Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 7: Regionale opgaven

De Regio Envelop en Regio Deals: in partnerschap werken aan opgaven die in de regio spelen

Het regeerakkoord stelt een budget ter beschikking voor regionale opgaven. Bij de startnota is dit budget vastgesteld op € 950 mln. voor de jaren 2018 tot en met 2022 (Kamerstuk 34 775, nr. 54): de Regio Envelop. Samen werken we aan een integrale aanpak van economische, sociale en ecologische opgaven die in de regio spelen. Wanneer het Rijk, medeoverheden en de bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in regio’s samen optrekken om deze opgaven aan te pakken kunnen we meer doen voor de regio en dragen we bij aan de brede welvaart in Nederland. Dit is het uitgangspunt van de Regio Deals.

Toelichting proces Regio Deals

In 2018 start een tranche met een omvang van € 200 mln. vanuit de Regio Envelop voor het ontwikkelen van Regio Deals (Kamerstuk 29 697, nr. 48). Regio’s hebben in de periode van 8 juni tot 1 september 2018 de mogelijkheid om een voorstel voor een Regio Deal aan te melden bij het Ministerie van LNV. In het najaar besluit de Minister van LNV in overleg met de Minister van BZK en de betrokken vakdepartementen (inclusief FIN) welke voorstellen uitgewerkt worden tot deals. De deals uit deze komende tranche worden naar verwachting uiterlijk in het voorjaar van 2019 ondertekend. Daarnaast zijn in het regeerakkoord reeds een zestal opgaven benoemd waarvan werd afgesproken om die met voorrang uit te werken. Voor een aantal van deze opgaven worden met begroting 2019 de eerste overboekingen gedaan vanuit het Ministerie van Financiën naar de LNV-begroting (€ 210 mln.).

De middelen uit de Regio Envelop staan op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën en zullen op basis van goedgekeurde bestedingsplannen overgeboekt worden naar de begroting van het Ministerie van LNV. De bijdrage aan de Regio Deal krijgt vervolgens vorm via een decentralisatie-uitkering uit het Gemeente- of Provinciefonds dan wel een overboeking naar de begroting van een ander departement.

Inzet middelen Regio envelop

Gereserveerd

Reeds uitgekeerd

Nog uit te keren

Zes opgaven uit het regeerakkoord

     

Eindhoven

130,0

39,9

90,1

Nucleaire problematiek

117,0

117,0

0,0

Zeeland

35,0

13,2

21,8

ESTEC

40,0

40,0

0,0

Rotterdam

130,0

0,0

130,0

BES-eilanden

30,0

0,0

30,0

Totaal zes opgaven

482,0

210,1

271,9

Resterende middelen

468,0

0,0

468,0

Deze middelen worden o.a. ingezet voor de eerstkomende tranche van € 200 mln. voor Regio Deals en proceskosten)

     

Totaal Regio Envelop

950,0

210,1

739,9

Toelichting zes opgaven uit het Regeerakkoord

Brainport Eindhoven

Op 6 juli 2018 is de Regio Deal met Brainport Eindhoven aangeboden aan de Tweede Kamer. Als onderdeel hiervan reserveert het kabinet maximaal € 130 mln. voor het aanpakken van de opgave van de regio Brainport Eindhoven. De Regio Deal Brainport Eindhoven zet in op het versterken van een onderscheidend voorzieningenniveau, het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact. Met begroting 2019 wordt een eerste gedeelte van het gereserveerde bedrag overgeboekt vanuit de aanvullende post en zal worden verwerkt in een decentralisatie uitkering vanuit het Gemeentefonds. Daarbij gaat het om een bedrag van € 39,9 mln. voor projecten waarvan de uitvoering in 2018 wordt gestart zoals het Photonic Integrated Technology Center en Eindhoven Engine.

Nucleaire problematiek

Het kabinet reserveert € 117 mln. voor het oplossen van de korte termijnproblematiek van het opruimen van het historisch radio-actieve afval en de ontmanteling van gebouwen bij ECN/NRG in Petten. Met begroting 2019 wordt hiervoor het bedrag van € 117 mln. vanuit de aanvullende post, via de begroting van LNV, overgeboekt naar de begroting van EZK.

Zeeland

Op 6 juli 2018 is de Regio Deal met Zeeland aangeboden aan de Tweede Kamer. Als onderdeel hiervan reserveert het kabinet maximaal € 35 mln. voor de aanpak van de opgaven van Zeeland. Hierbij wordt ingezet op het versterken van de leefbaarheid, kennis en innovatie en het voorzieningenniveau van bedrijven. Met begroting 2019 wordt een eerste gedeelte van het gereserveerde bedrag overgeboekt vanuit de aanvullende post en zal worden verwerkt in een decentralisatie uitkering vanuit het Provinciefonds. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van € 13,2 mln. voor projecten waarvan de uitvoering in 2018 wordt gestart. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van beta-studies op het gebied van water, energie en bio-based economy/agro-food, doorlopende leerlijn groen onderwijs en de investering in een installatie voor innovatieve verwerking van polystyreenschuim.

ESTEC

Het kabinet reserveert maximaal € 40 mln. voor de aanpak van de opgave ESTEC. Gezien het grote belang voor het internationaal aanzien van de Nederlandse hightechindustrie zet het kabinet in op behoud van deze locatie. Het ontwikkelen van een internationale ontmoetingsplek draagt bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van het terrein van ESTEC en versterkt het Nederlands gastheerschap. Daarnaast is een bijdrage aan optionele ESA-programma’s (2020–2022) voorzien.

Rotterdam-Zuid

Het kabinet reserveert maximaal € 130 mln. voor een Regio Deal met Rotterdam-Zuid ten behoeve van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Met de uitvoering van een samenhangend pakket van maatregelen, gericht op onderwijs(achterstanden), werk(loosheid), wonen (verpaupering en verduurzaming), (on)veiligheid/ondermijnende criminaliteit en cultuur wordt getracht om Rotterdam Zuid in de periode tot 2030 vanuit een forse achterstandspositie naar het gemiddelde niveau van de G4 te krijgen.

BES-eilanden

Het kabinet reserveert € 30 mln. voor de aanpak van de opgaven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Conform het regeerakkoord ligt de prioriteit daarbij bij het verbeteren van het economisch perspectief in Caribisch Nederland, onder meer door versterking van de infrastructuur en het terugdringen van armoede.