Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
 

2017 Stand Slotwet

2018

1e suppletoire begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Baten

             

Omzet moederdepartement

381.219

240.108

197.997

135.429

131.164

130.475

139.652

Omzet overige departementen

126.136

299.322

288.298

285.364

284.495

284.496

284.496

Omzet derden

40.489

29.796

27.710

25.540

25.670

25.670

25.670

Rentebaten

4

10

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

1.916

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

4.834

2.700

0

0

0

0

0

Totaal baten

554.598

571.936

514.005

446.333

441.329

440.641

449.818

               

Lasten

             

Apparaatskosten

541.485

559.247

502.601

436.431

431.538

430.865

439.838

Personele kosten

323.947

330.251

296.800

257.724

254.835

254.438

259.737

Waarvan eigen personeel

252.767

249.668

243.456

225.000

225.000

225.000

225.000

Waarvan externe inhuur

53.458

66.862

41.012

22.016

19.247

18.866

23.945

Waarvan overige personele kosten

17.722

13.721

12.332

10.708

10.588

10.571

10.792

Materiële kosten

217.538

228.996

205.801

178.706

176.703

176.427

180.102

               

Waarvan bijdrage aan SSO’s

135.116

109.369

112.500

107.941

106.984

106.852

108.607

Waarvan overige materiële kosten

82.422

119.627

93.301

70.765

69.719

69.575

71.494

Rentelasten

332

28

25

22

22

22

22

Afschrijvingskosten

11.809

12.661

11.379

9.881

9.770

9.755

9.958

Materieel

1.082

2.360

2.121

1.842

1.821

1.818

1.856

Waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

Immaterieel

10.727

10.301

9.528

8.039

7.949

7.936

8.102

Overige kosten

633

0

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

534

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

99

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

554.259

571.936

514.005

446.333

441.329

440.641

449.818

               

Saldo van baten en lasten

339

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

2017 Stand Slotwet

2018

1e suppletoire begroting

2019

2020

2021

2022

2023

DG Agro en Natuur

200.117

0

0

0

0

0

0

DG Bedrijfsleven en Innovatie

101.822

103.270

95.487

82.245

81.609

81.371

85.598

DG Energie, Telecom en Mededinging

60.020

60.712

49.371

44.120

40.490

40.039

44.989

DG Groningen Bovengronds

0

65.905

41.991

0

0

0

0

DG Groningen Bovengronds kosten commissie

0

0

2.084

0

0

0

0

Overig

19.260

10.221

9.064

9.064

9.065

9.065

9.065

Totaal

381.219

240.108

197.997

135.429

131.164

130.475

139.652

In deze begroting wordt uitgegaan van de bij de opdrachtgevende DG’s beschikbare budgetten ten tijde van de opstelling van deze begroting. Dat verklaart ook grotendeels het verschil met de omvang van de omzet bij de 1e suppletoire begroting 2018, waarbij de budgetten zijn aangepast aan de opdrachtverstrekking 2018. Daarnaast zijn bij de 1e suppletoire begroting 2018 diverse meerwerkopdrachten verwerkt. DG A&N maakt vanwege de heroprichting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geen onderdeel meer uit van de Omzet moederdepartement.

DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)

RVO.nl voert taken uit ter stimulering van ondernemerschap en innovatie, zoals fiscale vermindering voor speur- & ontwikkelingswerk (WBSO), kennisbescherming- en benutting (Octrooicentrum), garantie- & kredietinstrumentarium, (zoals borgstelling voor het MKB en het Innovatiefonds MKB+ en innovatie in internationaal verband (onder andere Horizon 2020. Daarnaast wordt samenwerking bevorderd binnen de driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, met name binnen de negen topsectoren. Dit zijn regelingen zoals de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI).

DG Energie, Telecom en Mededinging (DG ETM)

Het werkpakket voor Energie, Telecom & Mededinging (ETM) kent zes thema’s: Duurzame energieproductie onder andere Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE), Energiebesparing (onder andere Green Deals, meerjarenafspraken energie-efficiency), Energie-innovatie (onder andere energie investeringsaftrek), Energiemarkt en Infrastructuur, Internationaal en Telecom en Mededinging.

DG Groningen Bovengronds kosten schadeafhandeling

In 2018 is een nieuwe schadeprotocol Groningen overeengekomen. Dit betekent dat de overheid de schade door bodembeweging in het Groninger gasveld afhandelt. Aanvragen tot schadevergoedingen worden afgehandeld door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. RVO heeft in opdracht van DG Groningen Bovengronds de praktische uitvoering van het protocol, ter ondersteuning van de Commissie, ter hand genomen.

DG Groningen Bovengronds kosten commissie

Ten behoeve van de afhandeling van schade meldingen door bodembewegingen in het Groninger gasveld is een Tijdelijke Commissie aangesteld. De Commissie bestaat uit twee deelcommissies. Een commissie ten behoeve van de mijnbouwschade en een commissie ten behoeve van de afhandeling van bezwaarschriften. De kosten die verband houden met deze commissies worden verantwoord in de administratie van RVO.

Overig

In opdracht van het moederdepartement worden inkooptaken uitgevoerd door het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC), dat is ondergebracht bij RVO.nl. Daarnaast zijn hier de budgetten opgenomen voor de uitvoering van Concordaat, Werkgroep Internationale Mobiliteit (WIM) en Expert National Detaché (END).

Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

2017 Stand Slotwet

2018

1e suppletoire begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Ministerie van LNV

0

158.454

155.148

155.044

154.675

154.676

154.676

Ministerie van BZ

91.659

104.282

96.670

93.840

93.340

93.340

93.340

Ministerie van BZK

15.305

18.773

19.500

19.500

19.500

19.500

19.500

Ministerie van IenW

12.776

12.406

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Ministerie van OCW

3.857

4.050

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

Ministerie van JenV

391

709

730

730

730

730

730

Ministerie van SZW

231

229

230

230

230

230

230

Ministerie van VWS

426

418

420

420

420

420

420

Overig

1.491

0

0

0

0

0

Totaal

126.136

299.322

288.298

285.364

284.495

284.496

284.496

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

RVO.nl voert opdrachten uit in het kader van eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Economisch perspectief, duurzaamheid en welzijn bij het produceren in verbondenheid door boeren, tuinders en vissers staat centraal. Belangrijk hierbij is het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Een belangrijk doel is ook om de internationale koppositie van de agrarische sector te verstevigen met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Regelingen die worden uitgevoerd door RVO.nl zijn onder andere het Europees Gemeenschappelijk Landbouw- en Visserijbeleid, de Mestwetgeving en het beleid met betrekking tot Visserij, Natuur en dierenwelzijn & -gezondheid.

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

RVO.nl voert activiteiten uit namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Omdat de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor de uitvoering van het programma gebruik maakt van het apparaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden deze bijdragen hier toegekend aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De expertise en inzet van RVO.nl is met name toegespitst op Duurzame handel en investering en Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water. Met uitzondering van de versterking van internationale handelssystemen komen al deze pijlers in het opdrachtenpakket van RVO.nl terug. Buitenlandse Zaken zet voor duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water in op een toename van voedselzekerheid en op verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie. Daarnaast onder duurzame ontwikkeling op duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het tegengaan van klimaatverandering en het vergroten van de weerbaarheid van de bevolking tegen onafwendbare klimaatverandering. In de raming is rekening gehouden met de oprichting van Invest-NL per 1 maart 2019. Dit effect draagt voor ca. € 10 mln bij aan de krimpende opdracht vanuit BZ.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

De opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreft onder meer de implementatie van de herziene Europese richtlijn energieprestatie gebouwen EPBD (Energy Performance of Buildings Directive, waaronder het energielabel voor woonconsumenten), de implementatie van het SER-akkoord voor het onderdeel «gebouwde omgeving», het begeleiden van expertteams op het gebied van kantorentransformatie, particulier opdrachtgeverschap en de uitvoering van het programma bevolkingsdaling. De stijging van de opdracht ten opzichte van de begroting van 2018 is te verklaren door de overgang van opdrachten van DG B&I naar BZK voor ca. € 8 mln.

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W)

Het opdrachtenpakket van I&W betreft regelingen op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid. Het werkpakket bestaat onder andere uit het programma Van Afval naar Grondstof, en de milieu investeringsaftrek (MIAVAMIL).

Omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

2017

Stand

Slotwet

2018

1e suppletoire begroting

2019

2020

2021

2022

2023

EU

2.027

2.332

2.610

2.610

2.610

2.610

2.610

Leges dierenregistraties

5.772

4.113

0

0

0

0

0

Leges Overige regelingen AGRO

2.415

2.300

2.300

0

0

0

0

Leges Mest

689

0

0

0

0

0

0

Vergunningen

0

0

0

0

0

0

0

Provincies

24.245

20.615

21.710

21.710

21.710

21.710

21.710

Overig

5.341

436

1.090

1.220

1.350

1.350

1.350

Totaal

40.489

29.796

27.710

25.540

25.670

25.670

25.670

De omzet derden heeft betrekking op opdrachten voor de Europese Unie, de provincies en een aantal kleinere opdrachtgevers waaronder gemeenten. De begroting 2019 en daarop volgende jaren bevat voor de opdracht voor de provincies naast de omzet voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer tevens de omzet voor de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 van de opdrachtgever LNV. De omzet voor Provincies is in lijn gebracht met de gerealiseerde omzet van de afgelopen jaren en geeft daarmee een reëler beeld. De uitvoeringskosten met betrekking tot de leges dierenregistraties zijn in de begroting voor 2019 onderdeel van de opdracht van LNV, Omzet overige departementen.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

Door het lagere opdrachtenpakket in 2019 ten opzichte van de begroting 2018 (tot en met de 1e suppletoire) dalen de personele kosten met € 33,5 mln.

Uitgangspunt voor RVO.nl is om de reeds in 2014 ingezette dalende lijn van externe inhuur in 2019 verder voort te zetten. In 2014 was het percentage externe inhuur 22% in relatie tot het eigen personeel en in 2017 18%.

De inzet van RVO.nl is om de opdrachten zo veel mogelijk met ambtelijke krachten uit te voeren. Echter vanwege het wisselende opdrachtenpakket, piekmomenten in de uitvoering, specifieke (tijdelijk noodzakelijke expertise) en de spanning op de arbeidsmarkt, is de inzet van ambtenaren niet altijd mogelijk. Het inzetten van externe inhuur biedt dan de flexibiliteit om efficiënt en effectief met dit spanningsveld om te gaan. RVO tracht immer hier een optimale balans in te vinden.

Materiële kosten

De totale materiële kosten zijn voor 2019 geraamd op € 205,8 mln. Dit is een daling van € 23,2 mln ten opzichte van de begroting 2018 (tot en met de 1e suppletoire). Ook deze daling hangt samen met de daling van het opdrachtenpakket. De materiële kosten zijn onder te verdelen in directe en indirecte materiële kosten. Directe materiële kosten zijn kosten die direct verband houden met de uitvoering van opdrachten. Hiertoe behoren onder andere kosten ten behoeve van de exploitatie van de Netherlands Business Support Offices, de buitenkantoren van de Foreign Investment Agency (NFIA) en Technisch Wetenschappelijke Attaché (TWA) en kosten voor de uit te voeren regelingen.

Onderdeel van de materiële kosten vormen de bijdragen aan SSO’s. Deze bestaan uit kosten voor producten en diensten van DICTU (€ 89,9 mln) en het Rijksvastgoedbedrijf voor de huisvestingskosten (€ 22,6 mln). De totale bijdrage aan deze SSO’s in 2019 bedraagt daarmee € 112,5 mln.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
   

2017 Stand Slotwet

2018

1e suppletoire begroting

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Rekening courant RHB 1 januari

(incl. deposito)

31.695

69.001

60.086

60.466

57.847

54.118

50.485

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

547.707

460.789

511.005

444.333

440.329

439.641

448.818

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 524.229

– 463.128

– 502.626

– 436.452

– 431.559

– 430.886

– 439.860

2.

Totaal operationele kasstroom

23.478

– 2.339

8.379

7.881

8.770

8.755

8.958

 

–/– totaal investeringen

– 10.043

– 12.100

– 12.500

– 10.000

– 8.000

– 8.000

– 8.000

 

+/+totaal boekwaarde desinvesteringen

6.313

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 3.730

– 12.100

– 12.500

– 10.000

– 8.000

– 8.000

– 8.000

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

–/– aflossingen op leningen

– 1.783

– 6.576

– 7.999

– 10.499

– 12.499

– 12.388

– 10.120

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

19.341

12.100

12.500

10.000

8.000

8.000

8.000

4.

Totaal financieringskasstroom

17.558

5.524

4.501

– 499

– 4.499

– 4.388

– 2.120

5.

Rekening courant RHB 31 december

(incl. deposito) (=1+2+3+4)

69.001

60.086

60.466

57.847

54.118

50.485

49.322

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2017

Slotwet

2018

Vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Inputindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Verhouding direct/indirect personeel

88%

84%

84%

84%

84%

84%

84%

               

Outputindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Tariefindex in reële termen

99,90%

100

100

100

100

100

100

Totaal aantal ambtelijk fte werkzaam excl. externe inhuur

3.229

3.250

3.170

3.170

3.170

3.170

3.170

Saldo baten en lasten als percentage van totale baten

0,10%

           
               

Kwaliteitsindicatoren

             

Kernindicatoren

             

Klanttevredenheid

7,2

7,2

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

Gehonoreerde bezwaarschriften

34%

34%

25%

25%

25%

25%

25%

RVO.nl maakt zijn «overhead» inzichtelijk met de indicator die het percentage geeft van de directe personele kosten als onderdeel van de totale personele kosten. Hoe hoger dit percentage van directe personele kosten, hoe lager de overhead. RVO.nl streeft voor het totaal van de organisatie naar een percentage van 84% (overhead: 16%). Daarnaast verwacht RVO de fluctuaties in het opdrachtenpakket op te vangen met externe inhuur. Hierdoor zal onder verder gelijkblijvende omstandigheden de ambtelijke bezetting in grote lijnen stabiel blijven vanaf 2020. De klanttevredenheid meet RVO.nl per kwartaal.