Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Begroting agentschap 2019 (bedragen x € 1.000)
 

2017

Stand Slotwet

2018

Stand vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Baten

             

Omzet moederdepartement

137.059

151.705

171.728

159.330

159.281

159.282

165.576

Omzet overige departementen

84.368

84.491

90.786

89.515

89.515

89.520

89.520

Omzet derden

100.579

100.343

103.418

103.418

103.418

103.418

103.418

Rentebaten

             

Vrijval voorzieningen

4.656

           

Bijzondere baten

17.495

12.300

0

0

0

0

0

Totaal baten

344.157

348.839

365.932

352.263

352.214

352.220

358.514

               

Lasten

             

Apparaatskosten

326.721

333.073

345.581

332.930

333.483

333.683

340.076

Personele kosten

209.024

216.142

205.270

192.880

192.831

192.832

199.126

Waarvan eigen personeel

180.125

178.955

171.390

163.500

163.451

163.452

169.746

Waarvan externe inhuur

18.658

27.841

20.581

16.081

16.081

16.081

16.081

Waarvan overige personele kosten

10.241

9.346

13.299

13.299

13.299

13.299

13.299

Materiële kosten

117.697

116.931

140.311

140.050

140.652

140.852

140.950

Waarvan bijdrage aan SSO's

41.866

40.301

47.166

45.366

45.366

45.366

45.366

Waarvan overige materiële kosten

75.831

76.630

93.145

94.684

95.286

95.486

95.584

Rentelasten

112

99

98

98

98

98

98

Afschrijvingskosten

10.847

15.167

19.753

18.736

18.134

17.939

17.841

Materieel

6.357

6.534

5.489

4.472

3.870

3.676

3.577

Waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

Immaterieel

4.490

8.633

14.264

14.264

14.264

14.264

14.264

Overige kosten

431

500

500

500

500

500

500

– Dotaties voorzieningen

129

500

500

500

500

500

500

– Bijzondere lasten

302

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

338.111

348.839

365.932

352.264

352.215

352.221

358.515

               

Saldo van baten en lasten

6.046

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving. De NVWA streeft naar effectief toezicht binnen de gegeven financiële kaders, met adequate beheersing van budgettaire en bedrijfsmatige risico’s waarbij gestreefd wordt naar een meerjarige stabiele formatieve omvang. De post omzet moederdepartement ad € 171,7 mln. is gerelateerd aan de opbrengsten voortvloeiend uit het opdrachtenpakket dat met het moederdepartement is afgesproken. Hierbij is rekening gehouden met een bijdrage van € 6,0 mln. inzet extra middelen en € 18,2 mln. voor inzet Brexit. De bijdrage van LNV in de hogere kosten van ICT-beheer van € 15,4 mln., die voorheen onder de bijzondere baten verantwoord werd, is als gevolg van het structurele karakter opgenomen onder omzet moederdepartement. Deze bijdrage van LNV aan deze ICT-kosten vormt onderdeel van de maatregelen uit 2016 om te komen tot een financieel gezonde en toekomstbestendige NVWA.

In de onderstaande tabel is de verwachte omzet moederdepartement per product opgenomen. Met ingang van 2018 is de producten- en dienstencatalogus van de NVWA aangepast. De acht bestaande producten zijn vervangen door twee nieuwe producten: handhaven en keuren waarbij het product keuren is onderverdeeld in 3 categorieën. Onder de post «Overig» zijn opbrengsten geraamd die niet op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht, zoals directe bijdragen voor uitbesteed onderzoek en voor andere kosten.

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

2017

Stand Slotwet

2018

Stand vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Handhaven

76.245

103.303

91.771

91.725

91.726

97.581

Keuren

30.778

Keuren certificering op afstand

580

515

515

515

548

Keuren import

285

253

253

253

269

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

6.885

6.116

6.113

6.113

6.504

Overig

24.967

44.682

60.675

60.675

60.675

60.675

60.675

Totaal

143.349

151.705

171.728

159.330

159.281

159.282

165.576

Omzet overige departementen

De NVWA bewaakt de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten. De omzet overige departementen ad € 90,8 mln. bestaat uit de bijdrage van VWS (€ 86,7 mln., inclusief € 3 mln. inzet extra middelen), de bijdrage van EZK (€ 0,7 mln.), een bijdrage van het Diergezondheidsfonds (€ 0,9 mln.), en een provinciale bijdrage (€ 2,5 mln.) voor de uitvoering van taken in het kader van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De toename van «Overige omzet» is het gevolg van de voorgenomen uitplaatsing in 2019 van het laboratorium voor voeder- en voedselveiligheid van NVWA naar het RIKILT.

Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

2017

Stand Slotwet

2018

Stand vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Handhaven

 

52.810

65.973

64.640

64.640

64.640

64.640

Keuren

 

21.318

         

Keuren certificering op afstand

   

73

73

73

73

73

Keuren import

   

618

618

618

618

618

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

   

1.288

1.288

1.288

1.288

1.288

Overig

10.378

10.363

22.834

22.896

22.896

22.901

22.901

Totaal

82.541

84.491

90.786

89.515

89.515

89.520

89.520

Omzet derden

De omzet derden ad € 103,4 mln. bestaat uit opbrengsten retributies NVWA, retributies Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) en overige baten. Het bedrijfsleven betaalt retributies voor de diensten die de NVWA en KDS verrichten, bijvoorbeeld voor toezicht in de vorm van inspecties en keuringen bij import, export en slachthuizen. Uitgaande van een stabiele marktvraag en de voorgenomen tarieven 2018 wordt een omzet geraamd van € 83,2 mln. aan retributies NVWA. Daarnaast ontvangt de NVWA € 17,9 mln. aan retributies KDS. Naast de retributieopbrengsten realiseert de NVWA ook nog voor € 2,3 mln. aan overige baten. Deze bestaan voornamelijk uit opbrengsten voor de uitvoering van projecten voor met name de Europese Commissie.

Rentebaten

Er zijn geen rentebaten begroot. De rentepercentages die door het Ministerie van Financiën dagelijks worden vastgesteld liggen rond de 0%.

Bijzondere baten

De bijdrage van LNV in de ICT-kosten van € 15,4 mln., die voorheen onder de bijzondere baten verantwoord werd, is als gevolg van het structurele karakter opgenomen onder omzet moederdepartement.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De personele kosten bestaan uit € 171,4 mln. salariskosten en kosten woon-werkverkeer en € 13,3 mln. overige personeel gerelateerde kosten, waaronder reis- en verblijfkosten, opleidingen e.d. De verwachte gemiddelde bezetting van de NVWA voor 2019 is 2.350 fte, waarvan 2.159 fte eigen (ambtelijk) personeel. De gemiddelde ambtelijke personeelskosten in 2019 zijn € 79.399 per fte. De stijging wordt veroorzaakt door een gemiddelde CAO-loonsverhoging van circa 4,5% in 2019.

De inhuur van externen ad € 20,6 mln. betreft met name tijdelijke inhuur voor ondersteuning bij de uitvoering van NVWA 2020 en ondersteuning van de bedrijfsvoering.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan uit bijdragen aan Shared Service Organisaties (SSO’s) en overige kosten. Voor SSO’s is € 47,2 mln. aan kosten begroot. Dit betreft de bijdrage van € 37,2 mln. aan DICTU voor ICT-beheer en € 10,0 mln. aan het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) voor huurkosten kantoorpanden en laboratoria. De NVWA heeft geen panden in eigendom. De € 93,1 mln. voor overige materiële kosten bestaan voornamelijk uit uitbesteed onderzoek (€ 33,2 mln.), inzet practitioners (€ 17,6 mln.) en uitbesteding (€ 20,9 mln.) waaronder KDS (€ 17,9 mln.), overige specifieke kosten (€ 6,6 mln.), bureaukosten (€ 3,3 mln.) en diverse materiële kosten (€ 11,5 mln.). De stijging van de materiële kosten komt voornamelijk door de voorgenomen uitplaatsing van het laboratorium voor voeder- en voedselveiligheid van NVWA naar het RIKILT. Daarnaast is de NVWA overgestapt van aankoop naar het leasen van dienstauto’s en is de NVWA meer aangewezen op de flexibele schil van dierenartsen in de vorm van practitioners die beide onder materiële kosten verantwoord worden.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit rentedragend vermogen waarvan het rentepercentage varieert tussen 0,0% en 1,34%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten voor materiële en immateriële activa bedragen respectievelijk € 5,5 mln. en € 14,3 mln. Met ingang van 2017 worden de dienstauto’s geleased in plaats van aangekocht. Als gevolg hiervan dalen de materiële afschrijvingskosten. De immateriële afschrijvingskosten stijgen als gevolg van het op niveau brengen van de ICT-voorzieningen in het kader van NVWA 2020.

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven waarbij de afschrijvingstermijn van de verschillende soorten activa ligt tussen 4 en 10 jaar. De immateriële vaste activa hebben een afschrijvingstermijn van 4 jaar.

Dotaties aan voorzieningen

Dit betreft de dotatie aan de voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2019 (bedragen x € 1.000)
   

2017

Stand slotwet

2018

Stand vastgestelde begroting

20191

2020

2021

2022

2023

1.

Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)

64.362

64.535

66.831

73.545

71.255

65.444

63.096

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

327.670

348.839

365.932

352.263

352.214

352.220

358.514

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 313.137

–  333.672

– 346.179

– 333.528

– 334.081

– 334.281

– 340.674

2.

Totaal operationele kasstroom

14.533

15.167

19.753

18.736

18.134

17.939

17.841

–/– totaal investeringen

– 17.976

–  11.825

– 15.315

– 15.315

– 15.315

– 15.315

– 15.315

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

5.295

1.855

3.408

2.625

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 12.681

–  9.970

– 11.907

– 12.690

– 15.315

– 15.315

– 15.315

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

–/– aflossingen op leningen

– 13.452

–  14.726

– 16.446

– 18.251

– 18.545

– 14.887

– 11.317

+/+ beroep op leenfaciliteit

11.560

11.825

15.315

9.915

9.915

9.915

9.915

4.

Totaal financieringskasstroom

– 1.892

–  2.901

– 1.131

– 8.336

– 8.630

– 4.972

– 1.402

5.

Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4)

64.322

66.831

73.545

71.255

65.444

63.096

64.220

Noot 1: Door wijziging van de afschrijvingstermijn dienstauto's van 5 naar 4 jaar stijgt in 2019 de desinvestering eenmalig. In 2017 is de NVWA overgestapt van aankoop naar leasen van dienstauto's waardoor vanaf 2021 de desinvesteringen vervallen.

Operationele kasstroom

De netto operationele kasstroom 2019 bedraagt € 19,8 mln.

Investeringskasstroom

Materiële activa

De investeringen in het laboratoriuminventaris bedragen € 1,1 mln. en betreffen vooral vervangingsinvesteringen. De investeringen in aanpassingen van gebouwen, aanschaf van hardware, vaartuigen, kantoorinventaris en controleapparatuur bedragen € 3,4 mln. Met ingang van 2017 worden de dienstauto’s geleased in plaats van aangekocht. Als gevolg hiervan dalen de investeringsbedragen en worden de desinvesteringsbedragen op termijn nul.

Immateriële activa

De investeringen in Inspect bedragen € 7,9 mln. Naast Inspect beschikt de NVWA over systemen die geen onderdeel van Inspect zijn, maar essentieel zijn voor het functioneren van de NVWA zoals de informatievoorziening van de divisie Laboratoria en het realiseren van aansluiting op de nieuwe EU IMSOC-voorziening voortvloeiend uit de nieuwe controleverordening met betrekking tot import/export.

Daarnaast zijn er reeds lopende programma’s waarvoor investeringen zijn voorzien van € 2,9 mln.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom van – € 1,1 mln. geeft het saldo weer van de benodigde leningen en de aflossing op de lopende leningen.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2017

Slotwet

2018

Stand vastgestelde begroting

2019

2020

2021

2022

2023

Gemiddelde kostprijs (€/uur)

99,16

100,53

104,29

104,29

104,29

104,29

104,29

Tarieven

             

Index 2012 = € 94,07 = 100

105,41

106,87

110,86

110,86

110,86

110,86

110,86

Omzet per productgroep (in € mln.)

             

Handhaven

 

129,1

188,4

175,5

175,5

175,5

181,3

Keuren

 

149,6

         

Keuren certificering op afstand

   

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

Keuren import

   

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

   

57,7

56,9

56,9

56,9

57,3

FTE

             
Aantal FTE (excl. Externe inhuur)1

2.373

2.335

2.159

2.059

2.059

2.059

2.138

Verhouding FTE direct/indirect (exclusief externe inhuur)

1.848/525

1.818/517

1.689/470

1.612/447

1.611/448

1.611/448

1.673/465

Salariskosten per fte

75.915

75.622

79.399

79.399

79.399

79.399

79.399

Saldo van baten en lasten

             

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

1,76%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Kwaliteit

             

Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen

84%

85%

90%

93%

95%

95%

95%

Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)

97%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Noot 1: De gerealiseerde gemiddelde bezetting is niet alleen exclusief herplaatsingskandidaten, maar ook exclusief VanWerkNaarWerk-kandidaten.