Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

2.5 Overzicht van Risicoregelingen

Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 20171

Geraamd te verlenen 2018

Geraamd te vervallen 2018

Uitstaande garanties 2018

Geraamd te verlenen 2019

Geraamd te vervallen 2019

Uitstaande garanties 2019

Garantieplafond 2019

Totaal plafond

Artikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Garantie voor investeringen & werkkapitaal landbouwondernemingen

339.322

60.000

40.000

359.322

60.000

45.000

374.322

120.000

 

Artikel 12 Natuur en biodiversiteit

Garantie voor natuurgebieden en landschappen

364.866

0

18.700

346.166

 

19.100

327.066

 

364.866

 

Totaal

704.188

60.000

58.700

705.488

60.000

64.100

701.388

120.000

364.866

Noot 1: De uitstaande garanties 2017 zijn uitgezet op de EZK-begroting.

Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000). «Saldo» bestaat uit «uitgaven» (schadebetalingen) en «ontvangsten» (premieontvangsten)

Artikel

Omschrijving

Uitgaven 2017

Ontvangsten 2017

Stand risicovoorziening 2017

Saldo 2017

Uitgaven 2018

Ontvangsten 2018

Stand risicovoorziening 2018

Saldo 2018

Uitgaven 2019

Ontvangsten 2019

Stand risicovoorziening 2019

Saldo

2019

Artikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Garantie voor investeringen & werkkapitaal landbouwondernemingen

2.050

2.682

14.167

632

3.125

2.925

13.967

– 200

3.125

2.925

13.767

– 200

Artikel 12 Natuur en biodiversiteit

Garantie voor natuurgebieden en landschappen

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

Totaal

2.050

2.682

14.167

632

3.125

2.925

13.967

– 200

3.125

2.925

13.767

– 200

Artikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Borgstelling MKB Landbouwkredieten (BL)

Met de regeling Borgstelling MKB Landbouwkredieten (BL) kunnen banken een borgstelling aan land- en tuinbouwondernemers verstrekken indien deze bedrijven voor leningen onvoldoende zekerheden bieden aan de bank. Het beoogde doel van deze borgstelling is dat in de kern gezond bedrijven – met voldoende zicht op rentabiliteit en continuïteit – maar niet of onvoldoende in hun kredietbehoefte kunnen voorzien door een tekort aan zekerheden toch leningen kunnen aangaan bij banken. Voor de borgstelling moeten de landbouwers een provisie betalen. De provisie wordt gebruikt om verliesdeclaraties die uit de regeling kunnen volgen te dekken. Jaarlijks worden de premieontvangsten en een bijdrage van LNV in de begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit gestort. Vanuit deze reserve worden de verliesdeclaraties betaald.

De horizonbepaling voor de BL is 1 januari 2022. In 2018 zal de Garantstelling Landbouw geëvalueerd worden. In totaliteit is het garantieplafond van de overheid € 120 mln. Voor de voorwaarden van de BL wordt verwezen naar de website van RVO.nl. Zie ook de toelichting op de begrotingsreserves in hoofdstuk 11.

Artikel 12 Natuur en biodiversiteit

Garantie voor natuurgebieden en landschappen

Het betreft het garant staan voor de leningen die aangetrokken zijn via het Groenfonds voor het realiseren van de EHS-gronden. Deze gronden zijn opgegaan in het Natuur Netwerk Nederland.

Overzicht uitstaande leningen per ultimo 2017 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande lening

Looptijd

Lening

Rente

percentage

Wijze van

aflossing

Artikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Wageningen Research

30.753

tot en met 2028

4,5%

jaarlijks

Artikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Wageningen Research

11.309

tot en met 2022

4,5%

jaarlijks

Artikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Wageningen Research

12.198

tot en met 2030

5,2%

jaarlijks

Artikel 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Wageningen Research

2.579

tot en met 2031

5,0%

jaarlijks

Deze leningen zijn verstrekt in de context van het genoemde beleidsartikel.