Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

4.3 Opbrengst lokale belastingen en heffingen

Tabel 4.3.1 bevat een overzicht van de opbrengsten van de lokale belastingen en heffingen van de gemeenten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de OZB, overige belastingen en retributies. Retributies zijn lokale heffingen waar een concrete dienst tegenover staat. Van deze retributies zijn de opbrengst van de rioolheffing en de opbrengst van de reinigingsheffing wettelijk gemaximeerd tot 100 procent kostendekkendheid op het niveau van de verordening.

De in dit overzicht gebruikte gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). De toelichtende cijfers bij deze belastingen in de tabellen 4.3.2 t/m 4.3.4 zijn gebaseerd op de gemiddelden zoals gepubliceerd in de jaarlijkse Atlas Lokale Lasten van het COELO.

Tabel 4.3.1 Opbrengsten lokale belastingen en heffingen gemeenten 2014–2018 (x € 1 mln.)
   

Rekening 2014

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

% stijging t.o.v. 2017

               

OZB

Onroerende zaakbelasting

3.542

3.690

3.758

4.022

4.117

2,4

               
           

 

Overige

Parkeerbelasting

642

680

675

716

799

11,6

belastingen

Toeristenbelasting

180

206

189

217

238

9,7

 

Precariobelasting

159

193

204

238

267

12,2

 

Andere belastingen

120

119

115

124

124

0,0

               
           

 

Retributies

Secretarieleges

304

312

303

321

322

0,3

 

Reinigingsheffingen

1.712

1.725

1.714

1.702

1.726

1,4

 

Rioolrechten

1.494

1.530

1.563

1.578

1.606

1,8

 

Baten begraafplaatsrechten

109

117

121

120

118

– 1,7

 

Bouwvergunningen

371

411

383

411

449

9,2

 

Baten marktgeld

28

29

33

   

nvt

 

Overige leges (inclusief marktgeld)

     

100

115

15,0

               
 

Totale opbrengst

8.661

9.012

9.057

9.549

9.881

3,5

Bron: CBS (Statline) met uitzondering van:

Begrotingscijfers OZB: COELO; Atlas lokale lasten 2017 en 2018.

De begrote opbrengsten uit gemeentelijke lokale belastingen en heffingen bedragen in 2018 bijna € 9,9 miljard. In vergelijking met 2017 is dit een stijging van 3,5% procent. Het grootste deel van deze stijging wordt, zoals blijkt uit tabel 4.3.1., veroorzaakt door de stijging van de OZB, de parkeerbelasting, de toeristenbelasting, de precariobelasting en de bouwvergunningen.

Reinigingsheffing

De begrote opbrengsten uit reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht inclusief volume-effect) stijgen in 2018 met € 24 mln. tot € 1,726 miljard. Ten opzichte van 2017 is dit een stijging van 1,4 procent.

Tabel 4.3. geeft het gemiddelde tarief voor één- en meerpersoonshuishoudens voor reinigingsheffing. Het gemiddelde is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van huishoudens.

Tabel 4.3.2 Reinigingsheffing per gezinshuishouden 2016–2018 (gemiddelde in euro’s per jaar)
 

2016

2017

2018

2016–2017

2017–2018

Eenpersoonshuishouden

209

204

205

– 2,4%

0,5%

Meerpersoonshuishouden

263

260

253

– 1,1%

– 2,7%

Bron: COELO; Atlas van de lokale lasten

Rioolheffing

De begrote opbrengsten uit rioolheffingen stijgen in 2018 met € 28 mln. tot € 1,606 miljard; een stijging van 1,8 procent ten opzichte van 2017.

Tabel 4.3.3 geeft aan wat gemiddeld aan rioolheffing per jaar wordt betaald door een één- en door een meerpersoonshuishouden. Het gemiddelde is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van huishoudens.

Tabel 4.3.3 Rioolheffing per gezinshuishouden 2016–2018 (gemiddelde in euro’s per jaar)
 

2016

2017

2018

2016–2017

2017–2018

Eenpersoonshuishouden

175

174

176

– 0,6%

1,1%

Meerpersoonshuishouden

193

192

194

– 0,5%

1,0%

Bron: COELO, Atlas van de lokale lasten. Eigenarenheffingen en gebruikersheffingen zijn samengenomen

Onroerende zaakbelasting (OZB)

De begrote opbrengsten uit de onroerende zaakbelastingen stijgen in 2018 met € 95 mln. Tot € 4,117 miljard. Dit is een stijging van 2,4 procent ten opzichte van 2017.

In tabel 4.3.4 staat bij een gemiddelde woningwaarde per gemeente de gemiddelde OZB-aanslag per woning.

Tabel 4.3.4 Onroerende zaakbelasting 2016–2018 (gemiddelden in euro’s per jaar)
 

2016

2017

2018

2016–2017

2017–2018

Gemiddelde aanslag woning (bij gemiddelde woningwaarde per gemeente)

268

272

274

1,5%

0,7%

Landelijk gemiddelde woningwaarde

219.000

228.000

244.000

4,1%

7,0%

Bron: COELO; Atlas van de lokale lasten