Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 4 Decentralisatie-uitkeringen

Overzicht decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds (uitgaven) Bedragen x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Basisregistratie Grootschalige Topografie

422

211

       

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

Beter benutten

2.585

         

Bevolkingsdaling

11.245

11.245

11.245

     

Bevorderen arbeidsparticipatie

172

         

Bodemsanering

57.571

53.517

51.656

     

Bonus beschut werk

16.000

21.000

26.000

     

BRP centralisering inschrijving vergunninghouders

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

Buurtsportcoaches

58.680

         

Correctie Waterschapswegen (Knelpunten verdeelproblematiek)

3.531

3.612

3.695

3.780

3.867

3.956

Dialoog Sinterklaasintocht

35

         

Digitale content ontwikkeling raadsleden

100

         

Economische zelfstandigheid

808

         

Erfgoed en ruimte

294

         

Erfgoedregistraties

600

         

European Medicine Agency

100

         

Experimenten sociale benadering dementie

1.000

         

Gezond in de stad

19.440

19.440

19.440

19.440

   

Groeiopgave Almere

7.444

7.371

7.371

7.371

7.371

7.371

Herstructurering Wsw Oost-Groningen

2.200

         

Implementatie traject 5 sociaal domein

310

310

310

     

Innovatiepartnerschap Amsterdam

310

         

Innovatieve aanpak Energiebesparing

7.250

         

Interreg V

291

         

Jeugd

21.700

21.700

21.700

21.700

21.700

21.700

Jeugdhulp voor kinderen in een AZC

 

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Kansen voor alle kinderen

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

Koplopergemeenten Clientondersteuning

2.748

         

Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018

2.066

         

LHBTI beleid

891

         

Maatschappelijke begeleiding

1.527

         

Maatschappelijke opvang

385.057

385.057

385.057

385.057

385.057

385.057

Matchen op werk

3.083

         

Meer Maas Meer Venlo

1.100

833

       

Milieuzones grote steden

1.000

         

Omgevingsspoor Ternaard

215

         

Opvang Sint Maarten

142

         

Pilot opvang en begeleiding asielzoekers

526

         

Referendum WIV

7.971

         

Regiodeal Eindhoven

39.900

         

Roode Vaart Moerdijk

7.958

         

Scholenprogramma Groningen

3.000

8.875

3.000

3.000

3.000

3.000

Spoorstaafconditioneringssystemen

137

         

Tijdelijke oplossing anonieme hulplijn

657

         

Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd

36.000

36.000

36.000

     

Veilig Thuis

11.900

32.100

33.800

38.600

38.600

38.600

Veiligheidshuizen

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

7.700

Verlenging Pilot weerbaar opvoeden

102

         

Versnelling lokale aanpak tegen eenzaamheid

3.500

         

Versterking lokale aanpak jihadisme

5.256

         

Versterking lokale werkgelegenheid Groningen

1.900

1.900

       

Voorkomen van schulden en bestrijding van armoede

27.000

22.225

22.225

     

Voorschoolse voorziening peuters

30.000

40.000

50.000

60.000

60.000

60.000

Voorziening knelpunten sociaal domein

200.000

         

Vrouwenopvang

118.430

121.231

121.231

121.231

121.231

121.231

VTH-taken

46.700

46.700

46.700

46.700

46.700

46.700

Weerbaar bestuur

500

         

Wijziging betalingsverloop 2017

34.918

         
             

Stand ontwerpbegroting 2019

1.297.203

947.258

953.361

820.810

801.457

801.546

In artikel 13, lid 5, van de Financiële-verhoudingswet wordt bepaald dat jaarlijks, in overleg met de ministers die het aangaat, wordt bezien of een decentralisatie-uitkering kan worden gewijzigd in een integratie-uitkering of een algemene uitkering. In het licht van het traject dat de fondsbeheerders gestart zijn om het uitkeringsstelsel te vereenvoudigen zullen geen nieuwe integratie-uitkeringen meer worden gecreëerd. Voor de decentralisatie-uitkeringen betekent dit dat alleen een mogelijke omzetting naar de algemene uitkering aan de orde kan zijn.

In bovenstaande tabel zien we dat de meeste decentralisatie-uitkeringen niet structureel zijn. Van omzetting naar de algemene uitkering is voor die decentralisatie-uitkeringen dan ook vooralsnog geen sprake. Voor de wel structurele decentralisatie-uitkeringen geldt dat deze niet aan alle gemeenten worden uitgekeerd en/of nu nog niet kunnen worden verdeeld via de maatstaven van de algemene uitkering.