Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Aansluiting raming begroting agentschappen met financiering door moederdepartement EZK

A – Begroting agentschappen 2019

Bedragen x € 1.000

Bijdrage moederdepartement (EZK

Bijdrage overige departementen

Bijdrage derden

Overige baten

Totale baten

Agentschap Telecom (AT)

24.526

1.232

22.955

0

48.713

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

202.700

81.200

300

0

284.200

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

7.760

2.356

0

0

10.116

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

197.997

288.298

27.710

0

514.005

Totaal

432.983

373.086

50.965

0

857.034

B – Bijdragen aan agentschappen per begrotingsartikel EZK (begroting 2019)

Bedragen x € 1.000

Raming Ontwerpbegroting 2019

Agentschap Telecom (AT)

25.566

art. 1 Goed functionerende economie en markten

18.090

art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

1.949

beschikbare ruimte voor frequentie (art. 1)

5.527

Dienst ICT (DICTU)

190.928

art. 40 Apparaat

26.285

Bijdrage agentschappen en diensten

164.643

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

7.875

art. 4 Doelmatige en duurzame energievoorziening

7.875

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

182.344

art. 1 Goed functionerende economie en markten

8.756

art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

78.499

art. 3 Toekomstfonds

6.612

art. 4 Doelmatige en duurzame energievoorziening

40.571

art. 5 Een veilig Groningen met perspectief

44.076

art. 40 Apparaat

3.830

Subtotaal

406.713

af: Geraamde bijdragen agentschappen en diensten aan DICTU1

– 164.643

Totaal geraamde bijdrage ten laste van de begrotingsartikelen

242.070

Noot 1: Een deel van de bijdrage aan DICTU wordt verstrekt door andere agentschappen van EZK. Om een juist totaalbedrag voor de bijdrage van EZK aan agentschappen te laten zien, wordt voor deze dubbeltelling gecorrigeerd.

Opmerkingen bij verschillen tussen ramingen in tabel A en tabel B

Dienst ICT (DICTU)

De bijdrage aan DICTU ten laste van de EZK-begroting is € 11,8 mln lager dan is vermeld in de begroting van DICTU. Dit komt doordat de opdracht aan DICTU vanuit het kerndepartement is gesplitst in de begroting van EZK en de begroting van LNV in verband met de gezamenlijke onderdelen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

De omzet moederdepartement RVO.nl is € 15 mln hoger geraamd dan de Bijdragen aan RVO.nl ten laste van de beleidsartikelen. Dit komt doordat het transitiebudget voor Invest NL nog niet is toegevoegd aan de bijdrage RVO.nl. Daarnaast is er een hogere bijdrage benodigd voor het IUC en de programma’s concordaat en END. In 2019 zal de bijdrage hiervoor worden verhoogd vanuit de personeelsbudgetten van het kerndepartement.