Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Agentschap Telecom (AT)

Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000

2017 Stand Slotwet

2018 1e suppletoire begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Baten

             

Omzet moederdepartement

17.990

20.339

24.526

24.283

24.625

24.818

24.778

Omzet overige departementen

399

64

1.232

1.187

1.187

1.187

1.187

Omzet derden

22.282

22.421

22.955

24.327

24.364

24.364

24.364

Rentebaten

0

 

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

2.138

4.787

0

0

0

0

0

Totaal baten

42.809

47.611

48.713

49.797

50.176

50.369

50.329

               

Lasten

             

Apparaatskosten

47.271

47.797

46.184

46.549

46.381

46.214

46.174

– Personele kosten

27.555

27.354

28.801

29.506

29.506

29.506

29.506

– waarvan eigen personeel

23.033

22.758

23.872

25.013

25.557

26.100

26.100

– waarvan externe inhuur

2.635

2.529

2.652

2.175

1.631

1.088

1.088

– waarvan overige personele kosten

1.887

2.067

2.277

2.318

2.318

2.318

2.318

– Materiële kosten

19.716

20.443

17.383

17.043

16.875

16.708

16.668

– waarvan apparaat ICT

             

– waarvan bijdrage aan SSO’s

13.895

12.960

9.532

9.532

9.532

9.532

9.532

– waarvan overige materiële kosten

5.821

7.483

7.851

7.511

7.343

7.176

7.136

Rentelasten

10

50

50

100

100

100

100

Afschrijvingskosten

1.421

1.500

2.404

3.073

3.620

3.980

3.980

– Materieel

1.421

1.500

1.775

1.924

2.000

2.000

2.000

– waarvan apparaat ICT

             

– Immaterieel

0

 

629

1.149

1.620

1.980

1.980

Overige kosten

127

75

75

75

75

75

75

– dotaties voorzieningen

101

75

75

75

75

75

75

– bijzondere lasten

26

 

0

0

0

0

0

Correctie kosten Gamma

– 3.611

– 1.000

         

Totaal lasten

45.218

48.422

48.713

49.797

50.176

50.369

50.329

               

Saldo van baten en lasten

– 2.409

– 811

0

0

0

0

0

Het saldo baten en lasten geeft het beeld van een kostendekkende (meerjaren) agentschapsbegroting. Om dit resultaat te realiseren is het echter randvoorwaardelijk om de tarieven 2019 reëel te laten stijgen met 7,45% op het uurtarief (en de budgetten bij de opdrachtgever(s) Rijk hierop aan te laten sluiten). Voor kostendekkende producten en diensten voor de Markt (Regeling Vergoedingen) is een netto verhoging van 5% begroot in de jaren 2019 en 2020.

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000

2017 Stand Slotwet

2018 1e suppletoire begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Structurele bijdragen moederdepartement

             

Beleidsopdrachten (ETM/B&I)

5.701

5.625

6.310

6.444

6.444

6.444

6.444

Toezichttaken

9.959

12.908

12.490

13.460

13.460

13.460

13.460

Subtotaal structurele bijdragen

15.660

18.533

18.800

19.904

19.904

19.904

19.904

               

Incidentele bijdragen

             

Projecten

2.330

1.806

5.726

4.379

4.721

4.914

4.874

Subtotaal projecten

2.330

1.806

5.726

4.379

4.721

4.914

4.874

               

Totaal omzet moederdepartement

17.990

20.339

24.526

24.283

24.625

24.818

24.778

De structurele bijdragen moederdepartement zijn in overeenstemming met de budgetten zoals beschikbaar bij de opdrachtgever(s) met inachtneming van de toegestane loon- en prijscompensatie. Het budget gerelateerd aan de eerder genoemde 7,45% tariefstijging is opgenomen onder de incidentele bijdragen.

Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000

2017 Stand Slotwet

2018 1e suppletoire begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Departement

             

Justitie en Veiligheid

349

44

45

       

Infrastructuur en Waterstaat

43

           

VWS

7

20

20

20

20

20

20

BZK (ETD)

   

1.167

1.167

1.167

1.167

1.167

Totaal omzet overige departementen

399

64

1.232

1.187

1.187

1.187

1.187

De uitvoering van de werkzaamheden voor Elektronische Toegangsdiensten (ETD) zijn van EZK overgegaan naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De opdracht voor Justitie en Veiligheid stopt naar verwachting na 2019.

Omzet derden (bedragen x € 1.000)

Bedragen x 1.000

2017 Stand Slotwet

2018 1e suppletoire begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Vergunninghouders en overige:

17.800

18.577

18.996

20.348

20.348

20.348

20.348

– vaste verbindingen

2.618

2.625

2.388

2.558

2.558

2.558

2.558

– mobiele communicatie

4.219

4.217

4.714

5.049

5.049

5.049

5.049

– (openbare) (mobiele) elektronische communicatie

1.784

1.981

1.954

2.093

2.093

2.093

2.093

– radiodeterminatie

32

42

44

47

47

47

47

– radiozendamateurs

4

4

5

5

5

5

5

– omroep

5.046

5.496

5.689

6.094

6.094

6.094

6.094

– registraties rzam en maritiem

2.267

2.381

2.156

2.309

2.309

2.309

2.309

– overige/verlengingen

1

39

1

1

1

1

1

– certificaten

149

141

147

157

157

157

157

– verklaringen, keuringen en erkenningen

4

4

0

0

0

0

0

– randapparatuur

1.676

1.646

1.901

2.036

2.036

2.036

2.036

Satellietoperators

360

385

485

531

580

580

580

Ministerie van Defensie

1.285

1.349

1.314

1.314

1.314

1.314

1.314

Ministerie van Justitie en Veiligheid

277

291

305

327

327

327

327

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

461

484

507

545

545

545

545

Caribisch Nederland

1.890

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Welmec/overig

54

0

0

0

0

0

0

Hercontroles meetinstrumenten

155

80

50

50

50

50

50

Subsidie 5G

 

55

23

13

0

0

0

Innovatieprojecten (RUG leerstoel en Usecase 5G)

 

0

75

0

0

0

0

Totaal omzet derden

22.282

22.421

22.955

24.327

24.364

24.364

24.364

Onder omzet derden staan alle opbrengsten die voortvloeien uit werkzaamheden in het kader van de Telecommunicatiewet en overige opbrengsten uit de markt. Dit geldt ook voor de vergoedingen van de overige departementen voor het gebruik van het frequentiespectrum.

De opbrengsten van niet EZK departementen die voortvloeien uit de overige activiteiten dan uit Telecommunicatiewet staan onder omzet overige departementen.

Bij de berekening van de omzet derden wordt uitgegaan van een noodzakelijke tariefstijging van netto 5% in de jaren 2019 en 2020.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De verwachte bezetting voor 2019 is 327,6 fte waarvan 294,9 fte ambtelijk personeel. De gemiddelde loonkosten per fte worden voor ambtelijk en niet-ambtelijk personeel begroot op € 80.960. De toegestane loon- en prijsbijstelling is hierin verwerkt. Het percentage externe inhuur is begroot op 10% vanwege de inbedding van nieuwe taken.

Materiële kosten

De bijdrage aan SSO’s wordt grotendeels gevormd door de bijdrage aan DICTU voor de jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst van € 9,1 mln. Deze bijdrage aan DICTU is voor kosten werkplekservices, infraservices, regulier beheer en licenties.

Rentelasten

De rente betreft de vergoeding die Agentschap Telecom betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om investeringen in vaste activa, zoals elektronische apparatuur en antennes, te financieren. Als gevolg van de hogere leningen om de investeringen te financieren stijgen deze lasten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten nemen in de jaren 2019 tot met 2022 toe door de investeringen, welke voorheen direct vanuit de exploitatie werden gefinancierd, die moeten worden gedaan in het kader van de ICT-ontwikkelingen (Digi-AT, STG-C omgeving en overige ICT-projecten). Deze stijging is terug te vinden bij de afschrijvingen immateriële activa.

Dotaties voorzieningen

Voor 2019 is de dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren en ambtsjubilea € 75.000.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)

Bedragen x € 1.000

2017 Stand Slotwet

2018 1e suppletoire begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Rekening courant RHB 1 januari 2019 + depositorekeningen

3.304

5.780

5.815

7.106

8.170

8.863

9.196

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

52.725

47.611

48.713

49.797

50.176

50.369

50.329

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 51.370

– 46.921

– 46.309

– 46.724

– 46.556

– 46.389

– 46.349

Totaal operationele kasstroom

1.355

690

2.404

3.074

3.620

3.980

3.980

–/– totaal investeringen

– 3.551

– 6.200

– 6.000

– 6.300

– 4.500

– 3.000

– 3.000

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

 

0

0

0

0

0

Totaal investeringskasstroom

– 3.551

– 6.200

– 6.000

– 6.300

– 4.500

– 3.000

– 3.000

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

 

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

 

0

0

0

0

0

–/– aflossingen op leningen

– 198

– 655

– 1.113

– 2.010

– 2.928

– 3.648

– 4.100

+/+ beroep op leenfaciliteit

4.870

6.200

6.000

6.300

4.500

3.000

3.000

Totaal financieringskasstroom

4.672

5.545

4.888

4.290

1.573

– 648

– 1.100

Rekening courant RHB 31 december 2019 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

5.780

5.815

7.106

8.170

8.863

9.196

9.076

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

In 2019 wordt een investering begroot van € 6,0 mln te investeren in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur en antennes (€ 2,5 mln), ICT-projecten (€ 1,0 mln) en voor het project DIGI-AT (€ 2,5 mln).

Financieringsstroom

Voor de financiering van de begrote investeringen wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2017 Slotwet

2018 Vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Kernindicatoren

             

Verhouding direct/indirect (in fte)

73,5%

70,0%

70,7%

70,7%

70,7%

70,7%

70,7%

Verklarende/ achterliggende variabelen

             

Personeelskosten per fte

77.102

74.970

80.960

84.198

84.198

84.198

84.198

Totaal aantal fte’s (ex. Externe inhuur)

294,3

289,3

294,9

297,1

303,5

310,0

310,0

Kosten inhuur externen (PAO-definitie; x € 1.000)

2.635

2.260

2.652

2.175

1.631

1.088

1.088

Outputindicatoren

             

Uurtarief (wijziging in reële termen)

– 1,86%

2,83%

7,45%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Max. aantal declarabele uren (per fte)

1.450/

1.660

1.450/ 1.660

1.474/ 1.660

1.474/ 1.660

1.474/ 1.660

1.474/ 1.660

1.474/ 1.660

Aantal werkbare /beschikbare uren:

             

– werkbare uren

1.829

1.829

1.829

1.829

1.829

1.829

1.829

– bruto beschikbare uren

1.660

1.660

1.660

1.660

1.660

1.660

1.660

– netto beschikbare uren

1.585

1.585

1.585

1.585

1.585

1.585

1.585

Verklarende/ achterliggende variabelen

             

Bedrijfsresultaat (x € 1.000)

(2.409)

(998)

0

0

0

0

0

Omzet

42.809

40.724

48.713

49.797

50.176

50.369

50.329

Kwaliteitsindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Klanttevredenheid:

3,5

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

>3,5

Doorlooptijd primaire processen:

             

Vergunningaanvragen 95% binnen 8 weken

97%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

Reactietijd storingsklachten

             

Klachten van levensbelang ≤ 4 uur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Klachten van maatschappelijk belang ≤ 12 uur

95%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Klachten van individueel belang ≤ 3 werkdagen

98%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

               

Gegrond verklaarde bezwaarschriften aantal (norm ≤ 5%)

4%

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

Aantal klachten

9

<7

<7

<7

<7

<7

<7

Medewerkertevredenheid

niet in 2017

>7

>7

>7

>7

>7

>7

Verklarende/variabelen

             

Ziekteverzuim

5,8%

<4,1%

<4,1%

<4,1%

<4,1%

<4,1%

<4,1%

Personeelskosten per fte

De personeelskosten per fte zijn begroot op € 80.960. Dit bedrag is opgebouwd uit de stand Slotwet 2017 vermeerderd met de toegestane looncompensatie en 1% voor de aanpassing op het functiehuis i.v.m. inbedding nieuwe taken (hogere schalen).

Kosten inhuur externen (PAO-definitie; x € 1.000)

Voor 2019 is een percentage externe inhuur begroot van 10% vanwege de inbedding van nieuwe taken. In de jaren hierop volgend is de prognose om jaarlijks het percentage met 2% te laten dalen tot een percentage externe inhuur van 4%.

Max. aantal declarabele uren (per fte)

Het percentage indirecte tijd is voor 2019 ev. met 1% verlaagd naar 7%.