Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Beleidsartikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Uitgaven beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018 EZK

548.488

523.628

515.606

517.246

518.759

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendement 2018

           

Mutatie ISB 2018

37.900

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

51.509

40.882

47.282

42.193

24.886

 

Nieuwe mutaties:

           

Loon- en prijsbijstellingstranche 2018

9.555

9.039

8.867

8.894

8.833

 

Desaldering uitgaven/ontvangsten NVWA

5.520

         

Grondwaterbeschermingsgebieden naar Provinciefonds en BTW-fonds

– 4.614

         

Wageningen Research

 

17.846

25.380

25.380

25.380

 

Versterking NVWA

 

6.000

3.333

3.333

3.333

 

Overboeking TNO naar Wageningen Research

     

4.100

4.100

 

RVO.nl

2.400

10.000

10.000

10.000

10.000

 

Ontwikkelagenda Groen onderwijs

 

4.400

       

ACM team agro-nutriketen

200

1.300

1.300

1.300

1.300

 

Bijdrage aan klimaatpilots

1.275

225

       

Bijdrage aan netwerk ecologische monitoring

2.741

       

Kasschuif WR

– 6.000

6.000

       

Overig

– 722

659

– 106

– 20

230

 

Stand ontwerpbegroting 2019 LNV

645.511

622.720

611.662

612.426

596.821

603.314

Loon- en prijsbijstellingstranche 2018

Met deze mutatie wordt de loon- en prijsbijstelling verdeeld naar de LNV beleidsartikelen.

Desaldering uitgaven/ontvangsten NVWA

Met betrekking tot de afrekening van de NVWA over 2017 (positief resultaat) wordt in 2018 een bedrag van € 5,5 mln. door LNV ontvangen. Hiervan wordt € 4,3 mln. ingezet voor de LNV-bijdrage aan de NVWA voor de uitbreiding van het opdrachtenpakket. Het restant van € 1,2 mln. is gelabeld voor de fusie van de laboratoria van de NVWA en WR-RIKILT. Deze verhoging van de eigenaarsbijdrage betreft de eenmalige kosten voor de afkoop van het verschil in arbeidsvoorwaarden van het personeel dat overgaat van de NVWA naar WR-RIKILT.

Grondwaterbeschermingsgebieden naar Provinciefonds en BTW-fonds

Betreft de overboeking inzake de bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden, waarvoor de betreffende provincies netwerk activiteiten ondernemen. De middelen komen oorspronkelijk uit de enveloppe «Natuur en waterkwaliteit»- onderdeel 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Wageningen Research

Deze mutatie betreft de inzet uit de regeerakkoord envelop Toegepast Onderzoek aan Wageningen Research. De bijdrage voor de kennisbasis wordt vanaf 2019 structureel met € 13,2 mln. verhoogd. Daarnaast is er een extra intensivering van € 4,6 mln. in 2019 voor missiegedreven programma’s. Vanaf 2020 bedraagt de extra bijdrage voor missiegedreven programma’s structureel € 12,2 mln.

Versterking NVWA

Dit betreft de overheveling van een deel van de middelen uit de regeerakkoord envelop «capaciteit NVWA» naar de begroting van LNV. Deze eerste tranche heeft een totale omvang van € 5 mln. structureel vanaf 2019. Van deze middelen is 2/3 beschikbaar voor LNV en 1/3 voor VWS. Daarnaast is door het vorige kabinet eenmalig € 25 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de NVWA. Vanuit die extra middelen is € 4 mln. incidenteel voor 2019 ingezet (idem voor LNV 2/3 en VWS 1/3). De extra middelen worden ingezet voor meer capaciteit voor het toezicht op voedselveiligheid en dierenwelzijn. De intensivering bij de NVWA vindt onder andere plaats door te investeren in digitaal toezicht, het versterken van de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD) en door een pilot te starten met cameratoezicht in slachthuizen.

Overboeking TNO naar WR

Deze mutatie betreft het structureel maken van de overboeking van middelen van TNO naar art. 11 ten behoeve van de oprichting van het Dutch Food Initiative (de versterking van voedselonderzoek bij Wageningen Research). Dit organisatieonderdeel van TNO is overgegaan naar Wageningen Research.

RVO.nl

Uit de voorlopige kostenraming van RVO.nl voor de Agro-opdracht blijkt een grote kostenstijging. Met het oog hierop wordt structureel € 10 mln. voor de Agro-opdracht gereserveerd. Dit wordt gedekt uit middelen die bij Voorjaarsnota aan de LNV-begroting zijn toegevoegd. Daarnaast wordt er in 2018 meerwerk aan RVO.nl opgedragen, onder andere voor de implementatie van de wettelijke verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie. Verder is er in 2017 ca. € 0,5 mln. te weinig bevoorschot op de opdracht aan RVO.nl. Dit wordt in 2018 verrekend.

Ontwikkelagenda Groen onderwijs

In 2019 wordt € 4,4 mln. besteedt aan de bijdrage aan de Ontwikkelagenda Groen onderwijs. Dit betreft een bijdrage naar aanleiding van een bestuurlijke afspraak met 40 partijen met een inspanningsverplichting voor het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid.

ACM team agro-nutriketen

Om oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen aan te pakken, is in het regeerakkoord voorgenomen een speciaal team voor de agri-nutriketen bij ACM in te richten. Hiervoor wordt structureel € 1,3 mln. aangewend.

Bijdrage aan klimaatpilots

Het betreft de bijdrage aan klimaatpilots uitgevoerd via het onderdeel onderzoeksprogrammering Wageningen Research.

Bijdrage aan netwerk ecologische monitoring

De bijdrage aan het Netwerk Ecologische Monitoring voor het verzamelen en verwerken van de gegevens in het Netwerk Ecologische Monitoring wordt van artikel overgeheveld naar de instellingen van Wageningen Research op artikel 11.

Kasschuif WR

De Regeerakkoordmidelen voor klimaatonderzoek zijn verstrekt voor uitgaven in 2018. De verplichtingen die hiervoor aangegaan zijn bij Wageningen Research hebben echter een meerjarig karakter waardoor een deel van de betalingen in 2019 plaatsvindt. Dat deel van de in 2018 verstrekte kasmiddelen schuift door naar 2019.

Ontvangsten beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018 EZK

41.026

38.850

37.480

37.480

37.480

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendement 2018

           

Mutatie ISB 2018

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

2.809

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties:

           

Desaldering uitgaven/ontvangsten NVWA

5.520

         

Overig

816

1.100

1.000

400

400

 

Stand ontwerpbegroting 2019 LNV

50.171

39.950

38.480

37.880

37.880

35.029

Desaldering uitgaven/ontvangsten NVWA

Zie toelichting bij de uitgaven.

Overig

Het betreft hier onder meer bestuurlijke boete ontvangsten.

Beleidsartikel 12 Natuur en biodiversiteit

Uitgaven beleidsartikel 12 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018 EZK

105.204

112.309

112.503

113.121

113.749

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendement 2018

           

Mutatie ISB 2018

6.600

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 1.963

– 65

– 10

– 35

91

 

Nieuwe mutaties:

           

Project Mainport Rotterdam

7.993

7.842

7.999

     

Bijdrage aan klimaatpilots

– 1.275

– 225

       

Bijdrage aan Netwerk Ecologische Monitoring

 

– 2.741

       

Overig

754

2.390

2.825

2.928

2.978

 

Stand ontwerpbegroting 2019 LNV

117.313

119.510

123.317

116.014

116.818

116.818

Project Mainport Rotterdam

Met de ontvlechting van het voormalige Ministerie van Economische Zaken, gaat de uitfinanciering van het Project Mainport Rotterdam over van EZK naar de begroting van LNV, vanwege de aansluiting met de LNV beleidsterreinen natuur en regio.

Bijdrage aan klimaatpilots

De uitvoering van de klimaatpilots wordt uitgevoerd via de onderzoeksprogrammering van Wageningen Research. Dit betreft pilots op het terrein van klimaatslim bosbeheer en natuur,

Bijdrage aan Netwerk Ecologische Monitoring

De bijdrage aan het Netwerk Ecologische Monitoring voor het verzamelen en verwerken van de gegevens in het Netwerk Ecologische Monitoring wordt van artikel 12 overgeheveld naar de instellingen van Wageningen Research op artikel 11.

Overig

Betreft onder meer de toedeling loon en prijsbijstellingstranche 2018.

Ontvangsten beleidsartikel 12 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018 EZK

57.180

39.861

33.503

31.563

25.120

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendement 2018

           

Mutatie ISB 2018

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

         

Nieuwe mutaties:

           

Verkoop gronden SBB

 

5.000

       

Overig

 

1.000

1.000

1.000

1.000

 

Stand ontwerpbegroting 2019 LNV

57.180

45.861

34.503

32.563

26.120

23.907

Verkoop gronden SBB

De reeds eerder geraamde inkomsten die Staatsbosbeheer afdraagt uit de verkoop van erfpachtpercelen op de Waddeneilanden worden over hee langere periode ontvangen. Voor 2019 wordt € 5 mln. meer voorzien.

Overig

Het betreft hier diverse geraamde ontvangsten op het terrein van natuur en biodiversiteit.

Artikel 50 Apparaat

Uitgaven apparaatsartikel 50 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018 EZK

           

Mutatie nota van wijziging 2018

41.354

41.246

41.180

41.181

41.181

 

Mutatie amendement 2018

           

Mutatie ISB 2018

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

         

Nieuwe mutaties:

           

Herinrichting apparaat

 

67.661

66.122

64.344

64.344

 

Stand ontwerpbegroting 2019 LNV

41.354

108.907

107.302

105.525

105.525

105.525

Herinrichting apparaat

Dit betreft een overboeking van de begroting van EZK naar de LNV-begroting. De uitgaven bestaan uit het LNV-deel van de personele- en materiële uitgaven voor de dienstonderdelen die samen worden gedeeld met het Ministerie van EZK (o.a. de directie Bedrijfsvoering en de directie Wetgeving en Juridische Zaken (Kamerstuk 34 775 XIII, nr. 138). Het budgettaire beslag van deze onderdelen slaat volgens een verdeelsleutel neer op beide begrotingen. Ook worden middelen overgeheveld van de begroting van EZK naar de begroting van LNV voor enkele specifieke taken.

Ontvangsten apparaatsartikel 50 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018 EZK

           

Mutatie nota van wijziging 2018

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

 

Mutatie amendement 2018

           

Mutatie ISB 2018

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

         

Nieuwe mutaties:

           

Herinrichting apparaatsartikelen deel LNV

 

1.286

1.286

1.293

1.286

 

Stand ontwerpbegroting 2019 LNV

1.500

2.786

2.786

2.793

2.786

3.431

Herinrichting apparaatsartikelen deel LNV

Dit betreft een overboeking naar de begroting van LNV. De ontvangsten bestaan uit het LNV-deel van de ontvangsten van de samen gedeelde directie Bedrijfsvoering.

Artikel 51 Nog onverdeeld

Uitgaven niet-beleidsartikel 51 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018 EZK

0

0

0

0

0

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendement 2018

           

Mutatie ISB 2018

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

64.755

63.200

44.200

39.200

37.200

 

Nieuwe mutaties:

           

Minister LNV

– 175

– 175

– 175

– 175

– 175

 

Dekking diverse problematiek

– 30.603

– 33.759

– 31.118

– 28.966

– 27.026

 

Kasschuif augustusbrief LNV

– 327

1.938

1.171

– 982

– 900

– 900

Stand ontwerpbegroting 2019 LNV

33.650

31.204

14.078

9.077

9.099

9.099

Dekking diverse problematiek

Op het artikel Nog onverdeeld stond vanaf de Voorjaarsnota een reeks middelen gereserveerd voor diverse problematiek. Deze middelen worden hier nu overgeboekt – deels naar de begroting van EZK – en ingezet op de betreffende onderdelen.

Ontvangsten niet-beleidsartikel 51 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018 EZK

0

0

0

0

0

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendement 2018

           

Mutatie ISB 2018

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties:

           
             

Stand ontwerpbegroting 2019 LNV

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Verdiepingsbijlage Diergezondheidsfonds (DGF) – Beleidsartikel 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

Uitgaven DGF (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018 EZK

34.507

34.507

34.507

34.507

34.507

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendement 2018

           

Mutatie ISB 2018

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

19.396

         

Nieuwe mutaties:

           

Ramingsbijstelling uitgaven

 

78

78

78

78

 

Stand ontwerpbegroting 2019 LNV

53.903

34.585

34.585

34.585

34.585

34.585

Ontvangsten DGF (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018 EZK

34.507

34.507

34.507

34.507

34.507

 

Mutatie nota van wijziging 2018

           

Mutatie amendement 2018

           

Mutatie ISB 2018

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

19.396

         

Nieuwe mutaties:

           

Ramingsbijstelling

 

78

78

78

78

 

Stand ontwerpbegroting 2019 LNV

53.903

34.585

34.585

34.585

34.585

34.585

Ramingsbijstelling

De ontvangsten raming voor DGF zijn bijgesteld naar aanleiding van de geraamde ontvangsten van de sector, EU en LNV.