat de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders in zowel de advies- als de onderzoeksfase geen rol heeft op het niveau van een individuele casus en daarbij ook niet betrokken wordt door de andere bestuurders (T02232)

Kamerdebat 09-02-2016

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Afgedaan. De toezegging is onderdeel van BZK-beleid

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer toe om na eventuele aanneming van de initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32 550) een open overleg met de bonden te voeren over de uitvoering van de wet (T02361)

Kamerdebat 27-09-2016

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Afgedaan. De Eerste is op 13 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2017–2018, 32 550, nr. O)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe, voor de duur van het programma Sociaal Domein, ieder najaar de Kamer schriftelijk te informeren over de voortgang van het programma, waarbij de Kamer tevens een gebundeld pakket wet- en regelgeving zal ontvangen.

Brief d.d. 8 februari 2017

Programma sociaal domein

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 34 477, nr. 29)

T02253: Het geven van inzicht in de laatste stand van zaken omtrent participatie (33.962)

Kamerdebat 15-03-2016

Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

T02255: Het bespreekbaar maken van het participatieproces in het overleg met medeoverheden (33.962)

Kamerdebat 15-03-2016

Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

In het najaar van 2016 wordt de aanpak hiervoor vastgesteld via een programmaplan 2017 e.v. Daarna zal de Minister van BZK het Bureau ICT-toetsing vragen het programma DSO te toetsen. Over de uitkomsten wordt uw Kamer vanzelfsprekend geïnformeerd. Over de voortgang van de ontwikkeling van het DSO zal ik uw Kamer in 2017 via de rapportage over de monitor en het ICT-dashboard informeren.

Brief d.d. 7 oktober 2016

Voortgang implementatie stelselherziening Omgevingsrecht

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

Voorjaar 2017 zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden over de volledige monitor over 2016

Brief d.d. 07 oktober 2016

Voortgang implementatie stelselherziening Omgevingsrecht

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De Minister van I&M zal in de nota van toelichting bij het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) een nadere toelichting c.q. concretisering ten aanzien van Rijksmonumenten geven, waarbij zij de mogelijkheid van een meldingsplicht in gemeentelijk verband voor vergunningsvrije rijksmonumentenactiviteiten aan zowel de buiten- als de binnenkant beschrijft.

Kamerdebat 19-12-2016

Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

De Minister van I&M zal er zorg voor dragen dat het onderzoek van adviesbureau Peutz naar piekbelasting van geluid, inclusief begeleidende brief met uitleg, waaronder een inschatting van hoeveel meer mensen met het in dat onderzoek genoemde hogere geluidsniveaus te maken zullen krijgen, door de Staatssecretaris van I&M aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Kamerdebat 19-12-2016

Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 pril 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 93)

De Minister van I&M zal het begrip «aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten» opnemen in een begripsbepaling bij de uitvoeringsregelgeving voor de Omgevingswet.

Kamerdebat 19-12-2016

Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Deze toezegging kan worden afgedaan. In de versie van het Bkl die na de parlementaire behandeling in juni 2017 naar de RvS is gestuurd is dit punt verwerkt.

De (toenmalige) Minister voor Wonen en Rijksdienst zal bezien hoe de bruikbaarheidseisen teruggeplaatst kunnen worden in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) mits er afwijkingsmogelijkheden voor gemeenten beschikbaar blijven. De Tweede Kamer zal over de uitwerking van deze mogelijkheid geïnformeerd worden uiterlijk bij het begin van de voorhangprocedure van het ontwerp-Invoeringsbesluit.

Kamerdebat 19-12-2016

Invoeringswet in verband met de Omgevingswet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 juli 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 95)

Het BIT-advies met reactie zal naar verwachting na de zomer aan de Tweede Kamer worden toegestuurd.

Brief d.d. 05 juli 2017

Voortgang stelsel Omgevingswetgeving

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 oktober 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017, 33 118, nr. 98)

De Minister van BZK zegt toe dat de Tweede Kamer ieder jaar een rijksbreed rapport over het BIT ontvangt, met daarin het advies aan de diverse Ministers gebundeld in één rapport, en daaraan gekoppeld een jaarrapportage over de stand van zaken van de uitvoering van de Strategische I-agenda Rijksdienst. (De beschrijving van de uitvoering van de BIT-adviezen kan ook bestaan uit een verwijzing naar de beleidsreacties)

Kamerdebat 09-02-2017

ICT-onderwerpen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 504)

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe in januari 2018 de Kamer opnieuw te informeren over de voortgang van programma eID en neemt daarmee de resultaten van de marktconsultatie

Brief d.d. 23 juni 2017 inzake Voortgangsrapportage programma eID

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 januari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 514)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe begin 2018 uitsluitsel te kunnen geven over de toekomstvastheid van de GBA-V en over de noodzaak om de GBA-V door te ontwikkelen.

Brief d.d. 26 september 2017 inzake Basisregistratie Personen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 januari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 27 859, nr. 121)

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe, uiterlijk 6 december 2017, een meer uitgebreide beleidsreactie op het rapport van de Nationale ombudsman, met daarin ook te treffen maatregelen ter verbetering van de Berichtenbox, toe te sturen.

Brief d.d. 14 november 2017 inzake beantwoording vraag Omtzigt over missen van digitale berichten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 december 2017 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 506)

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe dat begin 2018 de Digicommissaris een rapport met aanbevelingen met betrekking tot nieuwe Governace aan de Kamer aanbied.

Kamerdebat 16-11-2017

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV), exclusief Kustwacht Caribisch NL (Kamerstukken II 2017–2018, 34 775 VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 22 februari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 525)

De Minister van BZK zegt mede namens de Staatssecretaris van BZK de Tweede Kamer toe begin 2018 de rapportage van het BIT over 2017 aan te bieden.

Brief d.d. 18 december 2017

Strategische I-agenda Rijksdienst 2017

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 februari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 526)

De Staatssecretaris van BZK zegt toe voor half april een brief over Grenzapp naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerdebat 14-03-2018

Digitale overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 532)

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe de Autoriteit Persoonsgegevens te vragen welke verdere mogelijkheden van openbaarmaking broncode BRP er binnen de geldende wet- en regelgeving zijn en de Kamer over de uitkomst informeren.

Brief d.d. 11 december 2017

Openbaarmaking meest recente versie broncode BRP

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 januari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 27 859, nr. 121)

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe jaarlijks de voortgang van de uitvoering van de actieagenda naar de Kamer te sturen.

Brief d.d. 30 januari 2017

Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 851, nr. 38)

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe begin 2018 willen rapporteren over de eerste voortgangsactiviteiten ten aanzien van de grensoverschrijdende samenwerking. Daarbij zal ook betrokken worden waar de Staatssecretaris van BZK deze kabinetsperiode grensoverschrijdende samenwerking voor zal gaan inzetten en waar mogelijk ook over de concrete onderwerpen waar de Nederlandse overheden en de partners uit de buurlanden zich gezamenlijk voor kunnen en willen inzetten.

Kamerdebat 16-11-2017

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C), Rijksdienst, Digitale overheid (begroting EZK/LNV), exclusief Kustwacht Caribisch NL (Kamerstukken II 2017–2018, 34 775 VII)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 851, nr. 38)

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe, begin 2018, het rapport van de externe commissie over de uitkomsten van het «terugkijken» en de lessen die daaruit te leren zijn in het kader van operatie BRP (feitenrelaas), toe te sturen.

Brief d.d. 26 september 2017

Basisregistratie Personen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 27 859, nr. 124)

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe na de oplevering van het onderzoek (eind maart) over de toekomstvastheid van de centrale voorziening BRP, de Tweede Kamer per brief te informeren.

Brief d.d. 31 januari 2018

Voortgang BRP-proces

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 27 859, nr. 124)

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe voor de zomer 2018 met een brief te komen met betrekking tot Wet Digitale Overheid.

Kamerdebat 14-12-2017

ICT ontwikkelingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 31 januari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 26 643, nr. 514)

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe om op korte termijn de algemene criteria van de rijksinkoop met betrekking tot de aanbestedingen naar de Kamer te sturen.

Kamerdebat 14-03-2018

Digitale overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 mei 2018 door de Staatssecretaris van BZK, mede namens de Minister van BZK, per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 2252)

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer een brief toe, voor het algemeen overleg over grensoverschrijdende samenwerking van 25 april 2018, over de stand van zaken van het grensoverschrijdend beleid met daarin de voortgang van alle actiepunten, waaronder buurtaal en -cultuur en bereikbaarheid, die voor de grensoverschrijdende economie en arbeid in januari 2017 zijn opgesteld, naar de Tweede Kamer te sturen.

Brief d.d. 23 april 2018

Beantwoording vragen over het artikel «Het voelt als dat bordspel: De Betoverende Doolhof'

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 april 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 32 851, nr. 38)

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren over het besluit van de Europese Commissie inzake inbreukprocedure woningcorporaties op grond van de Aanbestedingsrichtlijn (nr. 2014/24/EG) worden aangemerkt als aanbestedende diensten

Brief d.d. 8 december 2017

Informeren over ingebrekestelling

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 februari 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 29 453, nr. 468)

De Minister van BZK zegt toe na te gaan of de uitspraken van de Huurcommissie en het bepalen van de WOZ-waarden open data zouden kunnen worden en hier de Tweede Kamer per brief over te informeren

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 mei 2018 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2017–2018, 27 926, nr. 283)

B.2 In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De (toenmalige) Minister voor WenR zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid De Vries-Leggedoor (CDA), met de VNG te overleggen om te bevorderen dat gemeentelijke woonvisies op grote schaal en zo mogelijk landelijk dekkend tot stand komen. In de evaluatie wordt nagegaan in welke mate gemeentelijke woonvisies tot stand gekomen zijn

Kamerdebat 10-03-2015

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De Eerste Kamer wordt in het 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe dat dat de Tweede Kamer de uitkomsten ontvangt van de analyse van de omvang van de lasten van de accountantskantoren, met name de hogere lasten voor de kleinere corporaties

Kamerdebat 18-05-2017

Toezicht en borging woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar concrete voornemens voor wat betreft de realisatie van de huisvestingsvoorzieningen (huisvesting vergunninghouders)

Brief d.d. 30 juni 2017

Nadere informatie zoals gevraagd in het AO diverse woononderwerpen van 7 juni 2017

De Tweede Kamer wordt in het 1e kwartaal 2019 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te rapporteren na overleg met het landelijk platform studentenhuisvesting inzake (prestatieafspraken) huisvesting van internationale studenten

Kamerdebat 11-10-2017

Huisvesting voor buitenlandse studenten

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe dat de Tweede Kamer een brief ontvangt over het nagesprek met het WSW over de achtervangovereenkomst

Kamerdebat 18-05-2017

Toezicht en borging woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2018, als alle gesprekken zijn afgerond, geïnformeerd

De Minister van BZK zegt toe dat de Tweede Kamer (vooraf) wordt geïnformeerd over de afweging dan wel het voornemen met betrekking tot premiedifferentiatie met het oog op 2018

Kamerdebat 18-05-2017

Toezicht en borging woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Schouwenaar (VVD), Koole (PvdA), Van Bijsterveld (CDA), De Boer (GroenLinks), Kuiper (ChristenUnie) en Holdijk (SGP), toe om bij de volgende evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling een voorstel te doen om artikel 5, lid 2, onderdeel d te schrappen

Kamerdebat 27-05-2014

Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling

De Eerste Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), met de gemeenten in gesprek te gaan over ondersteuning bij de toetsing van projecten, in het bijzonder die in de gevolgklassen 2 en 3

Kamerdebat 04-07-2017

34 453 Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Eerste Kamer wordt einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over de voortgang van de werkzaamheden van de werkgroep (werkgroep/platform die in kaart brengen in welke mate innovatieve concepten bijdragen aan besparingsdoelstellingen, wat de kosteneffectiviteit van het voorstel is en of het concept binnen bestaande wet- en regelgeving gerealiseerd kan worden)

Brief d.d. 28 februari 2017

Motie Voortman (Kamerstukken II 2016–2017, 30 196, nr. 491)

De Tweede Kamer wordt medio september 2018 geïnformeerd.

Gebouwgebonden financiering is een belangrijk thema in de verduurzaming. De Minister van BZK geeft aan nog aan de slag te moeten met de uitwerking van het regeerakkoord op het gebied van verduurzaming. De Minister van BZK zegt toe in het eerste kwartaal 2018 de Tweede Kamer hier nader over te informeren

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

De Tweede Kamer wordt medio september 2018 geïnformeerd.

Er zijn verschillende initiatieven op het gebied van gebouwgebonden financiering (bijv. Deventer en Zoetermeer). De Minister van BZK geeft aan dat het goed is om te kijken of er in de sfeer van juridische randvoorwaarden nog belemmeringen of mogelijkheden zijn om dat op een grotere schaal te gaan doen. De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer in het voorjaar 2018 per brief te informeren over welke lessen men uit deze initiatieven kan trekken

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

De Tweede Kamer wordt medio september 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de uitkomsten van het onderzoek, gestart in samenwerking met het programma Vitale Vakantieparken, om een beter beeld te krijgen van de achtergronden van de bewoning van vakantieparken (naar verwachting voor zomer 2018) aan de Tweede Kamer te zenden

Brief d.d. 1 februari 2018

Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Beckerman over het bericht dat mensen vanaf Fort Oranje op een andere camping worden geplaatst

Het onderzoek loopt nog. De Tweede Kamer wordt naar verwachting 3e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe binnen 2 maanden de nadere vragen over de uitvoering van het energielabel voor woningen (EPBD, richtlijn 2010/31/EU) van de Europese Commissie te beantwoorden en de Eerste en Tweede Kamer hierover te informeren

Brief d.d. 6 juni 2018

MROA EPBD

De Tweede Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het overleg met de Koninklijk Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Brief d.d. 13 april 2018

Kamervragen over voorbehoud van financiering en bouwkundige keuring

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe de invulling vermindering verhuurderheffing voor verduurzaming mee te laten lopen met maatregelen Belastingplan (Prinsjesdag 2018). Na overleg met corporaties zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden (o.a. over het financiële plaatje, na overleg met de corporaties)

Kamerdebat 05-04-2018

Bouwregelgeving en energiebesparing

Dit is afhankelijk van uitkomst belastingplan en kan na Prinsjesdag in behandeling worden genomen.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe met betrokken partijen te verkennen hoe de juiste toepassing van de verschillende contractvormen van huurovereenkomsten kan worden bevorderd en zo nodig afspraken over te maken en de Kamer daarover te informeren

Brief d.d. 9 april 2018

Motie van het lid Beckerman c.s. over de huurprijsbescherming

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe, uiterlijk in april 2018, een inhoudelijke brief naar de Eerste Kamer te sturen over wetvoorstel kwaliteitsborging en zal daarbij ook ingaan op de vraag hoe de aanbeveling van de OvV, om te komen tot één hoofdverantwoordelijke voor de omgevingsveiligheid op de bouwplaats, wordt gerealiseerd

Kamerdebat 07-03-2018

Bouwregelgeving en energiebesparing

Over het eerste deel van de toezegging is de Eerste Kamer, in afschrift de Tweede Kamer, op 29 juni 2018 geïnformeerd. Over het tweede deel van deze toezegging wordt de Tweede Kamer in september 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe voor de zomer in een brief in te gaan op het door de Tweede Kamer aangehaalde RIGO rapport over eisen toegankelijkheid bij appartementen en de buitenruimte bij de woonfunctie voor zorg

Kamerdebat 07-03-2018

Bouwregelgeving en energiebesparing

De Tweede Kamer is op 3 juli 2018 geïnformeerd over de buitenruimte bij de woonfunctie voor zorg. De reactie op het RIGO-rapport over eisen toegankelijkheid bij appartementen volgt in september 2018.

Met het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) wordt (al) overlegd over de mogelijkheden voor het verlengen van de looptijd van leningen. De Minister van BZK meldt dat de besprekingen met het NEF hierover zijn gestart en zegt toe dat ze de uitkomsten zal melden aan de Tweede Kamer

Kamerdebat 12-04-2018

Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen

De Tweede Kamer wordt in het 3e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe om te kijken of particuliere verhuurders gebruik kunnen maken van gebouwgebonden financiering en de Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 12-04-2018

Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen

De Tweede Kamer wordt in het 3e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer een brief te sturen die ingaat op de koepelvergunning en welke ervaringen en uitdagingen met de pilots zijn opgedaan en hoe dit in de OW is geregeld

Kamerdebat 28-03-2018

Omgevingsrecht

De Tweede Kamer wordt najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer (na zomer 2018) te informeren over de uitkomsten van de evaluatie en het vervolgtraject inzake hergebruik elektronica rijksoverheid

Brief d.d. 4 december 2017

Motie Çegerek inzake hergebruik elektronica rijksoverheid

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe (na zomer 2018) de Tweede Kamer te informeren over de uitwerking van de acties en maatregelen en het genoemde overleg met betrokken partners inzake aanhoudende integriteitsconflicten

Brief d.d. 19 maart 2018

Versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak aanhoudende bestuurlijke problemen bij gemeenten

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe (in het voorjaar van 2018) dat de Tweede Kamer een volgende voortgangsrapportage wordt toegestuurd. Deze bevat een update over de ontwikkeling in de samenwerking en de voortgang van de uitvoering van de samenwerkingsafspraken uit het Actieplan. Tevens zullen hierin de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen met betrekking tot de leefbaarheid in krimp- en anticipeerregio’s zijn beschreven

Brief d.d. 14 juli 2017

Brief Voortgang Actieplan Bevolkingsdaling

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), voor zomer 2018 de hoofdlijnen en eind 2018 het ontwerp aan de Tweede Kamer te zenden

Brief d.d. 13 maart 2018

Meer prioriteit voor woningbouw

De Tweede Kamer wordt medio september 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe dat het streven is om het advies van de GRECO tot invoering van een wettelijk verbod op het tegelijkertijd zijn van rechter en Kamerlid, voorzien van een standpunt van de regering, in de zomer aan de Eerste en Tweede Kamer te sturen

Brief d.d. 13 juni 2018

Tweede compliance rapport GRECO vierde evaluatieronde

De Eerste- en Tweede Kamer worden in september 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over het onderzoek naar aansprakelijkheid van de bouwconsumenten

Kamerdebat 16-02-2017

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453)

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in het najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer een plan van aanpak toe (na de zomer) voor de tweede wetsevaluatie

Kamerdebat 19-04-2018

WNT

De Tweede Kamer wordt medio september 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren bij het plan van aanpak voor de tweede wetsevaluatie dan wel separaat de Kamer te informeren over de mogelijkheden om de WNT-jaarrapportage uit te breiden

Kamerdebat 19-04-2018

WNT

De Tweede Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden De Graaf (D66), Barth (PvdA) en Bikker (ChristenUnie), toe om het Huis voor klokkenluiders in kaart te laten brengen waar er een reële benadeling van niet-werknemers ontstaat of zou kunnen ontstaan waartegen met een benadelingsverbod wellicht een wapen zou kunnen worden gegenereerd. Vervolgens komt de Minister van BZK ofwel met een wetsvoorstel ofwel met een toelichting waarom het buiten de wet om zou moeten worden opgelost. Binnen een maand komt De Minister van BZK met een brief over hoe hij de motie-Bikker c.s. over deze materie uit gaat voeren

Kamerdebat 09-02-2016

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (Handelingen I 2015–2016, 19)

De Eerste Kamer wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de voortgangsrapportage Huis voor Klokkenluiders geïnformeerd over de omvang en het tijdpad van het wetgevingstraject.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe de vragen over datamisbruik (BinnenlandsBestuur) schriftelijk te beantwoorden

Kamerdebat 26-04-2018

Integriteit

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van VWS zegt de Tweede Kamer toe te kijken naar de mogelijkheid van een eventueel ruimere toepassing van de Wob

Kamerdebat 23-02-2017

Persoonsgebonden budgetten (pgb)

De Tweede Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe (na het zomerreces, voor de begrotingsbehandeling) een brief met de stand van zaken van de uitwerking acties en maatregelen (w.o. escalatieladder) Kamerbrief 19 maart 2018 + planning m.b.t. versterking integriteit/aanpak bestuurlijke problemen

Kamerdebat 26-04-2018

Integriteit

De Tweede Kamer wordt voor begrotingsbehandeling BZK geïnformeerd.

Het Kabinet beraadt zich over de wijze waarop nader invulling kan worden gegeven aan deze mede uit de AVG voortvloeiende verplichting (vervolgstap meer aandacht aan de begrijpelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en klantgerichtheid) van hun digitale dienstverlening en de Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren (wanneer er meer duidelijkheid is) over (voornemens voor) concrete maatregelen

Brief d.d. 14 juni 2018

Reactie op Commissiebrief met nadere vragen Kabinetsreactie Rathenau rapporten

De Tweede Kamer wordt in oktober 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt toe (door te geleiden naar de Minister van BZK) een brief met details waarin de kosten inzichtelijk worden gemaakt en zegt toe te onderzoeken 1) of de verzonden brief i.h.k.v. verkiezingen in strijd is met privacywet en 2) hoe het verkrijgen van het adressenbestand tot stand is gekomen

Kamerdebat 19-06-2018

Mondelinge vraag van het lid KOOPMANS (VVD) aan de Staatssecretaris van BZK, bij afwezigheid van de Minister van BZK, over het verschijnen van verkeersborden langs Nederlandse snelwegen ten behoeve van Turkse verkiezingen (Volkskrant.nl, 17 juni 2018).

De Tweede Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK is voornemens om (kort na zomerreces 2018) een integrale kabinetsreactie (en een voorstel) op het rapport van de commissie aan de Tweede Kamer te zenden. De commissie heeft – conform taakopdracht – tijdens de evaluatie aandacht besteed aan de vraag of met de Wfpp het beoogde doel wordt bereikt of uitgangspunten van de wet voldoende aansluiten op rol en positie van politieke partijen op dit moment en of zij voldoende toekomstbestendig zijn en onderwerpen waarvan aan de Staten-Generaal is toegezegd dat deze betrokken zullen worden bij de evaluatie van de wet

Brief d.d. 1 februari 2018

Aanbieding evaluatie Wet financiering politieke partijen

De Tweede Kamer wordt medio oktober 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te zijner tijd te informeren over de ervaringen met het afsprakenpakket op basis van de evaluatie en controles Audit Dienst Rijk (betreffende Controleafspraken aanbestedingen rijksoverheid)

Brief d.d. 6 december 2017

Antwoorden VSO controleafspraken aanbestedingen rijksoverheid

De Tweede Kamer wordt medio oktober 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zal op basis van de uitkomsten van de pilots van Aedes over collegiale hulp – naar verwachting na zomer beschikbaar – de Tweede Kamer informeren of er onnodige belemmeringen in wet- en regelgeving zijn

Kamerdebat 21-06-2018

Staat van de Volkshuisvesting/ Woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe te informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van de bepalingsmethode (een methode die een rol kan spelen in het WWS voor zelfstandige woningen en welke toepassing gevonden kan worden voor onzelfstandige woningen en wat de effecten hiervan zijn)

Brief d.d. 8 december 2017

Brief van 23 november 2017 inzake erkenning van wandvast -gemonteerde elektrische verwarming in huurwaarde puntenstelsel

De Tweede Kamer wordt 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe binnenkort de rapportage van de Expertteams Eigenbouw en Transformatie naar de Tweede Kamer te sturen

Brief d.d. 4 juli 2018

Opvolging diverse moties en toezeggingen woningmarkt

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe over de thema's arbeidsmobiliteit en salarisverschil tussen de publieke en private sector (onderdeel van de wetsevaluatie, maar dataverzameling is tijdsintensief) in een later stadium aan de Tweede Kamer te rapporteren

Brief d.d. 26 juni 2018

Uitvoering moties Wet normering topinkomens (WNT)

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De (toenmalige) Minister voor WenR zegt de Tweede Kamer toe de relatie tussen de woningwet en het verenigingsrecht, met betrekking tot woningbouwverenigingen, mee te nemen in de evaluatie van de Woningwet

Kamerdebat 30-03-2016

Huuraangelegenheden

Onderstaande toezegging is gekoppeld aan de evaluatie van de Woningwet. Die evaluatie gaat in november 2018 naar de Tweede Kamer.

De (toenmalige) Minister voor WenR zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Köhler (SP), toe om, voor zover mogelijk, in de Staat van de Volkshuisvesting een jaarlijks overzicht van de marktoetsen te verstrekken

Kamerdebat 05-07-2016

Toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders (Handelingen I 2015–2016, 37)

De toezegging is een doorlopende toezegging en de status ervan wordt niet gewijzigd. Onderdeel van bestaand beleid

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer, in de tweede helft 2018, te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar het gebruik van liften bij brand.

Kamerdebat 07-03-2018

Bouwregelgeving en energiebesparing

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK verwacht in najaar 2018 de strategische agenda (Rijk, provincies en gemeenten) voor de toekomst (vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel) van het toezicht naar de Tweede Kamer te sturen

Brief d.d. 20 juni 2018

Vervolg afspraak toezicht interbestuurlijk programma naar aanleiding evaluaties financieel toezicht en Revitalisering generiek toezicht

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe (eind 2018) toe te komen met een concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Brief d.d. 29 juni 2018

Versterken legitimiteit gemeenschappelijke regelingen

De Tweede Kamer wordt eind 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK is voornemens eisen aan het geluid van warmtepompen en airco’s op te nemen in het bouwbesluit 2012 voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Deze geluidseisen gelden voor nieuw te plaatsen installaties en zullen ook betrekking hebben op bestaande gebouwen die worden verduurzaamd. De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2018 nader geïnformeerd

Brief d.d. 3 juli 2018

Beantwoording Kamervragen over geluid warmtepompen en airco's voor omwonenden

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe (voor einde jaar 2018) de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van gesprekken met (belangen)organisaties of stembureau-leden in het stemhokje bijstand mogen gaan verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij wordt ook het evaluatieadvies van de Kiesraad betrokken.

Brief d.d. 20 maart 2018

Toegankelijkheid verkiezingsproces

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

In het kader van verticaal toezicht is WSW bezig om te bezien waar de uitgangspunten van de parameters en de normering van de financiële ratio’s aan moeten voldoen. De rekenrente maakt onderdeel uit van dit gehele onderzoek. Naar verwachting is het onderzoek medio volgend jaar afgerond. De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek

Kamerdebat 11-12-2017

Wonen en Ruimtelijke Ordening

De Tweede Kamer wordt in 3e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Beuving (PvdA) en Köhler (SP), toe dat als het vragen van medewerking aan iemand ertoe leidt dat de AIVD die persoon iets laat doen waarvoor, als de AIVD het zelf zou doen, een last nodig is omdat sprake is van een bijzondere bevoegdheid, de autorisatie gegeven zal worden op hetzelfde niveau als wanneer er inderdaad sprake zou zijn van een daad van de AIVD zelf

Kamerdebat 11-07-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (Handelingen I 2016–2017, 35)

De Eerste Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt aan het lid-Özütok van GroenLinks toe om te kijken naar de mogelijkheden voor verruiming van de leeftijdsgrens van 70 jaar voor burgemeesters, met inachtneming van de bredere context, want er zijn ook andere ambtsdragers voor wie diezelfde leeftijdsgrens geldt, bijvoorbeeld de leden van de Raad van State en zal de Tweede Kamer daarover informeren

Kamerdebat 17-01-2018

Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de CdK en de burgemeester (Kamerstukken II 2016–2017, 34 716, nr. 3)

De Minister van JenV heeft de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd over de wettelijke leeftijdsgrenzen van rechters waarbij tevens wettelijke leeftijdsgrenzen voor andere beroepen in ogenschouw worden genomen (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr 94). Na ommekomst van dit rapport zal de Minister van BZK de Tweede Kamer medio najaar 2018 informeren.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe de rapportage met de geanalyseerde resultaten van de gesimuleerde verkiezing toe te sturen (test met internetstemmen)

Brief d.d. 27 september 2016

Diverse verkiezingsonderwerpen

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de situatie in Caribisch Nederland betreffende de rol van volmachten in het verkiezingsproces

Kamerdebat 12-11-2015

Evaluatie verkiezingen

De Tweede Kamer wordt in najaar 2019 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe het wetsvoorstel Aanvullingswet Bodem najaar 2018 naar de Kamers te sturen

Brief EK/TK d.d. 8 maart 2018

Stelselherziening omgevingsrecht, Nationale Omgevingsvisie en taakverdeling bewindspersonen BZK en IenW

De Kamers worden in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe het wetsvoorstel Aanvullingswet Geluid najaar 2018 naar de Kamers te sturen

Brief EK/TK d.d. 8 maart 2018

Stelselherziening omgevingsrecht, Nationale Omgevingsvisie en taakverdeling bewindspersonen BZK en IenW

De Kamers worden in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe de eindrapportage van de Beleidsdoorlichting BZK H VII artikel 7 (Arbeidszaken Overheid) in 2018 naar de Kamer te sturen

Brief d.d. 23 oktober 2017

Aanvullende informatie n.a.v. onderzoeksopzet Beleidsdoorlichting BZK H VII artikel 7

De Tweede Kamer wordt in december 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe, in het reeds toezegde onderzoek naar knelpunten, ook mogelijke knelpunten en oplossingen voor mensen met een visuele en psychische beperking mee te nemen

Kamerdebat 07-03-2018

Bouwregelgeving en energiebesparing

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De (toenmalige) Minister voor WenR heeft toegezegd het wetsvoorstel Energieprestatievergoeding (EPV) in 2018 te evalueren

Kamerdebat 13-01-2016

Wetsvoorstel Wijziging van o.a. Boek 7 BW in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een Energieprestatievergoeding overeen te komen (Kamerstukken II 2015–2016, 34 228)

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De (toenmalige) Minister voor WenR zegt toe – nadat (eind 2017) de genoemde acties inzake brandveiligheid van ouderen te verbeteren zijn geëvalueerd – de Tweede Kamer te informeren over de resultaten

Brief d.d. 8 maart 2016

Brandveiligheid en langer zelfstandig thuis wonende ouderen

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De (toenmalige) Minister voor WenR zegt toe de Tweede Kamer te informeren zodra duidelijkheid bestaat over de ruimte van private keurmerken naast de voorgeschreven Europese CE-markeringen. De Minister van BZK wacht op antwoord van de Europese Commissie over dit vraagstuk

Kamerdebat 29-09-2016

Bouwregelgeving

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer (vooraf) te informeren over de uitzonderlijke gevallen die het mogelijk maken dat publiek geld wordt ingezet voor sanering van woningcorporaties in het niet-DAEB-deel

Kamerdebat 18-05-2017

Toezicht en borging woningcorporaties

Dit is een doorlopende toezegging en is onderdeel van BZK-beleid.

De (toenmalige) Minister voor WenR zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe om jaarlijks de toename van het dure scheefwonen te monitoren

Kamerdebat 12-04-2016

Wet doorstroming Huurmarkt

Cijfers worden opgenomen in het WoON 2018, beschikbaar in april 2019, waarna de Eerste Kamer voorjaar 2019 geïnformeerd wordt.

De (toenmalige) Minister voor WenR zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Pijlman (D66), toe de beschikbare informatie over de effecten van de wet mee te nemen in de jaarlijkse rapportages aan de Kamer

Kamerdebat 22-03-2016

Initiatiefvoorstel Schouten Aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren (Kamerstukken II 2015–2016, 34 156)

De voortgang wordt – conform toezegging – opgenomen in de volgende Staat van de Woningmarkt die in het vierde kwartaal van 2018 aan de Eerste Kamer wordt gezonden.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe bij de geplande evaluatie van de herziening van de Woningwet te bezien of met de herziening van de wet belemmeringen zijn voor de uitdagingen van vandaag (huisvesting zorgvoorzieningen) en de toekomst (energietransitie). De evaluatie zal eind van het jaar 2018 gereed zijn en de resultaten zullen in samenhang met de inzichten uit de Woonagenda en het Klimaatakkoord worden bezien. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd

Kamerdebat 05-04-2018

Bouwregelgeving en energiebesparing

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer in het najaar te informeren over verschillende mogelijkheden om de oprichting van wooncoöperaties te stimuleren. De komende periode zal de Minister van BZK deze voornemens nader uitwerken en de Kamer hierover in het najaar informeren

Brief d.d. 4 juli 2018

Vervolg wooncoöperaties

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2018 per brief geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe later dit jaar te informeren over de nadere plannen (overkoepelend instrumentarium dat voorziet in de behoefte van gemeenten aan een juridisch kader en zicht op de verhuuradressen)

Brief d.d. 3 april 2018

Uitvoering van de moties van Beckerman en Paternotte inzake toeristische verhuur

De Tweede Kamer wordt naar verwachting 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe in de evaluatie van de woningwet en de evaluatie van het VWS terug te komen op eventuele aanpassingen van de hoogte van de liberalisatiegrens

Kamerdebat 31-01-2018

Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt 2017

De Tweede Kamer wordt naar verwachting 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

Met de sector wordt momenteel een gezamenlijke aanpak voor «goed verhuurderschap» uitgewerkt. De Minister van BZK zal najaar 2018 de Tweede Kamer informeren over de stand van zaken een gezamenlijke aanpak

Brief d.d. 5 juli 2018

Brief aan Tweede Kamer uitkomsten gesprek «goed verhuurderschap» met de sector naar aanleiding van discriminatie en huisjesmelkerij

De Tweede Kamer wordt najaar 2018 per brief geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe samen met de Minister van VWS de Kamer in het najaar te informeren over autisme in relatie tot woon-zorgbeleid

Kamerdebat 21-06-2018

Staat van de Volkshuisvesting/ Woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt naar verwachting 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zal de Tweede Kamer in het kader van de Woonagenda informeren over het Actieprogramma Weer Thuis

Kamerdebat 21-06-2018

Staat van de Volkshuisvesting/ Woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt naar verwachting 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe dat een op basis van de consultatie aangepast wetsvoorstel van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de eerste helft van 2017, aan de Tweede Kamer wordt aangeboden

Brief d.d. 15 december 2016

Voortgangsrapportage Digitaal 2017

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt aan de heer Bisschop (SGP) toe om nog eens te kijken naar de grondwetsherzieningsprocedure (artikel 137 Grondwet) en zal de Tweede Kamer daarover informeren

Kamerdebat 17-01-2018

Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de CdK en de burgemeester (Kamerstukken II 2016–2017, 34 716, nr. 3)

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Engels (D66) en Duthler (VVD), toe om, als er initiatieven vanuit de Tweede Kamer op het punt van horizontale werking van artikel 13 Grondwet komen, deze waar mogelijk te ondersteunen

Kamerdebat 04-07-2017

33 989 Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

De toezegging ziet -blijkens de toezegging zelf – op een reactie van De Minister van BZK in geval van nieuwe initiatieven vanuit de Tweede Kamer. Daaromtrent zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen bekend.

De (toenmalige) Minister van IenM zal bij de indiening van het wetsvoorstel inzake Grondeigendom voorbeelden geven van hoe realisatie van middeldure huurwoningen en andere typen woningen er in de praktijk uit zou kunnen gaan zien

Kamerdebat 21-01-2016

Omgevingswet

03-05-2018 De toezegging zal worden verwerkt in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

De Minister van IenM zal naar de (verdeling van) proceskosten bij onteigeningsrechtszaken kijken en de Tweede Kamer een voorstel doen toekomen ten aanzien hiervan

Kamerdebat 21-01-2016

Omgevingswet

03-05-2018 De toezegging zal worden verwerkt in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over de uitkomsten van de bijeenkomsten met gemeenten (de mogelijkheden en wensen voor lokaal maatwerk te bespreken en te bekijken op welke punten het nodig is de Gemeentewet te herzien) en het voornemen tot herziening van de organieke wetgeving

Brief d.d. 12 maart 2018

Kamerbrief met aanvullende informatie over herziening organieke wetgeving en experimenten

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe (in de tweede helft van 2018) de Tweede Kamer nader te informeren over de beleidsvoorstellen met betrekking tot de Wet op de lijkbezorging. Daarin zullen ook de resultaten van het onderzoek van de TU Delft «Beoordelingskader alternatieve vormen lijkbezorging» worden betrokken

Brief d.d. 19 februari 2018

Aanbieding rapport TU Delft beoordelingskader alternatieve vormen lijkbezorging

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Flierman (CDA), Postema (PvdA) en Schalk (SGP), toe dat: de Minister van Economische Zaken naar de problematiek van de provincie Zeeland kijkt en de Kamer daarover een brief stuurt; De Minister van BZK zelf na het verschijnen van het advies van de commissie-Jansen II met het IPO zal overleggen en naar verdere ontwikkeling van het verdeelmodel van het Provinciefonds zal kijken

Kamerdebat 23-05-2017

Vereenvoudiging verdeelmodel Provinciefonds, nr. 34 568

De Eerste Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe (najaar 2018) een plan van aanpak inzake knelpunten geconstateerd die in samenhang aangepakt gaan worden in het programma Uitwisseling van persoonsgegevens en privacy

Brief d.d. 9 mei 2018

Vragen tweede overall rapportage sociaal domein

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe (tweede helft 2018) in een nieuw beleidskader herindeling in te gaan op de betekenis die deze ontwikkelingen hebben voor de wijze waarop De Minister van BZK nieuwe herindelingsvoorstellen zal beoordelen. In deze brief gaat de Minister van BZK nader in op de betekenis die het voorgaande heeft voor de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Brief d.d. 29 juni 2018

Versterken legitimiteit gemeenschappelijke regelingen

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe te streven naar inwerkingtreding van de spoedwet o.b.v. de CHW op 1 januari 2019 of zoveel eerder als mogelijk

Kamerdebat 18-01-2018

Ruimtelijke Ordening

De Tweede Kamer wordt voor 1 januari 2019 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe de voorlichtingscampagne over de taken van de Huurcommissie dit jaar te herhalen en uit te breiden naar andere doelgroepen

Kamerdebat 29-05-2018

Verdere modernisering huurcommissies en introductie verhuurderbijdrage (Handelingen I 2017–2018, 31)

Toezegging wordt meegenomen in de Actieplannen Studentenhuisvesting en Goed Verhuurderschap. Beide worden in het 4e kwartaal 2018 afgerond, waarna de Eerste Kamer geïnformeerd wordt.

De Minister van BZK zegt toe met de Tweede Kamer te verkennen welke heffingskortingen mogelijk en wenselijk zijn, waaronder in elk geval krimpgebieden

Kamerdebat 21-06-2018

Staat van de Volkshuisvesting/ Woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt na verwachting 4e kwartaal 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe in de evaluatie van de Woningwet ook te kijken naar mogelijkheden om de huur tussentijds te verhogen bij bv. stijging van het huishoudinkomen

Kamerdebat 21-06-2018

Staat van de Volkshuisvesting/ Woningcorporaties

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

Het Kabinet zal het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel dat eind 2018 uitkomt inhoudelijk beantwoorden met een kabinetsreactie

Brief d.d. 29 juni 2018

Intrekking Wet raadgevend referendum (34 854)

De Eerste en Tweede Kamer wordt in eerste kwartaal 2019 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur over zowel de kansen als de bedreigingen van digitalisering voor de Nederlandse democratie en het wenselijke handelingsperspectief naar de Tweede Kamer te sturen

Brief d.d. 25 mei 2018

Beantwoording vragen van het lid Verhoeven over Cambridge Analytica

De Tweede Kamer wordt in eerste kwartaal 2019 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe (op korte termijn) een separaat wetsvoorstel inzake tijdelijk ontslag en vervanging gedurende de gehele zittingsperiode zwangere volksvertegenwoordigers in voorbereiding te nemen en ernaar te streven het wetsvoorstel op korte termijn aan de Tweede Kamer aan te bieden

Brief d.d. 21 december 2017

Beantwoording Kamervragen van de leden Özütok (GroenLinks), Den Boer (D66) en Van Raak (SP) over zwangere volksvertegenwoordigers (ingezonden 6 december 2017)

De verwachting is dat het wetsvoorstel in de eerste helft van 2019 aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden.

De Minister van BZK zegt toe (in 2018 inzake woningtekorten op de Woningmarkt) bereid is om te onderzoeken of het mogelijk is om op basis van de beschikbare data een spanningsindicator naar prijsklasse te ontwikkelen en hierover de Tweede Kamer te rapporteren na afronding van het WoON 2018

Kamerdebat 07-06-2017

Diverse woononderwerpen

De Tweede Kamer wordt voorjaar 2019 geïnformeerd.

De (toenmalige) Minister voor WenR zegt toe eens per drie jaar onderzoek te doen naar wacht- en zoektijden in de sociale huursector en de Tweede Kamer hierover informeren

Kamerdebat 05-07-2016

Huisvesting doelgroepen

De toezegging wordt meegenomen in een brief over de uitkomsten van het WoON2018 medio voorjaar 2019.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe in de eerste helft van 2019 de Kamer te informeren over de uitkomsten van het WoOn 2018

Brief d.d. 12 april 2018

Vragen van het lid Beckerman (SP) over schimmelhuizen in diverse gemeenten

De Tweede Kamer wordt voorjaar 2019 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer in 2018 te informeren over de actualisering masterplannen rijkshuisvesting middels de zware procedure, waarbij een nieuwe uitvraag naar de meerjarige huisvestingsbehoefte van departementen plaatsheeft

Brief d.d. 6 juli 2017

Geactualiseerde masterplannen rijkskantoorhuisvesting 2017

De Tweede Kamer wordt eerste helft van 2019 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe – na afloop van de inventarisatie van de voorziene regionale werkgelegenheidscijfers bij de Rijksdienst – de Tweede Kamer te informeren over de beoogde ontwikkeling in de spreiding van de rijkswerkgelegenheid voor de komende kabinetsperiode (medio 2018)

Brief d.d. 6 juli 2017

Geactualiseerde masterplannen rijkskantoorhuisvesting 2017

De Tweede Kamer wordt eerste helft van 2019 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van Kappen (VVD) en De Graaf (D66), toe de wegingsanalyses met betrekking tot buitenlandse inlichtingendiensten zo snel mogelijk en in elk geval binnen twee jaar tot stand te brengen

Kamerdebat 11-07-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (Handelingen I 2016–2017, 35)

Bij brief van 6 april 2018 (EK 2017–2018, 34 588 nr. G) is toegezegd dat nog dit jaar voor alle buitenlandse diensten waarmee gegevens worden gedeeld, een wegingsnotitie wordt opgesteld. De wegingsnotitie is tevens onderdeel van de wetsevaluatie.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Vries-Leggedoor (CDA), toe bij de evaluatie van de Woningwet aandacht te besteden aan de redelijkheid van de koppeling van de financiering van de Huurcommissie aan verhuurders die de verhuurderheffing betalen

Kamerdebat 29-05-2018

Verdere modernisering huurcommissies en introductie verhuurderbijdrage (Handelingen I 2017–2018, 31)

De Eerste Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe ook haar te informeren over de vraag of het onderzoek van de Nederlandsche Bank naar de woningmarkt voldoende is of dat meer onderzoek nodig is

Kamerdebat 29-05-2018

Verdere modernisering huurcommissies en introductie verhuurderbijdrage (Handelingen I 2017–2018, 31)

De Eerste Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Vries-Leggedoor (CDA), toe bij de evaluatie van de Woningwet aandacht te besteden aan de redelijkheid van de koppeling van de financiering van de Huurcommissie aan verhuurders die de verhuurderheffing betalen

Kamerdebat 29-05-2018

Verdere modernisering huurcommissies en introductie verhuurderbijdrage (Handelingen I 2017–2018, 31)

De Eerste Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Vlietstra (PvdA) en Pijlman (D66), toe over een jaar met de partijen in de geliberaliseerde sector te bekijken of en hoe de toegang tot de Huurcommissie in de huurcontracten geregeld is. In de evaluatie van de wet wordt meegenomen welke verschillende groepen gebruikmaken van deze mogelijkheid

Kamerdebat 29-05-2018

Verdere modernisering huurcommissies en introductie verhuurderbijdrage (Handelingen I 2017–2018, 31)

De Eerste Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe de analyse en eventuele uitwerking van de mogelijkheid van een «noodknop» om extreme prijsstijgingen tegen te gaan ook aan de Eerste Kamer te sturen. Ze sluit niet uit dat ze met een wetsvoorstel komt

Kamerdebat 29-05-2018

Verdere modernisering huurcommissies en introductie verhuurderbijdrage (Handelingen I 2017–2018, 31)

De Eerste Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe t.z.t. de evaluatie toepassing Wbmgp (betreft de 5-jaarsevaluatie) toe te zenden

Kamerdebat 03-03-2014

Uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, Woningwet, Huisvestingswet

De Tweede Kamer wordt in 2020 geïnformeerd over de toepassing van de Wbmgp.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe de mogelijkheid van een instrumentondersteuning voor lokale politieke partijen ten behoeve van financiële rapportage te betrekken bij de voorbereiding van het wetsvoorstel dat de financiering van deze partijen regelt

Kamerdebat 26-02-2013

(Handelingen II 2012–2013, 18) Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Indien opportuun zal de toezegging worden betrokken bij de naar verwachting op de kabinetsreactie op de evaluatie van de Wfpp te volgens wetswijziging. Het voorstel tot wijziging van de Wfpp zal waarschijnlijk medio 2019 worden aangeboden aan de Kamer.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Graaf (D66), toe de lacune van kandidaten die zich hebben afgesplitst, zich niet als vereniging organiseren en daardoor niet (direct) onder de wet vallen, bij een volgende gelegenheid te dichten, wanneer dit in de praktijk voorkomt

Kamerdebat 26-02-2013

(Handelingen II 2012–2013, 18) Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

De toezegging wordt betrokken bij de naar verwachting op de kabinetsreactie op de evaluatie van de Wfpp te volgens wetswijziging. Het voorstel tot wijziging van de Wfpp zal waarschijnlijk medio 2019 worden aangeboden aan de Eerste Kamer.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ter Horst (PvdA), toe alle aanvragen van gemeenten en zijn beslissingen daarop m.b.t. de gebiedsaanwijzingen aan de Kamer te melden

Kamerdebat 08-04-2014

33 797 Wet uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Doorlopend. Alle besluiten van de Minister van BZK op de aanvragen van gemeenten m.b.t. de gebiedsaanwijzingen (toepassing H3 van de Wbmgp) worden ter kennisname aan beide Kamers toegezonden.

De Minister van BZK zeg toe de Tweede Kamer (over twee jaar) te informeren over de meest recente leefbaarheidsontwikkelingen in Nederland aan de hand van een uitgebreide rapportage, gebaseerd op de uitkomsten van de Leefbaarometer 2018

Brief d.d. 8 december 2017

Analyserapport Leefbaarometer 2016

De Tweede Kamer wordt medio 2019 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe naar verwachting in het najaar van 2019 de uitkomsten van het onderzoek of en zo ja op welke wijze ook het briefstembewijs (de stempas voor de kiezers in het buitenland) per mail aan de kiezers in het buitenland zou kunnen worden verzonden en de Tweede Kamer daarover te informeren

Brief d.d. 15 juni 2018

Evaluatie verkiezingen van 21 maart jl. en agenda voor verandering en vernieuwing van het verkiezingsproces in deze kabinetsperiode

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2019 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe het wetsvoorstel Aanvullingswet Grondeigendom 2e helft 2019 naar Kamers te sturen

Brief EK/TK d.d. 8 maart 2018

Stelselherziening omgevingsrecht, Nationale Omgevingsvisie en taakverdeling bewindspersonen BZK en IenW

De Kamers worden in 2e helft 2018 geïnformeerd.

Op de vraag van de heer Heijnen over een protocol voor ambtenaren, stelt de Minister van BZK dat als het gaat om een code of een andere nog nader te vinden vorm, de Minister van BZK dat toezegt

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK

Er wordt gewerkt aan de implementatie van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren, waarin deze toezegging wordt meegenomen.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen (CDA), toe de formulering van de artikel 93 en 94 Grondwet te betrekken in een meer integrale grondwetsherziening

Kamerdebat 07-02-2012

Kabinetsreactie van 24 oktober 2011 (Kamerstukken I 2011–2012, 31 570, nr. 20) op het advies van de Staatscommissie Grondwet

Dit betreft een voorwaardelijke toezegging. Te zijner tijd wordt deze geïnitieerd.

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Hattem (PVV), toe bij de heroverweging van de verdeelmaatstaven van het Provinciefonds naar de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting te kijken

Kamerdebat 23-05-2017

Vereenvoudiging verdeelmodel Provinciefonds (Handelingen I 2016–2017, 28)

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De (toenmalige) Minister voor WenR zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe tijdig aan de Kamer te laten weten of de regering de verlaging van rechtswege van de inkomensgrens voor woningtoewijzing door wil laten gaan. Dit aspect maakt deel uit van de evaluatie van de Woningwet

Kamerdebat 12-04-2016

Wet doorstroming Huurmarkt

De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2021 geïnformeerd.

De Minister van BZK en de initiatiefnemers zeggen de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Schouwenaar (VVD), Van Bijsterveld (CDA), Vos (GroenLinks) en Bikker (ChristenUnie), toe in de evaluatie van het Huis voor klokkenluiders over vijf jaar de volgende punten mee te nemen:- al dan niet vervolgen van klokkenluiders die een melding hebben gedaan;- onderzoeken door het Huis;- openbaarheid;- ontbreken van rechtsmiddelen;- cultuurverandering;- de governancestructuur van het Huis

Kamerdebat 09-02-2016

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand,Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (Handelingen I 2015–2016, 19)

De toezegging wordt te zijner tijd – medio 2020 – afgedaan na aanbieding van de evaluatie aan de Eerste Kamer.

De (toenmalige) Minister voor WenR zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe om met Aedes te overleggen over de regeling voor het opzeggen van de huur in geval van huizen voor grote gezinnen, waarbij de Minister voor WenR specifiek zal ingaan op de situatie van een gezin met minderjarige, schoolgaande kinderen. Tevens komt de Minister voor WenR op het onderwerp terug in de evaluatie

Kamerdebat 12-04-2016

Wet doorstroming Huurmarkt

De Eerste Kamer wordt tussentijds separaat en bij de evaluatie in 2021 geïnformeerd.

De (toenmalige) Minister voor WenR zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Flierman (CDA), toe dat hij zal monitoren hoe de invulling in de wet van de tijdelijke huurcontracten uitwerkt voor internationale studenten en maatregelen zal treffen als er zich problemen voordoen

Kamerdebat 12-04-2016

Wet doorstroming Huurmarkt

De voortgang wordt – conform toezegging – opgenomen in de volgende Staat van de Woningmarkt die in het vierde kwartaal van 2018 aan de Eerste Kamer wordt gezonden.

De (toenmalige) Minister voor WenR zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Verheijen (PvdA), toe om te monitoren dat de tijdelijke huur niet de norm zal worden in de particuliere huursector en om in de jaarlijkse rapportages verslag te doen van de ontwikkelingen op dit terrein in zowel de sociale als de particuliere huursector

Kamerdebat 12-04-2016

Wet doorstroming Huurmarkt

De voortgang wordt – conform toezegging – opgenomen in de volgende Staat van de Woningmarkt die in het vierde kwartaal van 2018 aan de Eerste Kamer wordt gezonden.

De Minister van Defensie zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Van Kappen (VVD), Rombouts (CDA) en De Graaf (D66), toe de naleving van de bewaartermijn voor data, alsmede de lengte van de bewaartermijn zelf mee te nemen in de evaluatie na twee jaar en een voorstel te zullen doen deze te verlengen of in te korten als de evaluatie daartoe noopt

Kamerdebat 11-07-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (Handelingen I 2016–2017, 35)

De evaluatie van de volledige Wiv 2017 wordt vervroegd uitgevoerd en begint uiterlijk per 1 mei 2020 (Kamerstukken II 2017–2018, 34 588 nr. 69 en Kamerstukken I 2017–2018, 34 588, nr. G).

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van Kappen (VVD), Rombouts (CDA) en Bikker (CU), toe het functioneren van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) al na twee jaar te evalueren, inclusief de relatie met de ministeriële verantwoordelijkheid

Kamerdebat 11-07-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (Handelingen I 2016–2017, 35)

De evaluatie van de volledige Wiv 2017 wordt vervroegd uitgevoerd en begint uiterlijk per 1 mei 2020 (Kamerstukken II 2017–2018, 34 588 nr. 69, d.d. 15 december 2017 en Kamerstukken I 2017–2018, 34 588, nr. G, d.d. 6 april 2018).

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe om over twee jaar evalueren of het overleg tussen de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) tot voldoende rechtseenheid leidt. Bij een «clash» tussen beide organen zal de Minister van BZK daarover – openbaar of vertrouwelijk – aan de Kamer rapporteren

Kamerdebat 11-07-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (Handelingen I 2016–2017, 35)

De evaluatie van de volledige Wiv 2017 wordt vervroegd uitgevoerd en begint uiterlijk per 1 mei 2020 (Kamerstukken II 2017–2018, 34 588 nr. 69 en Kamerstukken I 2017–2018, 34 588, nr. G).

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe in de evaluatie na vijf jaar expliciet aandacht te besteden aan de toepassing van de nieuwe technieken en de gevolgen daarvan voor de persoonlijke levenssfeer, en de Kamer daarover openbaar of vertrouwelijk te informeren. Als de lichamelijke integriteit in het geding is bij de inzet van deze technieken, dient eerst een ethische discussie in het parlement plaats te vinden

Kamerdebat 11-07-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (Handelingen I 2016–2017, 35)

De evaluatie van de volledige Wiv 2017 wordt vervroegd uitgevoerd en begint uiterlijk per 1 mei 2020 (Kamerstukken II 2017–2018, 34 588 nr. 69 en Kamerstukken I 2017–2018, 34 588, nr. G).

De Minister van BZK zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Bikker (ChristenUnie), toe het beleggen van de klachtbehandeling bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in plaats van bij de Ombudsman bij de evaluatie te betrekken en om daarbij vanuit het burgerperspectief te bekijken of dit het indienen van klachten belemmert

Kamerdebat 11-07-2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (Handelingen I 2016–2017, 35)

De evaluatie van de volledige Wiv 2017 wordt vervroegd uitgevoerd en begint uiterlijk per 1 mei 2020 (Kamerstukken II 2017–2018, 34 588 nr. 69 en Kamerstukken I 2017–2018, 34 588, nr. G).

De Minister van BZK heeft de Tweede Kamer toegezegd (september 2018) een brief over de marsroute voor de vervanging van de Ondersteunende Software Verkiezingen (waarover overleg plaatsvindt met de Kiesraad)

Kamerdebat 04-07-2018

Kiesrechtzaken

De Tweede Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zet de Tweede Kamer toe een brief over positionering BiT binnen BZK i.v.m. betere waarborging na 1 januari 2019 en reactie in de eindevaluatie (einde dit jaar) inzake bijstelling inhoudelijk en sterkte van het BiT

Kamerdebat 03-07-2018

Mondelinge vraag van het lid Van der Molen (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid, bij afwezigheid van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het bericht «Grote ICT-projecten overheid zeker 1 miljard euro te duur» (FD, 2 juli 2018)

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK heeft toegezegd dat de Tweede Kamer geïnformeerd zal worden over de inzet van mensen met een beperking bij de rijksoverheid en de acties om dat te versnellen

Kamerdebat 26-06-2018

Behandeling van de verantwoordingsstukken commissie Binnenlandse Zaken

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe verder te kijken hoe de social media-kant verder te kunnen verbeteren bij toekomstige verkiezingscampagnes en de Tweede Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 26-06-2018

Behandeling van de verantwoordingsstukken commissie Binnenlandse Zaken

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

Op verzoek van de heer Bisschop komt er een brief aan de Tweede Kamer inzake sancties op het ronselen van stemmers of het op internet of anderszins aanbieden van stempassen. Daarover vindt er nog overleg plaats met het OM en de Raad voor de rechtspraak

Kamerdebat 04-07-2018

Kiesrechtzaken

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe (najaar 2018) dat er voorstellen voor de aanpassing van het stembiljet worden gedaan (zodat begin 2019 daarover overleg met de Kamer kan worden gevoerd)

Kamerdebat 04-07-2018

Kiesrechtzaken

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer een brief toe (najaar 2018) waarin meer inzicht wordt gegeven in de kosten van elektronisch stemmen

Kamerdebat 04-07-2018

Kiesrechtzaken

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer een brief toe (najaar 2018) over stemmen door Nederlanders in het buitenland

Kamerdebat 04-07-2018

Kiesrechtzaken

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt de Tweede Kamer toe (voor einde jaar 2018) een brief te sturen met een tussenstand van EUvsDisinfo

Kamerdebat 19-06-2018

De aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van het onderzoek naar de mogelijke negatieve gevolgen van bouwactiviteiten van werelderfgoederen die zonder omgevingsvergunning plaatsvinden (en op basis hiervan zo nodig voorstellen te doen om de vergunningsvrije bouwmogelijkheden in deze erfgoederen af te schaffen dan wel in te perken)

Brief d.d. 9 juli 2018

Hoofdlijnen ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

De Tweede Kamer wordt medio 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over een samenhangende aanpak voor digitale inclusie van het kabinet

Brief d.d. 28 mei 2018

Antwoord op de vragen van het lid Özütok over het bericht «Stapels werk door nieuwe eisen toegankelijkheid»

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt toe over de voortgang van de uitvoering van het tijdelijk besluit toegankelijkheid digitale overheid de Tweede Kamer te informeren

Brief d.d. 25 mei 2018

Antwoord op de vragen van het lid Özütok over het bericht «Stapels werk door nieuwe eisen toegankelijkheid»

De Tweede Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe een samenvattende Governance rapportage: uitkomsten van de verkenningen die de CdK’s van de grensprovincies hebben opgeleverd, toe te sturen

Kamerdebat 25-04-2018

GROS

De rapportage wordt najaar 2018 aan de Tweede Kamer verzonden.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe de laatste bestanden van Operatie BRP (oBRP) openbaar te maken

Kamerdebat 20-06-2018

BRP

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt toe de Tweede Kamer te informeren over Franse «Recht om je te vergissen»-ervaringen alsmede gezamenlijke Digitale overheid vormgevingskansen.

Kamerdebat 26-06-2018

Behandeling van de verantwoordingsstukken commissie Binnenlandse Zaken

De Tweede Kamer is op 16 juli 2018 geïnformeerd over de stand van zaken. Bij het eerstvolgende rapportagemoment wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt toe, na de zomer een brief over informatiebeveiliging in algemene zin naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerdebat 26-06-2018

Behandeling van de verantwoordingsstukken commissie Binnenlandse Zaken

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe twee maal per jaar een voortgangsrapportage renovatie Binnenhof inclusief beheersing kosten en planning te sturen, waarbij de eerste in oktober 2018 zal zijn

Kamerdebat 23-05-2018

Renovatie Binnenhof

De Tweede Kamer wordt medio november 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe bij het Voorontwerp renovatie inzicht te geven (stand van zaken) in afwegingen duurzaamheid, veiligheid, circulaire bouw, kinderopvang, motie-Krol (Hotel) en publieksvoorziening

Kamerdebat 23-05-2018

Renovatie Binnenhof

De Tweede Kamer wordt medio november 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Eerste Kamer toe dat zij, in de tweede helft van 2018, over de uitkomst van het onderzoek naar het gebruik van algoritmen geïnformeerd wordt.

Brief d.d. 28 februari 2018

Informatie over onderzoek naar algoritmen

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt toe in de volgende voortgangsrapportage informatie te voegen over de erkenning van mbo diploma's, het toelaten van leraren Duits in Nederland en de stand van zaken bij experimenten

Kamerdebat 25-04-2018

GROS

De volgende voortgangsrapportage zal in 2019 naar de Tweede Kamer worden verzonden.

De evaluatie BIT vindt 2e helft 2018 plaats en is eind 2018 gereed. De Toezichtsraad zal worden gevraagd in die evaluatie niet alleen meenemen hoe BIT-lessen uit Cie BRP kunnen worden geïmplementeerd maar ook zaken als benodigde omvang. De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe dat zij eind 2018 geïnformeerd worden

Kamerdebat 20-06-2018

BRP

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK heeft het voornemen om te voorzien in een wettelijk kader dat meer specifiek is toegesneden op de gegevensverwerkingen die plaatsvinden bij LAA en zal de Tweede Kamer daar op een later moment over informeren

Brief d.d. 8 november 2017 Toezegging evaluatie Landelijke Aanpak adreskwaliteit

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe in het najaar met een brief te komen over wijzigingen in scope oBRP met rol van alle stakeholders en met daarin ook aandacht voor het aanbestedingsproces

Kamerdebat 20-06-2018

BRP

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling BZK geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe eind 2018 een plan van aanpak over flankerend beleid toe te sturen: op welke wijze gaat BZK i.s.m. ITEM grenseffecten beoordelen, op welke thema’s en hoe er dan met eventueel flankerend beleid moet worden omgegaan

Kamerdebat 25-04-2018

GROS

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe, over het jaar 2019, nog een evaluatie Landelijke Aanpak Adresfraude te laten uitvoeren en de Kamer over de uitkomsten informeren

Brief d.d. 8 november 2017

Toezegging evaluatie Landelijke Aanpak adreskwaliteit

De Tweede Kamer wordt eind 2019 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt de Tweede Kamer toe eind van het jaar de Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de regie op verstrekking van persoonsgegevens aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (Sila) en of en hoe deze voornemens leiden tot aanpassingen in het BRP-stelsel

Brief d.d. 10 juli 2018

Aanpak toekomst BRP-stelsel

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt toe in 2020 de visie van het Kabinet op het toekomstig model van de BRP naar de Tweede Kamer te sturen

Brief d.d. 10 juli 2018

Aanpak toekomst BRP-stelsel

De Tweede Kamer wordt in 2020 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt toe dat conform het Instellingsbesluit in het najaar van 2018 de tweede evaluatie van het BIT wordt uitgevoerd. Zodra deze evaluatie is ontvangen, zal ik deze aan de Tweede Kamer doen toekomen met begeleidend mijn reactie op deze evaluatie

Brief d.d. 8 juni 201

Rapportage Toezichtraad BIT tweede halfjaar 2017

De Tweede Kamer wordt voor einde jaar 2018 geïnformeerd.

Zodra de Staatssecretaris van BZK meer informatie heeft over de uitkomst van het onderzoek naar hoe het probleem heeft kunnen ontstaan in de continuïteit van het productieproces van reisdocumenten zal de Tweede Kamer nader geïnformeerd worden

Brief d.d. 12 juli 2018

Technisch probleem in productieproces reisdocumenten

De Tweede Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe het herziene beleidskader ook naar de Eerste Kamer te sturen (Met de herziening van het beleidskader wordt bekeken of tevens aanpassing van de Wet arhi nodig is en worden de aanbevelingen van de begeleidingscommissie Jansen betrokken)

Kamerdebat 10-07-2018

Behandeling met betrekking tot de twaalf gemeentelijke herindelingen

De Eerste Kamer wordt in najaar 2018 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe het wetsvoorstel Appa-pensioenen in de eerste helft van 2019 naar de Tweede Kamer te sturen

Brief d.d. 6 juli 2018

Evaluatie rechtspositie politieke ambtsdragers (Dijkstalwetgeving)

De Tweede Kamer wordt in eerste helft 2019 geïnformeerd.

De Minister van BZK zegt toe (kort na de zomer) een eerste resultaat van de monitor – de ontwikkeling van standplaatsen in Nederland – naar de Tweede Kamer te sturen

Brief d.d. 12 juli 2018

Aanbieding beleidskader voor gemeentelijk standplaatsenbeleid

De Tweede Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK verwacht het wetsvoorstel Wijziging Paspoortwet (na zomerreces 2018) aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden

Brief d.d. 16 juli 2018

Voortgang programma eID

De Tweede Kamer wordt in september 2018 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van BZK zegt toe – in de volgende voortgangsrapportage eID – nader in te gaan op de voortgang van de aanbevelingen Gateway-review en op de uitkomsten van de pilot «DigiD Hoog»

Brief d.d. 16 juli 2018

Voortgang programma elD

De Tweede Kamer wordt in januari 2019 geïnformeerd.