Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2019

35000 XIV 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 1

18 september 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in de overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld, dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren en dat de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds geschiedt met inachtneming van de bepalingen van de Wet;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorend de departementale begrotingsstaat voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het agentschap de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2019 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000)

Art.nr.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

         
 

Totaal

967.169

882.341

88.597

         
 

Beleidsartikelen

     

11

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

721.694

622.720

39.950

12

Natuur en biodiversiteit

105.364

119.510

45.861

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

50

Apparaat

108.907

108.907

2.786

51

Nog onverdeeld

31.204

31.204

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

365.932

365.932

0

Totaal

365.932

365.932

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000)

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

31.761

18.723

Totaal

31.761

18.723

Vastgestelde begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000)

Art.nr

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

34.585

34.585

34.585

 

Subtotaal

34.585

34.585

34.585

         
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2018

     
 

Subtotaal

     
         
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2019

     
 

Totaal

34.585

34.585

34.585

Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verdeeld over de beleidsartikelen en niet beleidsartikelen

Geraamde uitgaven 2019 (bedragen x € 1 mln.)
Geraamde ontvangsten 2019 (bedragen x € 1 mln.)