Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Stand van zaken moties Minister van Economische Zaken en Klimaat parlementair jaar 2017–2018

Indieners

Omschrijving

Datum stemming

Kamerstuknummer motie

Stand van zaken

Mulder, A. (VVD)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Verzoekt de regering, dat onderzoek te herijken en de Tweede Kamer over de uitkomsten te informeren.

05-12-2017

34 762, nr. 12

Uitgaande brief [10-07-2018] – Actualisering grootverbruikersprijzen energie in Nederland vergeleken met andere landen

Tongeren, L. van (GL)

Mulder, A.H. (CDA)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering, EBN te laten participeren in geothermieprojecten.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 94

Onderhanden.

Mulder, A.H. (CDA)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak om zo snel mogelijk het aanbod van verwarmingssystemen stapsgewijs te beperken tot hybride warmtesystemen, volledig elektrische warmtesystemen of vergelijkbare duurzame alternatieven, waarbij gekeken wordt naar de praktische uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 93

Onderhanden.

Öztürk, S. (DENK)

Bruins, E.E.W. (CU)

Paternotte, J.M. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, een SBIR-oproep te starten op het gebied van serious gaming om oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 92

Onderhanden.

Tongeren, L. van (GL)

Verzoekt de regering, zich ervan te verzekeren dat er voldoende betaal-capaciteit is bij de NAM om bij een zware aardbeving of over langere tijdsperiode de mijnbouwschade te vergoeden.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 120 (was 77)

Uitgaande brief [31-01-2018] – Betaalcapaciteit van de NAM

Tongeren, L. van (GL)

Bisschop, R. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, te komen met een pilot waarin woningeigenaren een aanbod wordt gedaan om, naast de versterking, van het gas af te kunnen, aangevuld met andere verduurzamingsopties, en daar de Kamer over te informeren.

23-01-2018

33 529, nr. 412

Onderhanden.

Mulder, A. (VVD)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Veldman, H.S. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, gezamenlijke kansen te benutten door op de vijf thema’s van European Green Capital bij te dragen aan evenementen en activiteiten die de positie van Nijmegen als European Green Capital en Nederland versterken en de Kamer begin 2018 daarover te informeren.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 95

Uitgaande brief [29-05-2018] – Antwoord motie Jetten CS Nijmegen Green Capital 2018

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering, in de jaarlijkse Nationale Energieverkenning meer transparantie en duidelijkheid te verschaffen over de cijfers ten aanzien van het energieverbruik en de stijging van de heffingen bovenop de prijs van energie.

05-12-2017

34 762, nr. 13

Onderhanden.

Tongeren, L. van (GL)

Verzoekt de regering, met MKB-Nederland in gesprek te gaan over hoe efficiënter gebruik van aardgas gestimuleerd kan worden, bijvoorbeeld via extra voorlichting.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 121 (was 75)

Onderhanden.

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Verzoekt de regering, voorafgaand aan het AO Innovatie van 8 februari 2018 duidelijkheid te bieden over de inzet van de middelen voor 2018.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 64

Uitgaande brief [26-02-2018] – Investeringen voor toegepast onderzoek en innovatie 2018

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Verzoekt de regering, via een digitaal platform de knelpunten en belemmeringen met betrekking tot innovaties te inventariseren en de Kamer in 2018 te informeren over de uitkomst en de wijze waarop het kabinet meer ruimte biedt aan innovaties en de beschikbare middelen voor innovatie gericht en kosteneffectief kan inzetten zodat daarmee het grootste resultaat, namelijk zo veel mogelijk CO2-reductie, wordt bereikt; verzoekt de regering voorts, de Tweede Kamer te informeren hoe de afspraken over innovatie in het Regeerakkoord concreet, en op een zo kosteneffectieve mogelijke wijze, worden uitgewerkt en daarbij de bevindingen van het platform te betrekken.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 68

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Jetten, R.A.A. (D66))

Verzoekt de regering, actief bij te dragen aan het realiseren van het pilotproject Blue Energy.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 103

Onderhanden.

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering om, de energiebesparingsverplichting onder de Wet milieubeheer te verbeteren en aan te vullen.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 71

Uitgaande brief [01-05-2018] – Voortgang uitvoering maatregelen voor 100 PJ extra besparing Energieakkoord

Tongeren, L. van (GL)

Bisschop, R. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Kops, A. (PVV)

Jetten, R.A.A. (D66)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering binnen enkele weken:

– te komen met een schadeprotocol voor mijnbouwschade langs de lijnen van het Groningse concept, dat vervolgens wettelijk wordt verankerd;

– te zorgen voor adequate toegang tot (juridisch) advies en ondersteuning voor mensen met mijnbouwschade;

– te starten met het opzetten van een onafhankelijk fonds voor mijnbouwschade onder publieke regie;

en daarnaast de gaswinning zo snel en zo ver als realistisch mogelijk is naar beneden te brengen.

23-01-2018

33 529, nr. 406

Uitgaande brief [09-03-2018] – Schadefonds mijnbouwschade Groningen

Tongeren, L. van (GL)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Jetten, R.A.A. (D66)

Beckerman, S.M. (SP)

Verzoekt de regering om, in deze kabinetsperiode de vraag naar Gronings gas maximaal te verminderen door zo spoedig mogelijk met de industriële grootverbruikers van laagcalorisch gas om de tafel te gaan met als doel dat de industrie omschakelt naar alternatieven zoals hoogcalorisch gas, hybride systemen of elektrificatie; verzoekt de regering tevens, om mogelijkheden voor het versneld realiseren van warmtenetten in woonwijken mee te nemen bij het uitwerken van het energie- en klimaatakkoord en hierbij de mogelijkheden voor een tijdelijke stimuleringsregeling te onderzoeken binnen de beschikbare middelen voor klimaat.

23-01-2018

33 529, nr. 418

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Nijboer, H. (PvdA)

Verzoekt de regering, bij herstel en versterking van monumentaal erfgoed en beeldbepalende panden niet alleen de financiële, maar vooral de cultuurhistorische en maatschappelijke waarde te betrekken.

23-01-2018

33 529, nr. 416

Uitgaande brief [09-03-2018] – Schadefonds mijnbouwschade Groningen

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, in het nog op te stellen integraal nationaal klimaat- en energieplan ook voorstellen op te nemen om dergelijke prikkels stapsgewijs af te bouwen, en dat te versnellen naarmate duurzame alternatieven meer voorhanden komen.

23-01-2018

30 175, nr. 271

Onderhanden.

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering om, Nederland deel te laten nemen aan het G20-peerreviewproces.

23-01-2018

30 175, nr. 274

Onderhanden.

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering met een toekomstvisie op de rol van EBN te komen, waarbij de verduurzaming van Nederland het uitgangspunt vormt.

23-01-2018

30 175, nr. 285 (was 277 en 284)

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, te streven naar een reële kostenverdeling van verkabeling en te bevorderen dat er procesafspraken tussen provincies en gemeenten worden gemaakt, zodat voorkomen wordt dat gemeenten afzien van verkabeling vanwege een te hoge financiële drempel.

30-01-2018

34 627, nr. 30

Uitgaande brief [03-04-2018] – Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

Amhaouch, M. (CDA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering om, bij de uitbreiding van de Mkb-innovatie-stimulering Regio en Topsectoren (MIT) apart aandacht te besteden aan het doel «brede kennisverspreiding naar het mkb door toegepastekennisorganisaties» en hierbij ook de mogelijkheden buiten de MIT te onderzoeken, en de Kamer daarover voor de Voorjaarsnota te informeren.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 81

Uitgaande brief [29-06-2018] – MKB-actieplan

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de Minister in gesprek te gaan met de netwerkbeheerders om te bevorderen dat zij pas tot netwerkverzwaringen overgaan als nut en noodzaak vaststaan, de mogelijkheden tot efficiënter netwerkbeheer zijn uitgeput en de best beschikbare technieken worden gebruikt.

30-01-2018

34 627, nr. 40

Onderhanden.

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, in te zetten op de betaalbaarheid van alternatieve warmte, door onder andere het opstellen van goede controlemechanismen op de geboekte kosten.

06-03-2018

34 723, nr. 11

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering, de evaluatie van de postcoderoosregeling spoedig naar de Kamer te sturen, voorstellen te doen om de regeling op korte termijn te verbeteren en in overleg te gaan met ODE Decentraal en energieleveranciers om de regeling op termijn te herzien in samenhang met de terugleversubsidie voor particulieren.

13-03-2018

30 196, nr. 583

Uitgaande brief [15-06-2018] – Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie

Mulder, A.H. (CDA)

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering zich niet te verzetten tegen het aangenomen harmonisatievoorstel van het Europees Parlement om elke lidstaat een analyse te laten verrichten naar de barrières die bestaan voor energiecoöperaties en een «enabling framework» te laten opstellen om energiecoöperaties te stimuleren en te faciliteren.

17-04-2018

21 501-33, nr. 695

Onderhanden.

Beckerman, S.M. (SP)

Lacin, C. (SP)

Verzoekt de regering, bij de eerstvolgende bijeenkomst van de milieuministers aan te dringen op tijdig bijstellen van de individuele plannen om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs binnen handbereik te krijgen.

05-04-2018

21 501-08, nr. 722

Uitgaande brief [30-04-2018] – Verslag informele bijeenkomst milieuministers 10-11 april Sofia

Raan, L. van (PvdD)

Verzoekt de regering te borgen dat een zekere mate van flexibiliteit binnen het klimaatakkoord mogelijk blijft voor het geval aanpassingen noodzakelijk blijken te zijn om de klimaatdoelen te behalen.

24-04-2018

32 813, nr. 176

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering, de afwikkeling van schades onafhankelijk en periodiek te evalueren op kwantitatieve en kwalitatieve aspecten en de Kamer daarover te informeren.

05-07-2018

33 529, nr. 509

Onderhanden.

Bisschop, R. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Sazias, L. (50PLUS)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, de problemen bij agrarische bedrijven als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld meer aandacht te geven, bijvoorbeeld door het opzetten van een apart programma en het organiseren van regulier overleg tussen vertegenwoordigers van agrarische bedrijven en betrokken instanties.

05-07-2018

33 529, nr. 518

Onderhanden.

Bisschop, R. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de rekening voor alle huizen die versterkt worden op basis van verwachtingswaarde + onzekerheidsmarge betaald wordt door NAM.

05-07-2018

33 529, nr. 520 (was 519)

Onderhanden.

Tongeren, L. van (GL)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de betrokken partijen en te onderzoeken of een eerlijker verdeling van de kosten mogelijk is.

30-01-2018

34 627, nr. 36

Uitgaande brief [03-04-2018] – Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

Tongeren, L. van (GL)

Bisschop, R. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Kops, A. (PVV)

Jetten, R.A.A. (D66)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, zo snel mogelijk met de regio en de Nationaal Coördinator Groningen tot een overeenkomst te komen waarbij de versterkingsoperatie onafhankelijk van de NAM wordt ingericht.

13-02-2018

33 529, nr. 443

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering in de aanloop naar de Warmtewet 2.0 te onderzoeken welke alternatieven er zijn voor de gasreferentie en de Kamer daarover tijdig te informeren.

06-03-2018

34 723, nr. 29 (was 21)

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering om, bij de vormgeving van het klimaatakkoord inwoners en het kleinere bedrijfsleven de mogelijkheid te geven om bijvoorbeeld via een internetconsultatie suggesties aan te leveren en de Kamer over de werkwijze hiervan voor 1 mei te informeren.

13-03-2018

30 196, nr. 585

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering om, maatschappelijk draagvlak expliciet op te nemen als een van de kaders van de kabinetsinzet voor het klimaatakkoord en nader uit te werken hoe maatschappelijk draagvlak binnen de plannen van het klimaatakkoord geborgd wordt.

13-03-2018

30 196, nr. 586

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering, samen met banken, provincies en gemeenten en ondersteund door het Nederlands Investeringsagentschap (NIA) een revolverend fonds op te zetten om de toegang tot financiering in de ontwikkelfase te verbeteren voor energiecoöperaties en de Kamer hierover uiterlijk in het voorjaar te informeren.

27-03-2018

34 775-XIII, nr. 102

Uitgaande brief [15-06-2018] – Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering, tijdens de Energieraad van 11 juni 2018 te pleiten voor een ophoging van de Europese 2030-doelen voor energiebesparing en schone energie naar 33%

07-06-2018

21 501-33, nr. 710

Uitgaande brief [26-06-2018] – Verslag Energieraad 11 juni 2018

Veldman, H.S. (VVD)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Verzoekt de regering om, in het traject rondom de huidige wettelijke en beleidsmatige kaders voor het CBS en in de uitvoering van het Strategisch Meerjarenprogramma CBS 2019–2023 als uitgangspunt te nemen dat het CBS bij het leveren van diensten aan private partijen en overheden niet op oneerlijke wijze concurreert met private partijen, en de Kamer hierover uiterlijk dit jaar te informeren.

12-06-2018

34 775-XIII, nr. 140

Onderhanden.

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, de kansen inzichtelijk te maken die verduurzaming van (individuele) grootgebruikers mogelijk maken, zonder de snelheid en doelgerichtheid van het traject te verstoren.

12-06-2018

33 529, nr. 489

Onderhanden.

Bisschop, R. (SGP)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Verzoekt de regering om, in Energiewet 1.0 de toestemming voor het netwerkbedrijf om laadapparatuur als activiteit uit te voeren te schrappen uit de wet; verzoekt de regering tevens om, dan ook te bezien of deze activiteit nog een plaats moet hebben in de AMvB.

30-01-2018

34 627, nr. 41

Onderhanden.

Tongeren, L. van (GL)

Nijboer, H. (PvdA)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering hieraan veel meer aandacht te besteden door betere begeleiding en professionele ondersteuning te bieden en oorzaken weg te nemen.

13-02-2018

33 529, nr. 436

Onderhanden.

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, deze zogenaamde lock-in zo veel mogelijk te voorkomen.

06-03-2018

34 723, nr. 12

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Verzoekt de regering, voordat eventueel wordt overgegaan tot goedkeuring van de uitbreiding van de winning, te komen met een reactie op het rapport van de TCBB waarin ook het landelijk schadeprotocol wordt meegenomen; verzoekt de regering, naar aanleiding van de onduidelijkheid rond de verlenging van de winning bij Hardenberg te bekijken of in de vergunningsvoorwaarden, ook bij verlenging voor kleine velden, de voorwaarde van een gedragen nulmeting opgenomen kan worden ten behoeve van eenvoudigere afhandeling van mogelijke mijnbouwschade.

27-03-2018

32 849, nr. 129 (was 124)

Onderhanden.

Bisschop, R. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, om bewoners in de P90-groep de mogelijkheid te geven om via een inspectie en risicoanalyse met behulp van de NPER 9998:2018 vast te stellen of aan de veiligheidsnorm wordt voldaan én in het actieplan in september in samenspraak met de regio ook terug te komen op hoe er wordt omgegaan met bewoners die zich onveilig voelen in hun woning die niet in deze groep vallen.

05-07-2018

33 529, nr.  514

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Stoffer C. (SGP)

Verzoekt de regering, een opdracht te verstrekken aan een wetenschappelijk instituut om onafhankelijk te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de mijnbouwschade voor het welzijn van kinderen, zoals het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen en mogelijke invloed op schoolprestaties; verzoekt de regering, tevens op basis daarvan ook mogelijke handelings-adviezen te laten opstellen, deze serieus te overwegen en te bezien welke daarvan tot uitvoering kunnen worden gebracht.

05-07-2018

33 529, nr. 516

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering, zich in Europees verband actief te blijven inzetten voor een wettelijke plicht voor transparantie over de herkomst van grijze stroom via garanties van oorsprong; verzoekt de regering tevens, zich in te spannen om al eerder met goedwillende Europese landen een wettelijke plicht af te spreken en op nationaal niveau afspraken te maken met energieleveranciers om op korte termijn tot transparantie over de herkomst van elektriciteit te komen.

30-01-2018

34 627, nr. 31

Uitgaande brief [12-06-2018] – Voortgang Klimaatakkoord

Tongeren, L. van (GL)

Nijboer, H. (PvdA)

Kops, A. (PVV)

Baudet, T.H.P. (FvD)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering over te gaan tot een versterkingsaanpak zonder de NAM maar met zeggenschap van de betreffende dorpen.

13-02-2018

33 529, nr. 431

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering om, samen met onder meer warmtebedrijven en de bouwsector invulling te geven aan een combinatie van energiebesparing en duurzame warmte.

06-03-2018

34 723, nr. 22

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, de Kamer medio juni nader te informeren over de opzet van de klimaattafels, de taakgroepen en de algehele voortgang rondom het klimaatakkoord.

13-03-2018

30 196, nr. 575

Uitgaande brief [12-06-2018] – Voortgang Klimaatakkoord

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

verzoekt de regering, een dwarsdoorsnijdend thema toe te voegen aan de uitwerking van het klimaatakkoord, genaamd «belemmerende wet- en regelgeving»,

13-03-2018

30 196, nr. 595

Uitgaande brief [12-06-2018] – Voortgang Klimaatakkoord

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering om, middels het SodM het verscherpte toezicht op AkzoNobel te evalueren en te adviseren of in de mijnbouwregelgeving de wijze waarop bedrijven transportleidingen monitoren voldoende is geborgd.

27-03-2018

32 849, nr. 123

Onderhanden.

Veldman, H.S. (VVD)

Paternotte, J.M. (D66)

Verzoekt de regering om, zich samen met de partners van het Invest in Holland-collectief en ondernemersorganisaties in te spannen om meer in het VK gevestigde bedrijven aan te trekken en de Kamer over de resultaten daarvan te informeren.

10-04-2018

23 987, nr. 232

Onderhanden.

Geurts, J.L. (CDA)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Verzoekt de regering, in overleg te treden met het CBS om de mogelijkheden te verkennen die leiden tot het zo laat mogelijk samenbrengen van oogstramingen ten behoeve van de landbouwrekening, met als doel deze in plaats van oktober in december te publiceren.

12-06-2018

34 775 XIII, nr. 141

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering, een grootschalig diplomatiek offensief in te zetten voor een EU-doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030.

13-03-2018

30 196, nr. 579

Onderhanden.

Geurts, J.L. (CDA)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

verzoekt de regering, in overleg te treden met het CBS om de mogelijk-heden te verkennen die leiden tot het zo laat mogelijk samenbrengen van oogstramingen ten behoeve van de landbouwrekening, met als doel deze in plaats van oktober in december te publiceren.

12-06-2018

34 775 XIII, nr. 141

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Roept de regering op, om bewoners centraal te stellen en hen zo optimaal mogelijk te betrekken in de versterkingsaanpak inclusief keuzevrijheid in wijze waarop versterkt wordt.

12-06-2018

33 529, nr. 483

Onderhanden.

Bisschop, R. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Verzoekt de regering, te bekijken of een apart programma nodig is voor het inspecteren en versterken van bedrijfsgebouwen en het in beeld brengen van vervolgschade.

05-07-2018

33 529, nr. 510

Onderhanden.

Nijboer, H. (PvdA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, een tijdpad richting nul gaswinning conform de brief de dato 29 maart jongstleden te overleggen aan de Tweede Kamer en hier halfjaarlijks over te rapporteren.

05-07-2018

34 957, nr. 30

Onderhanden.

Tongeren, L. van (GL)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Kops, A. (PVV)

Jetten, R.A.A. (D66)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Verzoekt de regering, onafhankelijk in kaart te laten brengen welke gasopslagen en stikstofconversiecapaciteit in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk aanwezig zijn, inclusief installaties waar GTS geen contract mee heeft; verzoekt de regering, alle mogelijkheden aan te grijpen deze capaciteit te benutten zodat de gaswinning in Groningen omlaag kan.

13-02-2018

33 529, nr. 434

Uitgaande brief [29-03-2018] – Gaswinning Groningen

Dik-Faber, R.K. (CU)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering, met de branche te bezien hoe gebruikers op een toegankelijke manier geïnformeerd kunnen worden over de warmtebron en hoe duurzaam die is, bijvoorbeeld via een toekomstbestendig CO2-prestatielabel; verzoekt de regering tevens, met de branche afspraken te maken over de vergroening van warmtenetten met als doel de CO2-prestaties te verbeteren en met voorstellen te komen om de verduurzaming van warmtenetten verder te stimuleren.

06-03-2018

34 723, nr. 20

Onderhanden.

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering te bevorderen dat de transparantie over gehanteerde rekenmethodes, vooral door het PBL, zo groot mogelijk is.

13-03-2018

30 196, nr. 596

(was 576)

Uitgaande brief [17-05-2018] – Beantwoording vragen aan de voorzitter van het Klimaatberaad

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66

Verzoekt de regering, met de regio in overleg te treden om huizen van de batch 1.588 waarvan de Mijnraad na 1 juli 2018 aangeeft dat sloop-nieuwbouw niet nodig is, op korte termijn perspectief te geven door gezamenlijk afspraken te maken waarmee deze bewoners alsnog de mogelijkheid krijgen hun huis te verbeteren op het gebied van leefbaarheid en verduurzaming; verzoekt de regering tevens, hierover de Kamer deze zomer te rapporteren.

12-06-2018

33 529, nr. 479

Onderhanden.

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Verzoekt de regering, in kaart te brengen op welke manier de Monitor Brede Welvaart kan worden geïntegreerd in de algehele besluitvorming, alsook op departementaal niveau.

26-06-2018

34 298, nr. 24

Onderhanden.

Veldman, H.S. (VVD)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Verzoekt de regering om, in het traject rondom de huidige wettelijke en beleidsmatige kaders voor het CBS en in de uitvoering van het Strategisch Meerjarenprogramma CBS 2019–2023 als uitgangspunt te nemen dat het CBS bij het leveren van diensten aan private partijen en overheden niet op oneerlijke wijze concurreert met private partijen, en de Kamer hierover uiterlijk dit jaar te informeren.

12-06-2018

34 775 XIII, nr. 140

Onderhanden.

Bisschop, R. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Kops, A. (PVV)

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat deze dialogen zodanig worden gevoerd, dat de betreffende bewoners zich op gelijkwaardige wijze gehoord voelen.

05-07-2018

33 529, nr. 511

Onderhanden.

Bisschop, R. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, op korte termijn afspraken te maken over de versterking van zorginstellingen en de Kamer hierover te informeren.

05-07-2018

33 529, nr. 515

Onderhanden.

Tongeren, L. van (GL)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken voor het transparanter maken van de herkomst van aardgas en biogas en hierover de Kamer te informeren.

30-01-2018

34 627, nr. 38

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, in overleg met decentrale overheden in Groningen zorg te dragen voor regie ten behoeve van een samenhangende aanpak bij de besteding van het geld voor geestelijke zorg.

13-02-2018

33 529, nr. 450 (was 442)

Onderhanden.

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, te laten onderzoeken of er in de toekomst kwalitatief goede afleversets door diverse partijen geproduceerd kunnen worden, die voldoen aan de juiste vereisten, inclusief veilige installatie en controle

daarop, zodat mogelijk besloten kan worden tot de vermarkting van de afleversets.

06-03-2018

34 723, nr. 24

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering om, te komen met een meerjarig campagneplan, waarin een grote rol is weggelegd voor twee maatschappelijk klimaatambassadeurs om Nederlanders te activeren en te enthousiasmeren voor de energietransitie.

13-03-2018

30 196, nr. 578

Onderhanden.

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, te bevorderen, met inachtneming van de aangenomen Kamerstuk 21 501-02, nr. 1832, dat deze verordening van de Europese Commissie tot stand komt.

17-04-2018

29 826, nr. 102

Onderhanden.

Bisschop, R. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering eigenaren van woningen uit de batch 1.581 die al een versterkingsadvies hebben ontvangen eveneens de mogelijkheid te bieden om het versterkingsadvies uit te laten voeren, ook als hun woning volgens de laatste inzichten veilig is.

05-07-2018

33 529, nr. 508

Onderhanden.

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, in overleg met de regionale bestuurders te bezien of het wenselijk is om vanuit het Rijk ondersteuning te bieden aan het ontwikkelen van gebiedsgerichte oplossingen en een nieuw perspectief dat duurzaam, sociaal en economisch vitaal is, bijvoorbeeld via de WRR.

05-07-2018

33 529, nr. 517

Onderhanden.

Nijboer, H. (PvdA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, duidelijk te stellen wanneer de NAM in de toekomst aansprakelijk is voor schades en wanneer de Staat, en geen onduide-lijkheid te laten bestaan over de financiële verantwoordelijkheid voor deze schades.

05-07-2018

34 957, nr. 29

Uitgaande brief [03-07-2018] – Wetsvoorstel wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34 957)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Eijs, J.M. van (D66)

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, een integraal totaaloverzicht te geven van alle verwachte kosten voor de Staat, Shell, ExxonMobil en andere partijen, die verbonden zijn aan het herstel van of compensatie voor, alle aangerichte schade als gevolg van de gaswinning in Groningen en die voortvloeien uit de afbouw van de gaswinning in het Groningenveld; verzoekt de regering tevens, dit overzicht op Prinsjesdag naar de Kamer te sturen.

05-07-2018

34 957, nr. 36

Onderhanden.

Tongeren, L. van (GL)

Bisschop, R. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Kops, A. (PVV)

Jetten, R.A.A. (D66)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering de werkwijze van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen periodiek te evalueren.

13-02-2018

33 529, nr.  432

Onderhanden.

Tongeren, L. van (GL)

Bisschop, R. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Beckerman, S.M. (SP)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering om, het Staatstoezicht op de Mijnen om een jaarlijkse voortgangsrapportage te vragen over de ontwikkeling van de seismiciteit en veiligheid en de kennis daarvan met betrekking tot het Groningenveld;

verzoekt de regering tevens, met gemeenten, woningbouwcorporaties, de bouwsector en andere relevante partijen tot een plan van aanpak te komen om huishoudens de komende jaren af te laten stappen van Gronings gas voor warmte, koken en warm water;

verzoekt de regering voorts, aan te geven welke vervolgstappen volgen op de brief aan de grote afnemers van Gronings gas en op welke termijn deze grote afnemers bewogen gaan worden om af te stappen van het gebruik van gas van Groningenkwaliteit.

13-02-2018

33 529, nr. 445

Uitgaande brief [29-03-2018] – Gaswinning Groningen

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering, te onderzoeken wanneer en op welke manier de splitsing tussen productie en levering van warmte enerzijds en het warmtetransport en netbeheer anderzijds mogelijk is met het oog op een betere werking van de markt en verdere verduurzaming van de warmtelevering, daarbij de lessons learned van koploperprojecten mee te nemen en de Kamer hier tijdig over te informeren.

06-03-2018

34 723, nr. 13

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering, onverkort vast te houden aan de Meijdamnorm van 10–5 bij de versterkingsopgave in de provincie Groningen.

12-06-2018

33 529, nr. 484

Onderhanden.

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Raan, L. van (PvdD)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, de Mijnraad te vragen om in zijn advies specifieke aandacht te besteden aan de betekenis van de bevindingen voor de woningen die reeds zijn geïnspecteerd, maar waarvan de bewoners nog geen versterkingsadvies hebben ontvangen (batches 2 en 3, oftewel de 1.588 en 1.581), duidelijkheid te geven in de eerste week van juli, en op basis van dit advies samen met de bestuurders nog deze zomer met een ruimhartige versterkingsaanpak te komen.

12-06-2018

33 529, nr. 491

Onderhanden.

Bisschop, R. (SGP)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Nijboer, H. (PvdA)

Becker, B. (VVD)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Sazias, L. (50PLUS)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, om meer aandacht te hebben voor kinderen in het Groningse gaswinningsgebied en hun mentale weerbaarheid.

05-07-2018

33 529, nr. 512

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Beckerman, S.M. (SP)

Wassenberg, F.P. (PvdD)

Verzoekt de regering, bij de integrale afweging tussen de verschillende veiligheidsbelangen ten behoeve van de operationele strategie het veiligheidsbelang van omwonenden in Groningen zwaarwegend te betrekken.

05-07-2018

34 957, nr. 34

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Verzoekt de regering, met ingang van 1 juli 2018 vanuit het regiofonds voldoende middelen (1 ton op jaarbasis) beschikbaar te stellen voor geestelijke verzorging in dit jaar; verzoekt de regering tevens, de Kamer voor het eind van het jaar te informeren over de invulling van geestelijke verzorging in komende jaren, waarbij het projectplan als uitgangspunt dient.

05-07-2018

34 957, nr. 38

Onderhanden.

Eerste Kamer

Indieners

Omschrijving

Datum stemming

Kamerstuknummer motie

Stand van zaken

Geen moties

       
Stand van zaken moties Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat parlementair jaar 2017–2018 (Tweede Kamer)

Indieners

Omschrijving

Datum stemming

Kamerstuknummer motie

Stand van zaken

Hijink, H.P.M. (SP)

Verzoekt de regering – in samenwerking met het bedrijfsleven, cybersecurityexperts en hackers – hacktests te laten uitvoeren op IoT-apparatuur.

10-10-2017

26 643, nr. 494 (was 493)

Uitgaande brief [23-04-2018] – Aanbieden Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

Graus, D.J.G. (PVV)

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Verzoekt de regering om, in samenwerking met de verschillende betrokken partijen een concreet plan op te stellen dat zich tot doel stelt dat overheden hun rekeningen binnen 30 dagen gaan betalen, en de Kamer hier jaarlijks over te informeren.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 79

Uitgaande brief [29-06-2018] – MKB-actieplan

Uitgaande brief [12-07-2018] – Monitor betaaltermijnen Overheid 2017

Bruins, E.E.W. (CU)

Verzoekt de regering, de Kamer jaarlijks te informeren over de fundamentele kennisbasis van VSL en de wijze waarop de onafhankelijkheid van het beheer van standaarden is geborgd.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 100

Uitgaande brief [13-02-2018]

– Kamerbrief over de fundamentele kennisbasis van de metrologie

Graus, D.J.G. (PVV)

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering om, belemmerende wet- en regelgeving ten aanzien van de toepassing van 3D-geprinte producten in kaart te brengen en aan te pakken.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 90

Onderhanden.

Bruins, E.E.W. (CU)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering om, alle geïnteresseerde potentiële 5G-steden te stimuleren en te ondersteunen zodat er één of meerdere Nederlandse 5G-steden zijn in 2020.

30-11-2017

21 501-33, nr. 676

Uitgaande brief [02-07-2018] – Actieplan digitale connectiviteit

Veldman, H.S. (VVD)

Amhaouch, M. (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, te stimuleren dat de toepassing van digitalisering door het brede mkb kan worden versneld door in het eerste kwartaal van 2018 regionale praktijktesten in gang te zetten, een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om de toepassing van digitaliseringsscans te faciliteren en te onderzoeken hoe best practices vanuit het brede mkb opgeschaald kunnen worden.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 82

Uitgaande brief [29-06-2018] – MKB-actieplan

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, om in samenwerking met MKB-Nederland te onderzoeken hoe één openbaar digitaal register inbesteden opgezet zou kunnen worden waar overheden alle voorgenomen beslissingen rond inbesteden (en quasi-inbesteden) vooraf kunnen/moeten melden, om de transparantie bij inbesteden te bevorderen.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 80

Onderhanden.

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Verzoekt de regering zich in te spannen de tenderkosten bij aanbestedingen tot een minimum te beperken, dit ook te bespreken met medeoverheden en de Kamer hierover minimaal driejaarlijks te informeren.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 101

Onderhanden.

Dik-Faber, R.K. (CU)

Mulder, A.H. (CDA)

Yesilgöz-Zegerius, D. (VVD)

Jetten, R.A.A. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Beckerman, S.M. (SP)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, binnen het af te sluiten klimaat- en energieakkoord afspraken op te nemen over het tijdig opleiden, omscholen en werven van de benodigde technici en vakmensen.

14-12-2017

34 775-XIII, nr. 96

Uitgaande brief [18-06-2018] – Aanbieding Nationaal Techniekpact: Focus en versnellen; highlights 2018 van de Monitor Techniekpact en de rapportage Nationaal Techniekpact 2020: de tussenstand in 2018

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering om, samen met de wetenschap en de markt een jaarlijks terugkerende digitaliseringstop te organiseren, waarin een uitwisseling plaatsheeft van beschikbare kennis en innovaties en concrete doelen worden afgesproken.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 67

Uitgaande brief [15-06-2018] – Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Paternotte, J.M. (D66)

Verzoekt de regering, het standpunt in te nemen dat bij een interne markt ook een interne telecommarkt hoort zonder excessieve kosten voor bellen en sms’en binnen die markt en bij de ter zake bevoegde Raden van ministers de Europese Commissie te verzoeken met een voorstel hiertoe te komen.

26-09-2017

21 501-30, nr. 414

Uitgaande brief [23-11-2017] – Geannoteerde Agenda Telecomraad 4 december 2017

Uitgaande brief [21-12-2017] – Verslag Telecomraad 4 december 2017

Graus, D.J.G. (PVV)

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Verzoekt de regering om, voor het verschijnen van de Voorjaarsnota een plan van aanpak voor het mkb aan de Kamer toe te sturen met daarin een concrete invulling van de maatregelen in het Regeerakkoord met een ambitieus tijdpad, en een aanzet om mkb-maatregelen overzichtelijker te maken vanuit een integrale mkb-dienstverlening.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 66

Uitgaande brief [29-06-2018] – MKB-actieplan

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Weverling, A. (VVD)

Verzoekt de regering, de Kamer inzicht te geven in de beoogde data voor veilingmomenten van zowel de 700, 2.100 als de 3.500 megahertzbanden en de onderlinge samenhang tussen die beoogde veilingmomenten;

verzoekt de regering tevens, dit overzicht uiterlijk voor de Voorjaarsnota 2018 aan de Kamer toe te sturen.

30-11-2017

21 501-33, nr. 677

Uitgaande brief [25-05-2018] – Reactie op motie-Weverling c.s.

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering, de voorgenomen beschermingsmaatregelen voor bedrijven van vitaal belang uiterlijk medio 2018 aan de Kamer voor te leggen.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 116 (was 61)

Onderhanden.

Hijink, H.P.M. (SP)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, alle mogelijke scenario’s binnen de Postdialoog bespreekbaar te laten zijn, waaronder de mogelijkheid om de postbezorging in Nederland tot een publieke taak te maken.

19-12-2017

34 775-XIII, nr. 84

Uitgaande brief [15-06-2018] – Toekomst van de postmarkt

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om, een onderzoek waarom mkb-financiering in Nederland ingewikkelder en minder toegankelijk is dan in ons omringende landen.

27-03-2018

31 311, nr. 203

Onderhanden.

Paternotte, J.M. (D66)

Martels, M.R.H.M. von (CDA)

Verzoekt de regering, de prestatieafspraken van het NBTC zodanig te herzien dat deze voor het buitenlands vakantietoerisme ondersteunend zijn aan spreiding in samenwerking met de toerismebureaus van de verschillende steden en regio’s.

27-03-2018

26 419, nr. 69

Onderhanden.

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Verzoekt de regering om, in het actieplan digitale connectiviteit zijn ambitie te verhogen door de ambitie dat iedereen kan beschikken over tenminste 100 Mbps te vervroegen naar 2023.

27-03-2018

24 095, nr. 434 (was 428)

Uitgaande brief [2-7-2018] – Actieplan digitale connectiviteit

Weverling, A. (VVD)

Paternotte, J.M. (D66)

verzoekt de regering, voor het eind van het jaar 2018 duidelijkheid te verschaffen over de beschikbaarheid en de veilingdatum van de 3,5GHz-band, een schets van het verdere proces richting de veiling te verschaffen en hierbij rekening te houden met de gekozen oplossingsrichting inzake het grondsatellietstation Burum.

12-06-2018

24 095, nr. 442

Onderhanden.

Wörsdörfer, M. (VVD)

Verzoekt de regering, indien bij implementatie van Europese regelgeving tevens regels worden opgenomen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de implementatie of indien bepalingen uit de Europese regelgeving ruimte laten tot het maken van een beleidskeuze, dit expliciet in de toelichting op de betreffende implementatieregelgeving aan te geven en de daarbij gemaakte keuzes toe te lichten.

06-03-2018

24 036, nr. 427

Handelingen TK 2017–2018, 56

Verhoeven, K. (D66)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Verzoekt de regering, in de Europese raad te pleiten voor verplichte certificering van op internet aangesloten apparaten.

08-03-2018

21 501-30, nr. 422

Uitgaande brief [29-06-2018] – Verslag Telecomraad 8 juni 2018

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Eijs, J.M. van (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, de brief over de vernieuwing van het topsectorenbeleid te verbreden door eveneens in te gaan op de toekomstbestendigheid van het bestaande innovatie-instrumentarium, waaronder de balans tussen generiek en specifiek beleid, en hoe dit bijdraagt aan de economische concurrentiekracht en een duurzame toekomst van ons land.

27-03-2018

33 009, nr. 57

Uitgaande brief [13-07-2018] – Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact

Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering, zich in te zetten dat voorlichting aan mkb-bedrijven over de brexit zo optimaal mogelijk en tijdig wordt georganiseerd en bij nieuwe wet- en regelgeving die ontstaat door de brexit te toetsen op administratieve lasten voor het mkb.

10-04-2018

23 987, nr. 234

Onderhanden.

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Eijs, J.M. van (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering om, een strategie voor de internationalisering van WTI te ontwikkelen door onder meer het aanbrengen van focus en het maken van thematische keuzes in het internationale WTI-beleid, en deze strategie vóór de begrotingsbehandeling in het najaar van 2018 aan de Kamer te presenteren.

27-03-2018

33 009, nr. 56

Uitgaande brief [19-04-2018] – kabinetsreactie AWTI-advies WTI-diplomatie – offensief voor internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie

Moorlag, W.J. (PvdA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, in samenspraak met het bedrijfsleven en het onderwijs- en onderzoeksveld, te bezien hoe de middelen voor innovatie meer gericht kunnen worden op die maatschappelijke opgaven en daarover de Kamer voor de zomer van 2018 te berichten.

27-03-2018

33 009, nr. 58

Uitgaande brief [13-07-2018] – Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact

Graus, D.J.G. (PVV)

Paternotte, J.M. (D66)

Verzoekt de regering, tot een plan van aanpak waarbij in samenwerking met Nederlandse banken een beter en breder toegankelijk financierings-aanbod voor ondernemers mogelijk wordt gemaakt.

27-03-2018

31 311, nr. 204

Uitgaande brief [29-06-2018] – MKB-actieplan

Verhoeven, K. (D66)

Bruins, E.E.W. (CU)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Alkaya, M.Ö. (SP)

verzoekt de regering, in het kader van de e-privacyverordening te pleiten voor keuzevrijheid voor gebruikers, in lijn met amendement 92 uit de aangenomen positie door het Europees Parlement, zodat gebruikers niet de toegang kan worden ontzegd tot een website of dienst als zij geen toestemming verlenen om persoonsgegevens te verwerken

07-06-2018

21 501-33, nr. 711

Uitgaande brief [29-06-2018] – Verslag Telecomraad 8 juni 2018

Alkaya, M.Ö. (SP)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering te onderzoeken of van de smalle pariteitsclausule marktverstorende effecten uitgaan in de onlinemarkt voor aan huis bezorgde maaltijden.

06-03-2018

24 036, nr. 421

Onderhanden.

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Eijs, J.M. van (D66)

Verzoekt de regering, om in samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen te komen met een strategie die aangeeft hoe de Nederlandse ambitie van 2,5% inhoud kan worden gegeven met betrok-kenheid van zowel de overheid, kennisinstellingen als het bedrijfsleven en de uitvoering hiervan mee te nemen in de toegezegde brief over het topsectorenbeleid.

27-03-2018

33 009, nr. 55

Uitgaande brief [13-07-2018] – Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact

Amhaouch, M. (CDA)

Wörsdörfer, M. (VVD)

Paternotte, J.M. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Verzoekt de regering, hierover in overleg te treden met de NVB en de alternatieve financiers, bij voorkeur voordat de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering definitief in werking treedt.

27-03-2018

31 311, nr. 201

Uitgaande brief [29-06-2018] – MKB-actieplan

Martels, M.R.H.M. von (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Verzoekt de regering, om de door de provincie Overijssel voorgestelde toerismetop mede te faciliteren zodat diverse stakeholders, met behoud van ieders verantwoordelijkheid, kunnen werken aan een gezamenlijke aanpak op het gebied van toerismespreiding met als doel om onder andere de rolverdeling, de taakverdeling en het beleid te concretiseren; verzoekt de regering tevens, om proactief een faciliterende rol op zich te nemen om toerismespreiding te bevorderen; verzoekt de regering voorts, om middels een jaarlijkse toerismebrief de Kamer te informeren over de gezamenlijke inspanningen van het Rijk, lagere overheden en stakeholders ter bevordering van toerismespreiding.

27-03-2018

26 419, nr. 68

Onderhanden.

Graus, D.J.G. (PVV)

Wörsdörfer, M. (VVD)

Martels, M.R.H.M. von (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Verzoekt de regering om, in overleg met vervoerders en de toeristische sector te bevorderen dat het HTT een meerdaagse variant krijgt welke breed verkrijgbaar is in Nederland.

27-03-2018

26 419, nr. 70

Onderhanden.

Weverling, A. (VVD)

Paternotte, J.M. (D66)

Verzoekt de regering, het schriftelijkheidsvereiste bij overstappen voor kleinzakelijke ondernemers wettelijk mogelijk te maken om daarmee slamming tegen te gaan.

27-03-2018

24 095, nr. 429

Onderhanden.

Veldman, H.S. (VVD)

Paternotte, J.M. (D66)

Verzoekt de regering, niet te wachten tot er daadwerkelijk Duitse wetgeving is aangemeld bij de Europese Commissie, maar reeds nu met de nieuwe Duitse regering in gesprek te gaan over het voorgenomen verbod op postorderhandel van receptmedicijnen in relatie tot het vrije verkeer van goederen in de EU alsook de Europese richtlijn voor internethandel

10-04-2018

32 637, nr. 307

Uitgaande brief [13-06-2018] – Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen 28 en 29 mei 2018

Wörsdörfer, M. (VVD)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Verzoekt de regering, erop aan te dringen dat de handreiking in ieder geval nog voor het zomerreces wordt opgeleverd, daarbij meenemend de eerder door de Kamer gesteunde motie-Bruins c.s. (34 775 XIII, nr.  101) over beperking van tenderkosten.

12-06-2018

32 440, nr. 109

Onderhanden

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Alkaya, M.Ö. (SP)

Verzoekt de regering om, bij het nieuwe wetsvoorstel te betrekken dat winkeliers bij contractverlenging niet door vastgoedeigenaren gedwongen kunnen worden om akkoord te gaan met verplichte openstelling.

06-03-2018

34 647, nr. 8

Onderhanden.

Paternotte, J.M. (D66)

Verzoekt de regering om, in gesprek te gaan met zelfstandigenorganisaties en hen te betrekken bij de totstandkoming van het informatiepakket voor zzp’ers.

06-03-2018

24 036, nr. 425

Onderhanden.

Veldman, H.S. (VVD)

Bruins, E.E.W. (CU)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering, wanneer zij komend jaar het overkoepelende beeld analyseert op basis van geplande evaluaties van een aantal specifieke instrumenten, te bezien of en, zo ja, hoe sectorale innovatie voor kleine bedrijven beter ondersteund kan worden.

27-03-2018

33 009, nr. 53

Onderhanden.

Bruins, E.E.W. (CU)

Amhaouch, M. (CDA)

Wörsdörfer, M. (VVD)

Verzoekt de regering, in het voor de zomer beloofde mkb-actieplan in te gaan op hoe de werking van de mkb-financieringsmarkt verbeterd kan worden en genoemde criteria daarbij te betrekken.

27-03-2018

31 311, nr. 199

Uitgaande brief [29-06-2018] – MKB-actieplan

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om, uiterlijk in het zomerreces van de Kamer in 2018 de Kamer te informeren over oplossingsmogelijkheden voor het landelijk beschikbaar stellen van de 3,5 GHz-band voor mobiele communicatie, en uiterlijk eind dit jaar een besluit te nemen over de toekomst van de 3,5 GHz-band.

27-03-2018

24 095, nr. 433 (was 427)

Onderhanden.

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Heerma, P.E. (CDA)

Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe in het aanbestedingsproces door de rijksoverheid beter en concreter aandacht kan worden gegeven aan de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden

06-03-2018

24 036, nr. 423

Uitgaande brief [05-07-2018] – Beter aanbesteden: voortgang diverse moties

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Wörsdörfer, M. (VVD)

Verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om voorwaarden die een tenderkostenvergoeding uitsluiten, te verbieden;

verzoekt de regering tevens, te bezien hoe kaders voor het bieden van vergoedingen aan rechtsgeldige inschrijvers ingeval van een laattijdige intrekking van een aanbesteding een plek kunnen krijgen in de handreiking Tenderkostenvergoeding dan wel de Gids Proportionaliteit.

12-06-2018

32 440, nr. 106

Onderhanden.

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om, bij de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts te bezien of zij een meer zwaarwegende rol kan krijgen op het gebied van inhoudelijke toetsing en inhoudelijk adviezen en de Kamer hierover te informeren.

12-06-2018

32 440, nr. 108

Onderhanden.

Wörsdörfer, M. (VVD)

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Verzoekt de regering tevens, in het onderzoek onder meer aandacht te besteden aan de private handhaving van het aanbestedingsrecht, de achterstand die inschrijvers hebben in een kort geding en de wense-lijkheid van een vaste rechtbank voor aanbestedingszaken.

12-06-2018

32 440, nr. 110

Onderhanden.

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Ronnes, H.A.G. (CDA)

Verzoekt de regering, voor het zomerreces 2018 aan te geven welk budget het ministerie beschikbaar heeft om de realisatie van de actiepunten te garanderen en welke maatregelen de regering gaat nemen om te borgen dat de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk nemen en hun actiepunten tijdig uitvoeren; verzoekt de regering tevens, dat zij zich ten volle inspant dat maatregelen die de rijksoverheid aangaan in het eerste kwartaal van 2019 zijn geïmplementeerd.

06-03-2018

24 036, nr. 424

Onderhanden.

Graus, D.J.G. (PVV)

Paternotte, J.M. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering aan de ACM te vragen een analyse te maken van de voor hen noodzakelijke bevoegdheden en de mate waarin het richtlijnvoorstel daarin voorziet, en deze aan de Kamer te doen toekomen.

08-03-2018

21 501-30, nr. 426 (was 423)

Uitgaande brief [11-04-2018] – Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2017

Veldman, H.S. (VVD)

Amhaouch, M. (CDA)

Paternotte, J.M. (D66)

Verzoekt de regering om de Kamer regelmatig te informeren over de voortgang van de voorbereidingen op de consequenties van de Brexit en de resultaten die zijn geboekt.

10-04-2018

23 987, nr. 240 (was 238)

Onderhanden.

Paternotte, J.M. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Alkaya, M.Ö. (SP)

Verzoekt de regering, in het vierde kwartaal van 2018 duidelijkheid te geven over de beschikbaarheid van de 3,5GHz-frequentie, en de garantie te geven dat deze duidelijkheid er is voordat de eerstvolgende frequentieveiling plaatsvindt.

12-06-2018

24 095, nr. 446

Onderhanden.

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering om, in Europa te pleiten voor gelijke regels op het gebied van garantietermijnen in Europa met een voldoende niveau van consumentenbescherming, zodat zowel ondernemers als consumenten profiteren van de Europese interne (digitale) markt.

24-05-2018

21 501-30, nr. 430

Onderhanden.

Paternotte, J.M. (D66)

Wörsdörfer, M. (VVD)

Verzoekt de regering, tijdens de Raad het standpunt uit te dragen dat het voorstel vooral gericht moet zijn op transparante wederzijdse voorwaarden en een effectief arbitragemechanisme, en dat het voorstel niet mag leiden tot onnodige negatieve neveneffecten, bijvoorbeeld het afremmen van innovaties of een keuzebeperking voor consumenten.

24-05-2018

21 501-30, nr.  431

Uitgaande brief [13-06-2018] – Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen 28 en 29 mei 2018

Wörsdörfer, M. (VVD)

Paternotte, J.M. (D66)

Lee, T.M.T. van der (GL)

Verzoekt de regering om, een onderzoek te laten uitvoeren naar nut en noodzaak van de door het Ministerie van EZK beheerde investeringsactiviteiten; verzoekt de regering voorts, daarbij in beeld te brengen welke activiteiten kunnen worden overgedragen aan marktpartijen of waarvan de deelname van het ministerie kan worden afgebouwd.

27-03-2018

31 311, nr. 200

Uitgaande brief [10-07-2018] – Invulling motie-Paternotte

Berg J.A.M.J. van den (CDA)

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering om, in het onderzoek over hoe rechtsbescherming bij aanbestedingen geoptimaliseerd kan worden te onderzoeken hoe de functie van het hoger beroep het beste tot zijn recht kan komen.

12-06-2018

32 440, nr. 107

Onderhanden.

Eerste Kamer

Indieners

Omschrijving

Datum stemming

Kamerstuknummer motie

Stand van zaken

Geen moties

       

Overzicht toezeggingen parlementair jaar 2017–2018

In het parlementaire jaar 2017–2018 zijn ruim 150 toezeggingen aan de Eerste en Tweede Kamer gedaan. In de onderstaande tabel staat de stand van zaken rond de uitvoering van een aantal toezeggingen op de verschillende EZK-beleidsterreinen. De tabel biedt daarmee geen uitputtend overzicht, maar geeft een beeld van de wijze waarop een aantal toezeggingen is/wordt afgehandeld.

Toezeggingen Minister aan Eerste Kamer

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

Parlementaire agenda [04-12-2017] – Algemene Politieke Beschouwingen Eerste Kamer (EZK)

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking en een motie van het lid Strik (GroenLinks), toe dat de regering op korte termijn in overleg met medeoverheden, bedrijfsleven en andere stakeholders een plan voor reductie van CO2-emissies zal maken en de Kamers hierover zal informeren.

Uitgaande brief [10-07-2018] – Aanbieding voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord

Toezeggingen Minister aan Tweede Kamer

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

Parlementaire agenda [14-11-2017] – 30- ledendebat Gasvondst boven Schiermonnikoog

De Minister deelt scenario’s voor de afbouw van gasvraag in Nederland met de Kamer gedeeld in het eerste kwartaal

Uitgaande brief [29-03-2018] – Gaswinning Groningen

Parlementaire agenda [30-11-2017] – Behandeling van de Wijziging Wet op opslag duurzame energie

De Minister komt voor de zomer met een plan voor opvolging van de salderingsregeling en overgangsregeling en mogelijkheden om het mkb beter te benutten.

Uitgaande brief [15-06-2018] – Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie

Parlementaire agenda [05-10-2017] – 30-leden debat Import Aardgas

De Minister zal de Kamer informeren over de CO2-footprint van de verschillende vormen van aardgas die op de Nederlandse markt beschikbaar zijn, afhankelijk van herkomst en/of type.

Uitgaande brief [30-05-2018] – Gaswinning uit de kleine velden in de energietransitie

Parlementaire agenda [04-10-2017] – 30-ledendebat Digitalisering Infrastructuur

De Minister gaat in gesprek met sector en toezichthouders over een zorg- en meldplicht van energiebedrijven naast de netbeheerders. De focus ligt daarbij in de eerste plaats op de elektriciteitsvoorziening. De Tweede Kamer wordt over de uitkomsten geïnformeerd.

Uitgaande brief [22-01-2018] – Toezegging digitalisering infrastructuur en cybersecurity elektriciteitssector

Parlementaire agenda [25-01-2018] – Plenaire behandeling van de Wet VET (Voortgang Energie Transitie)

De Minister zal op een geeigend moment een voorbeeldbrief aan de Kamer sturen zoals deze naar 200 bedrijven zijn gegaan irt energievoorziening.

Uitgaande brief [01-02-2018] – Niveau gaswinning Groningen

Parlementaire agenda [18-01-2018] – AO Energie

De Minister zal de motivering van burgers/draagvlak voor de energietransitie een plek geven in de onderhandelingen over een klimaatakkoord.

Uitgaande brief [26-04-2018] – Aanpak betrekken samenleving bij Klimaatakkoord

Parlementaire agenda [14-12-2017] – Begrotingsbehandeling Economische Zaken en het begrotingsonderdeel Klimaat (aanvang beantwoording)

De Minister zal zich ervoor inzetten dat TO2-instellingen een beroep kunnen doen op de incidentele middelen van twee keer 50 miljoen en hierover in gesprek gaan met de Minister van OCW

Uitgaande brief [26-02-2018] – Investeringen voor toegepast onderzoek en innovatie 2018

Parlementaire agenda [18-01-2018] – AO Energie

De Minister komt met een reactie op het EP-standpunt inzake de EU energie- en klimaatdoelstellingen 2030.

Uitgaande brief [14-05-2018] – Verslag informele Energieraad 19 april 2018 en uitkomsten studies naar EU-doelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030

Parlementaire agenda [14-12-2017] – Begrotingsbehandeling Economische Zaken en het begrotingsonderdeel Klimaat (aanvang beantwoording)

De Minister zal bezien of Norg onder het nieuw vast te stellen schadeprotocol zal gaan vallen en zal een voorstel hiervoor met de Kamer delen.

Uitgaande brief [09-03-2018] – Schadefonds mijnbouwschade Groningen

Parlementaire agenda [16-01-2018] – Debat Groningen

De Minister gaat nog een keer na hoe het zit met de betaalcapaciteit van NAM bij voortdurende schade.

Uitgaande brief [31-01-2018] – Betaalcapaciteit van de NAM

Parlementaire agenda [18-01-2018] – AO Energie

De Minister stuurt in het voorjaar de routekaart wind op zee aan de Kamer.

Uitgaande brief [27-03-2018] – Routekaart windenergie op zee 2030

Parlementaire agenda [16-01-2018] – Debat Groningen

De Minister neemt contact op met platform kerk & aardbeving.

Uitgaande brief [09-03-2018] – Schadefonds mijnbouwschade Groningen

Parlementaire agenda [18-01-2018] – AO Energie

De Minister zal de mogelijkheden tot een AVV glastuinbouw meenemen in de rapportage over het Energieakkoord.

Uitgaande brief [14-02-2018] – Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018

Parlementaire agenda [14-12-2017] – Begrotingsbehandeling Economische Zaken en het begrotingsonderdeel Klimaat (aanvang beantwoording)

De Minister zal in gesprek gaan met de industrie- en energiesector om van het Groninger gas af te gaan en de Kamer daar in het eerste kwartaal over informeren

Uitgaande brief [29-03-2018] – Gaswinning Groningen

Parlementaire agenda [18-01-2018] – AO Energie

De Minister zal bezien wat voor rol blockchain kan spelen in de energietransitie.

Uitgaande brief [21-06-2018] – Beleidsreactie RLI-advies Stroomvoorziening onder Digitale Spanning

Parlementaire agenda [07-02-2018] – Debat Groningen

De Minister zegt toe de vragen van Van Tongeren over waarom de waarde van het gas niet op de balans staat en waarom het in vier jaar zo sterk in waarde gedaald is schriftelijk te beantwoorden.

Uitgaande brief [09-03-2018] – Schadefonds mijnbouwschade Groningen

Parlementaire agenda [25-01-2018] – Plenaire behandeling van de Wet VET (Voortgang Energie Transitie)

De Minister zal de ministeriele regeling met betrekking tot de gasaansluitplicht aan de Kamer sturen gelijktijdig met de internetconsultatie.

Uitgaande brief [29-05-2018] – Consultatie ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

Parlementaire agenda [18-04-2018] – 30-leden debat kosten klimaatbeleid

De Minister zal bij de beantwoording van schriftelijke vragen van het lid Moorlag (of eerder) laten weten of hij de mogelijkheid ziet voor nadere bestudering om vermogen te betrekken bij de verdeling van lusten en lasten in relatie tot het Klimaatakkoord. Ook zal de Minister daarbij aangeven of hij het verzoek wil uitbreiden tot de belastingheffing.

Uitgaande brief [19-06-2018] – Beantwoording vragen over de verdringing en verrijking door zonneparken

Parlementaire agenda [16-01-2018] – Debat Groningen

De Minister stuurt een brief over het opzetten van een onafhankelijk schadefonds.

Uitgaande brief [09-03-2018] – Schadefonds mijnbouwschade Groningen

Parlementaire agenda [21-02-2018] – AO Bedrijfslevenbeleid

De Minister gaat de cijfers na van het Nederlandse aandeel in buitenlandse investeringen in EU.

Uitgaande brief [05-04-2018] – Cijfers Nederlands aandeel in buitenlandse investeringen

Parlementaire agenda [30-11-2017] – Behandeling van de Wijziging Wet op opslag duurzame energie

De Minister zegt toe voor de begrotingsbehandeling van EZK een brief aan de Kamer te sturen met daarin uitleg over de hoogte van de energierekening 2018. Daarin wordt de opstelling 40/60 variant ODE meegenomen.

Uitgaande brief [11-12-2017] – Energierekening huishoudens

Parlementaire agenda [01-11-2017] – Algemene Politieke Beschouwingen Tweede Kamer (EZK)

De Minister zal bij de begrotingsbehandeling een overzicht geven van het draagvlak in Europa voor diverse klimaatmaatregelen

Handelingen Kamerstukken 2017–2018, 34, 35.

AO nucleaire veiligheid op 20 december 2017

De Minister zal de Kamer in het voorjaar van 2018 informeren over de bevindingen op dat moment van de Hoogambtelijke Werkgroep Nucleair Landschap, met daarbij de hoogte van de publieke bijdrage.

Uitgaande brief [26-04-2018] – Standpunten aanbevelingen OVV-rapport «Samenwerken aan nucleaire veiligheid»

Parlementaire agenda [01-02-2018] – AO Klimaat

De Minister zal voor de openstelling van de SDE+ in het najaar 2018 onderzoeken of een verdere verfijning van het aantal categorieën voor zon-PV wenselijk is.

Uitgaande brief [10-07-2018] – Openstelling SDE+ najaarsronde 2018

Parlementaire agenda [18-01-2018] – AO Energie

De Minister informeert de Kamer voor de zomer over de voorgenomen wijzigingen in de wet Milieubeheer met het oog op energiebesparing.

Uitgaande brief [18-06-2018] – Beantwoording vragen van de V-100 bij het jaarverslag EZK over 2017

Parlementaire agenda [14-12-2017] – Begrotingsbehandeling Economische Zaken en het begrotingsonderdeel Klimaat (aanvang beantwoording)

De Minister zal begin 2018 het mandaat, de opdracht en de structuur van het klimaat- en energieakkoord met de Kamer delen.

Uitgaande brief [23-02-2018] – kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord

Parlementaire agenda [18-01-2018] – AO Energie

De Minister zal nader onderzoek doen naar de opties met betrekking tot warmte in de SDE+ 2019.

Uitgaande brief [10-07-2018] – Openstelling SDE+ najaarsronde 2018

Parlementaire agenda [25-01-2018] – Plenaire behandeling van de Wet VET (Voortgang Energie Transitie)

De Minister is bereid de door de gemeenten te betalen percentages voor verkabeling van 25 en 20 te verlagen tot respectievelijk 20 en 15, indien de Kamer hiervoor zou kiezen.

Uitgaande brief [03-04-2018] – Ontwerpbesluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen

Parlementaire agenda [08-03-2018] – Plenair debat NEV

De Minister zal bij het ontwerp van de nieuwe salderingsregeling ook de groep scholen/kerken/agrarische bedrijven etc meenemen.

Uitgaande brief [15-06-2018] – Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie

Parlementaire agenda [18-04-2018] – 30-leden debat kosten klimaatbeleid

De Minister zal per brief laten weten hoe hij gaat nadenken over het inzichtelijk maken van de lusten en kosten van het Klimaatakkoord. Hij zal kijken of het CPB hierbij betrokken kan worden. Vervolgens zal de Minister per brief voorafgaand aan het AO Klimaat en Energie laten weten of en hoe dat kan.

Uitgaande brief [26-04-2018] – Doorrekenen inkomenseffecten van het Klimaatakkoord

Parlementaire agenda [01-11-2017] – Algemene Politieke Beschouwingen Tweede Kamer (EZK)

De Minister gaat snel met de indieners van de Klimaatwet in gesprek om te zoeken naar punten van overeenstemming

Uitgaande brief [08-12-2017] – Aanpak Klimaatwet en Klimaat- en Energieakkoord

Parlementaire agenda [18-01-2018] – AO Energie

De Minister zal voorafgaand aan het AO klimaat van 01-02-18 een brief sturen over de SDE+ 2018 in relatie tot zon-pv en de toegang voor kleinere producenten.

Uitgaande brief [31-01-2018] – De stimulering van zonnestroom in de SDE+ voorjaarsronde 2018

Parlementaire agenda [08-03-2018] – Plenair debat NEV

De Minister zal voor de zomer zorgen voor een tussentijdse, informerende, technische sessie van de voorzitter van het Klimaatberaad met de Tweede Kamer.

Uitgaande brief [10-07-2018] – Aanbieding voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord

Parlementaire agenda [18-01-2018] – AO Energie

De Minister zal de Kamer in het eerste kwartaal van 2018 informeren over de opvolging van de salderingsregeling en (toekomstige) regeling energie coöperaties.

Uitgaande brief [15-06-2018] – Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie

Parlementaire agenda [14-12-2017] – Begrotingsbehandeling Economische Zaken en het begrotingsonderdeel Klimaat (aanvang beantwoording)

De Minister zal proberen de onduidelijkheid ten aanzien van de salderingsregeling op te helderen en de sleutelorganisaties die hier een rol in spelen benaderen.

Uitgaande brief [15-06-2018] – Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie

Parlementaire agenda [07-02-2018] – Debat Groningen

De Minister zal voor 1 mei een indruk geven van hoe de afspraken met NAM lopen.

Uitgaande brief [26-04-2018] – Voortgang afhandeling oude schademeldingen

Parlementaire agenda [14-11-2017] – 30- ledendebat Gasvondst boven Schiermonnikoog

De Minister zal de Kamer een brief sturen over artikel 16 van de Mijnbouwwet, en het adviesrecht dat de provincie Friesland al dan niet heft.

Uitgaande brief [25-01-2018] – Toezeggingen Minister van EZK zoals gedaan tijdens 30-leden debat van 14 november 2017 over de gasvondst van Hansa

Parlementaire agenda [16-01-2018] – Debat Groningen

De Minister zal de Kamer een brief sturen over de relatie tussen het affakkelen van aardgas en aardbevingen.

Uitgaande brief [09-03-2018] – Schadefonds mijnbouwschade Groningen

Parlementaire agenda [14-12-2017] – Begrotingsbehandeling Economische Zaken en het begrotingsonderdeel Klimaat (aanvang beantwoording)

De Minister gaat met collega’s, kennisinstellingen, bedrijven en de topteams kijken hoe de inzet van de enveloppe voor toegepast onderzoek en innovatie (75 miljoen en stijgt tot 150 miljoen) georganiseerd wordt en informeert de kamer voor het AO Innovatie in februari.

Uitgaande brief [26-02-2018] – Investeringen voor toegepast onderzoek en innovatie 2018

Parlementaire agenda [14-12-2017] – Begrotingsbehandeling Economische Zaken en het begrotingsonderdeel Klimaat (aanvang beantwoording)

De Minister zal kijken naar de mogelijkheden om samen met banken, provincies en gemeenten en ondersteund door het Nederlands Investeringsagentschap (NIA) een revolverend fonds op te zetten om de toegang tot financiering in de ontwikkelfase te verbeteren voor energiecoöperaties en de Kamer hierover uiterlijk in het voorjaar te informeren.

Uitgaande brief [15-06-2018] – Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie

Parlementaire agenda [01-11-2017] – Algemene Politieke Beschouwingen Tweede Kamer (EZK)

De Minister zal de Kamer zo snel mogelijk informeren over het tijdpad voor de totstandkoming van een klimaat- en energieakkoord

Uitgaande brief [08-12-2017] – Aanpak Klimaatwet en Klimaat- en Energieakkoord

Parlementaire agenda [14-11-2017] – 30- ledendebat Gasvondst boven Schiermonnikoog

De Minister zal de Kamer een brief sturen met een kaartje van Nederland met daarin aangegeven welk deel niet door een opsporingsvergunning wordt gedekt, en daarbij een toelichting geven.

Uitgaande brief [25-01-2018] – Toezeggingen Minister van EZK zoals gedaan tijdens 30-leden debat van 14 november 2017 over de gasvondst van Hansa

Parlementaire agenda [07-02-2018] – Debat Groningen

De Minister zal een brief sturen over hoe om te gaan met overgebleven oude gevallen.

Uitgaande brief [05-07-2018] – Afhandeling van oude schademeldingen in Groningen

Parlementaire agenda [08-03-2018] – Plenair debat NEV

De Minister zal bij de monitor wind op land 2017 ingaan op berichten dat sommige gemeenten zijn gestopt met inpassingsplannen wind op land.

Uitgaande brief [10-07-2018] – Monitor Wind op Land 2017

Parlementaire agenda [16-01-2018] – Debat Belastingvoordeel + subsidie fossiele industrie

De Minister zal nagaan of hij in de positie is om een opvatting te hebben over het bericht in het Financieel Dagblad van 27-12-17 met betrekking tot de overschrijding van de wettelijke maximum ontslagvergoeding bij de NAM en bijdrage van EBN hieraan.

Uitgaande brief [16-01-2018] – Beantwoording vragen over de reorganisatiekosten van NAM

Toezeggingen Staatssecretaris aan Eerste Kamer

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

Parlementaire agenda [04-12-2017] – Algemene Politieke Beschouwingen Eerste Kamer (EZK)

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schalk, toe dat een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer over boetes aan winkels die niet open zijn op zondag ook aan de Eerste Kamer wordt gestuurd.

Uitgaande brief [12-12-2017] – Afschrift Kamerbrief over verplichte winkelopenstelling

Toezeggingen Staatssecretaris aan Tweede Kamer

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

Parlementaire agenda [14-12-2017] – Begrotingsbehandeling Economische Zaken en het begrotingsonderdeel Klimaat (aanvang beantwoording)

De Staatssecretaris zal in overleg met de ACM gaan over het op te richten speciale team digitale mededinging en de Kamer hierover informeren.

Uitgaande brief [11-04-2018] – Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2017

Parlementaire agenda [04-10-2017] – 30-ledendebat Digitalisering Infrastructuur

De Staatssecretaris zal aandacht geven aan het gebruik van algoritmes binnen de overheid en hier de VNG bij betrekken. De Tweede Kamer wordt hierover voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Uitgaande brief [07-12-2017] – Toezeggingen 30-ledendebat Digitalisering Infrastructuur

Parlementaire agenda [14-12-2017] – Begrotingsbehandeling Economische Zaken en het begrotingsonderdeel Klimaat (aanvang beantwoording)

De Staatssecretaris zal de Kamer informeren over de nadere invulling van de nationale digitale strategie en daarbij aangeven hoe de verantwoordelijkheidsverdeling is belegd.

Uitgaande brief [15-06-2018] – Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Parlementaire agenda [16-11-2017] – Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (34 739) (Wibon)

De Staatssecretaris zal de Kamer volgend jaar informeren over de uitdagingen rond digitale connectiviteit in heel Nederland en zal daarbij ook specifiek ingaan op het buitengebied.

Uitgaande brief [02-07-2018] – Actieplan digitale connectiviteit

Parlementaire agenda [06-12-2017] – AO Post

De Staatssecretaris zal de Kamer informeren over de trekker van en de kaders voor de postdialoog

Uitgaande brief [22-03-2018] – Kaders Postdialoog

Parlementaire agenda [08-03-2018] – AO Innovatie

De Staatssecretaris zal bij de aankomende brief voor de zomer over de vernieuwing van het Topsectorenbeleid aangeven hoe dit bijdraagt aan de doelstelling om 2,5% van het bbp te besteden aan R&D.

Uitgaande brief [13-07-2018] – Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact

Parlementaire agenda [04-10-2017] – 30-ledendebat Digitalisering Infrastructuur

De Staatssecretaris zal kijken of bug challenges aanvullend ingezet kunnen worden bij de rijksoverheid. De Staatssecretaris zal hier op ingaan bij de de Kamerbrief over algoritmes.

Uitgaande brief [07-12-2017] – Toezeggingen 30-ledendebat Digitalisering Infrastructuur

Parlementaire agenda [22-02-2018] – VAO Marktwerking en mededinging

De Staatssecretaris zal de actieagenda Beter Aanbesteden met collega-bewindslieden bespreken om te bekijken hoe zij kunnen bijdragen aan beter aanbesteden op rijksniveau. De Staatssecretaris zal uit die gesprekken de aanbevelingen meenemen en eventuele actiepunten die kunnen bijdragen aan specifieke beleidsdoelen of sectoren, zoals sociale ondernemingen. De Staatssecretaris zal de Kamer voor de zomer informeren over de uitkomsten van deze gesprekken.

Uitgaande brief [05-07-2018] – Beter Aanbesteden: voortgang diverse moties

Parlementaire agenda [06-12-2017] – AO Post

De Staatssecretaris zal het gelijke speelveld op arbeidsvoorwaarden meenemen als een van de kaders van de postdialoog.

Uitgaande brief [15-06-2018] – Toekomst van de postmarkt

Parlementaire agenda [06-12-2017] – AO Post

De Staatssecretaris zal voor de zomer een beleid en wetgevingsagenda voor de postmarkt aan de Kamer sturen.

Uitgaande brief [15-06-2018] – Toekomst van de postmarkt

Parlementaire agenda [20-06-2018] – Wetgevingsoverleg jaarverslag slotwet

De Staatssecretaris zegt toe uit te zoeken of het klopt dat het gezamenlijke bedrag dat de drie voorgangers van ACM inden, inderdaad hoger was dan wat de ACM nu int, en wat daar de inhoudelijke redenen voor zijn.

Uitgaande brief [04-07-2018] – Verzamelbrief op het terrein van marktwerking en mededinging

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Telecommunicatie

De Staatsecretaris gaat in het actieplan digitale connectiviteit in op de uniformering van wetgeving en regelgeving van gemeentes met betrekking tot de plaatsing van masten.

Uitgaande brief [02-07-2018] – Actieplan digitale connectiviteit

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO VTE telecom 4/12

De Staatssecretaris zal de Kamer informeren hoe tijdens de Telecomraad follow-up is gegeven aan de motie Paternotte over internationaal bellen.

Uitgaande brief [27-12-2017] – Verslag Telecomraad 4 december 2017

Parlementaire agenda [16-11-2017] – Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (34 739) (Wibon)

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer over de tijdslijn waarop duidelijkheid kan worden gegeven over de beschikbaarheid van de 3,5 GHz-band. Dit wordt gedaan voor de begrotingsbehandeling.

Uitgaande brief [23-11-2017] – Geannoteerde Agenda Telecomraad 4 december 2017

Parlementaire agenda [29-11-2017] – AO VTE telecom 4/12

De Staatssecretaris zal bij haar Europese collega’s het verschil in benadering van netneutraliteit tussen Nederland en de VS (FCC) onder de aandacht brengen.

Uitgaande brief [21-12-2017] – Verslag Telecomraad 4 december 2017

Parlementaire agenda [14-12-2017] – Begrotingsbehandeling Economische Zaken en het begrotingsonderdeel Klimaat (aanvang beantwoording)

De Staatssecretaris zal samen met VSL er voor waken dat de fundamentele kennisbasis van de metrologie niet wordt aangetast en zal de Kamer hierover in 2018 informeren

Uitgaande brief [13-02-2018] – De fundamentele kennisbasis van de metrologie

Parlementaire agenda [08-02-2018] – AO Marktwerking en mededinging

De Staatssecretaris stuurt de Kamer half februari de actieagenda Beter Aanbesteden

Uitgaande brief [16-02-2018] – Aanbieding actieagenda Beter Aanbesteden

Uitgaande brief [12-04-2018] – Start consultatie voornemen tot aanwijzing van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst

De Staatssecretaris zal de Kamer medio mei informeren over de nieuwe aanwijzing voor de tekst- en beeldbemiddelingsdienst.

Uitgaande brief [11-06-2018] – Nieuwe aanwijzing tekst- en beeldbemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden

Parlementaire agenda [14-12-2017] – Begrotingsbehandeling Economische Zaken en het begrotingsonderdeel Klimaat (aanvang beantwoording)

De Staatssecretaris zal een plan van aanpak voor het midden- en kleinbedrijf opstellen, dat concreet en ambitieus een samenhangende invulling geeft aan alle mkb-maatregelen en dit voor het verschijnen van de Voorjaarsnota aan de Kamer sturen

Uitgaande brief [29-06-2018] – MKB-actieplan

Parlementaire agenda [08-02-2018] – AO Marktwerking en mededinging

De Staatssecretaris zal ervoor zorg dragen dat in de brief waarin het jaarverslag van de ACM wordt aangeboden, wordt ingegaan op de opzet van het zogenaamde techteam.

Uitgaande brief [11-04-2018] – Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2017

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Telecommunicatie

De Staatssecretaris zal de delen van de nota mobiele communicatie die niet afhankelijk zijn van de marktordening, meenemen in het actieplan digitale connectiviteit.

Uitgaande brief [02-07-2018] – Actieplan digitale connectiviteit

Parlementaire agenda [14-12-2017] – Begrotingsbehandeling Economische Zaken en het begrotingsonderdeel Klimaat (aanvang beantwoording)

De Minister en de Staatssecretaris zullen samen met andere departementen

een bestedingsplan uitwerken voor de middelen in de envelop toegepast onderzoek en innovatie en de Kamer daarover informeren. De Staatssecretaris neemt de uitdagingen van het programma versnelling digitalisering midden- en kleinbedrijf hierbij mee.

Uitgaande brief [26-02-2018] – Investeringen voor toegepast onderzoek en innovatie 2018

Uitgaande brief [13-07-2018] – Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact

Uitgaande brief [16-02-2018] – Aanbieding actieagenda Beter Aanbesteden

De Staatssecretaris zal de Kamer in het kader van de actieagenda Beter Aanbesteden vóór de zomer informeren over de resultaten van de werkgroep clusteren van opdrachten en daarbij ingaan op de invulling van de motie-Verhoeven (Kamerstuk 34 329, nr. 21).

Uitgaande brief [05-07-2018] – Beter Aanbesteden: voortgang diverse moties