Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Stand van zaken moties Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit parlementair jaar 2017–2018

Indieners

Omschrijving

Datum stemming

Kamerstuknummer motie

Stand van zaken

Arissen, F.M. (PvdD)

Verzoekt de regering om, het eigenlijke Kroondomein Het Loo jaarrond geheel open te stellen voor het publiek.

03-04-2018

33 576, nr. 123

Onderhanden

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, onderzoek uit te voeren naar lacunes in de huidige beoordelingscriteria voor pesticiden; verzoekt de regering voorts, te komen met voorstellen om bestaande lacunes te dichten c.q. de bestaande criteria aan te vullen.

03-10-2017

27 858, nr. 404 

Uitgaande brief [20-06-2018] – Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de Minister, met betrokkenen om de vangstcapaciteit in het IJsselmeer structureel af te stemmen op de hoeveelheid verantwoord te onttrekken vis.

04-04-2018

29 664, nr. 181 

Onderhanden

Geurts, J.L. (CDA), Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering een praktijkbegeleidingsgroep van professionals in te stellen die het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn monitort, waarbij de gevolgen van de verschillende maatregelen in kaart worden gebracht, en de uitkomsten hiervan jaarlijks met de Kamer te delen.

06-02-2018

33 037, nr. 263 

Onderhanden

Bisschop, R. (SGP)

Verzoekt de regering het komende jaar in overleg met de sector, indien nodig met behulp van praktijkonderzoek, te bezien wat de knelpunten van verplichte rijenbemesting en grasonderzaai zijn en, indien nodig, met voorstellen te komen.

06-02-2018

33 037, nr. 258 

Onderhanden

Bisschop, R. (SGP)

Verzoekt de regering, het proefproject voor perceels- en bedrijfsgerichte metingen breed op te pakken, en op korte termijn in overleg met betrokken sectoren en experts de opzet uit te werken, en de Kamer hierover binnen vier maanden te informeren.

06-02-2018

33 037, nr. 260 

Uitgaande brief [04-07-2018] – Diverse moties en toezeggingen mestbeleid

Futselaar, F.W. (SP)

Verzoekt de regering, om zich binnen Europa maximaal in te zetten om te zorgen dat de interventievoorraden voor melkpoeder niet tot biomassa worden verwerkt, en bij voorkeur ook niet tot diervoeder

06-02-2018

21 501-32, nr. 1080 (was 1079)

Onderhanden

Grashoff, H.J. (GL), Futselaar, F.W. (SP)

Verzoekt de regering minimaal jaarlijks een voortgangsrapportage naar de Kamer te sturen waarin de resultaten van het verbeteringsplan voor het welzijn van geitenbokjes worden gemonitord.

06-03-2018

28 286, nr. 966 (was 964)

Onderhanden

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering om, gemeenten in de mogelijkheid te stellen katteneigenaren te verplichten hun kat te laten chippen en registreren.

06-03-2018

28 286, nr. 958 

Onderhanden

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, advies in te winnen van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de (juridische) mogelijkheid van een fok- en importverbod als sluitstuk van het beleid ten aanzien van hoogrisicohonden.

06-03-2018

28 286, nr. 957 

Onderhanden

Bisschop, R. (SGP)

Verzoekt de regering, de handhaving van Europese visserijregels, en in het bijzonder de aanlandplicht, af te stemmen op de handhaving zoals die door andere lidstaten in de praktijk wordt uitgevoerd, en zich in te zetten voor Europese afstemming en gelijke behandeling van binnenlandse en buitenlandse kotters door de inspectieautoriteiten.

10-04-2018

29 664, nr. 188 

Onderhanden

Weverling, A. (VVD), Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, in het kader van de Noordzeesamenwerking over hernieuwbare energie het belang van de doorvaart van visserijschepen te agenderen, een voorstel te doen om te komen tot geharmoniseerde regels over doorvaart van vissersschepen door windparken en de Kamer daarover te informeren.

10-04-2018

29 664, nr. 179 

Onderhanden

Veldman, H.S. (VVD), Amhaouch, M. (CDA)

Verzoekt de regering, zich er in Europa maximaal voor in te zetten dat versproducten ook na de Brexit met zo min mogelijk vertraging geëxporteerd kunnen worden naar het Verenigd Koninkrijk; verzoekt de regering voorts, voor 1 september 2018 te rapporteren welke maatregelen genomen zijn en gaan worden.

10-04-2018

23 987, nr. 233 

Onderhanden

Groot, T.C. de (D66),

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, de Kamer te informeren over nieuwe wetenschappelijke inzichten en bij een verlenging van de toelating in EU-verband aan te dringen op een herbeoordeling van de toelating als nieuw wetenschappelijk onderzoek daartoe aanleiding geeft.

10-10-2017

21 501-32, nr. 1053 

Onderhanden

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering tot kwalitatieve verbetering van het lesprogramma aangaande wetskennis en toepassing hiervan ten behoeve van handhavers en controleurs binnen de NVWA.

12-09-2017

26 991, nr. 506 (was 500)

Onderhanden

Ziengs, E. (VVD), Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering te inventariseren of er voldoende mogelijkheden zijn om puin van lege agrarische gebouwen in te zetten voor funderingsmateriaal in bouwprojecten, terreinverharding of bij aanleg van wegen.

12-12-2017

34 775-XIII, nr. 29 

Onderhanden

Grashoff, H.J. (GL), Lodders, W.J.H. (VVD), Graus, D.J.G. (PVV), Dik-Faber, R.K. (CU), Martels, M.R.H.M. von (CDA)

Verzoekt het kabinet om, op regelmatige basis en proactief met de Greenports in overleg te treden over de voortgang van de Impulsagenda Greenport 3.0 zodat de internationale toppositie van de Nederlandse tuinbouwsector versterkt wordt.

12-12-2017

34 775-XIII, nr. 24 

Onderhanden

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering, dierlijke mestgrond-, bouw- en energiestoffen, waaronder schaarse primaire levensbehoeften als fosfaten en mineralen, herwinbaar te maken, opdat de waardevolle delen niet verloren gaan of als afvalstof worden beschouwd.

12-12-2017

34 775-XIII, nr. 16 

Onderhanden

Grashoff, H.J. (GL),

Dik-Faber, R.K. (CU), Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, het Deltaplan Biodiversiteit inhoudelijk te ondersteunen.

12-12-2017

34 775-XIII, nr. 53 (was 39)

Onderhanden

Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering, het uitrijden en benutten van dierlijke mest te beschouwen als traditionele vorm van circulariteit, noodzakelijk voor een gezonde groei van gewassen.

12-12-2017

34 775-XIII, nr. 17 

Onderhanden

Grashoff, H.J. (GL), Lodders, W.J.H. (VVD), Graus, D.J.G. (PVV), Bisschop, R. (SGP),

Dik-Faber, R.K. (CU), Geurts, J.L. (CDA),

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, de door de Brancheorganisatie Akkerbouw gevraagde gegevens snel te leveren, zodat de gewenste teeltonderzoeken daadwerkelijk van de grond kunnen komen.

12-12-2017

34 775-XIII, nr. 41 

Uitgaande brief [04-04-2018] – Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018 en Uitgaande brief [04-07-2018]

Moorlag, W.J. (PvdA), Futselaar, F.W. (SP), Grashoff, H.J. (GL), Groot, T.C. de (D66), Geurts, J.L. (CDA), Dik-Faber, R.K. (CU), Bisschop, R. (SGP), Graus, D.J.G. (PVV), Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering, een definitie op te stellen van kringlooplandbouw; verzoekt de regering voorts, om inzicht te geven in de mogelijke wettelijke belemmeringen en het vervolgproces.

12-12-2017

34 775-XIII, nr. 33 

Onderhanden

Dik-Faber, R.K. (CU), Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, de extra ondersteuning voor de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, gelet op de uitzonderlijke situatie in 2017, voor nog een jaar te verlengen.

12-12-2017

34 775-XIII, nr. 40 

Onderhanden

Moorlag, W.J. (PvdA), Weverling, A. (VVD), Groot, T.C. de (D66), Geurts, J.L. (CDA),Dik-Faber, R.K. (CU), Bisschop, R. (SGP)

verzoekt de regering, een brede, meerjarige pilot te starten met een combinatie van gebiedsgerichte maatregelen, bijvoorbeeld peilbeheer en predatiebeheer.

12-12-2017

34 775-XIII, nr. 38

Onderhanden

Heerema, R.J. (VVD)

Verzoekt de regering, bij de inwerkingtreding van het gewijzigde besluit houders van Dieren en diergeneeskundigen, in het belang van dierenwelzijn, koudmerken uit te faseren.

12-12-2017

28 286, nr. 940 (was 876)

Uitgaande brief [05-02-2018] – Verzamelbrief dierenwelzijn

Groot, T.C. de (D66), Geurts, J.L. (CDA), Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering, in overleg te treden met OBN, NEM en NDFF over een toekomstvisie; verzoekt de regering voorts, medio 2018 de Kamer over de voortgang te rapporteren.

12-12-2017

34 775-XIII, nr. 34 

Onderhanden

Groot, T.C. de (D66), Geurts, J.L. (CDA),

Dik-Faber, R.K. (CU), Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering, samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven de handen ineen te slaan en het World Food Center in de Food Valley tot een gezamenlijk succes te maken.

12-12-2017

34 775-XIII, nr. 28 

Onderhanden

Lodders, W.J.H. (VVD), Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering, het BIT te vragen om met een nader oordeel over de haalbaarheid van het programma BLIK van de NVWA te komen.

13-03-2018

33 835, nr. 68 

Onderhanden

Groot, T.C. de (D66), Geurts, J.L. (CDA), Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering, de huidige wijze van toezicht en exportcertificering met het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) in stand te laten; verzoekt de regering voorts, voor de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) in overleg met het bedrijfsleven een toekomstscenario uit te werken, en de Kamer voor de komende begroting daarover te informeren.

13-03-2018

33 835, nr. 67 

Uitgaande brief [07-06-2018] – Uitloop programma NVWA 2020 en motie Lid Geurts c.s. over KDS en

COKZ

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering bij de Europese Commissie aan te dringen op verbreding van het eiwitplan tot bovengenoemde bronnen zoals biomassa van het land, kweek van insecten, benutting van reststromen en het tegengaan van voedselverspilling.

15-02-2018

21 501-32, nr. 1091 

Onderhanden

Moorlag, W.J. (PvdA), Futselaar, F.W. (SP), Groot, T.C. de (D66),

Dik-Faber, R.K. (CU), Ouwehand, E. (PvdD)

Verzoekt de regering, zich in Europa in te zetten voor het schrappen van cosmetische eisen in handelsnormen; verzoekt de regering tevens met supermarktorganisaties in gesprek te gaan om te stoppen met het weren van producten alleen vanwege het uiterlijk, en de Kamer over de voortgang te informeren.

19-06-2018

31 532, nr. 203 

Onderhanden

Grashoff, H.J. (GL)

Verzoekt de regering, in Europees verband te pleiten voor een harde koppeling van toekomstige GLB-betalingen aan ambitieuze en relevante streefdoelen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn.

22-05-2018

21 501-32, nr. 1106 

Onderhanden

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, het gebruik van glyfosaathoudende middelen voor gebruik buiten geïntegreerde gewasbescherming (zoals kalenderspuiten, resetten van grasland en pre-harvest) te verbieden.

26-04-2018

27 858, nr. 426 

Onderhanden

Futselaar, F.W. (SP), Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, de vrijstelling voor het bovengronds aanwenden van dierlijke mest onder de huidige voorwaarden met vijf jaar te verlengen teneinde deze periode te gebruiken voor vervolgonderzoek en doorontwikkeling.

26-06-2018

21 501-32, nr. 1115 

Onderhanden

Bisschop, R. (SGP)

Verzoekt de regering, de teelt van olifantsgras per 2019 toe te voegen aan de nationale lijst met opties voor invulling van de 5% ecologische aandachtsgebieden.

26-06-2018

21 501–32, nr. 1116 

Onderhanden

Groot, T.C. de (D66), Grashoff, H.J. (GL)

Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het landsdekkende meetnet voor stikstofdepositie kan worden verfijnd, waarbij ook systematisch onderscheid wordt gemaakt naar depositie van stikstofoxiden (N0x) en gereduceerd stikstof (NHx), en de Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling EZ te informeren.

26-09-2017

32 670, nr. 120 

Uitgaande brief [05-12-2017] – Motie nummer 32 670 nummer 120, meetnet voor stikstofdepositie

Ouwehand, E. (PvdD), Futselaar, F.W. (SP)

Roept de regering op, in overleg te treden met waterwinbedrijven over mogelijke beschermingsmaatregelen voor drinkwaterbronnen en de uitkomsten van dit overleg te betrekken bij de vervolgdiscussie die de EU voert over de wenselijkheid van verlenging van biociden.

26-09-2017

21 501-32, nr. 1048 (was 1044)

Onderhanden

Groot, T.C. de (D66)

Verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de rol, positie, bestuurlijke inbedding en financiering van deze organisaties; verzoekt de regering tevens voor de begrotingsbehandelingen de Kamer hierover te informeren.

26-09-2017

32 670, nr. 125 

Uitgaande brief [16-11-2017] – Motie De Groot over OBN, NEM en NDFF

Grashoff, H.J. (GL), Ouwehand, E. (PvdD), Graus, D.J.G. (PVV)

Verzoekt de regering, om in de toegezegde visie op de landbouw de mogelijkheden te verkennen om de productieketens te verkorten.

27-03-2018

33 037, nr. 280 (was 276)

Onderhanden

Geurts, J.L. (CDA)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering op, korte termijn te onderzoeken op welke wijze bedrijfsspecifieke verantwoording, binnen beleidskaders, kan worden ingevoerd, zodanig dat de handhaafbaarheid en de betrouwbaarheid van de gegevens geborgd zijn, met het streven om zo spoedig mogelijk een pilot van start te laten gaan.

04-07-18

33 037, nr. 293

Onderhanden

Geurts, J.L. (CDA)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering, te borgen dat resultaten van metingen bruikbaar zijn voor erkenning van huisvestingssystemen en gebruikt kunnen worden voor de bredere introductie van het betreffende stalconcept.

04-07-18

33 037, nr. 294

Onderhanden

Geurts, J.L. (CDA)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering, te onderzoeken of maximaal 10% van de in bezit zijnde fosfaatrechten verhuurd of gehuurd kunnen worden zonder dat deze afgeroomd worden, met als doel tijdelijke veranderende omstandigheden te kunnen opvangen.

04-07-18

33 037, nr. 295

Onderhanden

Lodders, W.J.H. (VVD)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Geurts, J.L. (CDA)

Futselaar, F.W. (SP)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Groot, T.C. de (D66)

Graus, D.J.G. (PVV)

Bisschop, R. (SGP)

Verzoekt de regering, een onafhankelijk onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot markttoezicht op het verhandelen van de fosfaatrechten waarbij een eerlijke en transparante handel het uitgangspunt is en de Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren.

04-07-18

33 037, nr. 304

Onderhanden

Lodders, W.J.H. (VVD)

Geurts, J.L. (CDA)

Groot, T.C. de (D66)

Dik-Faber, R.K. (CU)

Verzoekt de regering om, in het eerste kwartaal van 2019 een startdocument op te stellen dat als basis dient voor de onderhandelingen met de Europese Commissie en het Nitraatcomité, waarbij in ieder geval de innovatie in de landbouw, evenwichtsbemesting en kringlooplandbouw een belangrijk onderdeel zijn.

04-07-18

33 037, nr. 305

Onderhanden

Dik-Faber, R.K. (CU)

Geurts, J.L. (CDA)

Groot, T.C. de (D66)

Bromet, L. (GL)

Moorlag, W.J. (PvdA)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Futselaar, F.W. (SP)

Verzoekt de regering, in overleg te treden met de provincies over mogelijkheden om met POP-middelen houders van zeldzame melkkoeien te ondersteunen door de introductie van dierpremies;

verzoekt de regering tevens, in te zetten op ondersteuning van houders van zeldzame melkkoeien vanuit het nieuwe Europese GLB.

04-07-18

33 037, nr. 300

Onderhanden

Geurts, J.L. (CDA)

Lodders, W.J.H. (VVD)

Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat in de integrale risicoanalyses met name de mogelijke risico’s voor de voedselveiligheid in beeld worden gebracht, zodat deze nadrukkelijker meegewogen kunnen worden in de prioritering van de NVWA.

04-07-18

33 835, nr. 91

Onderhanden

Lodders, W.J.H. (VVD)

Geurts, J.L. (CDA)

Verzoekt de regering bij de vaststelling van de tarieven een toets te laten uitvoeren door de Audit Dienst Rijk (ADR) waarbij inzichtelijk gemaakt wordt dat deze kosten niet worden doorbelast aan het bedrijfleven.

04-07-18

33 835, nr. 95 (was 93)

Onderhanden

Martels, M.R.H.M. von (CDA)

Verzoekt de regering om, naast de ontwikkeling van praktijkklare alternatieven ook in te zetten op het faciliteren en ondersteunen van telers bij het aanpassen van hun teeltstrategie, door stimuleringsinstrumenten, experimenteerruimte op bedrijfsniveau, monitoring, advies en demonstratie.

05-07-18

27 858, nr. 432 (was 424)

Onderhanden

Overzicht toezeggingen parlementair jaar 2017–2018

In het parlementaire jaar 2017–2018 zijn een kleine 150 toezeggingen aan de Eerste en Tweede Kamer gedaan. In de onderstaande tabel staat de stand van zaken rond de uitvoering van een aantal toezeggingen op de verschillende LNV-beleidsterreinen. De tabel biedt daarmee geen uitputtend overzicht, maar geeft een beeld van de wijze waarop een aantal toezeggingen is/wordt afgehandeld.

Toezeggingen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Eerste Kamer

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

Parlementaire agenda [21-11-2017] – Debat over de mestfraude

De Minister zal het Plan van Aanpak mestfraude naar de Eerste Kamer sturen en de Eerste Kamer jaarlijks op de hoogte te houden over de naleving ervan.

Uitgaande brief [20-12-2017] – Plan van Aanpak mestfraude

Toezeggingen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Tweede Kamer

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

Parlementaire agenda [15-03-2018] – Debat onregelmatigheden I&R

Bij de werkgroep die kijkt naar mogelijke verbeteringen in het registratiesysteem I&R zullen ook boeren worden betrokken.

Uitgaande brief [24-05-2018] – Voortgang onregelmatigheden registratie runderen in I&R

Parlementaire agenda [13-03-2018] – AO PAS

De Minister zal met het RIVM de mogelijkheden bekijken om ook de invloed van bronnen van buiten de landbouw mee te nemen in het onderzoek naar het meetsysteem.

Uitgaande brief [15-05-2018] – Reactie op de vraag van de leden Grashoff en Geurts gesteld tijdens het AO PAS van 13 maart 2018

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Dierziekten + Antibioticabeleid

De Minister informeert de Kamer over de ophokplicht voor pluimvee nadat zij volgende week overleg heeft gevoerd met deskundigen.

Uitgaande brief [27-03-2018] – Stand van zaken vogelgriep maart 2018

Parlementaire agenda [15-02-2018] – AO Dierziekten + Antibioticabeleid

De Minister zal haar reactie, zoals in haar brief bij het advies van de Gezondheidsraad is aangegeven, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden aan de Kamer sturen. Hierbij wordt ook het Belgische ILVO-onderzoek betrokken.

Uitgaande brief [02-08-2018] – Reactie op advies Gezondheidsraad «Gezondheidsrisico's rond veehouderijen: vervolgadvies'

Parlementaire agenda [06-03-2018] – VAO NVWA

De Minister zal de Kamer schriftelijk nader informeren over de historische ontwikkeling van fte’s bij de NVWA en haar rechtsvoorgangers en deze vergelijken met de cijfers van de Algemene Rekenkamer.

Uitgaande brief [24-04-2018] – Formatieontwikkeling NVWA

Parlementaire agenda [07-03-2018] – AO Gewasbeschermings-middelen

Zodra de Minister beschikt over het voorstel van de Europese Commissie over de neonicotinoïden en het advies hierover van het Ctgb, zal zij de Kamer informeren.

Uitgaande brief [24-04-2018] – Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden

Parlementaire agenda [07-03-2018] – AO Gewasbeschermings-middelen

De Minister stuurt het Actieplan brandveilige stallen voor de zomer aan de Kamer.

Uitgaande brief [16-07-2018] – Actieplan brandveilige veestallen

Parlementaire agenda [07-03-2018] – AO Gewasbeschermings-middelen

De Minister stuurt binnen een maand de nieuwe bodemstrategie naar de Kamer.

Uitgaande brief [23-05-2018] – Bodemstrategie

Parlementaire agenda [04-10-2017] – AO Landbouw en Visserijraad (9–10 okt)

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de fipronil normen in mest en wanneer hier duidelijkheid over komt t.a.v. verschillen in de EU.

Uitgaande brief [20-10-2017] – Stand van zaken fipronil pluimveehouderij

Parlementaire agenda [04-10-2017] – AO Landbouw en Visserijraad (9–10 okt)

De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over de relatie SDGs en het GLB en of er extra onderzoek nodig is op dit vlak.

Uitgaande brief [16-11-2017] – Informatie over de relatie van de VN Sustainable Development Goals (SDGs) en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Parlementaire agenda [08-03-2018] – AO Natuur

De Minister zal de Kamer nader informeren over haar positie en verantwoordelijkheid ten aanzien van de doelen van Natura 2000. De Minister heeft toegezegd, dat binnen een maand te zullen doen. Daarbij zal de Kamer ook nader worden geïnformeerd over de Landschapsobservatoria.

Uitgaande brief [15-05-2018] – Bevoegdheden Natura 2000 & Uitgaande brief [24-05-2018] – Europees Landschapsverdrag

Parlementaire agenda [08-02-2018] – AO NVWA

De Minister zal de Kamer binnen vier weken schriftelijk informeren over de opbouw van de tarieven van de NVWA en de onderbouwing van de retributies voor het jaar 2017 en 2018.

Uitgaande [06-03-2018] – Toezeggingen AO NVWA 8 februari 2018

Parlementaire agenda [14-03-2018] – AO LNV Raad

De Tweede Kamer ontvangt binnen twee weken de impact-analyse van de NVWA over de neonicotinoïden

Uitgaande brief [04-04-2018] – Nederlandse inzet in het SCoPAFF en de landbouwkundige impactanalyse inzake neonicotinoïden.

Parlementaire agenda [14-02-2018] – AO LNV Raad

De Minister zal de Kamer voorafgaand aan het plenair debat over fraude met de registratie van rundvee informeren over hoeveel bedrijven om welke redenen zijn geblokkeerd en welke criteria daarbij zijn gehanteerd.

Uitgaande brief [20-02-2018] – Stand van zaken onregelmatigheden I&R

Parlementaire agenda [14-02-2018] – AO LNV Raad

De Minister zal de Kamer zo snel mogelijk informeren over de mogelijkheden om met fipronil besmette mest op een centrale plek te mengen.

Uitgaande brief [08-06-2018] – Reactie op brief van de gemeente Barneveld en de initiatiefnemers van

Fipronil Meldpunt Gelderse Vallei d.d. 5 april 2018

Parlementaire agenda [14-02-2018] – AO LNV Raad

De Minister zal de Kamer voor de zomer informeren over de uitwerking van het regeerakkoord wat betreft het versterken van de positie van de boer in de keten. Dit wordt afgestemd met de Staatssecretaris van EZK.

Uitgaande brief [29-06-2018] – Positie boer in keten

Parlementaire agenda [16-11-2017] – AO 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Minister zal de Kamer informeren over de uitkomst van het gesprek met de Minister van Justitie over de handhaving bij mestfraude.

Uitgaande brief [20-12-2017] – Plan van aanpak mestfraude

Parlementaire agenda [07-12-2017] – Begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (1e termijn Minister en 2e termijn Kamer + Minister)

De Minister heeft toegezegd erop toe te zien dat er in crisissituaties vanaf het begin aandacht is voor de ondernemer en zijn omgeving en nagaan of de juiste stappen worden genomen, zorgen dat er bekendheid is met de ondersteuning en dat de toegang tot de hulpverlening laagdrempelig wordt gemaakt.

Uitgaande brief [04-07-2018] – Hulpverlening aan ondernemers in crisissituaties

Parlementaire agenda [07-12-2017] – Begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (1e termijn Minister en 2e termijn Kamer + Minister)

De Minister heeft toegezegd de Kamer te zullen informeren over de extra middelen die beschikbaar gemaakt zijn voor onderzoek en innovatie ten behoeve van de grote maatschappelijke thema’s, waaronder landbouw, voedsel en water.

Uitgaande brief [13-07-2018] – Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact

Parlementaire agenda [07-12-2017] – Begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (1e termijn Minister en 2e termijn Kamer + Minister)

De Minister heeft toegezegd zich in te zetten voor een snelle toelating van laagrisicomiddelen in het gewasbeschermingsbeleid.

Uitgaande brief [20-06-2018] Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen

Parlementaire agenda [07-12-2017] – Begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (1e termijn Minister en 2e termijn Kamer + Minister)

De Minister heeft toegezegd op het thema voedsel de Kamer per brief te informeren, onder andere over welke knelpunten en belemmeringen er zijn, bijvoorbeeld bij voedsel van supermarkten naar de voedselbank.

Uitgaande brief [16-04-2018] Accenten in het voedselbeleid voor de komende jaren

Parlementaire agenda [07-12-2017] – Begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (1e termijn Minister en 2e termijn Kamer + Minister)

De Minister zal de Kamer per brief informeren over de invulling van het budget voor de regionale opgave, de regionale deals en de zes prioritaire opgaven, waarbij ingegaan zal worden op de gestelde criteria en de procedure om tot selectie van initiatieven te komen.

Uitgaande brief [19-02-2018] – Stand van zaken Regio Envelop

Parlementaire agenda [07-12-2017] – Begrotingsbehandeling Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (1e termijn Minister en 2e termijn Kamer + Minister)

De Minister heeft aangegeven en het onderzoek naar de ontwikkeling van insecten door WER in het eerste kwartaal van 2018 wordt opgeleverd en dat zij zich zal inzetten om wat nodig is mogelijk te maken.

Uitgaande brief [26-04-2018] – Aanbieding rapport insectensterfte

Parlementaire agenda [24-01-2018] – AO LNV Raad

De Minister informeert de Tweede Kamer in het voorjaar over de Nationale Strategie GMO Groente en Fruit naar aanleiding van gesprekken met de sector.

Uitgaande brief [04-04-2018] – Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 maart 2018

Parlementaire agenda [24-01-2018] – AO LNV Raad

De Minister informeert de Tweede Kamer in april over de voortgang van de onderhandelingen van het GLB.

Uitgaande brief [15-03-2018] – Voortgang van de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Parlementaire agenda [23-01-2018] – AO Mestbeleid/Zesde actieprogramma

De Minister zal de Kamer binnen een maand informeren over de uitkomsten van de gesprekken met de financiële instelling in het kader van de knelgevallen.

Uitgaande brief [29-03-2018] – Stand van zaken fosfaatrechten