Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 5: Evaluatie- en overig onderzoek

Artikel 11 Concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij- en voedselketens

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       

1a. Beleidsdoorlichtingen

       
 

Concurrerende, duurzame en veilige agro, visserij en voedselketen

11

2018

2019

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
 

Voedselagenda

11

2020

2021

 
 

Garantieregeling Landbouw (GL) en Garantieregeling Marktintroductie Innovatie (GMI)

11

2018

2018

 
 

Ondersteuning projecten biologische sector, met name via Bionext

11

2018

2019

Afronding is voorzien in 2019.

 

Meetprogramma duurzame stallen, in samenhang met de evaluatie PAS.

11

2018

2018

Zie evaluatie PAS op artikel 12.

 

Energiesubsidies glastuinbouw: Marktintroductie energie-innovaties (MEI) en Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG)

11

2020

2020

Gecombineerde evaluatie per 2020.

 

Inbeslaggenomen goederen (IBG) en Landelijke inspectiedienst dierenbescherming (LID)

11

2020

2020

 
 

Consumentenbond Voedselonderzoek

11

2020

2020

 
 

Landelijk informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG)

11

2020

2020

 
 

Stichting Zeldzame huisdieren

11

2020

2020

 
 

GD basismonitoring en Diergezondheidsfonds (DGF)

11

2017

2018

 
 

Wet Dieren

11

2019

2019

 
 

Identificatie en registratie hond

11

2021

2021

 
 

Subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek (TO2-regeling)

11

2022

2022

Subsidiëring van Wageningen Research loopt mee in evaluatie van EZK.

 

Landbouwvrijstelling

11

2019

2019

Loopt mee in de beleidsdoor-lichting 2019.

 

Verlaagd tarief sierteelt

11

 

Nog nader bekend te maken.

Is onderdeel van de algehele heroverweging op BTW.

 

Vrijstelling cultuurgrond

11

2019

2019

Loopt mee in de beleidsdoorlichting 2019.

 

Meststoffenwet

11

2019

2020

 
 

Programma Internationale Agroketens (PIA)

11

2015

2018

Evaluatie is afgerond. Streven is om dit z.s.m. naar TK te sturen.

 

Voedingscentrum

11

2017

2019

Afronding is voorzien in 2019.

 

Voedselzekerheid

11

2018

2018

 
 

Wet gewasbeschermingsmiddelen/ beleidsnota Gezonde Groei, Duurzame Oogst

11

2016

2019

 
 

Centrale commissie dierproeven

11

2020

2020

 
 

COKZ

11

2018

2018

Besluit over evaluatie valt in kader van Plan van aanpak n.a.v. het advies van de Commissie Sorgdrager d.d. 25-6-18.

 

Brede weersverzekering

11

2020

2020

 
 

Evaluatie Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) (2014–2020)

11

2018

2019

 
 

Raad voor de Plantenrassen

11

2022

2022

 
 

Ctgb

11

2021

2022

 
 

Plantaardige en biologische keuringsdiensten (NAK, NAKtuinbouw, BKD, KCB, SKAL)

11

2022

2022

Kamerstuk 25 268, nr. 157 en

Kamerstuk 25 268, nr. 162

 

Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014–2020

11

2020

2021

 
 

Ontwikkelagenda Groen Onderwijs 2016–2025 (Groenpact)

11

2020

2021

 
 

Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit

11

2018

2018

 
 

Programma Duurzaam Door (incl. Jong Leren Eten)

11

2020

2021

 
           

2. Overig onderzoek

       
 

Agentschapsdoorlichting NVWA

11

2021

2021

 
 

WOT genetische bronnen

11

2019

2020

 
 

WOT Visserijonderzoek

11

2020

2021

 
 

WOT Economische informatievoorziening

11

2020

2021

 
 

WOT Voedselveiligheid

11

2019

2020

 
 

WOT Besmettelijke dierziekten

11

2019

2019

 
 

WOT Natuur en milieu

11

2021

2022

 
Artikel 12 Natuur en biodiversiteit

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Natuur en biodiversiteit

12

2020

2021

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     
 

Kroondomeinen

12

2016

2018

Rapport Auditdienst Rijk: Evaluatie Beheer Natuursubsidies Kroondomein

 

Programmatische Aanpak Stikstof

12

2018

2018

Dit betreft de tussentijdse evaluatie na 3 jaar.

 

Staatsbosbeheer (SBB)

12

2018

2018

 
 

Programma naar een rijke Waddenzee

12

2018

2018

 
 

Herziening Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland 2013–2017

12

2017

2019

 
 

Programma natuurlijk ondernemen (waaronder Subsidieregeling innovatieve projecten biodiversiteit)

12

2018

2018

 
 

Evaluatie Natuurpact/Natuurvisie

12

2018

2020

 
 

Burgereducatie/IVN

12

2017

2018

De evaluatie is gereed en wordt na zomer 2018 met een beleidsreactie aan de Tweede Kamer aangeboden.

 

Wet natuurbescherming

12

2019

2019

De wet is per 1 januari 2017 in werking getreden. De ervaringen met de Wet natuurbescherming worden meegenomen in het Aanvullings-spoor natuur bij de Omgevingswet.

 

In Beslag genomen Goederen (IBG)

12

2016

2018

De verwachting is dat het evaluatierapport na zomer 2018 aan de Tweede Kamer wordt opgeleverd.

 

Regio Envelop

12

2023

2023

 
 

Evaluatie fiscale vrijstellingen bos en natuur

12

2022

2022

 
           

2. Overig onderzoek

     
 

Balans voor de Leefomgeving

12

2017

2018

 
 

EHS Groot project

12

2018

2018

Verwachting is dat het eindrapport voor de behandeling van de LNV-begroting naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

 

Voortgangsrapportage Natuurpact

12

   

Jaarlijks vanaf 2015. Kamerstuk 33 576, nr. 99

 

Natura2000 Doelendocument

12

2017

2019

Deze actualisatie wordt in 2019 aan de Tweede Kamer gezonden.