Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
 

2017

Stand

Slotwet

2018

Vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Baten

             

Omzet moederdepartement (I&W)

7.405

6.7891

0

0

0

0

0

Omzet moederdepartement (EZK)

0

0

7.7602

7.753

5.753

5.753

5.753

Omzet overige departementen

7

184

2.356

2.363

2.363

2.363

2.363

Omzet derden

0

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

7.412

6.973

10.116

10.116

8.116

8.116

8.116

               

Lasten

             

Apparaatskosten

6.500

6.669

9.663

9.708

7.814

7.814

7.814

– Personele kosten

5.349

5.423

6.819

6.864

6.305

6.305

6.305

Waarvan eigen personeel

4.778

4.608

5.974

5.996

5.477

5.477

5.477

Waarvan externe inhuur

422

515

565

588

548

548

548

Waarvan overige personele kosten

149

300

280

280

280

280

280

– Materiële kosten

1.151

1.246

2.844

2.844

1.509

1.509

1.509

Waarvan apparaat ICT

191

448

825

825

290

290

290

Waarvan bijdrage aan SSO’s

527

502

990

990

990

990

990

Waarvan overige materiële kosten

433

296

1.029

1.029

229

229

229

Rentelasten

2

4

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

317

300

453

408

302

302

302

– Materieel

2

0

0

0

0

0

0

Waarvan apparaat ICT

             

– Immaterieel

315

300

453

408

302

302

302

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

6.819

6.973

10.116

10.116

8.116

8.116

8.116

               

Saldo van baten en lasten

592

0

0

0

0

0

0

Noot 1: Vanaf 2018 valt NEa onder het Ministerie van EZK, ten tijde van vaststelling van de begroting 2018 viel de NEa nog onder het Ministerie van I&W.

Noot 2: Zie 1.

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) borgt als uitvoeringsorganisatie en toezichthouder dat bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging, voldoen aan hun verplichtingen. Dat doet de NEa door bedrijven te informeren, te adviseren en door toezicht te houden.

De uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap NEa valt onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de NEa dat als zodanig een ZBO is. Het gaat daarbij waar het emissiehandel betreft om het verlenen en actualiseren van emissievergunningen, het onderhouden van het CO2-register en toezicht en handhaving van de wetgeving. Voor wat betreft biobrandstoffen gaat het om uitvoering en toetsing van de Richtlijnen Hernieuwbare energie en Brandstofkwaliteit.

Toelichting op de baten

Omzet (bedragen x € 1.000)
 

2017 Stand Slotwet

2018

Vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Ministerie van EZK

0

0

7.760

7.753

5.753

5.753

5.753

Ministerie van I&W

7.405

6.789

2.349

2.356

2.356

2.356

2.356

Overig

7

184

7

7

7

7

7

Totaal

7.412

6.973

10.116

10.116

8.116

8.116

8.116

In deze begroting wordt uitgegaan van de bij de opdrachtgevende DG’s beschikbare budgetten ten tijde van de opstelling van deze begroting.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

De omzet EZK is een vergoeding voor het leveren van producten en diensten betreffende wettelijke- en niet wettelijke taken vanuit ETS en werkzaamheden voortkomend uit de Richtlijnen voor hernieuwbare energie en brandstoffenkwaliteit. Daarnaast zijn in dit budget de werkzaamheden van de nieuwe taken vanuit het Regeerakkoord opgenomen, namelijk Bijstook Biomassa en CO2 Minimumprijs.

Omzet Ministerie van I&W

Dit betreft een vergoeding van € 2,3 mln voor de wettelijke of daarmee sterk verbonden taken op het gebied van Energie voor Vervoer.

Overig

Deze post betreft vergoedingen voor diensten a € 7k van NEa medewerkers aan andere overheidsorganisaties.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

Ten opzichte van de begroting 2018, laten de personele kosten in 2019 een stijging zien. Dit komt voort uit de nieuwe taken vanuit het Regeerakkoord, namelijk Bijstook Biomassa en CO2 Minimumprijs. Voor deze taken is extra personele inzet benodigd.

Overige personele kosten

De overige personele kosten omvatten onder andere de vacatiegelden voor het bestuur, de kosten van vorming en opleiding en de reiskosten binnen- en buitenland.

Materiële kosten

De materiële uitgaven omvatten onder andere ICT beheer- en onderhoudskosten, communicatie en facilitaire kosten.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
   

2017 Stand Slotwet

2018

Vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

1.713

1.076

1.086

986

746

646

546

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

2.332

6.973

6.978

6.978

6.978

6.978

6.978

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

0

6.673

6.678

6.718

6.718

6.718

6.718

2.

Totaal operationele kasstroom

2.332

300

300

260

260

260

260

 

–/– totaal investeringen

– 770

0

– 1.300

– 500

0

0

0

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 770

0

– 1.300

– 500

0

0

0

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 639

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

–/– aflossingen op leningen

– 340

– 290

– 400

– 500

– 360

– 360

– 360

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

1.300

500

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 979

– 290

– 900

0

– 360

– 360

– 360

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

2.296

1.086

986

746

646

546

446

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en vooruitontvangen bedragen.

Investeringskasstroom

De investering betreft de doorontwikkeling van de Registers Emissie Handel en Energie voor Vervoer.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan voor de doorontwikkeling van de Registers Emissie Handel en Energie voor Vervoer.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Uitgangspunt van de NEa is dat zij op een doelmatige wijze haar rol als bevoegd gezag voor emissiehandel en voor Hernieuwbare Energie en Brandstofkwaliteit binnen Nederland vervult. In onderstaande tabel zijn de indicatoren voor de komende jaren weergegeven.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2017 Slotwet

2018

Vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Kostprijzen per product (x € 1):

             

Naleving ETS (per broeikasgasinstallatie)

10.439

9.516

9.516

9.516

9.516

9.516

9.516

Naleving EV (per deelnemersrol)

11.294

10.704

10.704

10.704

10.700

10.700

10.700

               

Marginale tarieven per uur (x € 1):

             

Laag

69

69

68

68

68

68

68

Midden

90

90

90

90

90

90

90

Hoog

106

106

106

105

105

105

105

               

FTE totaal (excl. externe inhuur)

56,9

62

64

64

64

64

64

               

Omzet per productgroep (x € 1.000)

             

Naleving ETS

4.614

4.282

4.320

4.313

4.313

4.313

4.313

Nationale Verplichtingen onder EU en VN

119

120

120

120

120

120

120

Naleving EV

2.361

2.248

2.210

2.217

2.217

2.217

2.217

Advies, ontwikkeling en implementatie EV

248

139

139

139

139

139

139

CO2 Minimumprijs

   

3.000

3.000

1.000

1.000

1.000

Bijstook Biomassa

   

320

320

320

320

320

Overige

 

184

7

7

7

7

7

Totaal

7.342

6.973

10.116

10.116

8.116

8.116

8.116

               

Saldo van baten en lasten (%)

8,46%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Kwaliteitsindicatoren

             

Naleving ETS

             

Vergunningaanvragen binnen wettelijke termijn afgehandeld

100%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Meldingen binnen wettelijke termijn afgehandeld

93%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

BKG’s waarvoor toezichtactiviteit heeft plaatsgevonden

             

Uitvoering jaarlijks toezichtprogramma

74%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Vragen binnen de gestelde termijn afgerond

91%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

               

Naleving EV

             

Opleveringsdatum rapportage Naleving jaarverplichting HEV en brandstoffen luchtverontreiniging

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

< 15 juli

Deelnemers waarvoor toezichtsactiviteit heeft plaatsgevonden

             

Uitvoering jaarlijks toezichtprogramma

142%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Vragen binnen de gestelde termijn afgerond

86%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

               

Algemeen

             

Aantal formele klachten

0

0

0

0

0

0

0

Aantal gegronde bezwaarprocedures waarbij de NEa onjuist heeft gehandeld

0

0

0

0

0

0

0

Aantal fraude gevallen EU-register die NEa had kunnen voorkomen

0

0

0

0

0

0

0

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

64%

> 65%

> 70%

> 70%

> 70%

> 70%

> 70%

Toelichting

Naleving ETS

Het gaat hier om het percentage meldingen en vergunningen dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld.

Naleving EV

Het gaat hier om het percentage van het totaal aantal tijdig opgeleverde rapportages naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging.

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

Hieronder wordt verstaan het percentage van het totaal aantal directe uren gedeeld door het totaal aantal gewerkte uren van alle medewerkers (primair en secundair proces). Gewerkte uren is gelijkgesteld aan de beschikbare productieve uren op jaarbasis, zoals vastgesteld in de tarievennotitie.