Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 5: Evaluatie- en overig onderzoek

Artikelnummer en naam

Titel, onderwerp

Start

Afronding

1.1 Bestuur en regio

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Bestuurlijke en financiële verhouding en Participatie

2017

2018

 

Openbaar bestuur en democratie

2022

2023

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Procesevaluatie door Berenschot van de Rijksbrede «uitrol» van de actieve openbaarmaking van onderzoeksrapporten

2017

2018

 

Tussentijdse rapportage van het Independent Reporting Mechanism (IRM) van het Open Government Partnership (OGP) over het Nationaal Actieplan Open Overheid 2016–2018

2017

2018

 

Eindevaluatie actieplan bevolkingsdaling

2020

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

 

Eindevaluatie wet revitalisering generiek toezicht

2017

2018

 

Evaluatie programma bevolkingsdaling

2019

2019

 

Onderzoek voortgang en stand van zaken per actiepunt van de actielijst, vastgesteld door het actieteam grensoverschrijdende Economie en Arbeid

2017

2018

1.2 Democratie

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Bestuurlijke en financiële verhouding en Participatie

2017

2018

 

Openbaar bestuur en democratie

2022

2023

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Kamerbrief bij rapportage evaluatie Wet financiering politieke partijen, inclusief rapporten: – Het publieke belang van politieke partijen – De financiering van politieke partijen – een internationale vergelijking

2017

2018

 

Evaluatie rechtspositie politieke ambtsdragers, Dijkstal Wetgeving

2016

2018

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

 

Niet van toepassing

   
 

2. Nationale veiligheid

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Niet van toepassing

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

 

Niet van toepassing

   
 

3.1 Woningmarkt

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Beleidsdoorlichting Woningmarkt

2021

2022

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie Platform 31

2017

2018

 

Evaluatie verhuurdersheffing

2019

2020

 

Overkoepelende evaluatie fiscale eigenwoningregeling (Financiën in samenwerking met BZK)

2019

2019

 

Fiscale evaluatie eenmalige vrijstelling schenk- en erfbelasting ten behoeve van de eigen woning (Financiën in samenwerking met BZK)

2020

2020

 

Fiscale evaluatie gedeeltelijke vrijstelling kamerverhuur

2020

2020

 

Evaluatie inkomensafhankelijke huurverhoging

2020

2021

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

 

Evaluatie modernisering Woningwaarderingsstelsel

2017

2018

 

Evaluatie woningwet

2017

2018

 

Evaluatie Huisvestingswet

2018

2019

 

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Beleidsdoorlichting Energietransitie gebouwde omgeving

2020

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie revolverend fonds energiebesparing verhuurders (leningen)

2020

2020

 

Evaluatie revolverend fonds energiebesparing verhuurders (uitvoeringskosten)

2020

2020

 

Evaluatie Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

2019

2020

 

Evaluatie Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

2020

2020

 

Evaluatie Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

2020

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

 

Eindrapport Quickscan huurderstevredenheid EPVQuick scan EPV

2017

2018

 

Evaluatie Wet van 18 mei 2016 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen

2018

2018

 

Erkenningsregeling installateurs gasverbrandingsinstallaties; onderzoek naar de lasten van de wettelijke verplichting voor installateurs van gasverbrandingsinstallaties

2018

2018

 

Benchmark van de bouw – De klant centraal

2018

2018

 

Aardgasloze nieuwbouw: Nulmeting woningbouw 2018

2018

2018

 

Eindrapportage campagne-effectonderzoek «Energie besparen doe je nu'

2018

2018

 

Energie besparen doe je nu (S26) – Eindrapportage campagne-effectonderzoek

2018

2018

 

Evaluatie kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

2018

2018

 

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Beleidsdoorlichting bouwregelgeving en bouwkwaliteit

2020

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Eindevaluatie actieplan bevolkingsdaling

2020

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

 

Evaluatie Stelsel private kwaliteitsborging

2022

2022

 

5.1 Ruimtelijke ordening

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Beleidsdoorlichting Ruimtelijke ordening

2019

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie sleutelprojecten

2020

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

 

Evaluatie flexibiliteit in de MIRT systematiek

2019

2019

 

5.2 Omgevingswet

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Beleidsdoorlichting Omgevingswet

2019

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

ex ante evaluatie Nationale omgevingsvisie

2018

2018

 

Plan MER NOVI

2018

2019

3. Overig onderzoek

 

Niet van toepassing

   
 

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Beleidsdoorlichting Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

2019

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie digitaal 2017

2017

2018

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

 

Niet van toepassing

   
 

6.5 Identiteitsstelsel

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Beleidsdoorlichting Reisdocumenten en basisregistratie

2019

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Onderzoek commissie BRP

2018

2018

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

 

Zelfevaluatie BRP

2018

2018

 

Zelfevaluatie BRP

2019

2019

 

Zelfevaluatie BRP

2020

2020

 

Zelfevaluatie BRP

2021

2021

 

6.6 Innovatieve digitale overheid

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Beleidsdoorlichting innovatieve digitale overheid

2020

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie investeringspost

2019

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

 

Evaluatie governance innovatieve digitale overheid

2020

2020

 

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Beleidsdoorlichting Overheid als werkgever

2018

2018

 

Beleidsdoorlichting artikel 3 exclusief Bureau ICT Toetsing (BIT)

2019

2019

 

Beleidsdoorlichting Bureau ICT Toetsing (BIT)

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie ABD

2018

2018

 

Evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren

2020

2020

 

Evaluatie Huis voor Klokkenluiders

2020

2021

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

 

Subsidie Center for people and buildings (Fysieke werkomgeving Rijk)

2018

2018

 

Evaluatie subsidieregeling A&O-fonds

2016

2018

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

2018

2018

 

Tussenevaluatie Bureau ICT Toetsing (BIT)

2018

2018

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018

2019

2019

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019

2020

2020

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020

2021

2021

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021

2022

2022

7.2 Pensioenen en uitkeringen

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Beleidsdoorlichting Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

2018

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

 

Niet van toepassing

   
 

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Beleidsdoorlichting artikel 6.1 Doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting

2020

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie bijdrage monumenten

2020

2020

 

Evaluatie bijdrage energiebesparing

2020

2020

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

 

Evaluatie bijdrage huisvesting Hoge Colleges van Staat & Algemene Zaken

2018

2018

 

Evaluatie overdracht monumenten aan de NMO

2020

2020

9.2 Beheer materiële activa

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Beleidsdoorlichting Beheer materiële activa en Kader Overname Rijksvastgoed (KORV)

2019

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie onderhoud- en beheerkosten

2018

2018

 

Evaluatie Rijkshuisvesting voor specialties

2019

2019

 

Evaluatie zakelijke lasten

2019

2019

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

 

Niet van toepassing

   
 

12 Algemeen

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Niet van toepassing

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

2. Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

 

Niet van toepassing

   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Niet van toepassing

   

3. Overig onderzoek

 

Evaluatie wet college rechten van de mens

2017

2018