Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

In deze bijlage zijn de subsidies van LNV opgenomen. De subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht wordt hierin gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Per beleidsartikel zijn de subsidie(-regelingen) opgenomen. Het subsidieoverzicht sluit zoveel mogelijk aan op de Verantwoord Begroten-categorie «subsidies» in de budgettaire tabellen van de beleidsartikelen uit de begroting.

In lijn met Verantwoord Begroten zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s niet vermeld als subsidies. De bijdragen aan ZBO’s en RWT’s zijn terug te vinden in de bijlage «ZBO’s en RWT’s» (bijlage 7.1).

De einddatum geeft het moment aan dat de laatste verlening plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Voor een aantal subsidies, waarbij sprake is van een structurele subsidierelatie met een jaarlijkse verlening, is als einddatum «Jaarlijks» opgenomen. Als periodiek besluitvorming plaatsvindt over de verlening, bijvoorbeeld over een volgende programmaperiode, is dit aangeduid als «Periodiek».

Subsidieoverzicht (bedragen x € 1.000)

Begrotingsartikel

Naam subsidie(-regeling) met hyperlink naar vindplaats

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie- (regeling) (jaartal)

Artikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

                   

Subsidies

                   
 

Duurzame veehouderij

                   

11

Regeling duurzame stallen (PAS)

762

0

0

0

0

0

0

 

Zie toel. 1

 

11

Fijnstofmaatregelen

1.246

0

0

0

0

0

0

2017

2017

2014

11

Praktijknetwerken (PAS)

260

             

Zie toel. 1

 

11

Beëindings-& saneringsregeling

151

111

110

80

80

80

80

 

Zie toel. 1

 

11

Grote netwerken POP-NU

117

0

0

0

0

0

0

2017

   

11

Investeringsregeling gecombineerde luchtwassers

110

           

2017

2017

2010

11

Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij, ook wel Stoppersregeling fosfaatreductieplan genaamd

13.713

           

kwartaal-rapportages

 

2018

11

Beroepsopleiding en voorlichting

260

             

2017

2014

11

Subsidie stimulering biologische Productie (SSBP)

18

             

2017

2011

11

Regeling uitvoeringsagenda duurzame veehouderij

88

43

0

0

0

0

0

2015

 

2019

Plantaardige productie

                   

11

Investeringsregeling energiebesparing (IRE), na 2017 Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG)

4.005

9.200

1.400

5.400

5.400

5.400

5.400

2017

 

2022

11

Subsidie marktintroductie energie-innovaties (glastuinbouw) (MEI)

3.290

8.535

5.539

5.539

5.539

5.539

5.539

2012

2020

2021

11

Set aside regeling

44

43

34

22

22

22

22

2007

 

1992

11

Subsidie honingverbetering

157

168

174

       

2013

 

2013

 

Visserij

                   

11

Regeling onder het EVF, Investering in aquacultuur

225

             

2024

2020

11

Regeling onder het EVF, Subsidie innovatie in de visketen

982

5.055

5.355

5.348

5.315

5.315

5.524

2011

2017

2013

 

Agrarisch ondernemerschap

                   

11

Brede weersverzekering

5.651

5.318

5.318

5.318

5.318

5.318

5.318

2017

 

2020

11

Subsidieregeling Jonge Agrariërs (Bedrijfsmodernisering)

44

           

2011

2017

2013

11

Flankerend beleid Pelsdierhouders

         

2.000

2.000

     

Kennisontwikkeling en Agrarische innovatie

                 

11

Onderzoeksprogrammering

21.943

37.720

20.967

14.506

14.327

13.482

11.593

2015

2022

2023

11

Missiegedreven topsectoren

46.489

51.212

48.935

57.372

57.300

57.279

55.622

2017

2023

2023

11

Ontwikkeling en Beheer natuurkwaliteit (OBN)

900

1.280

1.280

1.280

1.280

1.280

1.280

2012

2018

2022

11

Duurzaam Door (voorheen Natuur en Milieueducatie)

2.377

3.519

– 616

– 615

71

71

71

2017

2021

2020

11

School als kenniscentrum

34

0

0

0

0

0

0

2014B

Zie toel. 1

2015

11

OCW-conf.ow-subs(vs)

893

0

0

0

0

0

0

     

11

Aanvullende onderwijssubsidies

18.508

5.432

8.873

4.390

4.394

4.366

4.366

 

2019

Jaarlijks

11

VAMIL compensatie

34

64

             

2046

Subtotaal

122.301

127.700

97.369

98.640

99.046

100.152

96.815

     

Artikel 12 Natuur en regio

                   

Subsidies

                   

12

Biodiversiteit en Bedrijfsleven

706

             

2018

2014

12

Programmabeheer tijdelijke regeling particulier natuurbeheer (TRPN)

296

378

378

378

378

378

378

2007

Zie toel. 1

1999

12

Regeling draagvlak natuur

313

249

170

170

170

170

170

 

Zie toel. 1

2010

12

Experimenten

50

45

45

45

45

45

45

2007

Zie toel. 1

1998

12

Kroondomeinen

790

785

785

785

785

785

785

2018

2017

Periodiek

12

Subsidie Burgereducatie

1.000

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

 

2017

Jaarlijks

12

Overige subsidies Natuur (ANLb)+Limburg (2017)

5.070

100

100

100

100

100

100

2016 

 

Periodiek

 

Subtotaal

8.225

2.594

2.515

2.515

2.515

2.515

2.515

     
                       
 

Totaal

130.526

130.294

99.884

101.155

101.561

102.667

99.330